Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 45/2009 (10.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO TURIZMA

1047

Na temelju odredbi članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 75/08.),

U članku 49. stavak 3. mijenja se i glasi: »Grafička rješenja i tehnički uvjeti za standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka propisani su u Prilogu III. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.«

U članku 49. brišu se dosadašnji stavci 4. i 5., a umjesto njih se uvode novi stavci 4. – 7., koji glase:

»(4) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Ministarstvo će suglasnost iz prethodnog stavka izdati proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, dostavi primjerak standardizirane ploče atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu III. ovog Pravilnika. Primjerak standardizirane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu (Kamp, Kamp naselje i sl.) koju proizvođač želi proizvoditi.

(6) Iznimno, suglasnost iz stavka 4. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač standardiziranih ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(7) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/23

Urbroj: 529-03-09-4

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG III

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POJEDINE VRSTE KAMPA

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije kampova jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi srebrno – metalne boje) ispisan je naziv vrste, simbol šatora, simbol autodoma i oznake za kategoriju – zvjezdice u tamnozelenoj boji.

U donjem dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA također u tamnozelenoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30x30 cm (kvadrat).

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm

– materijal INOX 18/10, obrada površine – polirano

– boja otporna na UV zračenja

– sitotisak: tekst, simboli i oznake kategorije su tamnozelene boje: PANTONE 343 C

– površina tiska zaštićena lakom

– 4 perforacije za vijke

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina