Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

NN 43/2009 (8.4.2009.), Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

43 08.04.2009 Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1010

Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela

OPĆE UVJETE

ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se:

– postupak izdavanja energetske suglasnosti za priključenje i stvaranje uvjeta za priključenje na distribucijski ili transportni sustav

– uvjeti za priključenje na distribucijski ili transportni sustav, opskrbu prirodnim plinom i korištenje plinskog sustava

– praćenje kvalitete usluga i kvalitete opskrbe prirodnim plinom

– međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika sustava

– obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika sustava

– uvjeti mjerenja, obračuna i naplate isporučenog prirodnog plina

– uvjeti za primjenu postupaka ograničenja ili prekida opskrbe prirodnim plinom

– postupke utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje prirodnog plina.

Članak 2.

Odredbe ovih Općih uvjeta, koje se odnose na prirodni plin, primjenjuju se i na bioplin, plin iz biomase i druge vrste plina (u daljnjem tekstu: plin) ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno transportirati kroz distribucijski ili transportni sustav.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu plina, Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Mrežnim pravilima transportnog sustava, Pravilima korištenja sustava skladišta plina, Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

(2) Osim izraza iz stavka 1. ovoga članka pojedini izrazi u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

1. energetska suglasnost – isprava kojom se utvrđuje pravo na priključni kapacitet na distribucijskom ili transportnom sustavu, a koju na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski ili transportni sustav izdaje operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava,

2. krajnji kupac koji koristi javnu uslugu – krajnji kupac koji kupuje plin po reguliranoj cijeni,

3. kvaliteta opskrbe plinom – kvaliteta usluge, pouzdanost isporuke i kvaliteta plina,

4. pouzdanost isporuke – stalnost isporuke plina iz transportnog ili distribucijskog sustava u određenom vremenskom razdoblju iskazana pokazateljima broja i trajanja prekida isporuke,

5. kvaliteta usluge – razina pružanja usluga propisana ovim Općim uvjetima koje je operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom dužan osigurati korisnicima transportnog ili distribucijskog sustava,

6. plinomjer – mjerilo koje mjeri i registrira količinu plina na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva i mjernim pravilima operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora sustava skladišta plina,

7. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u plinskom sustavu s ugrađenim plinomjerom i drugom mjernom, regulacijskom i sigurnosnom opremom na kojem se obavlja mjerenje parametara radi obračuna isporučenog plina,

8. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje za koje se obračunava stvarno isporučena količina plina,

9. organizator posebne zone – fizička ili pravna osoba koja organizira izgradnju posebne zone,

10. plinska godina – razdoblje koje počinje u 6,00 sati 1. listopada tekuće godine i traje do 6,00 sati 1. listopada iduće godine,

11. posebna zona – uže područje unutar važećeg prostornog plana (primjerice: poduzetnička, stambena, sportska, turistička ili druga posebna zona),

12. pretplatni plinomjer – plinomjer koji dopušta potrošnju plina do iznosa unaprijed plaćene potrošnje plina,

13. priključak – sklop plinskih uređaja i instalacija, uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojima se povezuju plinski uređaji i instalacije korisnika sustava s distribucijskim ili transportnim sustavom,

14. priključni kapacitet – najveći protok plina kojeg je moguće ostvariti na pojedinom priključku sukladno odredbama ugovora o priključenju na transportni ili distribucijski sustav izražen u kWh/h,

15. samostalna uporabna cjelina – dio građevine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja ima zasebno obračunsko mjerno mjesto,

16. tarifna grupa – grupa korisnika distribucijskog sustava ili transportnog sustava sličnih karakteristika potrošnje plina,

17. tarifni model – podgrupa tarifne grupe ovisna o ukupnoj godišnjoj potrošnji plina.

III. IZDAVANJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I UVJETI PRIKLJUČENJA

Energetski uvjeti za priključenje na distribucijski ili transportni sustav

Članak 4.

(1) Energetske uvjete za priključenje na distribucijski ili transportni sustav (u daljnjem tekstu: energetski uvjeti) dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja odnosno rješenja o izvedenom stanju.

(2) Energetskim uvjetima utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski ili transportni sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijskog ili transportnog sustava.

(3) Energetske uvjete izdaje operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava.

(4) Za priključenje postojeće građevine na distribucijski ili transportni sustav, za koju se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja odnosno rješenje o izvedenom stanju, energetske uvjete izdaje operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava na zahtjev investitora ili vlasnika građevine.

(5) Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta iz stavka 4. ovoga članka, prilaže se akt kojim je odobreno građenje i opis plinofikacije građevine.

(6) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, promjene na priključku, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski ili transportni sustav, za koje se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja odnosno rješenje o izvedenom stanju, vlasnik ili investitor građevine dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava energetske uvjete.

(7) Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta iz stavka 6. ovoga članka prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.

(8) Na temelju energetskih uvjeta ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet.

(9) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

Članak 5.

(1) Energetski uvjeti sadrže podatke o:

– investitoru ili vlasniku građevine

– položaju građevine

– mjestu i načinu izgradnje priključka

– priključnom kapacitetu

– tarifnoj grupi

– ukupnoj godišnjoj potrošnji plina

– obračunskom mjernom mjestu

– roku priključenja

– uvjetima korištenja distribucijskog ili transportnog sustava

– ekonomskim uvjetima

– roku i uvjetima prestanka važenja i

– uputi o pravu na žalbu.

(2) Energetski uvjeti mogu sadržavati i:

– uvjete za lokaciju građevine

– parametre distribucijskog ili transportnog sustava na mjestu priključenja

– specifikaciju opreme koju je potrebno ugraditi ili obnoviti zbog izgradnje priključka

– dozvoljene promjene tlaka u distribucijskom ili transportnom sustavu

– pobliže podatke o plinomjeru i drugoj mjernoj opremi

– način razmjene mjernih podataka

– program obveznih ispitivanja i

– ostale podatke vezane za priključenje građevine.

Članak 6.

(1) Energetski uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

(2) Energetski uvjeti prestaju važiti ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izda energetska suglasnost.

(3) Energetski uvjeti mogu se produžiti za dvije godine iz opravdanih razloga ako to zatraži investitor ili vlasnik građevine.

Pravo na žalbu

Članak 7.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz članka 4. stavka 1. ovih Općih uvjeta i podnositelj zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta iz članka 4. stavaka 4. i 6. ovih Općih uvjeta kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta ili je nezadovoljan uvjetima iz izdanih energetskih uvjeta ima pravo žalbe Agenciji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta odnosno u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se izdaju energetski uvjeti.

(3) Odluka Agencije je konačna.

Kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije s energetskim uvjetima

Članak 8.

(1) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je u postupku izdavanja građevinske dozvole provjeriti u tehničkoj dokumentaciji usklađenost primijenjenih rješenja s energetskim uvjetima.

(2) Na temelju obavljene provjere tehničke dokumentacije, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je izdati potvrdu o usklađenosti tehničke dokumentacije s energetskim uvjetima ili zatražiti usklađivanje s energetskim uvjetima.

Predugovor o priključenju na distribucijski ili transportni sustav

Članak 9.

(1) Nakon izdavanja lokacijske dozvole za građevinu za čiju je izgradnju potrebna građevinska dozvola, stranke u postupku mogu zatražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijski ili transportni sustav i sklapanje predugovora o opskrbi plinom prije izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski ili transportni sustav.

(2) Nakon izdavanja lokacijske dozvole za građevinu koja se gradi na temelju potvrde glavnog projekta u smislu posebnog propisa, odnosno legalizira potvrdom izvedenog stanja, stranke u postupku mogu tražiti sklapanje predugovora o priključenju na distribucijski ili transportni sustav i sklapanje predugovora o opskrbi plinom prije izdavanja energetske suglasnosti.

Energetska suglasnost za priključenje na distribucijski ili transportni sustav

Članak 10.

(1) Energetska suglasnost za priključenje na distribucijski ili transportni sustav (u daljnjem tekstu: energetska suglasnost) sadrži sve podatke kao i energetski uvjeti te podatke o rješenju o uvjetima građenja, potvrdi glavnog projekta, rješenju o izvedenom stanju, potvrdi izvedenog stanja odnosno građevinskoj dozvoli.

(2) Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor ili vlasnik građevine, a uz zahtjev je dužan priložiti rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, građevinsku dozvole, rješenje o izvedenom stanju ili potvrdu izvedenog stanja,.

(3) Vlasnik ili investitor postojeće građevine iz članka 4. stavaka 4. i 6. ovih Općih uvjeta uz zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti prilaže glavni projekt koji sadrži strojarski projekt – projekt plinske instalacije građevine izrađen u skladu s posebnim zakonom.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka glavni projekt koji sadrži strojarski projekt – projekt plinske instalacije građevine mora biti sastavni dio građevinske dozvole odnosno mora biti potvrđen od nadležnog tijela, a za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i građevine za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, glavni projekt je sastavni dio dokumentacije koju izvođač takve zgrade mora imati na gradilištu po posebnom zakonu.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava izdat će podnositelju zahtjeva energetsku suglasnost ukoliko je glavni projekt koji sadrži strojarski projekt – projekt plinske instalacije građevine usklađen s energetskim uvjetima.

(6) U građevinama s više obračunskih mjernih mjesta u zahtjevu za izdavanje energetske suglasnosti moraju se pojedinačno navesti sva obračunska mjerna mjesta.

(7) Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana izdavanja energetske suglasnosti ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav ili ugovor o priključenju na transportni sustav.

(8) Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor ili vlasnik građevine koji je podnio zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti.

(9) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti.

Članak 11.

(1) Energetsku suglasnost izdaje operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava.

(2) Energetska suglasnost izdaje se za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(3) U građevini s više obračunskih mjernih mjesta energetska suglasnost izdaje se za svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

(4) Za obračunsko mjerno mjesto u zajedničkoj plinskoj kotlovnici građevine energetska suglasnost izdaje se suvlasnicima nekretnine.

Članak 12.

Energetska suglasnost prestaje važiti danom trajnog odvajanja priključka od distribucijskog ili transportnog sustava.

Sklapanje ugovora o priključenju na transportni ili distribucijski sustav

Članak 13.

Ugovor o priključenju na transportni ili distribucijski sustav sklapa se na temelju izdane energetske suglasnosti.

Izgradnja priključka na distribucijski ili transportni sustav i povećanje priključnog kapaciteta

Članak 14.

(1) Priključak se gradi u skladu s energetskom suglasnošću, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava ili Mrežnim pravilima transportnog sustava, Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: Pravilnik o naknadi za priključenje) i ugovorom o priključenju na transportni ili distribucijski sustav te sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima.

(2) Investitor priključka na distribucijski sustav je operator distribucijskog sustava.

(3) Investitor priključka na transportni sustav je operator transportnog sustava, uključujući priključenje distribucijskog sustava na transportni sustav.

(4) Priključak je sastavni dio distribucijskog ili transportnog sustava.

(5) Naknadu za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: naknada za priključenje) plaća investitor ili vlasnik građevine, odnosno korisnik sustava sukladno Pravilniku o naknadi za priključenje.

Članak 15.

Priključni kapacitet iz energetske suglasnosti neprenosiv je na drugu lokaciju.

Članak 16.

(1) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je organizirati izgradnju priključka i priključiti građevinu sukladno sklopljenom ugovoru o priključenju na transportni ili distribucijski sustav.

(2) Kod priključka gdje obračunsko mjerno mjesto nije smješteno uz glavni zapor, dio plinske instalacije od glavnog zapora građevine do obračunskog mjernog mjesta nije dio distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je priključak održavati o svom trošku.

(4) Kod prvog priključenja operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava i investitor ili vlasnik građevine utvrđuju u pisanom obliku podatke o plinomjeru i stanje brojčanika plinomjera.

Članak 17.

(1) Organizator posebne zone podnosi operatoru distribucijskog sustava ili operatoru transportnog sustava zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja na distribucijski ili transportni sustav građevina posebne zone.

(2) Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja posebne zone prilažu se dokumenti za dokazivanje statusa organizatora posebne zone i same posebne zone te idejno rješenje sa specifikacijama potreba za opskrbu posebne zone plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava i organizator posebne zone sklapaju ugovor o međusobnim odnosima kojim se uređuju pitanja izgradnje i financiranja distribucijskog ili transportnog sustava potrebnih za priključenje krajnjih kupaca u posebnoj zoni.

(4) Priključenje krajnjih kupaca unutar posebne zone na distribucijski ili transportni sustav provodi se na način uređen ovim Općim uvjetima te sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima.

Članak 18.

Korisnik sustava koji treba veći priključni kapacitet od odobrenog priključnog kapaciteta dužan je od operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava zatražiti energetske uvjete za povećanje priključnog kapaciteta.

Priključenje na distribucijski ili transportni sustav

Članak 19.

(1) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je na temelju energetske suglasnosti staviti u funkciju priključak građevine investitora ili vlasnika građevine na distribucijski ili transportni sustav s danom početka isporuke plina iz ugovora o opskrbi plinom ili ugovora o prodaji plina, a nakon što je investitor ili vlasnik građevine ispunio sve financijske i druge obveze prema ugovoru o priključenju, pribavio pisanu izjavu izvođača, koji ispunjava uvjete za izvođenje plinskih instalacija prema posebnom zakonu, o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja plinske instalacije te sklopio ugovor o opskrbi plinom ili ugovor o prodaji plina.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je privremeno priključiti građevinu investitora ili vlasnika građevine za potrebe ispitivanja plinskih uređaja i instalacija i probnog rada ako je probni rad predviđen glavnim projektom, a temeljem pisanog zahtjeva investitora i pisane izjave investitora, nadzornog inženjera i izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog priključenja.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je u roku od najmanje tri dana prije dana stavljanja u funkciju priključka građevine u pisanom obliku obavijestiti investitora ili vlasnika građevine i njegovog opskrbljivača plinom, o danu i satu stavljanja u funkciju priključka građevine.

Članak 20.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava o svim promjenama na njegovim plinskim uređajima i instalacijama nastalim nakon ishođenja energetske suglasnosti.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava u slučaju iz stavka 1. ovoga članka uputit će kada to smatra potrebnim korisnika sustava na podnošenje zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta.

IV. UGOVORNI ODNOSI

Ugovori između sudionika na tržištu plina i obveza izrade tipskih ugovora

Članak 21.

Sudionici na tržištu plina uređuju međusobne odnose sklapanjem sljedećih ugovora:

1. ugovor o priključenju na distribucijski sustav,

2. ugovor o priključenju na transportni sustav,

3. ugovor o distribuciji plina,

4. ugovor o transportu plina,

5. ugovor o dobavi plina,

6. ugovor o prodaji plina,

7. ugovor o opskrbi plinom,

8. ugovor o plaćanju energije uravnoteženja,

9. ugovor o skladištenju plina i

10. ugovor o nabavi energije uravnoteženja.

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav

Članak 22.

(1) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sklapaju operator distribucijskog sustava i proizvođač plina ili krajnji kupac na distribucijskom sustavu u postupku priključenja na distribucijski sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

(2) Ugovorom o priključenju na distribucijski sustav uređuju se uvjeti priključenja na distribucijski sustav te financijske obveze sukladno Pravilniku o naknadi za priključenje i druge obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor o priključenju na distribucijski sustav sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, tehničke uvjete priključenja opreme, tehničke podatke o izgradnji priključka, iznos naknade za priključenje, način plaćanja, rok izgradnje priključka, vrijeme i mjesto priključenja te ostale odredbe.

(4) Priključak na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka treba biti izgrađen u roku od 30 dana od dana ispunjavanja ugovornih obveza od strane krajnjeg kupca s kojim je operator distribucijskog sustava sklopio ugovor o priključenju na distribucijski sustav, ako za isti postoje tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu.

(5) Ako je za izgradnju priključka na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka potrebno stvoriti tehničke uvjete u distribucijskom sustavu, priključak se treba izgraditi u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je izgraditi priključak na distribucijski sustav, izuzev priključka na niskom tlaku ili srednjem tlaku, u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(7) U rokove iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, događaji na gradilištu i slično), o čemu je operator distribucijskog sustava dužan pravodobno izvještavati drugu ugovornu stranu.

(8) Naknada za priključenje za izgradnju priključka na distribucijski sustav niskog tlaka ili srednjeg tlaka u iznosu do 50 % ukupne naknade za priključenje plaća se u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o priključenju na distribucijski sustav, a ostatak do završetka izgradnje priključka.

(9) Dinamika plaćanja naknade za priključenje za izgradnju priključka na distribucijski sustav, izuzev priključka na niskom tlaku ili srednjem tlaku, utvrđuje se ugovorom o priključenju na distribucijski sustav.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav.

Ugovor o priključenju na transportni sustav

Članak 23.

(1) Ugovor o priključenju na transportni sustav sklapaju operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava ili operator sustava skladišta plina ili proizvođač plina ili krajnji kupac na transportnom sustavu u postupku priključenja na transportni sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.

(2) Ugovorom o priključenju na transportni sustav uređuju se uvjeti priključenja na transportni sustav te financijske obveze sukladno Pravilniku o naknadi za priključenje i druge obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor o priključenju na transportni sustav sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, tehničke uvjete priključenja opreme, tehničke podatke o izgradnji priključka, iznos naknade za priključenje, način plaćanja, rok izgradnje priključka, vrijeme i mjesto priključenja te ostale odredbe.

(4) Operator transportnog sustava dužan je izgraditi priključak na transportni sustav u roku utvrđenom ugovorom o priključenju na transportni sustav.

(5) U rok iz stavka 4. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje operator transportnog sustava nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, događaji na gradilištu i slično), o čemu je operator transportnog sustava dužan pravodobno izvještavati drugu ugovornu stranu.

(6) Dinamika plaćanja naknade za priključenje za izgradnju priključka na transportni sustav utvrđuje se ugovorom o priključenju na transportni sustav.

(7) Operator transportnog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o priključenju na transportni sustav.

Ugovor o distribuciji plina

Članak 24.

(1) Opskrbljivač plinom sklapa ugovor o distribuciji plina s operatorom distribucijskog sustava, u ime i za račun krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, kojega opskrbljuje plinom.

(2) Ugovorom o distribuciji plina uređuje se pružanje usluge distribucije plina, uključivo pomoćne usluge, i priključni kapacitet iz energetske suglasnosti za svakog krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav kojega opskrbljivač plinom opskrbljuje plinom te financijske obveze sukladno važećem tarifnom sustavu.

(3) Ugovor o distribuciji plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete distribucije plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, uvjete ograničenja isporuke plina, odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju naknade za korištenje distribucijskog sustava, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) Prilog i sastavni dio ugovora o distribuciji plina je popis krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav koje opskrbljivač plinom opskrbljuje plinom.

(5) Popis krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav iz stavka 4. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca

– osobni identifikacijski broj ili porezni broj poduzetnika

– broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav

– oznaku tarifne grupe i tarifnog modela

– obračunsko mjerno mjesto – identifikacijsku oznaku

– priključni kapacitet

– namjenu potrošnje plina

– vrijeme i mjesto isporuke plina i

– druge potrebne podatke.

(6) Opskrbljivač plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav kojega opskrbljuje plinom, dužan je ažurirati popis krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i kod svakog sklapanja ili prestanka ugovora o opskrbi plinom i o tome, u roku osam dana od dana nastale promjene, dostaviti podatke operatoru distribucijskog sustava.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je ažurirati popis krajnjih kupaca iz stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga članka i o tome u roku osam dana od dana nastale promjene dostaviti podatke opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav kojega opskrbljuje plinom.

(8) Ugovor o distribuciji plina sklapa se na neodređeno vrijeme.

(9) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, koje se odnose na korištenje distribucijskog sustava.

(10) Operator distribucijskog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o distribuciji plina.

Ugovor o transportu plina

Članak 25.

(1) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom sklapa ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava.

(2) Ugovorom o transportu plina uređuje se pružanje usluge transporta plina, uključivo pomoćne usluge, i kapacitet transportnog sustava u iznosu rezerviranog kapaciteta za ulaze u transportni sustav i/ili za izlaze iz transportnog sustava te financijske obveze sukladno važećem tarifnom sustavu.

(3) Ugovor o transportu plina sklapa se za najmanje jedan ulaz u transportni sustav ili najmanje jedan izlaz iz transportnog sustava, a ako se ugovara kapacitet za više ulaza u transportni sustav i/ili za više izlaza iz transportnog sustava, u ugovoru se zasebno navodi svaki ulaz u transportni sustav i svaki izlaz iz transportnog sustava.

(4) Opskrbljivač plinom sklapa ugovor o transportu plina za rezervirani kapacitet na ulazu ili ulazima u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina, a za rezervirani kapacitet na izlazu ili izlazima iz transportnog sustava u ime i za račun kupca priključenog na transportni ili distribucijski sustav, kojega opskrbljuje plinom.

(5) Opskrbljivač plinom koji kupuje plin od drugog opskrbljivača plinom ili trgovca plinom koji osigurava plin na ulazu u transportni sustav, ugovara kapacitet transportnog sustava samo za izlaz ili izlaze iz transportnog sustava u ime i za račun kupca priključenog na transportni ili distribucijski sustav, kojega opskrbljuje plinom.

(6) Trgovac plinom za uvoz ili izvoz plina, tranzit plina ili skladištenje plina sklapa ugovor o transportu plina za rezervirani kapacitet na ulazu ili ulazima u transportni sustav i za rezervirani kapacitet na izlazu ili izlazima iz transportnog sustava.

(7) Ugovor o transportu plina sklapa se na temelju provedenog postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta transportnog sustava.

(8) Ugovor o transportu plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete transporta plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, uvjete ograničenja isporuke plina, odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju naknade za korištenje transportnog sustava, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(9) Ugovor o transportu plina sklapa se na određeno vrijeme.

(10) Sklapanjem ugovora o transportu plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, koje se odnose na korištenje transportnog sustava.

(11) Operator transportnog sustava dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o transportu plina.

Ugovor o dobavi plina

Članak 26.

(1) Ugovor o dobavi plina sklapaju dobavljač plina i opskrbljivač plinom koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač u obvezi javne usluge).

(2) Ugovorom o dobavi plina uređuju se i međusobna prava i obveze u pogledu nominacije i plaćanja energije uravnoteženja.

(3) Ugovor o dobavi plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete dobave plina, odredbe o načinu obračuna i plaćanja isporučenog plina, odredbe o kvaliteti usluge i kvaliteti plina, vrijeme i mjesto isporuke plina, cijenu plina, količinu plina, dinamiku i ostale uvjete dobave plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge.

(4) U ugovoru o dobavi plina ugovorne strane trebaju posebno ugovoriti obračun i način plaćanja isporučenog plina kao mjesečnu novčanu obvezu, a posebno obračun i način plaćanja isporučenog plina prilikom promjene cijene plina i po isteku obračunskog razdoblja propisanog ovim Općim uvjetima.

(5) Ugovor o dobavi plina sklapa se na određeno vrijeme.

(6) Sklapanjem ugovora o dobavi plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i metodologije za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja u plinskom sustavu, koje se odnose na dobavu plina.

(7) Dobavljač plina dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o dobavi plina.

Ugovor o prodaji plina

Članak 27.

(1) Ugovor o prodaji plina sklapaju opskrbljivač plinom ili trgovac plinom ili proizvođač plina s drugim opskrbljivačem plinom ili trgovcem plinom.

(2) Ugovorom o prodaji plina uređuju se i međusobna prava i obveze u pogledu nominacije i plaćanja energije uravnoteženja.

(3) Ugovor o prodaji plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete opskrbe plinom, odredbe o načinu obračuna i plaćanju isporučenog plina, odredbe o kvaliteti usluge i kvaliteti plina, vrijeme i mjesto isporuke plina, cijenu plina, količinu plina, dinamiku isporuke i ostale uvjete prodaje plina te ostale odredbe.

(4) Ugovor o prodaji plina sklapa se na određeno vrijeme.

(5) Sklapanjem ugovora o prodaji plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i metodologije za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja u plinskom sustavu, koje se odnose na prodaju plina.

Ugovor o opskrbi plinom

Članak 28.

(1) Ugovor o opskrbi plinom sklapa opskrbljivač plinom i krajnji kupac.

(2) Ugovorom o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se plaćanje naknade za korištenje distribucijskog i/ili transportnog sustava.

(3) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, priključni kapacitet, uvjete opskrbe plinom, cijenu plina, količinu plina, dinamiku i ostale uvjete isporuke plina, dijagram potrošnje, trajanje ugovora, odredbe o kvaliteti usluge i kvaliteti plina, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) U slučaju da krajnji kupac priključen na transportni sustav ili da krajnji kupac priključen na distribucijski sustav troši više od 10 GWh plina godišnje ili ima priključni kapacitet veći od 10 MWh/h ugovorom o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i međusobna prava i obveze u pogledu nominacije i plaćanja energije uravnoteženja.

(5) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka se sklapa na određeno vrijeme, ali ne kraće od godinu dana.

(6) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti za više ili sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca.

(7) Krajnji kupac može za jedno obračunsko mjerno mjesto imati ugovor o opskrbi plinom samo s jednim opskrbljivačem plinom.

(8) Sklapanjem ugovora o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila transportnog sustava ili Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i metodologije za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja u plinskom sustavu, koje se odnose na opskrbu plinom.

Članak 29.

(1) Ugovor o opskrbi plinom sklapa opskrbljivač u obvezi javne usluge i krajnji kupac koji koristi javnu uslugu.

(2) Ugovorom o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se plaćanje naknade za korištenje distribucijskog i transportnog sustava.

(3) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, priključni kapacitet, uvjete opskrbe plinom, reguliranu cijenu plina, količinu plina, odredbe o kvaliteti usluge i kvaliteti plina, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme.

(5) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti za više ili sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu.

(6) Sklapanjem ugovora o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, koje se odnose na opskrbu plinom.

(7) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka.

Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja

Članak 30.

(1) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja sklapa operator tržišta plina i voditelj bilančne skupine.

(2) Ugovorom o plaćanju energije uravnoteženja uređuje se način obračuna i plaćanja utrošene energije uravnoteženja bilančne skupine.

(3) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete plaćanja energije uravnoteženja, odredbe o načinu obračuna i plaćanja utrošene energije uravnoteženja te ostale odredbe.

(4) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja sklapa se na neodređeno vrijeme.

(5) Sklapanjem ugovora o plaćanju energije uravnoteženja ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i metodologije za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja u plinskom sustavu, koje se odnose na energiju uravnoteženja.

(6) Operator tržišta plina dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o plaćanju energije uravnoteženja.

Ugovor o skladištenju plina

Članak 31.

(1) Ugovor o skladištenju plina sklapa operator sustava skladišta plina i opskrbljivač plinom koji opskrbljuje druge opskrbljivače i/ili kupce plinom iz transportnog sustava ili trgovac plinom, koji za potrebe svojih kupaca koriste uslugu skladištenja plina.

(2) Ugovor o skladištenju plina sklapa i operator sustava skladišta plina s operatorom transportnog sustava za skladištenje operativne zalihe.

(3) Ugovorom o skladištenju plina uređuje se pružanje usluge skladištenja plina, uključivo pomoćne usluge, i kapacitet sustava skladišta plina u iznosu rezerviranog kapaciteta, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja, za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina.

(4) Ugovor o skladištenju plina sadrži podatke o ugovornim stranama, rezervirani kapacitet sustava skladišta plina, uvjete skladištenja plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, odredbe o načinu očitanja i dostave mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju cijene skladištenja plina, vrijeme isporuke plina u transportni sustav te ostale odredbe.

(5) Ugovor o skladištenju plina sklapa se na određeno vrijeme.

(6) Sklapanjem ugovora o skladištenju plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravila korištenja sustava skladišta plina, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina i Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, koje se odnose na korištenje sustava skladišta plina.

(7) Operator sustava skladišta plina dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o skladištenju plina.

Ugovor o nabavi energije uravnoteženja

Članak 32.

(1) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sklapa operator tržišta plina i ponuditelj energije uravnoteženja.

(2) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sklapa se na godišnjoj razini na temelju provedenog javnog natječaja za izbor ponuditelja energije uravnoteženja ili na dnevnoj razini na temelju dnevne liste ponuda za energiju uravnoteženja.

(3) Ugovorom o nabavi energije uravnoteženja uređuje se plaćanje energije uravnoteženja.

(4) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sadrži podatke o ugovornim stranama, količinu energije uravnoteženja, vrijeme i mjesto isporuke energije uravnoteženja, cijenu energije uravnoteženja te ostale odredbe.

(5) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sklapa se na određeno vrijeme.

(6) Operator tržišta plina dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti tipski ugovor o nabavi energije uravnoteženja.

Članak 33.

Sklapanje ugovora između sudionika na tržištu plina iz članka 21. ovih Općih uvjeta obavlja se bez naknade.

Ostali ugovori o međusobnim odnosima sudionika na tržištu plina

Članak 34.

(1) Međusobni odnosi energetskih subjekata na tržištu plina uređuju se i drugim ugovorima sukladno tržišnim načelima.

(2) Drugim ugovorima uređuju se osobito pitanja međusobnog informatičkog povezivanja i razmjene podataka, postupci na obračunskom mjernom mjestu, međusobni ekonomski odnosi i druga pitanja zajedničkog rada koja nisu regulirana ugovorima iz članka 22. do 32. ovih Općih uvjeta, uključujući međusobne odnose voditelja bilančne skupine i opskrbljivača plinom ili trgovca plinom iz druge države.

Promjene na strani krajnjeg kupca

Članak 35.

(1) Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.

(2) Ako novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline ne dostavi očitanje stanja plinomjera u roku iz stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u daljnjem roku od pet dana očitati stanje plinomjera.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je bez odlaganja dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera.

(4) Na temelju očitanja stanja plinomjera opskrbljivač plinom i operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužni su radi razgraničenja ugovornih odnosa izvršiti obračun potrošnje plina i korištenja distribucijskog ili transportnog sustava.

(5) Ako novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline ne sklopi ugovor o opskrbi plinom, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava će na temelju zahtjeva opskrbljivača plinom obustaviti daljnju isporuku plina.

(6) Ako krajnji kupac dotadašnji vlasnik iz stavka 1. ovoga članka nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom, opskrbljivač plinom može, na zahtjev novog vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, s novim vlasnikom sklopiti ugovor o opskrbi plinom, s danom zadnjeg obračuna.

(7) Obračun na temelju očitanja stanja plinomjera kod promjene vlasništva ili prema zadnjem obračunu temelj je razgraničenja ugovornih odnosa opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava s dotadašnjim i novim vlasnikom građevine ili samostalne uporabne cjeline.

(8) Opskrbljivač plinom može sklapanje ugovora o opskrbi plinom s novim vlasnikom građevine ili samostalne uporabne cjeline uvjetovati podmirenjem svih novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto.

Članak 36.

(1) Krajnji kupac može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi plinom na određeno vrijeme ustupi trećoj osobi, a opskrbljivač plinom može na takav ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom:

– podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog ustupa ugovora o opskrbi plinom i

– davanja ovjerene izjave ustupitelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.

(2) Bilo koja promjena ugovora o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka moguća je isključivo uz izričitu dozvolu ustupitelja ugovora i opskrbljivača plinom.

(3) Ustupitelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ugovor o ustupanju ugovora, o čemu su dužni u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza, obavijestiti opskrbljivača plinom u pisanom obliku.

Prestanak ugovora o opskrbi plinom

Članak 37.

(1) Ugovor o opskrbi plinom prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, prestanka pravne osobe, raskida ugovora o opskrbi plinom ili nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora o opskrbi plinom.

(2) Opskrbljivač plinom dužan je odmah nakon saznanja o prestanku ugovora o opskrbi plinom o tome obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava, a operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu prema zahtjevu opskrbljivača plinom.

Članak 38.

(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline dužna je u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome opskrbljivača plinom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač plinom može privremeno nastaviti opskrbu plinom fizičke ili pravne osobe koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih novčanih obveza.

(3) Pravni sljednik krajnjeg kupca ima pravo na sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza na tom obračunskom mjernom mjestu.

(4) Ukoliko se iz bilo kojega razloga ne može sklopiti novi ugovor o opskrbi plinom prema stavku 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne cjeline novi ugovor o opskrbi plinom na određeno vrijeme do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana sklapanja novoga ugovora o opskrbi podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.

(5) Ako se ne sklopi ugovor iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se isključiti.

Članak 39.

(1) Krajnji kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz otkazni rok od 15 dana.

(2) Nakon što opskrbljivač plinom zaprimi zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom dužan je o tome u roku od osam dana obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava i zatražiti s danom raskida ugovora o opskrbi plinom očitanje stanja plinomjera te obustavu isporuke plina, a temeljem očitanja stanja plinomjera krajnjem kupcu ispostaviti račun za sve novčane obveze do dana raskida ugovora o opskrbi plinom.

(3) Ako krajnji kupac nije otkazao ugovor o opskrbi plinom sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitanje brojila, zbog čega opskrbljivač plinom ne može ispostaviti račun, dužan je platiti isporučeni plin do očitanja stanja plinomjera.

Produženje ugovora o opskrbi plinom

Članak 40.

U slučaju kada ugovorne strane produžuju vrijeme važenja ugovora o opskrbi plinom, opskrbljivač plinom je dužan najmanje 10 dana prije početka primjene toga ugovora o istome obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava.

Postupak promjene opskrbljivača plinom

Članak 41.

(1) Postupak promjene opskrbljivača plinom provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina.

(2) Krajnji kupac ima pravo na promjenu opskrbljivača plinom bez naknade.

(3) Krajnji kupac ima pravo na promjenu opskrbljivača plinom nakon podmirenja svih novčanih obveza obračunskog mjernog mjesta putem kojega se opskrbljuje plinom.

Članak 42.

(1) Krajnji kupac gubi status krajnjeg kupca nakon prestanka ugovora o opskrbi plinom.

(2) Ako krajnji kupac u roku od jedne godine od dana prestanka ugovora o opskrbi plinom ne sklopi novi ugovor o opskrbi plinom priključak se može staviti izvan funkcije.

V. PRAVA I DUŽNOSTI SUDIONIKA NA TRŽIŠTU PLINA

Kvaliteta usluge

Članak 43.

(1) Operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač plinom dužan je osigurati krajnjim kupcima razinu pružanja usluge propisanu ovim Općim uvjetima, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog ili Mrežnim pravilima transportnog sustava i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

(2) Operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač plinom dužan je uspostaviti sustav prikupljanja podataka o kvaliteti svojih usluga.

(3) Operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač plinom dužan je objaviti u elektroničkom obliku godišnje izvješće o kvaliteti svojih usluga.

Pouzdanost isporuke plina

Članak 44.

(1) Pouzdanost isporuke plina iskazuje se brojem neplaniranih prekida isporuke plina na obračunskom mjernom mjestu i njihovom trajanju u tijeku kalendarske godine.

(2) Operator transportnog sustava dužan je održavati standardnu pouzdanost isporuke plina transportnog sustava, a operator distribucijskog sustava dužan je održavati standardnu pouzdanost isporuke plina distribucijskog sustava.

(3) Standardnu pouzdanost isporuke plina transportnog ili distribucijskog sustava propisuje Ministarstvo.

(4) Kod utvrđivanja pouzdanosti isporuke plina ne uzimaju se u obzir prekidi isporuke plina nastali zbog djelovanja više sile ili izazvane djelovanjem trećih osoba.

(5) Kod utvrđivanja pouzdanosti isporuke plina ne uzimaju se u obzir najavljeni planirani prekidi isporuke plina nastali zbog radova pregleda i ispitivanja plinskog sustava, održavanja i remonta plinskog sustava, priključivanja novih korisnika, te dogradnje ili rekonstrukcije plinskog sustava.

(6) Za dijelove distribucijskog sustava koji nisu u sustavu daljinskog nadzora korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je izvijestiti operatora distribucijskog sustava o prekidu isporuke plina.

(7) Vrijeme trajanja prekida isporuke plina iz stavka 6. ovoga članka računa se od trenutka kad je operator distribucijskog sustava zaprimio obavijest o prekidu isporuke plina.

(8) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja podataka o pouzdanosti isporuke plina.

(9) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je objaviti u elektroničkom obliku godišnje izvješće o pouzdanosti isporuke plina.

Kvaliteta plina

Članak 45.

(1) Standardna kvaliteta plina propisuje se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

(2) Proizvođač plina, opskrbljivač plinom i trgovac plinom dužan je osigurati standardnu kvalitetu plina koji isporučuje u transportni ili distribucijski sustav.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava odbit će preuzeti plin koji nije standardne kvalitete propisane u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava može preuzeti plin čija kvaliteta odstupa od standardne kvalitete propisane u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, uključujući i privremeno odstupanje koje je posljedica najavljenih radova održavanja kod proizvođača plina, uz uvjet da to ne ugrožava sigurnost i pouzdanost distribucijskog ili transportnog sustava i ispunjenje ugovornih obveza operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava.

(5) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je osigurati praćenje kvalitete plina sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

(6) Operator transportnog sustava dužan je u roku od sedam dana od isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina operatoru distribucijskog sustava, operatoru sustava skladišta plina i proizvođaču plina čiji je sustav povezan na transportni sustav, a za svaki pripadajući ulaz u transportni sustav i izlaz iz transportnog sustava.

(7) Operator transportnog sustava dužan je u roku od sedam dana od isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina opskrbljivaču plinom i trgovcu plinom, a za svaki ulaz u transportni sustav i izlaz iz transportnog sustava putem kojega se plin isporučuje za njegove kupce.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od sedam dana od isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina operatoru sustava skladišta plina i proizvođaču plina čiji je sustav povezan na distribucijski sustav, a za svaki pripadajući ulaz u distribucijski sustav.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od sedam dana od isteka polumjesečnog razdoblja za to polumjesečno razdoblje dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina opskrbljivaču plinom, a za svaki ulaz u distribucijski sustav putem kojega se plin isporučuje za njegove kupce.

(10) Opskrbljivač plinom, trgovac plinom, operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja podataka o kvaliteti plina.

(11) Opskrbljivač plinom, trgovac plinom, operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je objaviti u elektroničkom obliku godišnje izvješće o kvaliteti plina.

Pravo prigovora

Članak 46.

(1) Korisnik sustava ima pravo podnijeti prigovor na kvalitetu plina operatoru transportnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava.

(2) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 15 dana od dana primitka prigovora provesti ispitivanje kvalitete plina na mjestu isporuke iz prigovora korisnika sustava, o tome obavijestiti korisnika sustava i donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

(3) Ako podnositelj prigovora, uz prigovor, dostavi operatoru transportnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava podatke o provedenom ispitivanju kvalitete plina od strane ovlaštene osobe, operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava može to prihvatiti i o tome donijeti odluku ili postupiti na način propisan u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ako je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen, troškove ispitivanja kvalitete plina snosi podnositelj prigovora, a ako je utemeljen, troškove ispitivanja kvalitete plina snosi operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava.

Članak 47.

(1) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima pravo prigovora na kvalitetu usluge opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je donijeti odluku o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Obveze operatora transportnog sustava, operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava

Članak 48.

(1) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je u slučaju prijave o prekidu isporuke plina utvrditi uzrok najkasnije u roku od 24 sata od trenutka primanja obavijesti ili od trenutka kad je moguće utvrđivanje prekida isporuke plina.

(2) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je po utvrđivanju uzroka prekida isporuke plina u najkraćem mogućem roku uspostaviti isporuku plina.

Članak 49.

(1) Odredbe o obvezama i odgovornostima operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava u vezi s isporukom plina u plinski sustav ili isporukom plina iz plinskog sustava ne primjenjuju se za vrijeme više sile i drugih izvanrednih okolnosti.

(2) Pod višom silom u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slučajevi više sile određeni Zakonom o energiji.

Članak 50.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih plinskih uređaja i instalacija.

(2) Ako operator distribucijskog sustava prilikom održavanja priključka, održavanja ili umjeravanja plinomjera i druge mjerne opreme korisnika distribucijskog sustava koji koristi javnu uslugu utvrdi da su plinski uređaji i instalacije korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav neispravni i da mogu dovesti u opasnost ljude i imovinu, dužan je korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu odmah po saznanju, uz pisanu obavijest, obustaviti isporuku plina, te o tome bez odlaganja obavijestiti opskrbljivača plinom i nadležnog inspektora.

(3) Ako operator distribucijskog sustava prilikom održavanja priključka, održavanja ili umjeravanja plinomjera i druge mjerne opreme korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu utvrdi da su njegovi plinski uređaji i instalacije neispravni, a ne dovode u opasnost ljude i imovinu, dužan je o tome korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu dati pisanu obavijest i utvrditi primjereni rok za otklanjanje nedostataka.

(4) Ako korisnik sustava priključen na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu ne dovede svoje plinske uređaje i instalacije u ispravno stanje u roku iz stavka 3. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu obustaviti isporuku plina, uz obavijest opskrbljivaču plinom i nadležnom inspektoru 24 sata prije obustave isporuke plina.

(5) Kad korisnik sustava priključen na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu dovede svoje plinske uređaje i instalacije u ispravno stanje dužan je o tome obavijestiti operatora distribucijskog sustava, a operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi ispravnost plinskih uređaja i instalacija korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu.

(6) Nakon što operator distribucijskog sustava utvrdi ispravnost plinskih uređaja i instalacija korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav koji koristi javnu uslugu, dužan je u roku od 24 sata prije ponovne uspostave isporuke plina o tome obavijestiti opskrbljivača plinom.

Članak 51.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav ne smije ometati prijenos informacija i signala za upravljanje plinskim sustavom.

(2) Ako dolazi do ometanja prijenosa informacija i signala za upravljanje plinskim sustavom operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava je dužan dostaviti korisniku sustava priključenom na distribucijski ili transportni sustav pismeno upozorenje o nedopuštenom utjecaju na prijenos informacija i signala za upravljanje plinskim sustavom i utvrditi primjereni rok za otklanjanje ometanja.

(3) Ako korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav ne svede ometanje u dopuštene granice u utvrđenom roku, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava primijenit će kao krajnju mjeru privremenu obustavu isporuke plina i o tome odmah obavijestiti njegovog opskrbljivača plinom.

Članak 52.

Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav nema pravo omogućiti trećoj osobi priključenje na svoje plinske uređaje i instalacije i isporuku plinom preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

Članak 53.

Sve usluge, koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje tarifni sustav, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava ili opskrbljivača plinom.

Članak 54.

Opskrbljivač plinom dužan je najmanje jednom godišnje obavijestiti krajnjeg kupca o kretanjima i značajkama korištenja plina te na prikladan način poticati i usmjeravati krajnje kupce prema učinkovitom korištenju plina i korištenju potencijala štednje.

VI. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO

Članak 55.

(1) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je osigurati mjerenje količine plina na svim mjestima isporuke plina u plinski sustav i isporuke plina iz plinskog sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se transportni sustav povezuje s transportnim sustavom susjedne države, operator transportnog sustava osigurava obvezu mjerenja količine plina na svakom mjestu isporuke plina u plinski sustav susjedne države i obvezu mjerenja isporuke plina iz plinskog sustava susjedne države u transportni sustav sklapanjem ugovora s operatorom transportnog sustava susjedne države.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati, između ostalih, i odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka operatoru transportnog sustava susjedne države.

Članak 56.

(1) Isporučena količina plina na obračunskom mjernom mjestu mjeri se plinomjerom.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke i druge značajke plinomjera i druge mjerne opreme sukladno propisima o mjeriteljstvu i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava ili Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Članak 57.

(1) Plinomjer i druga mjerna oprema te oprema za regulaciju tlaka na obračunskom mjernom mjestu sastavni je dio distribucijskog ili transportnog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je o svom trošku održavati plinomjer, drugu mjernu opremu i opremu za regulaciju tlaka te umjeravati plinomjer i drugu mjernu opremu.

Članak 58.

(1) Plinomjer i druga mjerna oprema moraju kod ugradnje imati valjano ovjereni žig iz tekuće ili prethodne godine.

(2) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je omogućiti operatoru distribucijskog sustava ili operatoru transportnog sustava pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta, a ako to ne omogući, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava nakon dostavljene pisane obavijesti može korisniku sustava prekinuti isporuku plina.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava dužna je korisniku sustava pokazati svoju službenu iskaznicu.

Članak 59.

(1) Plinomjer treba biti ugrađen na vidljivo mjesto s mogućnošću nesmetanog pristupa ovlaštenim osobama za očitavanje mjernih podataka.

(2) Uvjeti za ugradnju plinomjera, druge mjerne opreme i opreme za regulaciju tlaka utvrđuju se u energetskim uvjetima.

Članak 60.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu omogućiti mjerenje i obračun isporučenog plina putem pretplatnog plinomjera.

(2) Nabavu i ugradnju pretplatnog plinomjera obavlja operator distribucijskog sustava, a troškove nabave i ugradnje snosi krajnji kupac.

Članak 61.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je bez odlaganja prijaviti operatoru distribucijskog sustava ili operatoru transportnog sustava neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme.

(2) Ukoliko operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava provjerom na mjestu događaja utvrdi da je prijava opravdana, ili korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav ustraje na provjeri ispravnosti plinomjera i/ili druge mjerne opreme, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja prijave iz stavka 1. ovoga članka zamijeniti ga ispravnim plinomjerom i/ili drugom mjernom opremom.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je prvi radni dan nakon utvrđivanja neispravnosti plinomjera i/ili druge mjerne opreme obavijestiti pisanim putem opskrbljivača plinom o nepravilnostima u radu plinomjera i/ili druge mjerne opreme, a opskrbljivač plinom dužan je izvršiti ispravak obračuna potrošnje plina i o tome najkasnije do kraja obračunskog razdoblja obavijestiti krajnjeg kupca.

Članak 62.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge mjerne opreme, opreme za regulaciju tlaka, skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormaru.

(2) Za oštećenje priključka, oštećenje ili otuđenje plinomjera, druge mjerne opreme, opreme za regulaciju tlaka, skidanje plombe ili oštećenje plinskog ormara, kad je isti ugrađen kod korisnika sustava priključenog na distribucijski ili transportni sustav, odgovara korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav koji snosi i sve troškove nabave mjerne opreme i troškove popravka, osim u slučaju kad oštećenje nije mogao spriječiti.

(3) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je o svim promjenama na priključku i obračunskom mjernom mjestu koje utječu na obračun isporučenog plina obavijestiti pisanim putem opskrbljivača plinom, najkasnije do kraja obračunskog razdoblja.

Članak 63.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav može iz opravdanih razloga tražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme.

(2) Ako kontrolno ispitivanje pokaže neispravnost plinomjera i druge mjerne opreme, troškove pregleda snosi operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava, a ako je plinomjer i druga mjerna oprema ispravna troškove pregleda snosi podnositelj zahtjeva za kontrolni pregled.

(3) U slučaju neispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je zamijeniti plinomjer i drugu mjernu opremu o vlastitom trošku.

Članak 64.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav može zatražiti plinomjer i drugu mjernu opremu s više funkcija od standardne izvedbe.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je udovoljiti zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ako je to u funkciji racionalizacije poslovanja korisnika sustava priključenog na distribucijski ili transportni sustav i ako je takav plinomjer i druga mjerna oprema u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog ili Mrežnim pravilima transportnog sustava.

(3) Sve troškove nabave i ugradnje plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija snosi podnositelj zahtjeva.

VII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA ISPORUČENOG PLINA

Članak 65.

(1) Korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava omogućiti nesmetani pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja izmjerenih podataka.

(2) Očitanje obavlja ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava koja je dužna prilikom očitanja korisniku sustava pokazati svoju službenu iskaznicu.

(3) Plinomjer krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu očitava se radnim danom i subotom u razdoblju od 8 do 20 sati.

(4) Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera krajnjeg kupca u tarifnoj grupi kućanstvo šestomjesečno ± 15 dana od dana zadnjeg očitanja.

(5) Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav u tarifnoj grupi poduzetništvo s potrošnjom manjom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom manjim od 10 MWh/h mjesečno ± sedam dana od dana zadnjeg očitanja.

(6) Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav u tarifnoj grupi poduzetništvo s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h svakih 15 dana, i to u razdoblju od pet dana prije do pet dana poslije 15. u mjesecu i u razdoblju od pet dana prije do pet dana poslije zadnjeg dana u mjesecu.

(7) Operator transportnog sustava očitava stanje plinomjera na izlazu transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav, na izlazu iz transportnog sustava i na ulazu u transportni sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, na ulazu u transportni sustav koji je ujedno i izlaz proizvođača plina i na izlazu iz transportnog sustava putem kojega se plin isporučuje krajnjem kupcu, svakih 15 dana, i to u razdoblju od dva dana prije do dva dana poslije 15. u mjesecu i u razdoblju od dva dana prije do dva dana poslije zadnjeg dana u mjesecu.

(8) Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera na izlazu iz distribucijskog sustava i na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz proizvođača plina, svakih 15 dana, i to u razdoblju od dva dana prije do dva dana poslije 15. u mjesecu i u razdoblju od dva dana prije do dva dana poslije zadnjeg dana u mjesecu.

Članak 66.

(1) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohranjivanja izmjerenih podataka.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je očitati stanje plinomjera na posebni zahtjev opskrbljivača plinom za korisnika sustava priključenog na distribucijski ili transportni sustav, na trošak podnositelja zahtjeva, prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je dostavljati izmjerene podatke opskrbljivaču plinom s kojim krajnji kupac ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom, a opskrbljivač plinom je te podatke dužan dostaviti opskrbljivaču plinom koji ga opskrbljuje plinom iz transportnog sustava.

Članak 67.

Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno očitati stanje plinomjera na svim ulazima u transportni sustav i izlazima iz transportnog sustava radi obračuna energije uravnoteženja te dostaviti očitana stanja plinomjera operatoru tržišta plina, a voditelju bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, dužan je omogućiti pristup izmjerenim podacima.

Članak 68.

(1) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je putem sredstava javnog priopćavanja obavijestiti krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu o promjeni cijene plina prije početka primjene nove cijene.

(2) Operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava i operator sustava skladišta plina dužan je u pisanom ili elektroničkom obliku objaviti promjenu visine tarifnih stavki prije početka primjene.

(3) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima pravo, kad se promjena cijene plina ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja, dostaviti operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja plinomjera u roku koji odredi operator distribucijskog sustava.

(4) Krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu, a ne dostavi očitanje stanja plinomjera, potrošnja plina do dana promjene cijene plina i nakon promjene cijene plina utvrdit će se linearnom interpolacijom prema broju dana potrošnje plina između dana očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, opskrbljivač u obvezi javne usluge izdat će krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu dopunske ili nove iznose mjesečnih novčanih obveza za razdoblje do kraja obračunskog razdoblja.

(6) U slučaju promjene cijene plina, operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti dobavljača plina o isporučenoj količini plina za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu do dana promjene cijene plina, na način i po postupku opisanom u stavcima 3. i 4. ovoga članka.

Članak 69.

(1) Standardna usluga obračuna iznosa novčane obveze za isporučeni plin i naknade za korištenje distribucijskog i transportnog sustava za krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu je jednom šestomjesečno.

(2) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem u obvezi javne usluge ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera na temelju kojih je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan obračunati iznos mjesečne novčane obveze za isporučeni plin i naknade za korištenje distribucijskog i transportnog sustava, što se smatra nestandardnom uslugom.

(3) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može zatražiti izradu izvanrednog ili kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja, što se smatra nestandardnom uslugom.

Članak 70.

(1) Iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava određuje opskrbljivač u obvezi javne usluge na temelju prosječne mjesečne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, a pojedine mjesečne novčane obveze dostavljaju se krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu za cijelo obračunsko razdoblje.

(2) Po isteku obračunskog razdoblja opskrbljivač u obvezi javne usluge dostavlja krajnjem kupcu konačni obračun novčane obveze za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava u obračunskom razdoblju na temelju očitanja stanja plinomjera i ispostavlja račun za obračunsko razdoblje.

(3) Novopriključeni krajnji kupac koji koristi javnu uslugu i opskrbljivač u obvezi javne usluge sporazumno utvrđuju očekivanu mjesečnu potrošnju plina na temelju koje se određuje iznos mjesečne novčane obveze.

(4) Iznos mjesečne novčane obveze iz stavka 1. ovoga članka predstavlja račun s datumom dospijeća zadnjeg dana u mjesecu na koji se ta obveza odnosi.

(5) Račun za obračunsko razdoblje krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu ispostavlja opskrbljivač u obvezi javne usluge na temelju očitanih stanja plinomjera, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, pripadajućih cijena iz odluka o visini tarifnih stavki i cijene za dobavu plina.

(6) Račun za obračunsko razdoblje krajnjem kupcu priključenom na distribucijski sustav, izuzev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu, ispostavlja njegov opskrbljivač plinom na temelju očitanih stanja plinomjera, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, pripadajućih cijena iz odluka o visini tarifnih stavki i cijene plina.

(7) Račun za obračunsko razdoblje krajnjem kupcu priključenom na transportni sustav ispostavlja njegov opskrbljivač plinom na temelju očitanih stanja plinomjera, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki, pripadajuće cijene iz odluke o visini tarifnih stavki i cijene plina.

(8) Račun iz stavka 5. ovoga članka krajnji kupac dužan je platiti u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

(9) Račun iz stavaka 6. i 7. ovoga članka krajnji kupac dužan je platiti u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

(10) Krajnjem kupcu iz stavaka 5. 6. i 7. ovoga članka ispostavlja se račun sa strukturom cijene u skladu sa Zakonom o energiji.

Članak 71.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je u elektroničkom ili pisanom obliku objavljivati podatke o visini tarifnih stavki iz tarifnih sustava te načinu i uvjetima plaćanja.

Članak 72.

(1) Ako operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava ne može pristupiti obračunskom mjernom mjestu radi očitanja stanja plinomjera, na njegov pisani poziv, korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav dužan je dostaviti očitanje stanja plinomjera u roku od pet dana od dana primitka poziva.

(2) Ako korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav ne dostavi očitanje stanja plinomjera u roku iz stavka 1. ovoga članka ili ne omogući operatoru distribucijskog sustava ili operatoru transportnog sustava očitanje, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava ovlašten je nakon dva uzastopna neuspjela pokušaja očitanja stanja plinomjera prekinuti isporuku plina korisniku sustava.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako operator distribucijskog sustava nije mogao očitati stanje plinomjera krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu, operator distribucijskog sustava može prihvatiti očitanje koje mu dostavi krajnji kupac koji koristi javnu uslugu.

(4) Ako krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ne dostavi očitanje stanja plinomjera, operator distribucijskog sustava ima pravo procijeniti potrošnju plina u obračunskom razdoblju, na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine.

(5) Operator distribucijskog sustava procjenu potrošnje plina u obračunskom razdoblju na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine ili dostavljenog očitanja krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu ne može primijeniti dva ili više puta uzastopno.

Članak 73.

(1) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može pisanim putem osporiti iznose mjesečnih novčanih obveza u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.

(2) Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može pisanim putem djelomično ili u cijelosti osporiti račun za obračunsko razdoblje za isporučeni plin u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku propisanom ovim Općim uvjetima.

(3) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

(4) Ako je prigovor krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu opravdan, opskrbljivač u obvezi javne usluge izdaje novi iznos mjesečne novčane obveze ili novi račun za obračunsko razdoblje.

(5) Ako krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ne zaprimi račun u ugovorenom roku, dužan je o tome obavijestiti opskrbljivača u obvezi javne usluge, koji mu je dužan izdati presliku računa, bez posebne naknade.

Članak 74.

(1) Krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu, a ne plati novčanu obvezu u roku dospijeća, opskrbljivač u obvezi javne usluge će dostaviti pisanu opomenu, uz obračun prouzročenih troškova prema cjeniku za nestandardne usluge.

(2) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je po nalogu opskrbljivača plinom obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu koji nije platio svoju novčanu obvezu ni nakon isteka roka iz opomene.

Članak 75.

Ako krajnji kupac podnese operatoru distribucijskog sustava zahtjev za ugradnju pretplatnog plinomjera, operator distribucijskog sustava dužan mu je isti osigurati i ugraditi o njegovu trošku.

Članak 76.

Ispravak obračuna u slučaju kada se utvrdi pogreška u očitanju stanja plinomjera izvršit će se u sljedećem obračunskom razdoblju.

Članak 77.

Kada se ustanovi da je registriranje potrošnje plina krajnjeg kupca bilo nepravilno, procjena potrošnje plina za razdoblje od kada je utvrđena neispravnost plinomjera, utvrdit će se prema odgovarajućem prethodnom, ili ako to nije moguće, prema narednom obračunskom razdoblju potrošnje plina.

VIII. NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA

Članak 78.

(1) Pod neovlaštenom potrošnjom plina od strane krajnjeg kupca razumijeva se preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski ili transportni sustav, davanje netočnih podataka o tarifnom modelu i tarifnoj grupi te preuzimanje plina putem plinomjera s kojega je skinuta ili oštećena plomba operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava ima pravo i dužnost obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu, bez prethodne obavijesti, i o tome u roku od 24 sata obavijestiti opskrbljivača plinom.

(3) U slučaju neovlaštene potrošnje plina od strane pravne ili fizičke osobe koja nema status krajnjeg kupca, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava samostalno poduzima mjere vezane uz neovlaštenu potrošnju plina.

(4) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje plina, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava može primijeniti mjeru obustave isporuke plina.

Članak 79.

(1) Naknadu za neovlaštenu potrošnju plina krajnji kupac ili druga fizička ili pravna osoba dužna je platiti opskrbljivaču plinom čiji je plin isporučen i operatoru distribucijskog sustava ili operatoru transportnog sustava, u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

(2) Ako operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava može ustanoviti početak jedne ili više radnji neovlaštene potrošnje plina iz članka 78. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se utvrđeno vrijeme neovlaštene potrošnje plina.

(3) Ako operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava ne može utvrditi početak jedne ili više radnji iz članka 78. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina koristi se zakonski rok zastare.

Članak 80.

(1) U slučaju neovlaštene potrošnje plina iz članka 78. stavka 1. ovih Općih uvjeta, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava može zamijeniti plinomjer ili izmjestiti obračunsko mjerno mjesto, o trošku krajnjeg kupca.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava uspostavit će ponovnu opskrbu plinom u dogovoru s opskrbljivačem plinom tek nakon što krajnji kupac podmiri sva dospjela dugovanja, naknadu za neovlaštenu potrošnju plina i troškove zamjene plinomjera ili izmještanja obračunskog mjernog mjesta.

Članak 81.

(1) Naknada za korištenje distribucijskog i/ili transportnog sustava kod neovlaštene potrošnje plina određuje se prema priključnom kapacitetu iz energetske suglasnosti za to obračunsko mjerno mjesto i tarifnim stavkama.

(2) Novčana obveza za isporučeni plin kod neovlaštene potrošnje plina određuje se prema priključnom kapacitetu iz energetske suglasnosti za to obračunsko mjerno mjesto i 250 sati potrošnje plina za rad u jednoj smjeni, 400 sati potrošnje plina za rad u dvije smjene i 500 sati potrošnje plina za rad u tri smjene i važećim cijenama plina.

(3) Naknada za neovlaštenu potrošnju plina za krajnje kupce, koji koriste javnu uslugu, određuje se mjesečno za potrošnju plina na razini odobrenog priključnog kapaciteta i 160 sati potrošnje plina te važećim tarifnim stavkama za distribuciju odnosno transport plina i važećim cijenama plina.

(4) Ako trajanje neovlaštene potrošnje plina uključuje i nepotpuni mjesec, troškovi opskrbe plinom računaju se za sate potrošnje plina umanjene u omjeru broja dana trajanja neovlaštene potrošnje i ukupnog broja dana u mjesecu.

IX. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE PLINA U DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV ILI ISPORUKE PLINA IZ DISTRIBUCIJSKOG ILI TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 82.

(1) Operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina i proizvođač plina može privremeno ograničiti ili obustaviti isporuku plina u distribucijski sustav ili transportni sustav ili ograničiti ili obustaviti isporuku plina iz distribucijskog sustava ili transportnog sustava zbog planiranih radova, pregleda i ispitivanja plinskog sustava, održavanja i remonta plinskog sustava, priključivanja novih korisnika sustava, te dogradnje ili rekonstrukcije plinskog sustava.

(2) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava planirani prekid ili ograničenje isporuke plina mora objaviti najmanje mjesec dana prije planiranog ograničenja ili prekida isporuke plina, uz obvezu objave prekida isporuke plina dva dana prije prekida isporuke plina.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, planirano ograničenje ili prekid isporuke plina kod radova na sustavu niskog tlaka mora se objaviti najmanje dva dana prije planiranog prekida isporuke plina.

(4) U vremenskom razdoblju od 1. listopada tekuće godine do 31. ožujka naredne godine planirani prekidi isporuke plina zbog radova na distribucijskom ili transportnom sustavu, kao i zbog priključivanja novih korisnika sustava, ne smiju utjecati na isporuku plina zaštićenim kupcima duže od šest sati.

(5) Nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke plina iz stavka 1. ovoga članka operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti isporuku plina odmah po otklanjanju uzroka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 83.

(1) Nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke plina u distribucijski ili transportni sustav ili ograničenja ili obustave isporuke plina iz distribucijskog ili transportnog sustava za koji je odgovoran korisnik sustava priključen na distribucijski ili transportni sustav, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je uspostaviti isporuku plina u roku do dva radna dana od primitka zahtjeva za nastavak isporuke plina, a nakon podmirenja svih troškova povezanih s ograničenjem ili obustavom isporuke.

(2) Operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je o nastavku isporuke plina obavijestiti opskrbljivača plinom ili trgovca plinom najmanje 24 sata prije nastavka isporuke plina.

(3) Ako korisnik sustava, priključen na distribucijski ili transportni sustav, traži nastavak isporuke plina u distribucijski ili transportni sustav ili nastavak isporuke plina iz distribucijskog ili transportnog sustava u kraćem roku od roka iz stavka 1. ovoga članka, ili izvan redovitog radnog vremena, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je prihvatiti takav zahtjev, uz dodatnu naplatu prema cjeniku nestandardnih usluga.

X. NAKNADA ŠTETE

Članak 84.

(1) U dijelu distribucijskog ili transportnog sustava gdje je ugovorena razina kvalitete usluge viša u odnosu na standardnu, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava će zbog neispunjavanja obveza glede kvalitete usluge, ako je do toga došlo njegovom krivnjom, naknaditi krajnjem kupcu nastalu štetu.

(2) Krajnji kupac ima pravo na naknadu štete od operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava ako mu je bez opravdanog razloga obustavljena isporuka plina.

(3) Krajnji kupac je dužan o šteti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koja je nastala na njegovim plinskim uređajima i instalacijama bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava i podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u kojem je dužan opisati nastalu štetu.

(4) U slučaju oštećenja plinskih uređaja i instalacija krajnjeg kupca uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava, operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je naknaditi štetu krajnjem kupcu.

(5) Krajnji kupac ima pravo na naknadu štete od operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i u slučaju kada pretrpi štetu na svojim plinskim uređajima i instalacijama uzrokovanu nedopuštenim utjecajima proizvođača i/ili drugog krajnjeg kupca i/ili treće osobe, a operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava ima pravo na naknadu štete od proizvođača i/ili drugog kupca i/ili treće osobe koja je uzrokovala štetu.

XI. NADZOR

Članak 85.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Ministarstvo.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključkom, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je opremiti obračunsko mjerno mjesto prema uvjetima iz ovih Općih uvjeta u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava do 31. prosinca 2010., o trošku vlasnika.

(3) Operator transportnog sustava dužan je opremiti obračunsko mjerno mjesto prema uvjetima iz ovih Općih uvjeta u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava do 31. prosinca 2009., o trošku vlasnika.

Članak 87.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav koji nema energetsku suglasnost u skladu s ovim Općim uvjetima izdati, bez naknade, energetsku suglasnost u skladu s postojećim značajkama priključka u sljedećim rokovima:

– u distribucijskom sustavu s manje od 10.000 korisnika sustava priključenih na distribucijski sustav do 31. prosinca 2009.,

– u distribucijskom sustavu s više od 10.000, a manje od 100.000 korisnika sustava priključenih na distribucijski sustav, do 31. prosinca 2010.,

– u distribucijskom sustavu s više od 100.000 korisnika sustava priključenih na distribucijski sustav do 31. prosinca 2011.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h, koji nema energetsku suglasnost u skladu s ovim Općim uvjetima izdati, bez naknade, energetsku suglasnost u skladu s postojećim značajkama priključka do 31. prosinca 2009.

(3) Operator transportnog sustava dužan je korisniku sustava priključenom na transportni sustav koji nema energetsku suglasnost u skladu s ovim Općim uvjetima, izdati, bez naknade, energetsku suglasnost u skladu s postojećim značajkama priključka do 31. prosinca 2009.

Članak 88.

(1) Opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav dužan je s operatorom distribucijskog sustava sklopiti ugovor o distribuciji plina sukladno ovim Općim uvjetima do 31. prosinca 2009.

(2) Opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav dužan je s krajnjim kupcem sklopiti ugovor o opskrbi plinom sukladno ovim Općim uvjetima do 1. srpnja 2010.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav dužan je s krajnjim kupcem priključenim na distribucijski sustav s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h, sklopiti ugovor o opskrbi plinom sukladno ovim Općim uvjetima do 31. prosinca 2009.

Članak 89.

(1) Svi ugovori sklopljeni između sudionika na tržištu plina sklopljeni prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, osim ugovora iz članka 88. ovih Općih uvjeta, važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

(2) Ugovori o transportu plina za plinsku godinu 2009./2010. sklapaju se za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 30. rujna 2010.

(3) Prvi ugovori o plaćanju energije uravnoteženja sklapaju se za plinsku godinu 2010/2011.

Članak 90.

(1) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je do 31. prosinca 2010. uspostaviti sustav prikupljanja podataka o pouzdanosti isporuke plina.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je do 31. prosinca 2011. predložiti Ministarstvu standardnu pouzdanost isporuke plina.

(3) Ministar će do 1. srpnja 2012. donijeti, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, kriterije standardne pouzdanosti isporuke plina te kriterije za utvrđivanje naknade za odstupanje od standardne pouzdanosti isporuke plina.

(4) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužan je početi objavljivati godišnje izvješće o pouzdanosti isporuke plina od 1. ožujka 2013.

Članak 91.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohranjivanja izmjerenih podataka iz članka 66. stavka 1. ovih Općih uvjeta, te omogućiti pristup sustavu izmjerenih podataka sukladno ovim Općim uvjetima, do 31. prosinca 2010.

(2) Operator transportnog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohranjivanja izmjerenih podataka iz članka 66. stavka 1. ovih Općih uvjeta, te omogućiti pristup sustavu izmjerenih podataka sukladno ovim Općim uvjetima, do 31. prosinca 2009.

Članak 92.

Do donošenja odluke o naknadi za priključenje primjenjivat će se izračun naknade za priključenje važeći na dan stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Članak 93.

(1) Cjenik za nestandardne usluge utvrđene ovim Općim uvjetima donosi operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava i opskrbljivač u obvezi javne usluge do 31. prosinca 2009., uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije.

(2) Do donošenja cjenika za nestandardne usluge primjenjuju se cijene važeće na dan stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(3) Cjenik za nestandardne usluge utvrđene ovim Općim uvjetima operator distribucijskog sustava, operator transportnog sustava i opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je javno objaviti u elektroničkom i pisanom obliku do 31. prosinca 2009.

Članak 94.

Obrasci tipskih ugovora iz članaka 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31. i 32. ovih Općih uvjeta moraju se javno objaviti do 1. listopada 2009.

Članak 95.

(1) Umjesto mjerne jedinice kWh do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3.

(2) Umjesto mjerne jedinice kWh/h do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3/h.

(3) Do 1. siječnja 2012. krajnjim kupcem, kojem se iz distribucijskog sustava isporučuje više od 10 GWh plina godišnje ili ima priključni kapacitet veći od 10 MWh/h, smatra se krajnji kupac kojem se iz distribucijskog sustava isporučuje više od 1.000.000 m3 plina godišnje ili ima priključni kapacitet veći od 1.000 m3/h.

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaje važiti Pravilnik o distribuciji plina (»Narodne novine«, br. 104/2002 i 93/2003).

Članak 97.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. studenoga 2009. godine.

Klasa: 310-05/09-02/02

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 2. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG 1.

STANDARDNA KVALITETA PLINA

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

PRIRODNI PLIN

A. Kemijski sastav (volumni udio, %):

Metan (CH4)

minimalno

85

%

Etan (C2H6)

maksimalno

7

%

Propan (C3H8) i viši ugljikovodici

maksimalno

6

%

Dušik (N2), ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi

maksimalno

7

%

B. Sadržaj sumpora:

Sumporovodik (H2S)

maksimalno

7,0

mg/m3

Sumpor ukupni (S2)

maksimalno

100,0

mg/m3

C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg

minimalno

36.400

kJ/m3

maksimalno

44.300

kJ/m3

D. Donja ogrjevna vrijednost Hd

minimalno

33.100

kJ/m3

maksimalno

40.200

kJ/m3

E. Gornji Wobbe – indeks Wg

minimalno

45.100

kJ/m3

maksimalno

55.000

kJ/m3

E. Donji Wobbe – indeks Wd

minimalno

41.000

kJ/m3

maksimalno

49.900

kJ/m3

F. Točka rosišta (pri tlaku od 50 bar)

vode

-10

°C

ugljikovodika

0

°C

G. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

GRADSKI PLIN

A. Kemijski sastav (volumni udio, %):

Vodik (H2)

minimalno

15

%

Dušik (N2)

maksimalno

38

%

Ugljični monoksid (CO)

maksimalno

15

%

Ugljični dioksid (CO2)

maksimalno

12

%

Metan (CH4)

maksimalno

45

%

Propan (C3H8)

maksimalno

5

%

Propilen (C3H6)

maksimalno

1

%

Butan (C4H10)

maksimalno

5

%

Izo-butan (iC4H10)

maksimalno

1

%

N-butan (nC4H10)

maksimalno

3

%

Kisik (O2)

maksimalno

2

%

B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg

minimalno

17.000

kJ/m3

maksimalno

20.000

kJ/m3

C. Donja ogrjevna vrijednost Hd

minimalno

15.000

kJ/m3

maksimalno

18.000

kJ/m3

D. Gornji Wobbe – indeks Wg

minimalno

22.000

kJ/m3

maksimalno

26.000

kJ/m3

E. Donji Wobbe – indeks Wd

minimalno

19.300

kJ/m3

maksimalno

23.300

kJ/m3

F. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN

A. Kemijski sastav (volumni udio, %):

Propan (C3H8)

minimalno

35

%

Butan (C4H10)

minimalno

50

%

B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg

minimalno

98.000

kJ/m3

maksimalno

123.800

kJ/m3

C. Donja ogrjevna vrijednost Hd

minimalno

89.000

kJ/m3

maksimalno

113.100

kJ/m3

D. Gornji Wobbe – indeks Wg

minimalno

72.500

kJ/m3

maksimalno

91.600

kJ/m3

E. Donji Wobbe – indeks Wd

minimalno

65.800

kJ/m3

maksimalno

83.600

kJ/m3

F. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

MIJEŠANI UKAPLJENI NAFTNI PLIN

A. Kemijski sastav (volumni udio, %):

Propan (C3H8) u smjesi propan butan

minimalno

35

%

Butan (C4H10) u smjesi propan butan

minimalno

50

%

Zrak

minimalno

50

%

B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg

minimalno

50.500

kJ/m3

maksimalno

61.200

kJ/m3

C. Donja ogrjevna vrijednost Hd

minimalno

46.700

kJ/m3

maksimalno

54.200

kJ/m3

D. Gornji Wobbe – indeks Wg

minimalno

42.700

kJ/m3

maksimalno

51.800

kJ/m3

E. Donji Wobbe – indeks Wd

minimalno

39.400

kJ/m3

maksimalno

45.900

kJ/m3

F. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu