Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

NN 48/2009 (17.4.2009.), Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1083

Na temelju članka 33. stavka 8. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07. i 27/08.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: kaznionice i zatvori).

Članak 2.

Radi provođenja ovog Pravilnika upravitelj kaznionice, odnosno zatvora donosi plan osiguranja.

Planom osiguranja utvrđuje se:

– postupci i mjere za održavanje sigurnosti u kaznionici, odnosno zatvoru,

– vrsta i količina opreme i naoružanja,

– način obavljanja poslova radnih mjesta odjela osiguranja,

– evidencije i način vođenja evidencija na poslovima radnih mjesta odjela osiguranja,

– oprema i naoružanje na pojedinom radnom mjestu,

– prostor koji se osigurava, zone motrenja i kretanja službenika na radnim mjestima vanjskog osiguranja,

– znakovi za komuniciranje i prepoznavanje,

– način primopredaje službe na radnim mjestima,

– postupci i mjere u slučaju organiziranog narušavanja reda i stege, požara, elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih okolnosti,

– pretraga prostorija u kojima borave zatvorenici,

– drugi postupci i mjere koji su od značaja za sigurnost.

Plan osiguranja dostavlja se Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: Središnji ured).

II. POSEBNE OBVEZE SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA

Članak 3.

Službenik odjela osiguranja (u daljnjem tekstu: službenik pravosudne policije) obvezan je:

– prije dolaska na radno mjesto obratiti se nadređenom službeniku radi pregleda ispravnosti opreme i naoružanja,

– primopredaju poslova obaviti prema planu osiguranja za radno mjesto na koje je raspoređen,

– poslove obavljati propisno odjeven i naoružan prema opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i planu osiguranja,

– izvijestiti nadređenog službenika o stanju iz njegovog djelokruga rada,

– surađivati sa službenicima drugih ustrojstvenih jedinica u provođenju programa izvršavanja kazne zatvora,

– poduzimati protupožarne mjere,

– čuvati i držati u ispravnom stanju odoru, opremu i naoružanje,

– javiti se u kaznionicu, odnosno zatvor odmah po saznanju za elementarnu nepogodu, požar, pobunu zatvorenika i druge izvanredne okolnosti,

– izvršavati druge obveze utvrđene planom osiguranja kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 4.

Službenik pravosudne policije obvezan je održavati tjelesnu kondiciju radi obavljanja službenih zadaća i u tu svrhu pohađati nastavu tjelovježbe, borilačkih vještina i gađanja iz vatrenog oružja prema utvrđenim programima.

Najmanje jedanput godišnje obavit će se provjera tjelesne kondicije i sposobnosti službenika pravosudne policije te gađanja iz vatrenog oružja, o čemu će upravitelj izvijestiti Središnji ured.

Članak 5.

Službeniku pravosudne policije zabranjeno je:

– napustiti radno mjesto prije zamjene,

– obavljati radnju koja onemogućuje ili umanjuje mogućnost nadzora nad zatvorenicima, objektima odnosno prostorima koje osigurava,

– doći na rad s alkoholom ili drugim opojnim sredstvom u organizmu ili ih tijekom rada konzumirati,

– noću samom ulaziti u prostorije u kojima borave zatvorenici u zatvorenim uvjetima izvršavanja kazne zatvora,

– samom ulaziti u prostoriju u kojoj se prema zatvoreniku izvršava posebna mjera održavanja reda i sigurnosti,

– samom ulaziti u prostoriju u kojoj se prema zatvorenicima izvršava stegovna mjera upućivanja u samicu.

Postupanje protivno odredbama stavka 1. ovoga članka predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

III. POSLOVI ODJELA OSIGURANJA

Članak 6.

Poslovi odjela osiguranja jesu:

1. dežurstvo,

2. vanjsko osiguranje,

3. unutarnje osiguranje,

4. pretraga,

5. sprovođenje.

1. Dežurstvo

Članak 7.

Dežurstvo obuhvaća praćenje i nadziranje pravilnog i pravovremenog obavljanja poslova iz djelokruga odjela osiguranja prema dnevnom rasporedu poslova i koordinaciju unutarnjeg i vanjskog osiguranja, a u odnosu na službenike pravosudne policije i pridržavanja posebnih obveza i zabrana iz članka 3. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U obavljanju dežurstva službenik pravosudne policije će:

– prilikom preuzimanja smjene utvrditi stanje u kaznionici ili zatvoru,

– u odsutnosti nadređenih službenika koordinirati obavljanje poslova u kaznionici ili zatvoru i obavljati poslove iz djelokruga načelnika odjela osiguranja ili upravitelja, osim onih koje načelnik odjela osiguranja ili upravitelj moraju osobno obaviti,

– voditi knjigu dežurstva i propisane evidencije.

2. Vanjsko osiguranje

Članak 9.

Vanjsko osiguranje obuhvaća nadzor i zaštitu zatvorenika, kaznionica i zatvora te njihove imovine.

Vanjsko osiguranje obavlja se na mjestu, u pokretu, ophodnjom ili na drugi način predviđen planom osiguranja.

Članak 10.

Vanjsko osiguranje obavlja službenik pravosudne policije naoružan i opremljen drugom opremom predviđenom planom osiguranja i opisom poslova radnog mjesta.

Članak 11.

Službenik pravosudne policije na vanjskom osiguranju će:

– zabraniti neovlaštenoj osobi pristup prostoru, odnosno objektu kojeg osigurava,

– noću zabraniti pristup osobi koja ne zna posebne znakove raspoznavanja, a u posebnim okolnostima predviđenim planom osiguranja i noću i danju,

– održavati vezu sa službenicima na drugim radnim mjestima vanjskog osiguranja i nadređenim službenikom na način utvrđen planom osiguranja i opisom poslova radnog mjesta,

– odmah izvijestiti nadređenog službenika o svim događajima u blizini prostora, odnosno objekta kojeg osigurava, ako su značajni za sigurnost,

– utvrditi identitet osobe koja se neovlašteno nalazi u prostoru koji osigurava i o tome odmah izvijestiti nadređenog službenika.

Članak 12.

Trajanje smjene na vanjskom osiguranju određuje se ovisno o atmosferskim i radnim uvjetima. U izrazito nepovoljnim atmosferskim i radnim uvjetima, smjena može trajati najdulje dva sata neprekidno.

Članak 13.

Službeni psi smiju se koristiti na vanjskom osiguranju sukladno općim propisima o zaštiti životinja.

Službenik pravosudne policije smije voditi istovremeno na povodniku najviše dva psa s brnjicom.

3. Unutarnje osiguranje

Članak 14.

Unutarnje osiguranje obuhvaća nadzor nad zatvorenicima u kaznionici ili zatvoru, održavanje unutarnjeg reda i stege među zatvorenicima, zaštitu državnih službenika i namještenika, posjetitelja i imovine.

Članak 15.

Službenik pravosudne policije na unutarnjem osiguranju će:

– nadzirati zatvorenike tijekom dnevnog rasporeda i za vrijeme spavanja,

– bilježiti zapažanja o ponašanju i radu zatvorenika koja su od značaja za provođenje programa izvršavanja kazne zatvora, održavanje reda, stege i sigurnosti,

– sprječavati samovoljno udaljavanje zatvorenika iz prostora u kojemu se provode aktivnosti prema kućnom redu, dnevnom rasporedu i programu izvršavanja kazne zatvora,

– surađivati s ovlaštenim službenim osobama radi provođenja programa izvršavanja kazne zatvora,

– onemogućavati zatvorenika u izradi predmeta pogodnih za napad ili drugih predmeta čije držanje nije dopušteno,

– onemogućavati zatvorenika da bez dopuštenja iznosi predmet iz radionice,

– pretraživati zatvorenika.

4. Pretraga

Članak 16.

Pretraga obuhvaća: pretragu osoba (zatvorenika, državnih službenika i namještenika i posjetitelja), stvari, prostorija, prostora kaznionice ili zatvora, te vozila koja ulaze ili izlaze iz kaznionice ili zatvora.

Članak 17.

Pretraga osobe je djelomična ili temeljita.

Djelomična pretraga osobe je uvid u sadržaj njezine odjeće i obuće, a obavlja se na način da službenik pravosudne policije otvorenih dlanova i jednoličnim pokretom tj. laganim dodirom bez zastoja prelazi po odjeći koju pretražuje, te pregled obuće.

Temeljitu pretragu osobe obavljaju najmanje dva službenika pravosudne policije u zasebnoj prostoriji, bez nazočnosti drugih osoba, detaljnim pregledom i uvidom u sadržaj odjeće, obuće i stvari osobe koja se pretražuje.

Pregled tjelesnih otvora liječnik obavlja bez prisutnosti drugih osoba. Pregled će se obaviti ako postoji sumnja da zatvorenik skriva nedopuštene stvari ili tvari, a prethodno nije bio pod neposrednim nadzorom službenika.

Prilikom pretrage osobe i njezinih stvari smiju se koristiti tehnička pomagala (detektori, sustav ogledala i sl.).

Pretragu osobe bez tehničkih pomagala obavlja službenik pravosudne policije istog spola kao osoba koja se pretražuje.

Članak 18.

Branitelj, punomoćnik ili drugi posjetitelj koji bez nadzora posjećuje zatvorenika u zatvoru, zatvorenoj ili poluotvorenoj kaznionici, pretražit će se djelomično, a temeljito u slučaju sumnje da unosi nedopuštene stvari ili tvari.

Članak 19.

Djelomična pretraga zatvorenika obavit će se:

– nakon završetka rada u radionici kaznionice i zatvora,

– nakon završetka slobodnih aktivnosti vezanih za uporabu opasnih i nedopuštenih sredstava,

– ako su zatvoreniku bili dostupni predmeti čije je držanje zabranjeno,

– prije i nakon posjete s nadzorom,

– prije i nakon sprovođenja.

Članak 20.

Temeljita pretraga zatvorenika obavit će se:

– kod prijama na izdržavanje kazne i otpusta,

– prije smještaja u posebno osiguranu prostoriju bez opasnih stvari, prilikom odvajanja od ostalih zatvorenika, prije smještaja na odjel pojačanog nadzora i osamljenja,

– prije upućivanja u samicu,

– prije svakog izlaska iz zatvora, odnosno zatvorene ili poluotvorene kaznionice i nakon povratka,

– nakon sprovođenja ako je u tijelu u koje je sproveden bio bez nadzora,

– prije i nakon posjete bez nadzora,

– po povratku s radilišta, odnosno s rada u zatvor, odnosno zatvorenu kaznionicu,

– ako postoji sumnja da posjeduje ili sakriva predmete ili tvari čije držanje je zabranjeno.

Članak 21.

Pretraga prostorija i prostora obuhvaća pregled prostorije i prostora u kojoj zatvorenici borave, rade ili se kreću, opreme, uređaja i drugih stvari koje se u njima nalaze kao i zidova i podova, a obavlja se prema planu osiguranja (redovita), najmanje dva puta u godini.

Pretraga prostorija i prostora obavlja se uvijek kad postoji sumnja da se u njima nalaze stvari ili tvari čije držanje nije dopušteno ili kad postoji sumnja da zatvorenici obavljaju nedopuštene radnje (izvanredna).

Pretragom se pretražuju pojedine prostorije ili prostori (posebna) ili sve prostorije i prostori kaznionice ili zatvora (opća).

Prigodom pretrage prostorija i prostora pretražuju se i zatvorenici i stvari.

Za obavljanje pretrage prostorija i prostora mogu se koristiti i službeni psi.

Članak 22.

Stvar ili tvar koja je pretragom pronađena i čije držanje zatvorenicima nije dopušteno, kao i nedopuštene stvari pronađene pretragom državnih službenika i namještenika ili posjetitelja, oduzet će se.

O oduzetoj stvari ili tvari sastavlja se zapisnik koji potpisuje službenik pravosudne policije i osoba od koje je stvar ili tvar oduzeta. Primjerak zapisnika uručit će se osobi od koje je stvar ili tvar oduzeta.

Na temelju odluke upravitelja oduzeta stvar može se komisijski uništiti, o čemu se sastavlja zapisnik.

5. Sprovođenje

Članak 23.

Sprovođenje je odvođenje ili dovođenje zatvorenika iz kaznionice ili zatvora, odnosno u kaznionicu ili zatvor.

Službenik pravosudne policije obavlja sprovođenje na temelju naloga za sprovođenje, kojim se određuje i potreba za naoružanjem i drugom opremom prilikom sprovođenja.

Sprovođenje se obavlja pješice, službenim vozilom ili sredstvima javnog prijevoza.

Za vrijeme sprovođenja službenim vozilom u kojem je ugrađen sigurnosni pojas, zatvorenika će se vezati tim pojasom.

Članak 24.

Zatvorenika se sprovodi:

– na zahtjev suda ili drugog tijela državne vlasti sukladno zakonu,

– radi premještaja ili upućivanja u drugu kaznionicu ili zatvor,

– radi liječenja ili medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi,

– u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članak 25.

Sprovođenje se određuje pisanim nalogom za sprovođenje koji sadrži:

– ime, prezime i matični broj zatvorenika,

– oznaku tijela državne vlasti ili mjesto u koje se sprovodi i svrhu sprovođenja,

– naznaku prijevoznog sredstva, pravac i put kretanja do odredišta sprovođenja,

– stupanj rizika za bijeg zatvorenika i stupanj opasnosti zatvorenika,

– posebne mjere održavanja reda i sigurnosti iz članka 135. stavak 2. točka 1., 2. i 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se mogu poduzimati tijekom sprovođenja,

– naputak o ovlaštenju za primjenu vatrenog oružja,

– vrijeme sprovođenja,

– ime i prezime, zvanje službenika pravosudne policije određenih za sprovođenje (grupa za sprovođenje) i voditelja sprovođenja,

– napomene značajne za sprovođenje.

Članak 26.

Broj službenika za sprovođenje odredit će se ovisno o broju zatvorenika, njihovoj fizičkoj konstituciji i osobinama koje su od značaja za sigurnost, posebnim mjerama održavanja reda i sigurnosti koje će se poduzimati, te trajanju sprovođenja.

Nadređeni službenik upoznat će voditelja sprovođenja s podacima o zatvoreniku kojeg se sprovodi, a koji su značajni za uspješnost sprovođenja.

Ako se zatvorenika sprovodi radi premještaja, prije početka sprovođenja voditelj sprovođenja preuzet će s pologa popisane stvari zatvorenika.

Članak 27.

Voditelj sprovođenja upozorit će zatvorenika prema kojem je u slučaju bijega dopuštena primjena vatrenog oružja.

Članak 28.

Sprovođenje se obavlja bez zaustavljanja i skretanja s pravca i puta sprovođenja utvrđenog nalogom, osim u slučaju bolesti, stanja u prometu, kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga.

U slučaju zaustavljanja, ukoliko je moguće, zaustavit će se u najbližoj kaznionici, zatvoru ili policijskoj postaji.

Ako je sprovođenje onemogućeno zbog kvara vozila, zatražit će se pomoć najbliže kaznionice, zatvora ili policijske postaje.

Članak 29.

Zatvoreniku će se tijekom sprovođenja dozvoliti korištenje sanitarnih prostorija u javnim objektima nakon njihovog pregleda i na način koji omogućuje stalni nadzor zatvorenika, poštujući u najvećoj mogućoj mjeri njegovo dostojanstvo.

Članak 30.

Zatvorenika koji se razboli tijekom sprovođenja sprovest će se do najbliže zdravstvene ustanove radi medicinske pomoći.

Ukoliko se zbog bolesti zatvorenika sprovođenje ne može nastaviti, zatvorenika će se sprovesti u najbližu zdravstvenu ustanovu i ostaviti uz nadzor službenika pravosudne policije, o čemu će se izvijestiti upravitelja.

Članak 31.

Službenici pravosudne policije tijekom sporovođenja komunicirat će sa zatvorenikom u mjeri nužnoj za uspješno obavljanje sprovođenja. Zatvoreniku će se onemogućiti komuniciranje s drugim osobama.

Članak 32.

U slučaju smrti zatvorenika tijekom sprovođenja, zastat će se sa sprovođenjem i o tome izvijestiti najbližu stanicu zdravstvene hitne pomoći, policijsku postaju i upravitelja.

Ako se sprovodi više zatvorenika, a u grupi za sprovođenje sudjeluje dovoljan broj službenika pravosudne policije, sa sprovođenjem ostalih zatvorenika će se nastaviti.

Članak 33.

Nakon obavljenog sprovođenja zatvorenika, službenik pravosudne policije zatražit će potvrdu o obavljenom sprovođenju na nalogu za sprovođenje, a ako se sprovođenje obavlja radi premješta zatvorenika i potvrdu o predaji njegovih stvari.

Članak 34.

Voditelj sprovođenja podnosi izvješće upravitelju o obavljenom sprovođenju.

6. Nadzor obavljanja poslova osiguranja

Članak 35.

Načelnik odjela osiguranja nadzire obavljanje poslova osiguranja u kaznionici, odnosno zatvoru.

Nadzor obuhvaća pravilnost i pravovremenost obavljanja poslova iz djelokruga odjela osiguranja, pridržavanja propisa od strane službenika pravosudne policije i pružanja stručne pomoći službeniku pravosudne policije u obavljanju službenih zadaća.

Nadzor se obavlja neposrednim uvidom i sudjelovanjem u obavljanju poslova službenika pravosudne policije, ne ometajući pri tom redovno obavljanje poslova.

Članak 36.

U obavljanju nadzora provjerava se:

– poznavanje i primjena propisa,

– stanje unutarnjeg reda i stege zatvorenika i sigurnosti,

– ispravnost naoružanja, sredstava opreme i odora,

– provođenje programa izobrazbe, gađanja i tjelovježbe,

– ažurnost i pravilnost vođenja knjiga i evidencija,

– provođenje plana osiguranja.

Članak 37.

Načelnik odjela osiguranja izvijestit će upravitelja o stanju utvrđenom tijekom obavljanja nadzora i predložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, odnosno za unaprjeđenje rada iz djelokruga odjela osiguranja.

7. Ocjenjivanje

Članak 38.

Prilikom ocjenjivanja rada i učinkovitosti službenika pravosudne policije, uzet će se u obzir i rezultati provjere tjelesne kondicije (tjelovježba i borilačke vještine) i gađanja iz vatrenog oružja.

8. Posebne mjere održavanja reda i sigurnosti u otvorenoj kaznionici

Članak 39.

Posebnu mjeru održavanja reda i sigurnosti iz članka 135. stavka 2. točka 1. i 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora u otvorenoj kaznionici izvršit će službenici dežurstva.

Ostale posebne mjere održavanja reda i sigurnosti iz članka 135. Zakona o izvršavanju kazne zatvora izvršit će se u najbližem zatvoru uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda. Sprovođenje zatvorenika izvršit će službenici pravosudne policije tog zatvora.

Pretragu zatvorenika, njegovih stvari i prostorija u kojima boravi obavljaju službenici dežurstva.

9. Prijelazne i završne odredbe

Članak 40.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine« br. 43/02.).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/8

Urbroj: 514-13-09-1

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.