Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

NN 41/2009 (3.4.2009.), Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

MINISTAR POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

930

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 59. stavka 3. i članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH ŽIVIH PAPKARA I KOPITARA[1]

PODRUČJE, OPSEG PRIMJENE I POJMOVNIK

Poglavlje I.
PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti zdravlja životinja za žive papkare i kopitare koji se uvoze i provoze kroz područje Republike Hrvatske.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

(a) Treće zemlje – zemlje koje nisu države članice Europske unije i područja država članica na koje se ne primjenjuje Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08)[2] i Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[3];

(b) Odobrena treća zemlja – treća zemlja ili dio treće zemlje iz koje je dozvoljen uvoz živih papkara i kopitara iz Dodatka I ovoga Pravilnika u Republiku Hrvatsku, kako je propisano člankom 3. stavkom 1.ovoga Pravilnika;

(c) Službeni veterinar – veterinar ovlašten od nadležnog veterinarskog tijela treće zemlje za obavljanje veterinarskih pregleda živih životinja i službeno certificiranje;

(d) Kopitari i papkari – vrste životinja navedene u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na određene žive papkare i kopitare pri uvozu u Republiku Hrvatsku

Poglavlje II.
ODOBRENE TREĆE ZEMLJE

Članak 3.

1) Uvoz i provoz živih papkara i kopitara kroz Republiku Hrvatsku dozvoljava se samo iz trećih zemalja koje su na listi sastavljenoj u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.[4] Uzimajući u obzir epizootiološku situaciju i jamstva koje daje treća zemlja za životinje iz Dodatka I ovoga Pravilnika, može se odlučiti, u skladu s posebnim postupkom Europske komisije4, da se uvoz i provoz kroz Republiku Hrvatsku dozvoli sa cijelog područja ili dijela područja odobrene treće zemlje. U tu svrhu i na temelju relevantnih međunarodnih standarda uzima se u obzir način kako odobrena treća zemlja primjenjuje i provodi te standarde, naročito princip regionalizacije na području svog teritorija i u odnosu na sanitarne zahtjeve te odobrene treće zemlje za uvoz iz ostalih trećih zemalja i Europske zajednice.

2) Uvoz ili provoz živih papkara i kopitara kroz Republiku Hrvatsku, kako je propisano stavkom 1. ovoga članka i posebnim uvjetima zdravlja životinja iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, može se zabraniti ili privremeno zabraniti kada to opravdava epizootiološka situacija u odobrenoj trećoj zemlji.

Posebni uvjeti zdravlja životinja pri uvozu i provozu živih papkara i kopitara iz odobrenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Članak 4.

1) Posebni uvjeti zdravlja životinja pri uvozu i provozu živih papkara i kopitara iz odobrenih trećih zemalja u Europsku zajednicu propisuju se u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.4 Pri propisivanju posebnih uvjeta zdravlja životinja može se uzeti u obzir:

(a) životinjske vrste koje se uvoze ili provoze;

(b) dob i spol životinja;

(c) planirano odredište ili namjenu životinja;

(d) mjere koje se primjenjuju nakon uvoza životinja u Republiku Hrvatsku;

(e) posebne odredbe koje se primjenjuju u okviru međunarodnog prometa.

2) Posebni uvjeti zdravlja životinja iz stavka 1. ovoga članka temelje se na važećim propisima[5] za bolesti na koje su životinje prijemljive.

3) Ukoliko istovjetnost jamstava o zdravlju koje daje treća zemlja može biti službeno prepoznata od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, posebni uvjeti zdravlja životinja mogu se temeljiti na takvim jamstvima.

Jamstva odobrene treće zemlje pri uvozu živih papkara i kopitara u Republiku Hrvatsku

Članak 5.

Uvoz živih papkara i kopitara u Republiku Hrvatsku dozvolit će se samo ako odobrena treća zemlja pruži sljedeća jamstva:

(a) životinje moraju dolaziti s područja slobodnog od zaraznih bolesti u skladu s osnovnim općim kriterijima iz Dodatka II ovoga Pravilnika i zabranjuje se unos životinja cijepljenih protiv bolesti iz tog Dodatka;

(b) životinje moraju udovoljavati posebnim uvjetima zdravlja životinja propisanim u skladu s posebnim postupkom Europske komisije;4

(c) prije dana utovara radi otpreme u Republiku Hrvatsku životinje moraju ostati na području odobrene treće zemlje kroz razdoblje određeno posebnim uvjetima zdravlja životinja u skladu s posebnim postupkom Europske komisije;4

(d) prije otpreme u Republiku Hrvatsku životinje mora pregledati službeni veterinar kako bi utvrdio da su zdrave i da su ispunjeni uvjeti prijevoza iz Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07)[6], posebno u pogledu napajanja i hranidbe;

(e) životinje mora pratiti certifikat koji udovoljava članku 9. ovoga Pravilnika i obrascu veterinarskog certifikata izrađenog u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.4 Dozvoljava se korištenje elektronskih dokumenata u istom postupku;

(f) po dolasku u Republiku Hrvatsku životinje moraju biti pregledane na odgovarajućoj graničnoj veterinarskoj postaji u skladu s člankom 4. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08)[7].

Odstupanja od jamstava koje daju odobrene treće zemlje

Članak 6.

Iznimno od odredbi članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, posebne odredbe, uključujući modele certifikata, mogu se propisati u skladu s posebnim postupkom Europske komisije4 za uvoz ili provoz živih papkara i kopitara iz trećih zemalja odobrenih člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ukoliko:

(a) su životinje isključivo namijenjene držanju na paši ili su to radne životinje koje se privremeno uvoze, u blizini s granicom Republike Hrvatske;

(b) životinje sudjeluju na sportskim događanjima, cirkusima, izložbama, i njima se ne trguje;

(c) su životinje namijenjene zoološkim vrtovima, zabavnim parkovima, pokusima u laboratorijima ili kako je definirano u članku 2. točki (c) posebnog propisa[8], odobrenim objektima, odobrenim institutima ili odobrenim centrima;

(d) se životinje isključivo provoze preko područja Republike Hrvatske preko odobrenih graničnih veterinarskih postaja uz odobrenje i nadzor carine i graničnog veterinarskog inspektora, bez zaustavljanja u Republici Hrvatskoj osim u slučaju kada je to neophodno zbog dobrobiti životinja;

(e) su životinje u pratnji posjednika kao kućni ljubimci;

ili

(f) su životinje prijavljene na odobrenoj graničnoj veterinarskoj postaji Republike Hrvatske nakon što su napustile područje Republike Hrvatske:

– unutar razdoblja od 30 dana u neku od svrha iz točaka (a), (b) i (e) ovoga članka,

ili

– se provoze kroz treću zemlju,

ili

(g) su životinje u skupini ugroženih životinjskih vrsta.

Odstupanja od članka 5. točke (a) ovoga Pravilnika koja se odnose na uvoz ili provoz iz odobrenih trećih zemalja gdje su prisutne bolesti iz Dodatka II ovoga Pravilnika i/ili se provodi cijepljenje

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 5. točke (a) ovoga Pravilnika i u skladu s posebnim postupkom Europske komisije4, mogu se propisati uvjeti za uvoz ili provoz živih papkara i kopitara u Republiku Hrvatsku iz odobrene treće zemlje u kojoj se pojavljuju određene bolesti iz Dodatka II ovoga Pravilnika i/ili se provode cijepljenja protiv tih bolesti. Takva odstupanja donose se za svaku državu posebno.

Odstupanja od članka 5. točke (a) ovoga Pravilnika koja se odnose na uvoz ili provoz iz odobrenih trećih zemalja iz kojih je zabranjen ili privremeno zabranjen uvoz ili provoz

Članak 8.

1) Iznimno od odredbe članka 5. točke (a) ovoga Pravilnika i u skladu s posebnim postupkom Europske komisije4, može se odrediti razdoblje nakon kojeg se uvoz ili provoz živih papkara i kopitara iz odobrene treće zemlje može ponovno dozvoliti nakon zabrane ili privremene zabrane uvoza ili provoza, ako se u odobrenoj trećoj zemlji promijeni epizootiološka situacija i uz ispunjavanje dodatnih uvjeta pri daljnjem uvozu ili provozu.

2) Prilikom odlučivanja o ponovnom dozvoljavanju uvoza ili provoza takvih životinja uzet će se u obzir:

– međunarodni standardi,

– ima li pojava bolesti ili epizootiološki međusobno povezanih pojava jedne od bolesti iz Dodatka II ovoga Pravilnika na zemljopisno ograničenom području u odobrenoj trećoj zemlji ili regiji,

– je li bolest uspješno iskorijenjena u ograničenom vremenskom razdoblju.

Certifikati

Članak 9.

1) Certifikat, koji udovoljava zahtjevima propisanim u Dodatku III ovoga Pravilnika, mora pratiti svaku pošiljku životinja koja se uvozi ili provozi kroz Republiku Hrvatsku.

2) Certifikatom se potvrđuje da su zahtjevi iz ovoga Pravilnika i drugih posebnih propisa5 o zdravlju životinja ili gdje je primjenjivo u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika jednaki ispunjenim jamstvima navedenim u certifikatu.

3) Certifikat može uključivati izjave obuhvaćene drugim posebnim propisima5 o zdravlju ljudi, zdravlju životinja i dobrobiti životinja.

4) Korištenje certifikata iz stavka 1. ovoga članka može se zabraniti ili privremeno zabraniti u skladu s posebnim postupkom Europske komisije4 ako epizootiološka situacija opravdava takvu zabranu.

Inspekcije i revizije u trećim zemljama

Članak 10.

Stručnjaci Europske komisije mogu provoditi inspekcije i/ili revizije u trećim zemljama u svrhu verifikacije usklađenosti s propisima o zdravlju životinja Europske zajednice, a mogu ih pratiti stručnjaci država članica ovlašteni od Europske komisije.

Članak 11.

Dodaci I do III tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/60

Urbroj: 525-11-09-01

Zagreb, 27. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I

VRSTE ŽIVOTINJA PAPKARA I KOPITARA

Taksonomija (sistematika)

Red

Porodica

Rodovi/Vrste

Artiodactyla (parnoprstaši)

Antilocapridae (rašljoroge antilope)

Antilocapra ssp.

Bovidae (šupljorošci)

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (uključujući Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (uključujući Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp.,

Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (uključujući Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (uključujući Nemorhaedus i Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus

ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (uključujući Boocerus).

Camelidae (deve)

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae (jeleni)

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae (žirafe)

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae (vodeni konji)

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp

Moschidae (moškavci)

Moschus ssp.

Suidae (prave svinje)

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,

Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae (pekariji)

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae (patuljasti moškavci)

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp

Perissodactyla (neparnoprstaši)

Rhinocerotidae (nosorozi)

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp.,

Rhinoceros ssp.

Tapiridae (tapiri)

Tapirus ssp..

Proboscidae (surlaši)

Elephantidae (slonovi)

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

DODATAK II

BOLESTI I TEMELJNI OPĆI KRITERIJI ZA PODRUČJE KOJE SE SMATRA SLOBODNIM OD BOLESTI

Bolest

Uvjeti

Životinje na koje se to odnosi

Slinavka i šap

Nema pojave bolesti, nema dokaza virusne infekcije (u skladu s OIE Priručnikom) i u prethodnih 12 mjeseci nije se provodilo cijepljenje

Sve vrste

Vezikularni stomatitis

Nije bilo slučajeva bolesti u prethodnih 6 mjeseci

Sve vrste

Vezikularna bolest svinja

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodna 24 mjeseca

Vrste porodice Suidae (prave svinje)

Goveđa kuga

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Sve vrste

Kuga malih preživača

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Vrste rodova Ovis (ovce) i Capra (koze)

Zarazna pleuropneumonija goveda

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Vrste roda Bos (goveda)

Bolest kvrgave kože

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 36 mjeseci

Vrste rodova Bos (goveda), Bison (bizoni) and Bubalus (bivoli)

Groznica riftske doline

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Sve vrste osim vrsta iz porodice Suidae (prave svinje)

Bolest plavog jezika

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci uz odgovarajuću kontrolu populacije Culicoides

Sve vrste osim vrsta iz porodice Suidae (prave svinje)

Ovčje boginje i kozje boginje

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Vrste rodova Ovis (ovce) i Capra (koze)

Afrička svinjska kuga

Nije bilo slučajeva bolesti u prethodnih 12 mjeseci

Vrste porodice Suidae (prave svinje)

Klasična svinjska kuga

Nije bilo slučajeva bolesti i nije se provodilo cijepljenje u prethodnih 12 mjeseci

Vrste porodice Suidae (prave svinje)

DODATAK III

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKATE

1. Predstavnik nadležnog tijela u mjestu otpreme izdaje certifikat koji prati pošiljku životinja, potpisuje ga i ovjerava službenim pečatom. Ovaj zahtjev primjenjuje se na svaki list, ako se certifikat sastoji od više listova.

2. Certifikati moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i na jednom od službenih jezika države krajnjeg odredišta i države na čijoj se graničnoj veterinarskoj postaji obavlja pregled ili pošiljku mora pratiti ovjereni prijevod na jednom od tih jezika.

3. Izvornik certifikata prati pošiljke do ulaska u Republiku Hrvatsku.

4. Certifikat se mora sastojati:

(a) od jednog lista papira;

ili

(b) dvije ili više stranica koje su dio jednog nedjeljivog lista papira;

ili

(c) redoslijed stranica mora biti numeriran na način da ukazuje da je ta stranica dio cjeline (npr. stranica 2 od 4).

5. Certifikat mora biti označen jedinstvenim identifikacijskim brojem. Ako se certifikat sastoji od više stranica, na svakoj stranici mora se naznačiti jedinstveni identifikacijski broj.

6. Certifikat mora biti izdan dok je pošiljka na koju se odnosi pod kontrolom nadležnog tijela države iz koje se otprema.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za uvoz i provoz Zajednicom određenih živih papkara i kopitara, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i ukida Direktiva 72/462/EEZ

[2]2 Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[3]3 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta

[4]4 Odluka Vijeća 1999/468/EEZ od 28. lipnja 1999. kojom se utvrđuju procedure za primjenu ovlasti povjerene Europskoj komisiji, koja će se primijeniti izravno danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju

[5]5 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[6]6 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07 preuzimaju se odredbe Direktive Vijeća 91/628/EEZ od 19. studenog 1991. o zaštiti životinja tijekom transporta i nadopuni Direktiva 90/425/EEZ i 91/496/EEZ.

[7]7 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzimaju se odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ

[8]8 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ