Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

NN 45/2009 (10.4.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1032

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. travnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01.), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu, a radi učinkovitijeg obavljanja poslova iz djelokruga Zaklade ustrojavaju se uredi u Splitu, Rijeci i Osijeku čije se ustrojstvo i djelokrug uređuju općim aktom Zaklade.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Zaklada se osniva s temeljnom svrhom razvoja znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj s krajnjim ciljem osiguravanja društvenog i gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja.

(2) Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada osigurava financijsku potporu znanstvenih, visokoobrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te potporu međunarodne suradnje na području znanosti i visokog školstva. Potpora uključuje i financiranje temeljnih, primijenjenih i razvojnih znanstvenih istraživanja na temama od strateških potreba za Republiku Hrvatsku.

(3) Zaklada dodjeljuje stipendije poslijediplomandima, poslijedoktorandima te stručnjacima u gospodarstvu i stručnjacima u znanstvenim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.

(4) Zaklada raspisuje natječaje za znanstvene projekte i programe u skladu s nacionalnim strateškim dokumentima za razvoj znanosti, na temelju kojih provodi postupak prijave, vrednovanja, nadzora i evaluacije financiranih projekata i kolaborativnih znanstvenih programa.

(5) Uvjeti i postupak prijavljivanja, vrednovanja i donošenja odluka za financiranje znanstvenih projekata i programa utvrđuju se pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i ostala tijela određena statutom Zaklade.

(2) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, statuta i drugih općih akata Zaklade.

(3) Članovi zakladnih tijela ne mogu se prijaviti niti sudjelovati u projektima i programima Zaklade za vrijeme njihovog članstva u zakladnim tijelima te godinu dana po završetku članstva.

(4) Članovi zakladnih tijela ne mogu biti članovi drugih najviših stručnih tijela koja se brinu za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, zaposlenici ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje, rektori sveučilišta, dekani fakulteta i ravnatelji znanstvenih instituta.

(5) Članovi Upravnog odbora i drugih zakladnih tijela dužni su prijaviti svako postojanje sukoba interesa u odnosu na projekte koji sudjeluju u natječajnom postupku, sukladno općem aktu o sprječavanju sukoba interesa koji donosi Upravni odbor.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– javnih znanstvenih instituta, koji predlažu Hrvatskom saboru člana Upravnog odbora Zaklade na način propisan općim aktom Zaklade«.

Podstavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»– nacionalnog vijeća za područje znanosti i

– nacionalnog vijeća za područje visokog obrazovanja.«

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni odbor Zaklade donosi statut Zaklade, poslovnik o svom radu, pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, donosi odluke o dodjeli sredstava, upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade, podnosi izvješća o radu Zaklade te obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu Zaklade.«

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Upravni odbor Zaklade donosi Strateški plan Zaklade u kojem se na višegodišnjoj razini razrađuju ciljevi i programi.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000,00 kuna.«

U stavku 2. broj stavka (3) zamjenjuje se brojem (2).

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz državnoga proračuna, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.«

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Pod drugim prihodima smatra se i 1% udjela u dobiti od komercijalizacije znanstvenih ili tehnologijskih otkrića financiranih od Republike Hrvatske ili ustanove osnovane od Republike Hrvatske. Za slučaj kada Zaklada financira istraživanja, postotak budućeg udjela u dobiti od intelektualnog vlasništva proisteklog iz znanstvenog ili tehnologijskog otkrića, utvrđuje se posebnim ugovorom sklopljenim između nositelja projekta i Zaklade.«

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01.) riječi »Ministarstvo znanosti i tehnologije« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ministar znanosti i tehnologije« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Upravni odbor Zaklade obvezan je u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti statut Zaklade sukladno odredbama ovoga Zakona i dostaviti ga na suglasnost ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Nakon dobivanja suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje Upravni odbor je obvezan u daljnjem roku od 15 dana podnijeti statut Zaklade na odobrenje Središnjem državnom uredu za upravu.

(3) Upravni odbor Zaklade obvezan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti ostale opće akte Zaklade predviđene ovim Zakonom i statutom Zaklade te ih dostaviti na suglasnost ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje.

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH i 46/07.).

(2) Natječajni postupci za financiranje znanstvenih projekata i programa, započeti sukladno članku 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka USRH i 46/07.) završit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 643-02/09-01/01

Zagreb, 3. travnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.