Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 46/2009 (15.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

46 15.04.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1056

Na osnovi odredbe članka 17. stavka 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09.) u članku 6. u stavku 4. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Na jedan recept može se propisati lijek u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju i prirodi bolesti osigurane osobe, a najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati najviše do dva pakiranja lijeka.

Iznimno za lijekove koji se na Osnovnoj listi lijekova nalaze prema ATK šifri u podskupini L04-Lijekovi sa supresivnim djelovanjem na imuni sustav mogu se propisati najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati više od 2 pakiranja lijeka.

Iznimno se, u slučaju trajnog liječenje bolesnika s kroničnom bolešću, na jedan recept može se odjednom propisati jedno najveće pakiranje lijeka u količini koja je dostatna za liječenje osigurane osobe najduže 90 dana.

U slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ako prema procjeni izabranog doktora propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osigurane osobe i koje neće dovesti do ugrožavanja njezinoga zdravlja, a uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari.

Na ponovljivi recept se ne mogu propisivati lijekovi koji nisu propisani u skladu sa stavkom 4. ovog članka.

Na ponovljivi recept se ne mogu propisivati lijekovi koji su uvršteni u Osnovnu listu lijekova, odnosno Dopunsku listu lijekova samo pod nezaštićenim imenom, te lijekovi koji se propisuju u skladu s člankom 8., 10. i 11. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Prilikom propisivanja lijeka iz stavka 4. ovog članka, izabrani doktor na tiskanici recepta obvezno naznačuje oznaku »repetatur« ili »ponoviti« ako želi da se propisani lijek na recept ponovno izda, uz obvezu naznake broja ponavljanja (brojem i riječima). Recept vrijedi za prvo izdavanje lijeka, te za onoliki broj puta ponavljanja izdavanja lijeka koliko je naznačeno na receptu.

U slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, na jedan recept propisuje se lijek u količini dostatnoj za liječenje najviše do 3 dana, odnosno jedno najmanje originalno pakiranje lijeka koje zadovoljava naznačeni rok, uz obvezno označavanje oznakama iz članka 8. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 13. u stavku 2. u prvom stupcu tabelarnog prikaza, u drugom retku iza šifre: »N02AA01« dodaje se nova šifra: »N02AA02«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Ljekarnik ima pravo izdati na recept iz članka 5. ovog Pravilnika samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova, ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine.

Ako ljekarna nema propisanog lijeka, obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe pribaviti najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni.

Lijek propisan na ponovljivi recept osiguranoj osobi se izdaje u istoj ljekarni.

Iznimno od stavka 1. i 3. ovog članka, ako ljekarna kod prvog izdavanja ili kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Republike Hrvatske, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka 5. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept kod prvog izdavanja lijeka, odnosno u elektronski zapis kod ponovljenog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept.

Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek, ljekarnik će kod prvog izdavanja lijeka vratiti recept i uputiti je doktoru koji je lijek propisao radi propisivanja drugog lijeka. Ako osigurana osoba ne pristane na istovrsni lijek kod ponovljenog zahtjeva za izdavanjem lijeka propisanog na ponovljivi recept, ljekarnik će zaključiti izdavanje lijeka u elektronskom zapisu, te osiguranu osobu uputiti doktoru koji je izdao ponovljivi recept radi propisivanja drugog lijeka.

Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput.

Ako izabrani doktor koji propisuje lijek na ponovljivi recept uz oznaku »repetatur« ili »ponoviti« navede veći broj ponavljanja prema kojima bi se kod izdavanje lijeka izdala količina lijeka koja je veća od propisane u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovog Pravilnika, ljekarnik može umanjiti broj ponavljanja izdavanja lijeka. Ljekarnik je umanjenje broja ponavljanja obvezan kod prvog izdavanja lijeka zabilježiti na tiskanici recepta i u elektronskom zapisu.

Ako izabrani doktor na ponovljivi recept propiše lijek za liječenje akutne bolesti, te lijekove utvrđene u članku 12. stavku 6. ovog Pravilnika, ljekarnik može prvi puta izdati propisanu količinu lijeka, te zaključiti ponovljeno izdavanje lijeka što obvezno naznačuje na tiskanici recepta.«

Članak 5.

U članku 16. na kraju teksta pod točkom e) briše se točka i dodaje nova točka f) koja glasi:

»f) ako je od prvog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept proteklo više dana od ukupnog broja dana predviđenog trajanja terapije za koje je lijek propisan.«

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Nakon izdavanja lijeka ljekarnik je obvezan na recept upisati datum izdavanja lijeka, šifru ljekarnika, ovjeriti ga pečatom ljekarne i svojim potpisom. Ista je obveza ljekarnika i kod prvog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept.

Kod prvog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept, obveza je ljekarnika da stvori elektronski zapis s podacima o osiguranoj osobi, te podacima s recepta koji omogućuju ponovljeno izdavanje propisanog lijeka.

Kod izdavanja lijekova propisanih na ponovljivi recept obveza je ljekarnika osiguranu osobu izvijestiti u pisanom obliku o preostaloj količini lijeka i predviđenom roku za sljedeće podizanje lijeka, koji se određuje prema predviđenom planu propisane terapije.

Pravo na ponovno izdavanje lijeka propisanog na ponovljivi recept može se ostvariti u pravilu najranije 7 dana prije roka predviđenog za sljedeće podizanje lijeka.«

Članak 7.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osiguranoj osobi koja nije osigurana u dopunskom zdravstvenom osiguranju u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ljekarnik je obvezan prilikom izdavanja lijeka na recept, odnosno prilikom prvog izdavanja lijeka propisanog na ponovljivi recept naplatiti iznos sudjelovanja u visini 0,45% od proračunske osnovice po receptu.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Status lijeka na listama lijekova i iznos sudjelovanja osigurane osobe u cijeni lijeka u iznosu propisanom Dopunskom listom lijekova utvrđuje se kod izdavanja lijeka na recept.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04-09-01/81

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 30. ožujka 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.