Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije

NN 43/2009 (8.4.2009.), Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1011

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine« br. 60/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRIJENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENJU EVIDENCIJE

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se načini i uvjeti prijenosa podataka pohranjenih u digitalnim tahografima i karticama vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač u skladu s Pravilnikom o tahografima i ograničivaču brzine (»Narodne novine« broj 89/08) te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika.

II. PRIJENOS PODATAKA IZ KARTICE VOZAČA I UREĐAJA ZA BILJEŽENJE U BAZU PODATAKA PRIJEVOZNIKA

Članak 2.

(1) Prvi prijenos podataka iz kartice vozača i digitalnog tahografa u bazu podataka prijevoznika obavlja se najkasnije 21 dan nakon prve uporabe kartice vozača i digitalnog tahografa.

(2) Vremensko razdoblje između dvaju prijenosa elektroničkih podataka s kartice istog vozača u bazu podataka ne smije biti dulje od 21 dan.

(3) Vremensko razdoblje između dvaju prijenosa elektroničkih podataka iz memorije digitalnog tahografa za isto vozilo ne smije biti dulje od 90 dana. Svaki prijenos podataka u bazu podataka odnosi se na podatke zapisane u razdoblju od prethodnog prijenosa nadalje. Poslodavac mora osigurati stalan i potpun prijenos podataka.

(4) Prije prodaje ili uništenja vozila te u slučaju vraćanja unajmljenog vozila, zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila, poslodavac obavlja prijenos podataka iz memorije digitalnog tahografa u bazu podataka.

(5) Preneseni podaci čuvaju se u bazi podataka najmanje 24 mjeseca nakon isteka razdoblja na koje se odnose.

III. ODREĐIVANJE UPISNIH POLJA

Članak 3.

(1) Pri prijenosu podataka iz digitalnog tahografa, baza podataka mora sadržavati 24 upisna polja i to:

– 3 upisna polja za kod države registracije vozila,

– 13 upisnih polja za registracijski broj,

– 8 upisnih polja za nadnevak unošenja u mrežu (u obliku GGGGMMDD/ godina, mjesec, dan).

(2) Pri prijenosu podataka iz kartica vozača, baza podataka mora sadržavati 25 upisnih polja i to:

– 3 upisna polja za kod države koja izdaje kartice,

– 14 upisnih polja za broj kartice,

– 8 upisnih polja za nadnevak unošenja u mrežu (u obliku GGGGMMDD/ godina, mjesec, dan).

(3) U bazi podataka uporaba znakova ograničava se na:

– brojeve od 0 do zaključno 9,

– velika tiskana slova od A do zaključno Ž,

– podcrtavanje (_) za ispunjavanje polja.

IV. ČUVANJE ZAPISNIH LISTOVA

Članak 4.

(1) Poslodavac je dužan preuzeti i u svom sjedištu pravilno arhivirati, prema nadnevku u pojedinačnom vozilu, upotrijebljene zapisne listove te ispise koje mu vozač predaje.

(2) Vremensko razdoblje između dvaju preuzimanja zapisnih listova u tvrtki ne smije biti dulje od 35 dana.

(3) Prije prodaje ili uništenja vozila poslodavac dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka prenosi iz vozila u arhiv. Dokumentacija se prenosi i u slučaju vraćanja unajmljenog vozila, zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila.

(4) Dokumentacija iz stavka 1. i 3. ovoga članka čuva se kod poslodavca najmanje 24 mjeseca nakon isteka razdoblja na koje se odnosi.

V. ČUVANJE ISPISA IZ DIGITALNOG TAHOGRAFA

Članak 5.

Odredbe članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na ispise iz digitalnog tahografa u posebnim slučajevima iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Ispis mora biti čitljiv cijelo vrijeme trajanja obveze čuvanja podataka.

VI. EVIDENCIJA

Članak 6.

(1) Poslodavci su dužni voditi evidenciju radnog vremena mobilnih radnika, u pisanom ili elektroničkom obliku.

(2) Podaci za pojedinog mobilnog radnika redovito se upisuju u evidenciju, a najkasnije u roku od 35 dana od dana prethodnog upisa podataka za istu osobu.

(3) U evidenciji se, na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, za

svakog mobilnog radnika odvojeno vode sljedeći podaci:

– ime i prezime,

– OIB (MBG),

– radno vrijeme, pod kojim se razumijeva vremensko razdoblje utvrđeno člankom 3. točkom 20. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine« broj 60/08),

– noćni rad,

– ukupno radno vrijeme,

– ukupno tjedno radno vrijeme iz kojega mora biti vidljivo je li prekoračen najviši prosjek radnog tjedna.

(4) Poslodavac je dužan pisanim putem pozvati mobilnog radnika da mu dostavi podatke o radnom vremenu odrađenom kod drugog poslodavca. Mobilni radnik, koji obavlja mobilnu djelatnost kod više poslodavaca, od svakog poslodavca dobiva podatke o odrađenom radnom vremenu i dužan ih je dostaviti, u pisanom obliku, ostalim poslodavcima.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, radi lakšeg i jednostavnijeg prikupljanja podataka poslodavci mogu, uz dopuštenje mobilnog radnika, uspostaviti sustav međusobne razmjene podataka o radnom vremenu kod njih zaposlenih mobilnih radnika.

(6) Podaci iz evidencije čuvaju se u sjedištu prijevoznika najmanje 24 mjeseca od dana isteka razdoblja na koje se odnose.

VII. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Poslodavac vodi evidenciju tako da može na zahtjev nadležnog nadzornog tijela predati evidenciju na uvid, izvršiti ispis podataka iz evidencije ili prenijeti podatke iz evidencije na drugi medij.

(2) Ako vodi evidenciju u elektroničkom obliku, poslodavac može, na zahtjev nadzornog tijela, proslijediti podatke na CD–ROM tipa CD/R promjera 12 cm, na kojem su podaci zapisani prema standardu ISO 9660:1998.

(3) Poslodavac može, u suglasnosti s nadzornim tijelom, slati podatke poštom ili elektroničkim putem, sukladno propisima o elektroničkom poslovanju.

VIII. BILJEŽENJE PODATAKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Članak 8.

(1) Ako je kartica vozača oštećena i/ili ne radi pravilno, vozač po završetku vožnje obavlja ispis radnji vozača u koji upisuje podatke o svom identitetu (osobno ime, broj kartice vozača ili vozačke dozvole) te se potpisuje.

(2) Vozač mora sa sobom u vozilu imati potrebne zapisne listove i oštećenu i/ili neispravnu karticu vozača radi kontrole.

(3) Vozači čuvaju zapisne listove, ispis iz digitalnog tahografa i ostalu dokumentaciju u vozilu tako da se ista ne ošteti, ne izloži sunčevoj svjetlosti te da se očuva čitljivost zapisa.

Članak 9.

(1)Potvrda poslodavca o aktivnostima vozača za razdoblje dok nije upravljao vozilom, sukladno UREDBI (EZ) 561/2006) ispisuje se na računalu u dva jednaka primjerka od kojih se jedan primjerak potvrde predaje vozaču kojemu se potvrda izdaje, a drugi primjerak ostaje kod izdavatelja potvrde.

(2)Obrazac potvrde o aktivnostima vozača tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

IX. PRIJELAZNA ODREDBA

Članak 10.

Do uspostavljanje sustava izdavanja kartica vozača u Republici Hrvatskoj, vozači će nakon završetka rada svakodnevno obavljati ispis vozačevih radnji iz digitalnog tahografa i na taj ispis upisati podatke o svom identitetu (osobno ime, broj vozačke dozvole) te se potpisati.

X. STUPANJE NA SNAGU

Članak 11.

Ova Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/53

Urbroj: 530-07-09-01

Zagreb, 26. ožujka 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA OSOBE KOJE OBAVLJA MOBILNU DJELATNOST

Naziv – tvrtka

Evidencija radnog vremena osobe koja obavlja mobilnu djelatnost za vrijeme

od ________ do _________ GODINA: TJEDAN:

Ime i prezime: _____________________ OIB(MBG):

Nadnevak

Radno vrijeme

Noćni rad (između 23.00 i 06.00 sati)

Ukupno radno vrijeme

(dnevno radno vrijeme

+ noćni rad)

Bilješke

UKUPNO (tjedno radno vrijeme)

Višak (iznad 48 sati)

PRILOG II.