Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 45/2009 (10.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

45 10.04.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1046

Na temelju odredbi članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/07. i 58/08.),

U članku 30., brišu se stavci 5. – 8., a umjesto njih se uvode novi stavci 5. – 9., koji glase:

»(5) Grafička rješenja i tehnički uvjeti za standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka propisani su u Prilogu X. ovog Pravilnika te čine njegov sastavni dio.

(6) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(7) Ministarstvo će suglasnost iz prethodnog stavka izdati proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, dostavi primjerak standardizirane ploče atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu X. ovog Pravilnika. Primjerak standardizirane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu (soba, apartman, kamp i sl.) koju proizvođač želi proizvoditi.

(8) Iznimno, suglasnost iz stavka 6. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač standardiziranih ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(9) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/25

Urbroj: 529-03-09-4

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG X.

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA

Standardizirana ploča je veličine 25 x 25 cm i izrađena je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol u boji podloge od nehrđajućeg čelika. Na sredini ploče ispisana je vrsta objekta u boji podloge od nehrđajućeg čelika.

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 25 x 25 cm, debljine 1 mm

– materijal INOX 18/10

– boja otporna na UV zračenja, u konačnoj fazi obrade tisak se zaštiti lakom

– sitotisak: u 2 boje: žuto – zlatna PANTONE 871 U za oznaku kategorije i plava PANTONE 294 C za polje

– 4 perforacije za vijke

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina