Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

NN 44/2009 (9.4.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

1024

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 3. travnja 2009., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.334.588.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.313.513.000 kuna,

– suficit u iznosu od 21.075.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/09-01/06

Zagreb, 3. travnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

PRIHODI POSLOVANJA

2.418.080.000

-84.392.000

2.333.688.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

800.000

900.000

RASHODI POSLOVANJA

2.098.930.000

-90.512.900

2.008.417.100

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

319.250.000

-14.154.100

305.095.900

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

21.075.000

21.075.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

0

36.924.000

36.924.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

220.000.000

0

220.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

0

220.000.000

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

57.999.000

57.999.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv prihoda

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

6

PRIHODI POSLOVANJA

2.418.080.000

-84.392.000

2.333.688.000

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

500.580.000

-89.950.000

410.630.000

633

Pomoći iz proračuna

500.580.000

-89.950.000

410.630.000

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

40.000.000

0

40.000.000

Lokalna uprava

40.000.000

0

40.000.000

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

460.580.000

-89.950.000

370.630.000

Državni proračun

435.580.000

-89.950.000

345.630.000

Lokalna uprava

25.000.000

0

25.000.000

64

Prihodi od imovine

28.530.000

0

28.530.000

641

Prihodi od financijske imovine

24.030.000

0

24.030.000

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

30.000

0

30.000

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

0

2.000.000

6414

Prihodi od zateznih kamata

10.000.000

0

10.000.000

6416

Prihodi od dividendi

1.000.000

0

1.000.000

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

11.000.000

0

11.000.000

642

Prihodi od nefinancijske imovine

4.500.000

0

4.500.000

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.500.000

0

2.500.000

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

2.000.000

0

2.000.000

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.855.370.000

5.558.000

1.860.928.000

652

Prihodi po posebnim propisima

1.855.370.000

5.558.000

1.860.928.000

6522

Prihodi vodoprivrede

1.814.000.000

0

1.814.000.000

Naknada za uređenje voda

670.000.000

0

670.000.000

Naknada za zaštitu voda

260.000.000

0

260.000.000

Naknada za korištenje voda

286.000.000

0

286.000.000

Naknada za šljunak

18.000.000

0

18.000.000

Vodni doprinos

580.000.000

0

580.000.000

6526

Ostali nespomenuti prihodi

41.370.000

5.558.000

46.928.000

66

Ostali prihodi

33.600.000

0

33.600.000

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

33.600.000

0

33.600.000

6631

Tekuće donacije

33.600.000

0

33.600.000

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

800.000

900.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

800.000

900.000

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

800.000

900.000

7211

Stambeni objekti

100.000

0

100.000

7212

Poslovni objekti

0

800.000

800.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv rashoda

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

3

RASHODI POSLOVANJA

2.098.930.000

-90.512.900

2.008.417.100

31

Rashodi za zaposlene

146.900.000

-6.075.000

140.825.000

311

Plaće

121.900.000

-5.175.000

116.725.000

3111

Plaće za redovan rad

120.787.000

-5.175.000

115.612.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

477.000

0

477.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

636.000

0

636.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

313

Doprinosi na plaće

21.200.000

-900.000

20.300.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

19.080.000

-810.000

18.270.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.120.000

-90.000

2.030.000

32

Materijalni rashodi

1.198.430.000

-7.764.000

1.190.666.000

321

Naknade troškova zaposlenima

9.800.000

-800.000

9.000.000

3211

Službena putovanja

2.800.000

-300.000

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.000.000

0

4.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

-500.000

2.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

14.900.000

-1.100.000

13.800.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

-200.000

3.400.000

3222

Materijal i sirovine

800.000

-100.000

700.000

3223

Energija

9.850.000

-800.000

9.050.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

0

200.000

3225

Sitni inventar i auto gume

450.000

0

450.000

323

Rashodi za usluge

1.158.770.000

-4.634.000

1.154.136.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

16.140.000

-1.000.000

15.140.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.012.267.000

-1.500.000

1.010.767.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.000.000

-200.000

800.000

3234

Komunalne usluge

2.628.000

-100.000

2.528.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.640.000

-100.000

1.540.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

54.875.000

-200.000

54.675.000

3239

Ostale usluge

70.220.000

-1.534.000

68.686.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.960.000

-1.230.000

13.730.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

150.000

0

150.000

3292

Premije i osiguranja

4.100.000

0

4.100.000

3293

Reprezentacija

2.100.000

-630.000

1.470.000

3294

Članarine

400.000

-100.000

300.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.210.000

-500.000

7.710.000

34

Financijski rashodi

34.170.000

-370.000

33.800.000

342

Kamate za primljene zajmove

31.000.000

0

31.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

11.000.000

0

11.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

20.000.000

0

20.000.000

Tuzemne

17.000.000

0

17.000.000

Inozenmne

3.000.000

0

3.000.000

343

Ostali financijski rashodi

3.170.000

-370.000

2.800.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.010.000

-370.000

2.640.000

3433

Zatezne kamate

160.000

0

160.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

108.680.000

-15.672.000

93.008.000

363

Pomoći unutar opće države

108.680.000

-15.672.000

93.008.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

108.680.000

-15.672.000

93.008.000

Lokalna uprava

108.680.000

-15.672.000

93.008.000

38

Ostali rashodi

610.750.000

-60.631.900

550.118.100

381

Tekuće donacije

2.700.000

-900.000

1.800.000

3811

Tekuće donacije u novcu

2.700.000

-900.000

1.800.000

383

Kazne, penali i naknade štete

1.000.000

0

1.000.000

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

1.000.000

0

1.000.000

386

Kapitalne pomoći

607.050.000

-59.731.900

547.318.100

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

607.050.000

-59.731.900

547.318.100

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

319.250.000

-14.154.100

305.095.900

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

12.000.000

0

12.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

12.000.000

0

12.000.000

4111

Zemljište

12.000.000

0

12.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

198.250.000

-17.635.000

180.615.000

421

Građevinski objekti

180.550.000

-12.169.000

168.381.000

4212

Poslovni objekti

17.300.000

-500.000

16.800.000

4214

Ostali građevinski objekti

163.250.000

-11.669.000

151.581.000

422

Postrojenja i oprema

8.566.500

-2.466.500

6.100.000

4221

Uredska oprema i namještaj

4.566.500

-1.666.500

2.900.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.400.000

-500.000

900.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.500.000

-300.000

1.200.000

423

Prijevozna sredstva

3.000.000

-3.000.000

0

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.000.000

-3.000.000

0

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.133.500

500

6.134.000

4262

Ulaganja u računalne programe

6.133.500

500

6.134.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

109.000.000

3.480.900

112.480.900

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

109.000.000

3.480.900

112.480.900

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

109.000.000

3.480.900

112.480.900

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

 

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

220.000.000

0

220.000.000

84

Primici od zaduživanja

220.000.000

0

220.000.000

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

220.000.000

0

220.000.000

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

57.000.000

0

57.000.000

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

163.000.000

0

163.000.000

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

0

220.000.000

51

Izdaci za dane zajmove

80.000.000

0

80.000.000

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

140.000.000

0

140.000.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

69.000.000

0

69.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

46.000.000

0

46.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

23.000.000

0

23.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2009.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2009.

01

HRVATSKE VODE

2.638.180.000

-104.667.000

2.533.513.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

248.100.000

-19.141.000

228.959.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

213.100.000

-13.175.000

199.925.000

3111

Plaće za redovan rad

120.787.000

-5.175.000

115.612.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

477.000

0

477.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

636.000

0

636.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

19.080.000

-810.000

18.270.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.120.000

-90.000

2.030.000

3211

Službena putovanja

2.800.000

-300.000

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.000.000

0

4.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

-500.000

2.500.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.500.000

-200.000

2.300.000

3223

Energija

5.500.000

-800.000

4.700.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

0

200.000

3225

Sitni inventar i auto gume

400.000

0

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

6.000.000

-1.000.000

5.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

16.800.000

-1.000.000

15.800.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.000.000

-200.000

800.000

3234

Komunalne usluge

2.400.000

-100.000

2.300.000

3235

Zakupnine i najamnine

700.000

-100.000

600.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.900.000

-200.000

4.700.000

3239

Ostale usluge

1.000.000

-200.000

800.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

150.000

0

150.000

3292

Premije i osiguranja

4.000.000

0

4.000.000

3293

Reprezentacija

2.100.000

-630.000

1.470.000

3294

Članarine

400.000

-100.000

300.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.500.000

-500.000

2.000.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000.000

-370.000

2.630.000

3433

Zatezne kamate

150.000

0

150.000

3811

Tekuće donacije u novcu

2.700.000

-900.000

1.800.000

K2000

OPREMANJE

6.066.500

-1.466.500

4.600.000

4221

Uredska oprema i namještaj

2.066.500

-666.500

1.400.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.400.000

-500.000

900.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.500.000

-300.000

1.200.000

K2001

INFORMATIZACIJA

8.633.500

-999.500

7.634.000

4221

Uredska oprema i namještaj

2.500.000

-1.000.000

1.500.000

4262

Ulaganja u računalne programe

6.133.500

500

6.134.000

K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

3.000.000

-3.000.000

0

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.000.000

-3.000.000

0

K2003

POSLOVNE ZGRADE

17.300.000

-500.000

16.800.000

4212

Poslovni objekti

17.300.000

-500.000

16.800.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

145.000.000

0

145.000.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

82.000.000

0

82.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

11.000.000

0

11.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

63.000.000

0

63.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

17.000.000

0

17.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

46.000.000

0

46.000.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

26.000.000

0

26.000.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

26.000.000

0

26.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.000.000

0

3.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

23.000.000

0

23.000.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

1.139.100.000

-1.934.000

1.137.166.000

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

710.000.000

0

710.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

707.730.000

0

707.730.000

3234

Komunalne usluge

150.000

0

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

0

220.000

3237

Intelektualne usluge

600.000

0

600.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

300.000

0

300.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

1.000.000

0

1.000.000

A1005

OBRANA OD POPLAVA

23.000.000

0

23.000.000

3223

Energija

4.000.000

0

4.000.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

60.000

0

60.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

18.737.000

0

18.737.000

3234

Komunalne usluge

3.000

0

3.000

3292

Premije osiguranja

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

100.000

0

100.000

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

266.600.000

0

266.600.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

266.600.000

0

266.600.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

57.000.000

-500.000

56.500.000

3237

Intelektualne usluge

600.000

0

600.000

3239

Ostale usluge

56.400.000

-500.000

55.900.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

3.000.000

-834.000

2.166.000

3239

Ostale usluge

3.000.000

-834.000

2.166.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

60.000.000

0

60.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

0

1.100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000.000

0

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

48.660.000

0

48.660.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

3431

Bankarske naknade

10.000

0

10.000

3433

Zatezne kamate

10.000

0

10.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.500.000

-600.000

3.900.000

3222

Materijal i sirovine

800.000

-100.000

700.000

3223

Energija

350.000

0

350.000

3225

Sitni inventar i autogume

50.000

0

50.000

3231

Usluge telefona,pošte i prijevoza

80.000

0

80.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.400.000

-500.000

1.900.000

3234

Komunalne usluge

75.000

0

75.000

3235

Zakupnine i najamnine

720.000

0

720.000

3237

Intelektualne usluge

15.000

0

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

10.000.000

0

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

9.800.000

0

9.800.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

5.000.000

0

5.000.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000.000

0

5.000.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.079.980.000

-83.592.000

996.388.000

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

102.000.000

1.750.000

103.750.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

0

368.100

368.100

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

102.000.000

1.381.900

103.381.900

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

338.000.000

-22.650.000

315.350.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

17.000.000

0

17.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

320.000.000

-21.650.000

298.350.000

4214

Ostali građevinski objekti

1.000.000

-1.000.000

0

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

288.050.000

-48.450.000

239.600.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

40.000.000

-10.000.000

30.000.000

3862

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

247.050.000

-37.450.000

209.600.000

4214

Ostali građevinski objekti

1.000.000

-1.000.000

0

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

104.000.000

0

104.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

24.000.000

0

24.000.000

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

9.000.000

0

9.000.000

4111

Zemljište

9.000.000

0

9.000.000

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

120.680.000

-13.242.000

107.438.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

51.680.000

-5.672.000

46.008.000

4111

Zemljiše

3.000.000

0

3.000.000

4214

Ostali građevinski objekti

59.000.000

-9.669.000

49.331.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7.000.000

2.099.000

9.099.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

102.250.000

0

102.250.000

4214

Ostali građevinski objekti

102.250.000

0

102.250.000

K2013

IPA I OSTALI PROJEKTI

16.000.000

-1.000.000

15.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

16.000.000

-1.000.000

15.000.000