Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometre)

NN 42/2009 (6.4.2009.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometre)

42 06.04.2009 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometre)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

951

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DULJINE PRIJEĐENOGA PUTA (HODOMETRE)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati ručno pokretana mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometri) koja se upotrebljavaju za mjerenje duljine puta kočenja vozila (u daljnjem tekstu: mjerila).

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na mjerne uređaje koji se ugrađuju u vozila.

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Mjerila na koja se mogu stavljati službene oznake tipa opisana su u dodatku ovoga pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Mjerila iz stavka 1. ovoga članka podliježu tipnom ispitivanju i ovjeravanju pod uvjetima utvrđenim u dodatku ovoga pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-03/8

Urbroj: 558-01/2-08-1

Zagreb, 26. travnja 2009.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

DODATAK

1. Mjeriteljski zahtjevi

1.1 Najveća dopuštena pogreška

1.1.1 Najveća dopuštena relativna pogreška, ovisno o razredu točnosti u koji je mjerilo razvrstano, utvrđena je u tablici 1.

Tablica 1.: NAJVEĆA DOPUŠTENA RELATIVNA POGREŠKA, OVISNO O RAZREDU TOČNOSTI U KOJI JE MJERILO RAZVRSTANO

Razred
točnosti

Najveća dopuštena
relativna pogreška

%

I

0,25

II

0,5

III

1,0

1.1.2 Najveća dopuštena apsolutna pogreška, ovisno o razredu točnosti u koji je mjerilo razvrstano i mjerenoj duljini puta, utvrđena je u tablici 2., gdje je:

L – duljina puta koja se mjeri

Lm – najmanja duljina puta koju mjerilo smije mjeriti.

Tablica 2: NAJVEĆA DOPUŠTENA APSOLUTNA POGREŠKA, OVISNO O RAZREDU TOČNOSTI I MJERENOJ DULJINI PUTA

Razred točnosti

Najveća dopuštena apsolutna pogreška (u mm)

za L < 2 × Lm

za L ≥ 2 × Lm

I

0,005 × Lm

0,0025 × L

II

0,01 × Lm

0,005 × L

III

0,02 × Lm

0,01 × L

Vrijednost najmanje duljine puta koju mjerilo smije mjeriti (Lm) mora biti barem sto puta veća od pogreške očitanja na pokaznom uređaju, a određuje je proizvođač ili se utvrđuje u postupku odobravanja tipa mjerila.

1.2 Referencijski uvjeti

Mjerilo mora mjeriti s najvećom dopuštenom pogreškom, propisanom u podtočki 1.1 ovoga dodatka, u ovim referencijskim uvjetima:

1. temperature okolnog zraka: 20°C ± 2°C

2. relativne vlažnosti okolnog zraka: 58% ± 5%.

2. Tehnički zahtjevi

2.1 Izvedba

Gradivo i konstrukcija mjerila moraju omogućiti potrebnu čvrstoću mjerila i zadržavanje mjeriteljskih značajki tijekom uporabe mjerila. Osnovni dijelovi mjerila su mjerni i pokazni uređaji te kućište i ručka.

2.2 Mjerni uređaj

2.2.1 Mjerni uređaj uključuje jedan ili dva mjerna kotača koji dolaze u dodir s podlogom.

2.2.2 Mjerni kotač mora biti izrađen od kovine ili drugoga odgovarajućeg gradiva i može biti obložen tvrdom gumom ili drugim odgovarajućim gradivom koje će umanjiti klizanje.

2.2.3 Mjerni kotač mora biti povezan s pokaznim uređajem (brojilom) tako da se odbrojava broj okretaja mjernog kotača naprijed i natrag.

2.2.4 Ako mjerilo ne može mjeriti u oba smjera (u normalnome smjeru povećava se pokazana vrijednost, a u obrnutom umanjuje), mjerenje u obrnutom smjeru mora biti onemogućeno.

2.3 Pokazni uređaj

2.3.1 Pokazni uređaj mjerila mora imati pokazne elemente (digitalne, analogne ili njihovu kombinaciju) u obliku obrojčene ljestvice.

2.3.2 Vrijednost podjeljka ljestvice za mjerenu vrijednost mora biti u obliku 1 × 10n, 2 × 10n ili 5 × 10n, gdje je n bilo koji cijeli broj ili ništica.

2.3.3 Znak mjerne jedinica duljine (cm, dm, m) mora biti prikazan neposredno uz brojčanu vrijednost.

2.3.4 Brojevi na pokaznom elementu moraju biti u jednom redu (poravnani).

2.4 Mjerilo mora imati mehanizam za obilježavanje početka i kraja mjerenja.

2.5 Mjerilo mora imati mehanizam za vraćanje na nulto pokazivanje.

2.6 Radni uvjeti

Mjerilo se mora upotrebljavati u ovim radnim uvjetima (ako proizvođač nije drugačije odredio):

1. temperature okolnog zraka: od –10 °C do 40 °C

2. relativne vlažnosti okolnog zraka: 58% ± 15%.

3. Natpisi i oznake

3.1 Natpisi

3.1.1 Mjerilo mora imati ove oznake:

(a) na pločici koja se nalazi na kućištu mjerila:

• ime i naziv ili znak proizvođača

• tvornički broj i godinu proizvodnje

• razred točnosti

• službenu oznaku mjerila iz tipnog odobrenja

• najmanju duljinu puta koju uređaj smije mjeriti

• najveću duljinu puta koju uređaj smije mjeriti

• najmanji podjeljak ljestvice

(b) na pločici pokaznog uređaja:

• oznaku jedinice duljine, u cm, dm, m (pokraj pokazivača izmjerene duljine).

3.1.2 Natpisi iz točke 3.1.1 ovoga dodatka moraju biti izravno vidljivi, lako čitljivi i neizbrisivi u normalnim uvjetima uporabe te ne smiju smetati očitavanju pokazivanja mjerila.

3.2 Oznake za ovjeravanje i žigosanje

3.2.1 Na mjerilu mora biti predviđeno odgovarajuće mjesto za stavljanje oznake za ovjeravanje (ovjerni žig u obliku naljepnice).

3.2.2 Mjerilo se mora žigosati (plomba sa žigom za utiskivanje) tako da se onemogući mijenjanje mjeriteljskih značajki toga mjerila.

4. Odobravanje tipa mjerila

4.1 Ispitivanje mjerila u svrhu odobravanja tipa mjerila mora se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine« br. 82/02).

4.2 Kada se podnosi zahtjev za provedbu postupka ispitivanja mjerila u svrhu odobravanja tipa mjerila, mora se podnijeti na ispitivanje uzorak od jednog mjerila. Ovisno o napretku ispitivanja, mogu se zatražiti i dodatna mjerila.

4.3 Ispitivanje tipa mjerila obuhvaća ispitivanje tehničke dokumentacije o mjerilu, ispitivanje mjeriteljskih i tehničkih značajki mjerila te ispitivanje prikladnosti mjerila za uporabu.

4.4 Mjeriteljske i tehničke značajke i prikladnosti mjerila za uporabu ispituju se prema dokumentaciji proizvođača, rezultatima laboratorijskih ispitivanja i prema odredbama ovoga dodatka.

4.5 Ispitivanje tipa uključuje utvrđivanje vrijednosti najmanje duljine puta koju mjerilo smije mjeriti (ako je nije proizvođač odredio) te najveće brzine kojom se mjerilo smije pokretati tijekom mjerenja duljine. Vrijednosti navedenih veličina moraju biti upisane u prilog rješenja o odobrenju tipa mjerila.

5. Ovjeravanje mjerila

5.1 Prvo ovjeravanje mjerila

5.1.1 U postupku prvog ovjeravanja mjerila utvrđuje se zadovoljava li mjerilo mjeriteljske i tehničke zahtjeve ovoga dodatka.

5.1.2 U postupku prvog ovjeravanja mjerila utvrđuje se sukladnost mjerila s odobrenim tipom mjerila.

5.2 Redovno ovjeravanje mjerila

5.2.1 U postupku redovnog ovjeravanja mjerila utvrđuje se nalazi li se na mjerilu ovjerna oznaka kojoj nije istekla valjanost.

5.2.2 U postupku redovnog ovjeravanja mjerila utvrđuje se zadovoljava li mjerilo zahtjeve iz točke 1.1 ovoga dodatka.

5.3 Izvanredno ovjeravanje mjerila

Izvanredno ovjeravanje mjerila provodi se kao i prvo ovjeravanje.