Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

NN 43/2009 (8.4.2009.), Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1012

Na temelju članka 46. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju pojedini radovi i manje složeni radovi za koje se izdaje suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (u daljnjem tekstu: suglasnost), obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti, prilozi koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje suglasnosti u svrhu dokazivanja ispunjavanja propisanih uvjeta, način vođenja registra izdanih suglasnosti i radovi za čije izvođenje nije potrebna suglasnost.

POJEDINI RADOVI I MANJE SLOŽENI RADOVI ZA KOJE SE IZDAJE SUGLASNOST

Članak 2.

Pojedini radovi skupine H za koje se izdaje suglasnost jesu izvođenje:

– H.1 građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne, drvene i zidane konstrukcije, njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge),

– H.2 hidroizolacijskih i drugih zaštitnih sustava (izrada hidroizolacija, zaštite tla folijama i sl.),

– H.3 kolnika i aerodromske piste, (izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i sl.),

– H.4 željezničkih i tramvajskih kolnika (radovi na donjem i gornjem ustroju, popravci i održavanje gornjeg i donjeg pružnog ustroja i sl.),

– H.5 opremanja cesta i drugih prometnica te njihovih dijelova (zaštitna odbojna ograda, vjetrobrani, zaštita od buke, vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, ventilacija, protupožarni i drugi sustavi i sl.),

– H.6 radova na podzemnim građevinama (bušenje sa strojevima za bušenje, bušenje s eksplozivom, ugradnja zaštite, rad s pneumatskim strojevima i sl.),

– H.7 hidroradova (vađenje šljunka i pijeska – regulacijski radovi, hidraulička ispuna i melioracija, zaštita od erozije, osiguranje obala, te odgovarajući radovi na izvođenju brana, nasipa, obala, luka i ustava i sl.),

– H.8 podvodnih radova,

– H.9 radova na distribucijskim sustavima i cjevovodima (radovi na izradi cijevnih vodova: plinovoda, vodovoda, naftovoda, produktovoda, vodozahvata za vodoopskrbu, sustava za odvodnju i kanalizaciju i sl.),

– H.10 zemljanih radova (iskop, odvoz, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje, zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima i sl.),

– H.11 geotehničkih radova (izvođenje temeljenja na pilotima, izvođenje potpornih zidova, izvođenje ankera, stabilizacija tla, odvodnja, podupiranje temelja, dijafragme, injektiranje, čelične zavjese, mikropilotiranje, ugradnja mlaznog betona, zaštitne mreže i barijere, bušenje bunara i sl.),

– H.12 elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme),

– H.13 strojarskih instalacija i konstrukcija (izvođenje instalacija, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove, strojarske konstrukcije i strojarske opreme, osim nosivih konstrukcija građevine i temeljenja konstrukcija pojedinačne opreme),

– H.14 privremenih građevinskih radova koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu (montažni radovi – montaža tračnica za dizalice i postava, postavljanje skela, dizala na gradilištu, platforme i podesti i sl.).

Osim radova iz stavka 1. ovoga članka pojedini radovi skupine H za koje se izdaje suglasnost su i drugi radovi koje izvođač, obzirom na prirodu tih radova, može uspješno izvoditi u uvjetima stručne osposobljenosti i broja zaposlenika propisanih Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) za ovu skupinu radova.

Radovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaćaju i prateće radove nužne za izvođenje tih radova koji su zajedno s njima ugovoreni te radove na uklanjanju građevina. Prateći radovi u navedenim slučajevima ne mogu se ugovarati niti izvoditi zasebno.

Članak 3.

Izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika propisane člankom 44. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona suglasnost se daje za izvođenje pojedinih radova iz jednog od podstavaka stavka 1. članka 2 ovoga Pravilnika ili pojedinih radova iz stavka 2. tog članka.

U uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se i uvjeti u pogledu kojih se izvođaču daje ili je već dana suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevina određene skupine, ali se ne ubrajaju uvjeti u pogledu kojih se izvođaču daje ili je već dana suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti izvođenja drugih pojedinih radova ili manje složenih radova.

Članak 4.

Manje složeni radovi skupine I za koje se izdaje suglasnost jesu:

– I.1 manje složeni zemljani radovi (iskopi do dubine od 1 m od razine okolnog tla, iskopi do 30 m³ i sl.),

– I.2 izvedba sportskih terena i parkirališta,

– I.3 manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod sanacije obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.),

– I.4 zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, fasadni toplinski sustavi, sanacija betona, priprema podloge za završne obloge, suhi estrih, industrijski podovi, podne cementne glazure i sl.),

– I.5 izolaterski radovi,

– I.6 tesarski radovi,

– I.7 ugradnja vanjske stolarije i bravarije,

– I.8 krovopokrivački radovi,

– I.9 vodoinstalaterski radovi i slični radovi (sanitarni uređaji, instalacije vodovoda i kanalizacije, mokri dio instalacije protupožarne zaštite, uređaji za uklanjanje otpada, razvodi za navodnjavanje i sl.),

– I.10 radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja (instalacije grijanja i hlađenja, ventilacije i klima uređaji i sl.),

– I.11 radovi ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i sl.),

– I.12 plinoinstalaterski radovi,

– I.13 radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike,

– I.14 manje složeni elektroinstalaterski i komunikacijski radovi (elektro-instalacije i instalacije komunikacija u zgradama do 1 kV).

Osim radova iz stavka 1. ovoga članka manje složeni radovi skupine I za koje se izdaje suglasnost su i drugi manje složeni radovi koje izvođač, obzirom na prirodu tih radova, može uspješno izvoditi u uvjetima stručne osposobljenosti i broja zaposlenika propisanih Zakonom za ovu skupinu radova.

Manje složeni radovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaćaju i manje složene prateće radove nužne za izvođenje tih radova koji su zajedno s njima ugovoreni. Manje složeni prateći radovi u navedenim slučajevima ne mogu se ugovarati niti izvoditi zasebno.

Članak 5.

Izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika propisane člankom 44. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona suglasnost se daje za izvođenje manje složenih radova iz jednog od podstavaka stavka 1. članka 4. ovoga Pravilnika ili manje složenih radova iz stavka 2. tog članka.

U uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se i uvjeti u pogledu kojih se izvođaču daje ili je već dana suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevina određene skupine, ali se ne ubrajaju uvjeti u pogledu kojih se izvođaču daje ili je već dana suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti izvođenja drugih manje složenih radova ili pojedinih radova.

OBRAZAC ZAHTJEVA I PRILOZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti, produženje njezina važenja i izmjenu suglasnosti podnosi se na obrascu zahtjeva prikazanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Zahtjev mora biti ispisan čitljivo tiskanim slovima, popunjen u cijelosti i potpisan po odgovornoj osobi izvođača.

Prilozi koji se prilažu uz zahtjev na dan predaje zahtjeva ne smiju biti stariji od 3 mjeseca.

Članak 7.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti izvođač prilaže:

– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra ili obrtnica,

– dokaz o broju zaposlenika izvođača (R-Sm obrazac Središnjeg registra osiguranika za protekli mjesec),

– dokaz da je izvođač podmirio dospjele obveze u vezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem za sve zaposlenike izvođača (potvrda Porezne uprave Ministarstva financija da izvođač nije dužnik po osnovi javnih davanja prema evidenciji koju vodi Porezna uprava za protekli mjesec),

– izjavu odgovorne osobe o broju i stručnoj osposobljenosti svih zaposlenika izvođača danu na odgovarajućem obrascu prikazanom u Prilogu 2. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, na kojoj je potpis odgovorne osobe ovjeren po javnom bilježniku,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke za inženjera gradilišta, voditelja radova, poslovođu i predradnika zaposlenog kod izvođača (fotokopija diplome, svjedodžbe, uvjerenja ili drugi akt kojim se dokazuje da je zaposlenik na način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja određene struke),

– izjavu odgovorne osobe o radnom iskustvu u struci za inženjera gradilišta, voditelja radova, poslovođu i predradnika zaposlenog kod izvođača, danu na obrascu prikazanom u Prilogu 3. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, na kojoj je potpis odgovorne osobe ovjeren po javnom bilježniku,

– dokaz o položenom stručnom ispitu za inženjera gradilišta i voditelja radova zaposlenog kod izvođača,

– dokaz o upotpunjavanju i usavršavanju znanja za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu za inženjera gradilišta i voditelja radova zaposlenog kod izvođača,

– popis zaposlenika iz kvote stranih državljana zaposlenih na određeno vrijeme na temelju posebnog zakona ako izvođač ima takvih zaposlenika,

– Izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja na kojoj je potpis odgovorne osobe ovjeren po javnom bilježniku,

– ugovor o osiguranju odnosno policu osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti građenja izvođač mogao učiniti investitoru ili drugim osobama ili dokaz da je osiguravatelju podnio zahtjev za sklapanje tog ugovora.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za pojedine radove iz članka 2. stavka 2. odnosno članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika izvođač, osim dokumenata i dokaza iz stavka 1. ovoga članka, prilaže i detaljni opis pojedinih radova odnosno jednostavnih radova za koje traži suglasnost.

Članak 8.

Izvođač pojedinačno društvo povezano s više drugih pojedinačnih društava koji podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja na način propisan člankom 41. Zakona, uz zahtjev prilaže dokumente i dokaze iz članka 7. ovoga pravilnika za sva povezana društva i njihove zaposlenike te odgovarajući dokaz o povezanosti s drugim društvima (izvod iz sudskog registra s upisanim dokazima o povezanosti, poduzetnički ugovor, preslika izvatka iz Knjige poslovnih udjela ovjerena po javnom bilježniku, odnosno izvod iz Središnje depozitarne agencije – izvod o visini udjela),

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izjavu iz članka 7. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika potpisuju odgovorne osobe izvođača i povezanih društava, a njihove potpise ovjerava javni bilježnik.

Članak 9.

Izvođač zadruga koja podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja na način propisan člankom 42. Zakona uz zahtjev prilaže dokumente i dokaze iz članka 7. ovoga pravilnika za sve članove zadruge (zadrugare) i njihove zaposlenike te pravila zadruge iz kojih je vidljivo da članovi zadruge (zadrugari) zajedno sa zadrugom obavljaju djelatnost građenja i da zadruga svojim članovima nije samo posrednik u pronalaženju i naplati poslova.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izjavu iz članka 7. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika potpisuju odgovorne osobe izvođača (zadruge) i njezinih članova (zadrugara), a njihove potpise ovjerava javni bilježnik.

Članak 10.

Uz zahtjev za produženje važenja ovlaštenja izvođač prilaže dokumente i dokaze koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja.

Članak 11.

Uz zahtjev za izmjenu suglasnosti izvođač prilaže odgovarajuće dokumente i dokaze iz članka 7., 8. odnosno 9. ovoga Pravilnika kojima se dokazuje da su ispunjene pretpostavke za zatraženu izmjenu propisane Zakonom.

Članak 12.

Zaposlenici osnivača podružnice u Republici Hrvatskoj čije je sjedište u državi članici Europske unije smatraju se u smislu ovoga Pravilnika zaposlenicima podružnice.

Dokazom da je izvođač (podružnica) podmirio dospjele obveze u vezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem te dokazom o odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke za zaposlenike iz stavka 1. ovoga članka smatraju se dokumenti kojima se ove činjenice dokazuju u državi u kojoj osnivač podružnice ima sjedište. Uz ove dokumente prilaže se i njihov prijevod na hrvatski jezik.

Stavak 2. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na stupanj obrazovanja i stručni ispit ne odnosi se na inženjera gradilišta i voditelja radova.

RADOVI ZA ČIJE IZVOĐENJE NIJE POTREBNA SUGLASNOST

Članak 13.

Suglasnost nije potrebna za izvođenje:

– staklarskih radova,

– limarskih radova,

– stolarskih radova,

– parketarskih i sl.radova,

– podopolagačkih radova i radova oblaganja (kamenarski, kamenorezački, keramičarski),

– radova završne obrade podova (teracerski, kulir, dekorativni beton i sl.),

– soboslikarskih i ličilačkih radova (priprema podloge, ličenje, bojanje, postavljanje tapeta),

– gipsarskih radova, štukatura i sl.,

– radova strojnog bušenja i rezanja uključujući horizontalno bušenje ispod prometnica,

– okana (šahtova) na distribucijskim sustavima, cjevovodima, prometnicama i sl.,

– hortikulturnog uređenja i radova uređenja okoliša,

– rekreacijskih terena i pješačkih površina (staza, nogostupa i sl.),

– radova na održavanju vezova, privezišta i drugih dijelova luke (zamjena lanaca sidrenih sustava, izmjena konopa, izmjena škopaca, čišćenje bova za privez i sl.).

Članak 14.

U smislu ovoga Pravilnika radovima se ne smatra:

– davanje u zakup strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljima ili bez njih,

– proizvodnja građevinskih proizvoda i dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda (za poslove ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i poslove izdavanja potvrda o sukladnosti),

– ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu te prethodno istraživanje bitno za projektiranje, građenje ili održavanje građevina, za koje se izdaje ovlaštenje po posebnom propisu,

– radovi koji imaju svrhu zadržavanja funkcije građevine (čišćenje ulica, cesta, autocesta i drugih prometnih površina, uređenje parkova, igrališta i sportskih terena, radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i sl.).

NAČIN VOĐENJA REGISTRA IZDANIH SUGLASNOSTI

Članak 15.

Ministarstvo vodi registar izvođača kojima je dana, produžena, izmijenjena i oduzeta suglasnost (u daljnjem tekstu: registar).

Registar sadrži:

– tvrtku (naziv i sjedište) izvođača, odnosno ime i prebivalište izvođača obrtnika te naziv i adresu obrta,

– ime, prezime, prebivalište, e-mail adresu te broj telefona, mobilnog telefona i telefaksa odgovorne osobe izvođača,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum izdavanja i konačnosti suglasnosti,

– datum prestanka važenja suglasnosti,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum izdavanja i konačnosti rešenja o produženju važenja suglasnosti,

– skupinu građevina i/ili skupinu radova za koje je izdana suglasnost,

– popis radova za skupinu H. i I. za koju je izdana suglasnost,

– ukupni broj zaposlenika,

– broj zaposlenika arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke, geodetske i/ili druge struke koja sudjeluje u gradnji,

– broj predradnika, poslovođa, voditelja i inženjera gradilišta,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum izdavanja i konačnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti,

– razlog oduzimanja suglasnosti,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum izdavanja rješenja o izjednačavanju suglasnosti,

– podatke iz registra izdanih suglasnosti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

– druge podatke značajne za davanje suglasnosti.

Članak 16.

Popis izvođača kojima je dana, produžena, izmijenjena ili oduzeta suglasnost s podacima iz kojih je vidljivo na koje građevine i/ili radove se suglasnost odnosi te rok važenja suglasnosti, objavljuju se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Članak 12. ovoga Pravilnika prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/3

Urbroj: 531-01-09-4

Zagreb, 3. travnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA:

(tvrtka trgovačkog društva/naziv obrta te ime i prezime obrtnika - prema sudskom/obrtnom registru)

SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA / ADRESA OBRTA:

(iz sudskog/obrtnog registra)

ULICA:

KUĆNI BROJ:

MJESTO:

POŠTANSKI BROJ MJESTA:

MB/OIB:

(matični broj trgovačkog društva/osobni identifikacijski broj obrtnika)

MBS/MBO:

(matični broj trgovačkog društva/obrta iz sudskog/obrtnog registra)

BROJ ŽIRO-RAČUNA:

BANKA:

TELEFON:

GSM:

FAKS:

E-MAIL:

ODGOVORNA OSOBA PODNOSITELJA ZAHTJEVA:

IME I PREZIMA:

FUNKCIJA:

ADRESA ODGOVORNE OSOBE:

ULICA:

KUĆNI BROJ:

MJESTO:

POŠTANSKI BROJ MJESTA:

TELEFON:

GSM:

FAKS:

E-MAIL:

BROJ TELEFONA na kojem će odgovorna osoba biti dostupna tijekom cijelog postupka izdavanja suglasnosti:

2. RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

(a) – dobivanja prve suglasnosti, b) – izmjene i/ili dopuna suglasnosti, c) - produženja važenja suglasnosti, d) - dobivanje suglasnosti, nakon što je prethodna oduzeta)

3. PODACI O IZDANOJ SUGLASNOSTI (u slučaju iz 2.b), 2.c), odnosno 2.d):

Klasifikacijska oznaka:

Urudžbeni broj:

Datum izdavanja:

Važenje suglasnosti:

4. SKUPINA GRAĐEVINA ZA KOJU SE SUGLASNOST TRAŽI:

5. POPIS ODREĐENIH POJEDINIH RADOVA ZA KOJE SE TRAŽI SUGLASNOST:

OZNAKA POJEDINIH RADOVA:

(članak 2. stavak 1.)

NAZIV ODREĐENOG RADA

4. POPIS ODREĐENIH MANJE SLOŽENIH RADOVA ZA KOJE SE TRAŽI SUGLASNOST:

OZNAKA MANJE SLOŽENIH RADOVA:

(članak 3. stavak 1.)

NAZIV RADA

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

PRILOG 2.

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.1

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE A

IZVOĐAČ:

SJEDIŠTE / ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjeri gradilišta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

11.

12.

225.

Ostali zaposlenici

300.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 225) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE NA IZJAVI MORA BITI OVJERENA PO JAVNOM BILJEŽNIKU

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.2

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE B

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjeri gradilišta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

11.

12.

150.

OSTALI ZAPOSLENICI

200.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme (iz kvote stranih državljana), svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 150) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati djelatnost građenja za koju se Zahtjev podnosi.

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.3

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE C

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjeri gradilišta

1.

2.

3.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

90.

OSTALI ZAPOSLENICI

120.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 90) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.4

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE D

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT ________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjeri gradilišta

1.

2.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

60.

OSTALI ZAPOSLENICI

80.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 60) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.5

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE E

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjer gradilišta

1.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

45.

OSTALI ZAPOSLENICI

60.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 45) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.6

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE F

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjer gradilišta

1.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

23.

OSTALI ZAPOSLENIVI

30.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 23) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.7

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA SKUPINE G

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT _______________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Inženjer gradilišta

1.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

OSTALI ZAPOSLENICI

13.

14.

15.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 12) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.8

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI IZVOĐENJA ODREĐENIH RADOVA NA SVIM GRAĐEVINA ZA SKUPINU H

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

STRUČNI ISPIT

___________________

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Voditelj pojedinih radova

1.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OSTALI ZAPOSLENICI

7.

8.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 6 za jedan pojedini rad) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA

2.9

IZJAVA

ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA UZ ZAHTJEV ZA DAVANJE
SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI IZVOĐENJA ODREĐENIH RADOVA NA SVIM GRAĐEVINA ZA SKUPINU I

IZVOĐAČ:

ADRESA:

MB/OIB:

MBS/MBO:

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STUPANJ STRUČNE SPREME

SVJEDODŽBA /DIPLOMA

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA U GRADITELJSTVU

RADNO MJESTO NA KOJEM JE RASPOREĐEN KOD IZVOĐAČA

1

2

3

4

5

6

7

¾ STRUČNO OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA

Poslovođa ili predradnik

1.

Ostali stručno osposobljeni zaposlenici

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

OSTALI ZAPOSLENICI

13.

14.

1. _____ (navesti broj) zaposlenika na gornjem popisu zaposleni su na neodređeno vrijeme, a _____ (navesti broj) ih je zaposleno na određeno vrijeme iz kvote stranih državljana, svi u punom radnom vremenu (osmosatno radno vrijeme) na poslovima građenja.

2. Svi zaposlenici na gornjem popisu od broja 1 do broja _____ (najmanje 2 za jedan manje složeni rad) ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za struke koje sudjeluju u građenju i s obzirom na kvalifikacijsku struku i stručnu osposobljenost mogu u potpunosti, sukladno propisima i zadanim zahtjevima za građevinu obavljati poslove građenja za koju se Zahtjev podnosi

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:

VLASTORUČNI POTPIS I PEČAT:

U _____________, dana____________

UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE TABLICE:

3 – OZNAČITI RIMSKIM BROJEM STUPANJ STRUČNE SPREME (I, II, III, IV, V, VI ITD.)

4 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I ZVANJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

5 – UPISATI BROJ DOKUMENTA, NAZIV INSTITUCIJE KOJA GA JE IZDALA I OSPOSOBLJENJE KOJE SE DOKUMENTOM STEKLO

OVAJ POPIS I IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

PRILOG 3.

mjesto----------, dana-------------

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA

Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

IZJAVA
O RADNOM ISKUSTVU U STRUCI
za inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i/ili poslovođu/predradnika

Kojom ja, _____________________________ (navesti ime, prezime i zvanje) direktor/vlasnik obrta __________________________(navesti tvrtku i sjedište trgovačkog društva/naziv i adresu obrta, te navesti matični broj izvođača) pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

da zaposlenik ___________________________ (navesti ime, prezime i zvanje) do dana podnošenja Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti poslodavca, stekao radno iskustvo u struci od _______________ (navesti broj godina i mjeseci) koju je stekao kod sljedećih poslodavaca, obavljajući ovu vrstu poslova u struci:

(navesti tvrtku i sjedište trgovačkog društva/naziv i adresu obrta poslodavca)

Ova izjava se daje kao prilog (dokaz) uz zahtjev za davanje ovlaštenja za započinjanje djelatnosti građenja.

Direktor/vlasnik obrta
____________________________________________
(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)

(Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren po javnom bilježniku)