Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 43/2009 (8.4.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

43 08.04.2009 Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

987

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/63

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 1. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06.) u članku 8. stavku 3. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Izvršno tijelo«.

U stavku 4. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 2.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko gospodarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da osoba kampira na zemljištu u privatnom vlasništvu, koje je izvan kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i prostora određenih za kampiranje izvan kampova u skladu sa člankom 27. stavkom 2. i 3. ovoga Zakona, usmenim rješenjem u zapisniku, koje će izreći vlasniku kamp-kućice, kamp-prikolice i druge kamp-opreme ili njegovom predstavniku zabranit će na rok od 60 dana kampiranje i u svrhu kampiranja postavljanje kamp-opreme na tom zemljištu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se odmah pečaćenjem kamp-opreme (šatora, kamp-prikolice, kamp-kućice, pokretne kućice, autodoma i druge odgovarajuće opreme za smještaj na otvorenom prostoru) ili na drugi pogodan način.

(3) Otpravak usmenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor je dužan otpremiti stranki u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izricanja zabrane usmenim rješenjem. Žalba se može izjaviti samo na pisani otpravak rješenja.

(4) Osoba kojoj je izrečeno usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka, može pisanim putem, u roku od 24 sata od dana pečaćenja kamp-opreme, zatražiti da se zapečaćena kamp-oprema privremeno otpečati i u prisutnosti inspektora odmah iznijeti pokvarljive namirnice i osobne stvari, te poduzeti sigurnosne i druge mjere radi sprječavanja štete, nakon čega će inspektor kamp-opremu ponovno zapečatiti.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja poglavarstva jedinica lokalne samouprave nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika i gradonačelnika izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 335-02/09-01/01

Zagreb, 27. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.