Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

NN 48/2009 (17.4.2009.), Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1069

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ UGLJIKOVOG DIOKSIDA

Članak 1.

U Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (»Narodne novine«, broj 73/2007) u članku 5. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korektivni poticajni koeficijent k3 izračunava se prema postotku uloženih sredstava u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i ostale mjere za smanjivanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova, korištenjem najboljih raspoloživih tehnika, obveznika plaćanja naknade u kalendarskoj godini koja prethodi donošenju rješenja o visini naknade i iznosi:

– za ulaganja do 300.000,00 kuna 1,0

– za ulaganja jednaka ili veća od 300.000,00 kuna

ali manja od 1.000.000,00 kuna 0,9

– za ulaganja jednaka ili veća od 1.000.000,00 kuna

ali manja od 10.000.000,00 kuna 0,8

– za ulaganja jednaka ili veća od 10.000.000,00 kuna

ali manja od 50.000.000,00 kuna 0,7

– za ulaganja veća ili jednaka 50.000.000,00 kuna 0,5«

Stavak 4. briše se.

Članak 4.

Postupci pokrenuti po Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (»Narodne novine«, broj 73/2007), radi naplate naknade po konačnom obračunu za 2007. godinu, dovršit će se prema toj Uredbi.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 9. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.