Pravilnik o prenosivosti broja

NN 42/2009 (6.4.2009.), Pravilnik o prenosivosti broja

42 06.04.2009 Pravilnik o prenosivosti broja

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

954

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 76. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi sljedeći

PRAVILNIK

O PRENOSIVOSTI BROJA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način, uvjeti i postupak ostvarivanja prenosivosti broja u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Pojmovi i značenje

Članak 2.

(1) U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08),

2. Agencija: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

3. primarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim Agencija dodjeljuje adrese i/ili brojeve operatorima na uporabu,

4. nepokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu,

5. pokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže,

6. davatelj broja: operator koji daje broj u postupku prenosivosti broja,

7. korisnički zapis: trenutno stanje računa korisnika usluga u nepretplatničkom sustavu plaćanja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

8. prenosivost broja: mogućnost da pretplatnik ili korisnik u nepretplatničkom sustavu plaćanja, na vlastiti zahtjev, zadrži broj koji mu je bio dodijeljen u elektroničkoj komunikacijskoj mreži, neovisno o promjeni operatora ili davatelja usluga,

9. primatelj broja: davatelj usluga koji prima broj u postupku prijenosa broja,

10. pristupni operator: operator koji pretplatniku pruža uslugu fizičkog i logičkog povezivanja njegove terminalne opreme na elektroničku komunikacijsku mrežu ili na dijelove elektroničke komunikacijske mreže, kao i uslugu predodabira operatora,

11. vremenski okvir prijenosa broja: razdoblje u trajanju od 08,00 do 11,00 ili od 13,00 do 16,00 sati radnim danom tijekom kojeg se prenosi broj ili brojevi,

12. centralna administrativna baza prenesenih brojeva (CABP): baza podataka koja bilježi status svake transakcije tijekom postupka prijenosa broja, te sadrži podatke potrebne za usmjeravanje poziva prema prenesenom broju kojima pravovremeno ažurira lokalne baze prenesenih brojeva,

13. lokalna baza prenesenih brojeva (LBPB): aktivna baza podataka koja se nalazi kod operatora, sadrži podatke potrebne za usmjeravanje poziva prema prenesenom broju i upotrebljava se u stvarnom vremenu pri uspostavi poziva,

14. preneseni broj: nacionalni broj koji je nepromijenjen prenesen iz pokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora, ili iz nepokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora,

15. polazna mreža: elektronička komunikacijska mreža na koju je priključen pozivatelj

16. »All Call Query«: metoda usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima pri kojoj polazna mreža prije uspostavljanja svakog poziva vrši upit u vlastitu LBPB kako bi utvrdila da li je pozvani broj prenesen. U slučaju da je pozvani broj prenesen, polazna mreža, na temelju predbroja za usmjeravanje dobivenog iz vlastite LBPB, uspostavlja poziv direktno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi. U slučaju da broj nije prenesen, polazna mreža na temelju pozvanog broja uspostavlja poziv direktno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se pozvani broj nalazi,

17. »Query on release«: metoda usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima pri kojoj polazna mreža prije uspostavljanja svakog poziva šalje zahtjev za uspostavom poziva prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži operatora korisnika broja. Ukoliko elektronička komunikacijska mreža operatora korisnika broja zaprimi signalizacijski zahtjev za uspostavom poziva prema broju koji je prenesen u neku drugu elektroničku komunikacijsku mrežu, elektronička komunikacijska mreža korisnika broja će odbiti zahtjev za uspostavom poziva na način određen preporukom Međunarodne komunikacijske udruge ITU-T Q.769.1, signalizacijskom porukom sa uzročnom vrijednosti #14 (Release cause value #14) određenom preporukom ITU-T Q.850. Po zaprimanju signalizacijske poruke sa uzročnom vrijednosti #14 (Release cause value #14) polazna mreža vrši upit u vlastitu lokalnu bazu podataka prenesenih brojeva, te na temelju predbroja za usmjeravanje dobivenog iz vlastite lokalne baze podataka prenesenih brojeva, uspostavlja poziv najkraćim raspoloživim putem (direktno) prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi,

18. operator korisnik broja: operator elektroničke komunikacijske mreže kojem je broj dodijeljen primarnom dodjelom sukladno odredbama Pravilnika o numeriranju i adresiranju,

19. pre-paid korisnik: korisnik unaprijed plaćene usluge,

20. post-paid korisnik: korisnik koji uslugu plaća po ispostavljenom računu.

Tehnička rješenja prenosivosti broja

Članak 3.

(1) Svi operatori i davatelji usluga u elektroničkim komunikacijskim mrežama moraju razvijati i unaprjeđivati svoje elektroničke komunikacijske mreže i sustave u skladu s porastom broja prenesenih brojeva, kako bi u svakom trenutku bili u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz članka 76. stavka 1. Zakona.

(2) Primatelj i davatelj broja su odgovorni za cijeli postupak prijenosa i ispravnog podešavanja svoje elektroničke komunikacijske mreže, sustava i usluga u svrhu osiguravanja da prijenos ne narušava kvalitetu postojeće usluge, te za dostavu podataka o prenesenim brojevima u CABP prenesenih brojeva.

(3) Operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, odgovoran je za ispravno usmjeravanje poziva ili isporuku tekstualnih poruka i multimedijskih poruka upućenih prema prenesenom broju u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži najkraćim raspoloživim putem prema pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se taj preneseni broj nalazi (direktno usmjeravanje sukladno tehničkoj specifikaciji Europskog instituta za elektroničke komunikacijske norme ETSI TS 123 066). Operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, mora u zahtjevu za uspostavu poziva prema prenesenim i neprenesenim brojevima ispred nacionalnog broja dodati predbroj za usmjeravanje poziva (NRN) pri gore navedenom direktnom načinu usmjeravanja poziva.

(4) Operatori pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju, odgovorni su za ispravno usmjeravanje poziva upućenih prema prenesenom broju u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Pri usmjeravanju navedenih poziva, operator pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju, primjenjivat će direktnu metodu usmjeravanja, tj. pozivi će se usmjeravati najkraćim raspoloživim putem prema nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi, osim u slučaju da nije ugovoreno drukčije.

(5) Operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, odgovoran je za ispravno usmjeravanje poziva upućenih prema broju prenesenom u drugu nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu primjenom »Query on release« metode usmjeravanja poziva.

(6) Ukoliko operator korisnik broja nepokretne elektroničke komunikacijske mreže zaprimi signalizacijski zahtjev za uspostavom poziva prema broju koji je iz njegove mreže prenesen u drugu nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, odbit će zahtjev za uspostavom takvog poziva na način određen točkom C.3.1.3 preporuke Međunarodne komunikacijske udruge ITU-T Q.769.1, signalizacijskom porukom s uzročnom vrijednosti #14 (Release cause value #14) određenom preporukom ITU-T Q.850.

(7) Operatori nepokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju, odgovorni su za ispravno usmjeravanje poziva upućenih prema prenesenom broju u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Način usmjeravanja takvih poziva predmet je dogovora između operatora nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora oko načina usmjeravanja takvih poziva, operatori nepokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju primjenjivati će »All Call Query« metodu usmjeravanja.

(8) Operator elektroničke komunikacijske mreže koji je zaprimio zahtjev za uspostavu međunarodnog poziva ili za isporuku tekstualne poruke ili multimedijske poruke prema prenesenom broju, odgovoran je za ispravno usmjeravanje takvog poziva ili isporuku tekstualne poruke ili multimedijske poruke direktno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi u skladu sa stavcima 3. do 8. ovog članka.

(9) Svaki operator elektroničke komunikacijske mreže obvezan je koristiti lokalnu bazu prenesenih brojeva (LBPB) s podacima o svim prenesenim brojevima u Republici Hrvatskoj.

(10) Za razmjenu podataka o prenesenim brojevima između lokalnih baza prenesenih brojeva (LBPB) operatora elektroničkih komunikacijskih mreža koristiti će se CABP prenesenih brojeva.

(11) Svi operatori elektroničkih komunikacijskih mreža će u slučaju uočavanja sinkronizacijskih grešaka između lokalnih baza prenesenih brojeva obavijestiti CABP prenesenih brojeva o nastaloj sinkronizacijskoj grešci.

(12) CABP prenesenih brojeva sadrži popis prenesenih brojeva, predbrojeve za usmjeravanje poziva prema prenesenim brojevima i transakcije između operatora i davatelja usluga (nazive davatelja i primatelja broja, datume prijenosa broja, obavijesti o statusu procesa prijenosa broja).

(13) Za postavljanje, razvoj, testiranje, održavanje i upravljanje CABP prenesenih brojeva odgovorna je Agencija.

(14) Primatelj broja i davatelj broja su odgovorni za pravovremenu i točnu dostavu podataka CABP prenesenih brojeva.

(15) Agencija je odgovorna za pravovremeno ažuriranje LBPB.

(16) Operatori su dužni odmah po isteku vremenskog okvira u kojem je broj prenesen, ispravno usmjeravati poziv prema prenesenom broju, sukladno ažuriranim LBPB.

(17) Agencija ne odgovara financijski ni materijalno za neuspjele pozive prema prenesenim brojevima.

(18) Operatori moraju, na zahtjev, Agenciji dostaviti sve tražene podatke koji su neophodni za pružanje usluge prijenosa broja, a u svrhu praćenja prenošenja broja.

Osnovna pravila usmjeravanja komunikacijskog prometa prema prenesenim brojevima

Članak 4.

(1) Kako bi se osiguralo ispravno usmjeravanje poziva prema prenesenim brojevima, operator elektroničke komunikacijske mreže će u zahtjevu za uspostavu poziva (eng.: IAM – Initial Address Message) ispred nacionalnog broja dodati predbroj za usmjeravanje poziva (eng.: NRN – Network Routing Number) čija je struktura prikazana na slici 1.

(2) Predbroj za usmjeravanje poziva je mrežni broj koji označava elektroničku komunikacijsku mrežu (eng.: NetID – Network Identifier) i čvor (eng.: NodeID) na kojima se nalazi preneseni broj.

(3) Veza između pretplatničkog broja i predbroja za usmjeravanje poziva (NRN) pohranjena je u bazi podataka. Predbroj za usmjeravanje poziva sastoji se od 5 znamenaka i strukture je kao što je prikazano na slici 1.

Predbroj za usmjeravanje poziva (eng.: NRN – Network Routing Number) 5 znamenaka

Heksadecimalna

vrijednost 14

Kôd za oznaku mreže

(00-99) 2 znamenke

Kôd za oznaku centrale

(00-99) 2 znamenke

NetID

NodeID

Slika 1. STRUKTURA PREDBROJA ZA USMJERAVANJE POZIVA

(4) Prva znamenka predbroja za usmjeravanje ima heksadecimalnu vrijednost 14 koja označava da se pozivajući broj sastoji od predbroja za usmjeravanje na koji se nastavlja nacionalni broj.

(5) Vrijednost polja Kôd za oznaku mreže (NetID) određuje Agencija sukladno Pravilniku o dodjeli adresa i brojeva.

(6) Vrijednost polja Kôd za oznaku čvora (NodID) određuje sam operator.

Postupci, protokoli i sučelja za ažuriranje podataka o prenesenim brojevima

Članak 5.

(1) Agencija definira dvije vrste sučelja prema centralnoj bazi prenesenih brojeva: administrativno i referentno.

(2) Administrativnim sučeljem se razmjenjuju administrativni podaci vezani uz status administrativnog dijela procesa prijenosa broja.

(3) Referentnim sučeljem se upotrebom XML poruka prenose podaci o prenesenim brojevima između CABP prenesenih brojeva i operatora.

(4) Specifikacije referentnog sučelja iz 3. stavka članka 5. ovog pravilnika će se objaviti na internetskim stranicama Agencije.

Ostali tehnički uvjeti koji se odnose na prenosivost broja

Članak 6.

(1) Primatelj broja mora u potpunosti pripremiti svoju elektroničku komunikacijsku mrežu i sustave, te provesti sva potrebna testiranja utvrđena ovim pravilnikom prije priključenja novog pretplatnika i/ili korisnika usluga.

Administrativni postupak prijenosa broja

Članak 7.

(1) Grafički prikaz postupka prijenosa broja, a koji je opisan unutar ovog članka, nalazi se u Dodatku 2 ovog pravilnika.

(2) Pretplatnik davatelja usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, koji želi prenijeti svoj broj, podnosi Zahtjev za prijenos broja primatelju broja zajedno sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa.

(3) Korisnik usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, koji želi prenijeti svoj broj, podnosi Zahtjev za prijenos broja primatelju broja, zajedno sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili za otvaranje korisničkog zapisa.

(4) Pretplatnik u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži podnosi zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži primatelja broja, dok korisnik koji nije u pretplatničkom odnosu podnosi zahtjev za otvaranje korisničkog zapisa u elektroničkoj komunikacijskoj mreži primatelja broja.

(5) Primatelj broja prije zasnivanja pretplatničkog odnosa ili otvaranja korisničkog zapisa s korisnikom koji zahtijeva prijenos broja, mora izvršiti provjeru identiteta pretplatnika, odnosno korisnika.

(6) Primatelj vrši identifikaciju korisnika odnosno pretplatnika fizičke osobe pomoću osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet osobe. Primatelj vrši identifikaciju korisnika odnosno pretplatnika pravne osobe pomoću preslike izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje status pravnog subjekta. Pretplatnik je prilikom identifikacije, na zahtjev, uz prethodno navedeno, dužan dostaviti na uvid i račun za elektroničke komunikacijske usluge izdan od davatelja broja ne stariji od tri mjeseca. Pre-paid korisnik prilikom identifikacije obavezan je, na zahtjev, dati na uvid SIM karticu i PUK broj.

(7) Zahtjev za prijenos broja predstavlja ujedno i konačni zahtjev za raskidanje korisničkog odnosa (ili zatvaranja korisničkog zapisa) svih usluga ugovorenih s operatorom davateljem, tj. zahtjev za obustavu svih usluga zahtijevanih od operatora davatelja koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa.

(8) Sadržaj Zahtjeva za prijenos broja je opisan u Dodatku 1 ovog pravilnika.

(9) Pretplatnik mora prije podnošenja Zahtjeva za prijenos broja podmiriti dugovanja za usluge ispostavljene po telefonskom broju/brojevima za koje se podnosi Zahtjev za prijenos broja najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća zadnjeg računa. Korisnik ostaje u obvezi plaćanja korištenih elektroničkih komunikacijskih usluga i ispunjavanja svih ostalih obveza iz pretplatničkog ugovora davatelju broja za vrijeme do trenutka prijenosa broja u elektroničku komunikacijsku mrežu primatelja broja. Neovisno o prestanku pretplatničkog ugovora zbog prenosivosti broja, odredbe pretplatničkog ugovora između operatora davatelja broja i korisnika vezane uz naplatu i/ili povrat opreme su primjenjive sve do trenutka podmirenja svih dugovanja za predmetnu uslugu.

(10) Davatelj broja ne smije odbiti Zahtjev za prijenos broja u sljedećim slučajevima:

a. pretplatnik osporava račun pred nadležnim institucijama.

b. pretplatnik u trenutku podnošenja Zahtjeva za prijenos broja nije podmirio posljednji izdani račun i nije prošlo 30 dana od dana njegovog dospijeća.

(11) Primatelj broja mora korisnika, koji zahtjeva prijenos broja, pravovremeno informirati o postupku prijenosa broja, a osobito o:

a. vremenskom razdoblju u kojem korisnik ne može koristiti uslugu (vremenski okvir prijenosa broja),

b. gubitku usluga koje koristi u mreži davatelja broja nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja,

c. opsegu korištenja i aktivaciji usluga kod primatelja broja,

d. načinu podmirivanja tekućih dugovanja za obavljene elektroničke komunikacijske usluge u mreži davatelja broja,

e. razlogu nemogućnosti prijenosa broja,

f. razlozima kašnjenja prijenosa broja,

g. vremenskom roku nakon kojeg korisnik može ponovno zatražiti prijenos broja,

h. uvjetima prijenosa broja,

(12) Primatelj broja, odmah po primitku Zahtjeva za prijenos broja od korisnika, dostavlja Zahtjev za prijenos broja davatelju broja pisanim putem ili elektroničkim putem sukladno važećem Zakonu o elektroničkom potpisu, što se ujedno smatra konačnim zahtjevom pretplatnika za raskidanje pretplatničkog odnosa u elektroničkoj komunikacijskoj mreži davatelja broja, tj. zahtjevom za obustavu svih usluga zahtijevanih od operatora davatelja broja, a koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa, odnosno konačnim zahtjevom za zatvaranje korisničkog zapisa korisnika usluga u nepretplatničkom sustavu plaćanja.

(13) Primatelj broja obavještava CABP prenesenih brojeva o dostavljenom Zahtjevu za prijenos broja davatelju broja, putem za to predviđenog sučelja.

(14) Ukoliko je Zahtjev za prijenos broja unesen u CABP, Davatelj broja ne smije odbiti Zahtjev za prijenos broja uz objašnjenje da isti (ili njegov dio ili privitak) nije zaprimljen, prije nego što kontaktira odgovornu osobu primatelja broja i pokuša riješiti problem nedostatka dokumentacije.

Nakon što je primatelj broja dostavio Zahtjev za prijenos broja davatelju broja, korisnik ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja.

(15) Zahtjev za prijenos broja kojeg je davatelj broja zaprimio radnim danom, bez obzira na vrijeme zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja, smatrat će se zaprimljenim toga radnog dana. Zahtjev za prijenos broja kojeg je davatelj broja zaprimio neradnim danom, smatrat će se zaprimljenim prvim sljedećim radnim danom.

(16) Nakon što mu primatelj broja dostavi Zahtjev za prijenos broja, davatelj broja će bez odgode započeti postupak pripreme mreže za prijenos broja. Postupak provjere mogućnosti prijenosa broja i pripreme mreže za prijenos broja ne može trajati duže od 5 radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, te je davatelj broja obvezan u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja odgovoriti primatelju broja da li su ispunjeni svi preduvjeti utvrđeni ovim pravilnikom, bez obzira da li je zahtjev prihvaćen, odgođen ili odbijen. Ako s obzirom na trenutak dostave Zahtjeva za prijenos broja davatelju broja, te vremenski okvir i datum prijenosa broja, davatelj broja nema na raspolaganju definirano vrijeme za postupak provjere mogućnosti prijenosa i pripremu mreže, davatelj broja može odgoditi prijenos broja za onoliko radnih dana koliko mu je zbog kašnjenja dostavljenog zahtjeva skraćen ovim pravilnikom definiran rok za prijenos broja.

(17) Davatelj broja obavještava CABP prenesenih brojeva o poslanoj potvrdi primatelju broja iz prethodnog stavka ovog pravilnika.

(18) Nakon poslane potvrde primatelju broja i CABP o prihvaćanju prijenosa broja iz stavka 17. članka 7. ovog pravilnika, davatelj broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži može naknadno, najkasnije 24 sata prije početka vremenskog okvira u kojem je odobren prijenos broja, odbiti prijenos broja u slučaju da davatelj broja utvrdi zlouporabe elektroničkih komunikacijskih usluga uslijed kojih korisniku bude ograničeno korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga davatelja broja ili u slučaju da korisnik nije podmirio dugovanja po računima sukladno stavku 9. ovoga članka.

(19) Nakon završetka postupka pripreme mreže za prijenos broja iz stavka 16. članka 7. ovog pravilnika, davatelj broja i primatelj broja će provesti postupak prijenosa broja na dan i u vremenskom okviru određenom u Zahtjevu za prijenos broja, pri čemu će se zahtjevi rješavati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

(20) Pretplatnički odnos ili deaktivacija korisničkog zapisa između davatelja broja i korisnika kojem je uspješno prenesen broj u elektroničku komunikacijsku mrežu primatelja broja, smatrat će se raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja.

(21) Davatelj broja će nakon isključenja broja iz svoje elektroničke komunikacijske mreže o tome bez odgode obavijestiti CABP prenesenih brojeva putem za to predviđenog sučelja.

(22) Primatelj broja će po uspješno provedenom postupku prijenosa broja, tj. po uključenju broja u svoju elektroničku komunikacijsku mrežu, o tome bez odgode obavijestiti CABP prenesenih brojeva putem za to predviđenog sučelja.

(23) Po primitku obavijesti iz prethodnog stavka, CABP prenesenih brojeva će bez odgode obavijestiti sve druge operatore na tržištu o prenesenom broju.

(24) U slučaju da se zatraženi broj ne može prenijeti ili će doći do kašnjenja u prijenosu zatraženog broja, davatelj broja će o razlozima nemogućnosti ili kašnjenja prijenosa broja (pozivajući se na postojeći Zahtjev za prijenos broja) detaljno obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem primatelja broja, u roku od najviše tri radna dana od dana primitka zahtjeva, a u slučaju kašnjenja prijenosa broja, davatelj broja obavijestit će primatelja broja i o datumu nakon kojeg će biti moguće provesti postupak prijenosa broja. Sve do trenutka aktivacije usluge prijenosa broja, davatelj broja mora omogućiti korisniku korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga koje su predmet prijenosa broja.

(25) Davatelj broja obavještava CABP prenesenih brojeva o odbijanju ili odgodi Zahtjeva za prijenos broja iz prethodnog stavka ovog pravilnika.

(26) Po primitku obavijesti o kašnjenju iz stavka 24. članka 7. ovog pravilnika, primatelj broja će u dogovoru s korisnikom koji je podnio Zahtjev za prijenos broja, dogovoriti novi datum prijenosa broja koji će biti nakon datuma navedenog u stavku 24. članku 7. ovog pravilnika, te isti dostaviti davatelju broja. Primatelj broja obavještava CABP prenesenih brojeva o prihvaćanju obavijesti o odgodi prijenosa broja i navodi novi datum prijenosa iz stavka 24. članka 7. ovog pravilnika.

(27) Davatelj broja će pretplatniku ispostaviti račun za tekuće dugovanje za obavljene elektroničke komunikacijske usluge za mjesec u kojem je izvršen prijenos broja, odnosno izvršiti povrat (prijeboj) viška unaprijed uplaćenih sredstava.

(28) Razlozi nemogućnosti ili kašnjenja prijenosa broja mogu biti:

a. pogrešno ispunjen Zahtjev za prijenos broja (npr. ako se zahtjev odnosi na nepostojeći broj u elektroničkoj komunikacijskoj mreži davatelja broja, ako je zahtjev podnesen od strane neovlaštene osobe, ako je primatelj broja ujedno i davatelj broja),

b. kad Zahtjevu za prijenos broja nije priložena sva potrebna dokumentacija isto predstavlja samo razlog kašnjenja prijenosa broja,

c. kad u Zahtjevu za prijenos broja nije unesena ispravna adresa korisnika isto predstavlja samo razlog kašnjenja prijenosa broja,

d. postojanje neispunjenih ugovornih obveza korisnika prema davatelju broja u trenutku primitka Zahtjeva za prijenos broja (npr. postojanje nepodmirenih dugovanja iz članka 7. stavka 9. ovog pravilnika ili drugih ugovornih obveza korisnika iz pretplatničkog odnosa s davateljem broja),

e. kad postoji odredba o minimalnom trajanju ugovornog odnosa isto predstavlja samo razlog kašnjenja prijenosa broja,

f. ako se zatraženi broj već nalazi u postupku prijenosa odnosno u slučaju postojanja ranije predanog zahtjeva za prijenos istog broja,

g. ako je pretplatnički broj za koji se traži prijenos, privremeno ili trajno isključen iz elektroničke komunikacijske mreže davatelja broja,

h. ako je zahtijevani datum prijenosa broja kraći od roka propisanog u stavku 16. ili duži od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva za prijenos broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži odnosno duži od 21 dan od dana podnošenja Zahtjeva za prijenos broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

i. ako je pretplatnički broj ili brojevi za koji se traži prijenos jedan od brojeva u ISDN seriji ili jedan od brojeva u PBX BRA ISDN seriji i sl.,

j. ako se Zahtjev za prijenos broja ne odnosi na sve brojeve unutar usluge VPN grupe, ISDN serije ili sl.,

k. za pre-paid: ako korisnik izgubi pravo na korištenje broja (SIM deaktiviran) ili korisnik nije ostvario prvi poziv (SIM neaktivan) ili ako se provjerom davatelja broja utvrdi da serijski broj SIM kartice ne odgovara PUK broju,

l. onemogućen rad sa CABP (viša sila),

m. slučaj postojanja tehničke nemogućnosti za realizaciju usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji, ukoliko primatelj broja istovremeno sa zahtjevom za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji zatraži i prijenos broja,

(29) U slučaju da dođe do kašnjenja iz stavka 28. članka 7. ovog pravilnika u prijenosu zatraženog broja, točan datum i vremenski okvir prijenosa broja sporazumno dogovaraju davatelj broja i primatelj broja.

(30) Ako primatelj broja po zaprimanju obavijesti iz stavka 24. članka 7. ovog pravilnika ocijeni navedene razloge nemogućnosti ili kašnjenja prijenosa broja neopravdanima, može uputiti pisani prigovor Agenciji u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisane obavijesti. Agencija je obvezna riješiti pisani prigovor podnositelju prigovora u roku od 15 dana od dana zaprimanja navedenog prigovora. Ako Agencija utvrdi opravdanost prigovora primatelja broja, rješenjem će naložiti davatelju broja provedbu prijenosa zatraženog broja u za to primjerenom roku.

(31) Korištenje i aktivaciju ostalih usluga korisnik dogovara s primateljem broja.

(32) Neiskorišteni iznos na pre-paid računu korisnika davatelja broja se ne može prenositi i koristiti za plaćanje usluga primatelja broja.

(33) Nakon što je preneseni broj stavio izvan uporabe, primatelj broja je dužan vratiti broj operatoru korisniku broja. Postupak vraćanja brojeva će se provoditi putem CABP kako bi se osiguralo ažuriranje LBPB svih ostalih operatora.

(34) Tehnička nemogućnost rada CABP smatrat će se razlogom nemogućnosti provođenja postupka prijenosa broja i razlogom za obustavu zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja. Agencija će operatore o tehničkoj nemogućnosti rada CABP obavijestiti elektronskom poštom na unaprijed definirane odgovorne osobe operatora za prijenos broja.

(35) Operator primatelj i operator davatelj broja dužni su osigurati pravovremene informacije vezane uz postupak prijenosa broja krajnjim korisnicima, operatorima i davateljima usluga (npr. o gubitku usluga koje koristi u elektroničkoj komunikacijskoj mreži davatelja broja nakon prijenosa broja u elektroničku komunikacijsku mrežu primatelja broja, informacije o svim brojevima u ISDN seriji koji se odnose na isti telefonski priključak u svrhu unošenja potpunih i točnih informacija u Zahtjevu za prijenos broja, i dr.), te odgovarajuće informacije objaviti na službenim internetskim stranicama operatora. Operatori su dužni objaviti odgovarajuće informacije vezane uz postupak prijenosa broja na svojim službenim internetskim stranicama u trenutku početka komercijalnog rada u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(36) Ukoliko je broj prenesen greškom operator primatelj ima pravo koristiti funkcionalnosti CABP kako bi isti vratio davatelju broja.

(37) Davatelj broja dužan je na zahtjev primatelja broja, u elektroničkom obliku, dostavljati primatelju broja specificirano dnevno izvješće o obrađenim zahtjevima za aktivacijom usluge prijenosa broja.

Postupci izvješćivanja korisnika usluga o podacima vezanim uz prenesene brojeve

Članak 8.

(1) Operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže nije obvezan prije uspostave poziva prema prenesenom broju obavijestiti pozivatelja o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv.

(2) Operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže je obvezan na zahtjev korisnika, prije uspostave poziva prema prenesenom broju, pozivatelju prenesenog broja dati obavijesti o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv. Ta obavijest u obliku glasovne poruke mora sadržavati sljedeći tekst: „Pričekajte molim, broj je prenesen u x mrežu« (x-mreža u koju je prenesen broj prema kojom se uspostavlja poziv). Operator može na zahtjev korisnika pozivatelja isključiti ovu uslugu davanja obavijesti. Usluga uključivanja i isključivanja obavijesti je besplatna.

(3) U svrhu javnog informiranja korisnika, operator je dužan putem vlastitog web portala ili nekim drugim načinom javnog objavljivanja, informirati svoje korisnike o brojevima koji su preneseni u drugu mrežu.

Odnosi i razmjena podataka između operatora

Članak 9.

(1) Operatori moraju urediti međusobne odnose i način razmjene podataka o prenesenim brojevima na prikladan način, na temelju ugovora o međusobnom povezivanju.

(2) Nakon provedenog prijenosa broja, isti pretplatnik ne može ponovno zatražiti prijenos broja u razdoblju kraćem od tri mjeseca od dana prijenosa broja, osim ako ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije utvrđeno drukčije.

(3) Dodatne usluge, koje je pretplatnik imao vezane uz svoj broj u elektroničkoj komunikacijskoj mreži davatelja broja, ne prenose se automatski, već ih pretplatnik može ponovno ugovoriti s primateljem broja, u skladu s njegovom ponudom usluga i njegovim općim uvjetima poslovanja.

(4) Svaki operator koji sudjeluje u postupku prijenosa broja mora Agenciji prijaviti kontakt podatke o svojim odgovornim osobama za prijenos broja, i svaku promjenu tih podataka. Agencija prikupljene podatke dostavlja elektronskim putem svim operatorima radi omogućavanja njihove komunikacije.

Trajanje postupka prijenosa broja

Članak 10.

(1) U slučaju da ne postoje zapreke za provedbu prijenosa broja davatelj broja provest će bez odgode postupak prijenosa zatraženog broja na primatelja broja.

(2) Trajanje postupka isključenja i uključenja broja koje obuhvaća razdoblje od početka prijenosa broja iz elektroničke komunikacijske mreže davatelja do omogućivanja uporabe tog broja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži primatelja broja, ne može biti dulje od 3 sata, osim ako pretplatnik izričito ne zatraži drukčije, a u protivnom smatra se da je nastupilo kašnjenje u prijenosu broja.

Odredbe o naknadama u vezi s uslugama prenosivosti broja

Članak 11.

(1) Primatelj broja će operatoru kojem su brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom prema odredbama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva, te prema odredbama Pravilnika o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije plaćati godišnju naknadu u iznosu određenom navedenim pravilnicima, za svaki pretplatnički broj koji je prenesen u njegovu elektroničku komunikacijsku mrežu razmjerno broju dana u godini koliko se dugo taj preneseni broj nalazi u elektroničkoj komunikacijskoj mreži primatelja broja.

(2) Naknada koju primatelj broja plaća operatoru kojem su brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom izračunat će se na način da se godišnja naknada za korištenje jednog broja pomnoži s brojem dana koji je broj bio u uporabi u elektroničkoj komunikacijskoj mreži primatelja broja i podijeli s ukupnim brojem dana u toj godini.

(3) Svaki operator elektroničke komunikacijske mreže snosit će sve dodatne troškove međusobnog povezivanja (tranzitiranja poziva) koji se mogu javiti prilikom usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima kao posljedica dogovorenih indirektnih metoda usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima između operatora, a kako bi se osiguralo ispunjavanje odredbe članka 11. ovog pravilnika.

(4) Ukoliko operator elektroničke komunikacijske mreže u kojoj je započeo poziv prema prenesenom broju nema ostvareno direktno međusobno povezivanje s operatorom elektroničke komunikacijske mreže u kojoj se pozvani preneseni broj nalazi, operator takve pozive neće naplaćivati po većoj cijeni od cijene koju taj operator naplaćuje za pozive prema svim ostalim brojevima koji nisu preneseni u tu elektroničku komunikacijsku mrežu.

(5) Operatori ne mogu od korisnika svojih usluga, koji su zatražili prijenos broja, zahtijevati bilo kakvu dodatnu izravnu naknadu u vezi s prijenosom broja.

(6) Operatori ne mogu pozive na prenesene brojeve naplaćivati više od poziva na druge brojeve u toj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, koji se upotrebljavaju za pružanje istih elektroničkih komunikacijskih usluga, a nisu preneseni iz njihove elektroničke komunikacijske mreže.

(7) Operatori ne mogu primijeniti veće cijene međusobnog povezivanja za pozive prema prenesenim brojevima, u odnosu na pozive prema neprenesenim brojevima, koji se upotrebljavaju za pružanje istih elektroničkih komunikacijskih usluga.

(8) Svaki operator elektroničke komunikacijske mreže snosit će vlastite troškove prilagodbe i uspostave elektroničkih komunikacijskih i drugih sustava potrebnih kako bi se ispunile obveze određene odredbama ovog pravilnika.

(9) Operator primatelj broja snosit će administrativne troškove operatora davatelja broja vezane uz postupak prijenosa broja, u iznosu od najviše 40,00 kuna po izvršenom Zahtjevu za prijenos broja.

(10) Operator primatelj broja nije dužan snositi administrativne troškove operatora davatelja broja za Zahtjev za prijenos broja ispunjen na temelju neispravnih informacija o pretplatniku operatora davatelja broja.

Postupci testiranja prije pružanja usluge prenesenih brojeva

Članak 12.

(1) Osnovni preduvjet za testiranje i uspostavu funkcije prenosivosti broja je uspostava i testiranje interkonekcijskih veza između operatora. Prije samog puštanja u rad funkcije prenosivosti broja potrebno je najmanje izvršiti sljedeću listu testiranja:

1.1. između CABP i operatora:

1.1.1. proces prijenosa broja između operatora i baze

1.1.2. primanja obavijesti o statusu administrativnog procesa prijenosa broja

1.1.3. ažuriranje LBPB

1.2. između operatora:

1.2.1. uspostava poziva u slučaju kada poziv započinje s broja koji je prenesen u različite elektroničke komunikacijske mreže (obratiti pažnju na ispravan prikaz CLI)

1.2.2. uspostava poziva u slučaju kada poziv prema prenesenom broju započinje iz različitih elektroničkih komunikacijskih mreža (obratiti pažnju na prikaz broja pozivatelja)

1.2.3. prijenos SMS i MMS poruka prema prenesenom broju iz različitih elektroničkih komunikacijskih mreža (obaveza testiranja za prijenos MMS poruke je primjenjiva samo za pokretne elektroničke komunikacijske mreže)

1.2.4. i drugi mogući scenariji poziva.

(2) Ako svi operatori postignu suglasnost oko izmjena funkcionalnosti na CABP, Agencija će provesti zatražene izmjene, pod uvjetom da ih ocijeni opravdanima, o čemu se mora u pisanom obliku očitovati podnositeljima zahtjeva za izmjenama funkcionalnosti CABP u razumnom roku od primitka zahtjeva. Također, Agencija će vršiti izmjene funkcionalnosti na CABP samo u svrhu poboljšanja učinkovitosti postupka prijenosa broja i pružanja drugih usluga krajnjim korisnicima, a vodeći pri tom računa o mogućim troškovima na strani operatora.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju vrijediti

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju vrijediti Pravilnik o prenosivosti broja i predodabiru operatora (Narodne novine br. 183/04), Odluka o prenosivosti broja i predodabiru operatora 26. kolovoza 2005.g., Odluka o izmjeni Odluke o prenosivosti broja i predodabiru operatora od 26. srpnja 2006.g., te Odluka o izmjeni Odluke o prenosivosti broja i predodabiru operatora od 17. rujna 2007.g., osim odredbi navedenih propisa koje se odnose na uslugu predodabira operatora koje prestaju vrijediti nakon provedenog postupka analize mjerodavnog tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, a koji završava donošenjem odluke iz članka 56. Zakona.

Stupanje na snagu pravilnika

Članak 14.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

(2) Podatke iz stavka 4. članka 9. ovog pravilnika, operatori su obvezni dostaviti Agenciji u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Klasa: 011-01/08-01/00013

Urbroj: 376-11-09-03

Zagreb, 30. ožujka 2009.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

DODATAK I

Obrazac AG 02052

ZAHTJEV
za prijenos broja

ID zahtjeva:

Vrsta nacionalnog broja koji se prenosi:

☐ nacionalni broj u nepokretnoj mreži

☐ nacionalni broj u pokretnoj mreži

Vrsta postojećeg korisničkog odnosa u mreži davatelja broja:

☐ pre-paid (registrirani)

☐ pre-paid (neregistrirani)

☐ post- paid (jedan broj)

☐ post-paid (više brojeva)

PODACI O PRETPLATNIKU / KORISNIKU

Pretplatnički / korisnički broj / brojevi:

Ime i prezime i adresa (za fizičke osobe) ili

naziv i sjedište (za pravne osobe):

Ime i prezime ovlaštene osobe:

(samo za pravne osobe)

Matični broj subjekta:

U privitku:

☐ preslika osobne

☐ izvadak iz sudskog registra

☐ obrtnica

☐ drugo

Kontakt broj pretplatnika / korisnika:

Fax:

e-mail:

PUK (ako postoji):

ADRESA TELEFONSKOG PRIKLJUČKA (samo za nepokretnu mrežu)

Poštanski broj:

Mjesto:

Ulica i broj:

OSTALO

Naziv i sjedište davatelja broja:

Naziv i sjedište primatelja broja:

Datum prijenosa broja:

Vremenski okvir prijenosa broja:

☐ 08,00-11,00 ili ☐ 13,00-16,00

Novi datum prijenosa broja (po potrebi):

Novi vremenski okvir prijenosa broja:

(po potrebi)

☐ 08,00-11,00 ili ☐ 13,00-16,00

Zahtjev za prijenos broja je vezan za uslugu izdvojene lokalne petlje:

☐ Da ☐Ne

Pretplatnik izričito izjavljuje da podnošenjem ovog zahtjeva ujedno podnosi neopozivi zahtjev za raskidanje korisničkog odnosa (ili zatvaranja korisničkog zapisa) svih usluga ugovorenih s operatorom davateljem, tj. zahtjev za obustavu svih usluga zahtijevanih od operatora davatelja koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa, te daje izričito ovlaštenje primatelju broja da ovaj zahtjev uputi davatelju broja. Također, pretplatnik svojim potpisom na ovom zahtjevu izražava izričitu suglasnost da se njegovi osobni podaci, koji se koriste u svrhu omogućavanja usluge prijenosa broja, prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju između operatora i Agencije. Pretplatnik je svojim potpisom u potpunosti upoznat i suglasan sa dolje navedenim uvjetima prijenosa broja ovoga zahtjeva.

Primatelj broja potpisom ovlaštene osobe i svojim pečatom na ovom zahtjevu prihvaća ovaj zahtjev za omogućavanje usluge prijenosa broja pretplatniku/korisniku.

____________________________ ___________________________________

Potpis/pečat korisnika/pretplatnika Potpis ovlaštene osobe i pečat primatelja broja

__________________________

Mjesto i datum

Važne obavijesti u svezi prijenosa broja

Pretplatnik/korisnik svojim potpisom na ovom Zahtjevu izjavljuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa sljedećim uvjetima:

– Nakon što primatelj broja dostavi Zahtjev za prijenos broja davatelju broja, pretplatnik/korisnik ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja.

– Nakon provedenog prijenosa broja, isti pretplatnik/korisnik ne može ponovno zatražiti prijenos broja u razdoblju kraćem od tri mjeseci od dana prijenosa broja, osim ako ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije utvrđeno drukčije.

– Neiskorišteni iznos na pre-paid računu korisnika davatelja broja ne može se prenositi i koristiti za plaćanje usluga primatelja broja.

– Pretplatnik mora prije podnošenja Zahtjeva za prijenos broja podmiriti dugovanja za obavljene elektroničke komunikacijske usluge u mreži davatelja broja. Pod dugovanjem za obavljene elektroničke komunikacijske usluge se smatraju sva dospjela dugovanja po računima davatelja broja u trenutku podnošenja Zahtjeva za prijenos broja.

– Davatelj broja će pretplatniku ispostaviti račun za tekuće dugovanje za obavljene elektroničke komunikacijske usluge za mjesec u kojem je izvršen prijenos broja.

– Pretplatnik ostaje u obvezi plaćanja korištenih komunikacijskih usluga davatelju broja za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja.

– Pretplatnički odnos ili deaktivacija korisničkog zapisa između davatelja broja i pretplatnika/korisnika kojem je uspješno prenesen broj u mrežu primatelja broja smatrat će se raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja.

– Pretplatnik/korisnik prije podnošenja Zahtjeva za prijenos broja u cijelosti je upoznat osobito sa:

a) vremenskim razdobljem u kojem neće moći koristiti uslugu (vremenski okvir prijenosa broja),

b) gubitkom usluga koje je koristio kod davatelja broja, a koje neće moći koristiti kod primatelja broja

c) opsegom korištenja i aktivacijom usluga kod primatelja broja,

d) načinom podmirivanja tekućih dugovanja za obavljene elektroničke komunikacijske usluge u mreži davatelja broja,

e) mogućim razlozima nemogućnosti prijenosa broja,

f) mogućim razlozima kašnjenja prijenosa broja,

g) i dr.

– Po primitku obavijesti davatelja broja o kašnjenju, koja sadrži i najraniji datum prijenosa broja, primatelj broja će u dogovoru s korisnikom koji je podnio Zahtjev za prijenos broja, dogovoriti novi datum prijenosa broja, te isti dostaviti davatelju broja.

____________________________ ___________________________________

Potpis/pečat korisnika/pretplatnika Potpis ovlaštene osobe i pečat primatelja broja

__________________________

Mjesto i datum

DODATAK II

STANJA POSTUPKA PRIJENOSA

Admin. tok podataka – PRIHVAĆEN

Admin. tok podataka – ODGOĐEN

Admin. tok podataka – ODBIJEN

Prijenos referentnih podataka– OSNOVNI TOK

Prijenos referentnih podataka – OSVJEŽAVANJE LOKALNE BAZE

Napomena: novi Operator dužan je izvršiti testiranje na testnom sučelju CABP, prije uspostave usluge prijenosa broja.