Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile

NN 48/2009 (17.4.2009.), Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile

48 17.04.2009 Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1084

Na temelju članka 142. stavka 10. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07. i 27/08. ), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIMJENE SREDSTAVA PRISILE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način primjene sredstava prisile koja su ovlaštene službene osobe odjela osiguranja (u daljnjem tekstu: službenik pravosudne policije) ovlaštene primjenjivati u obavljanju službe u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: kaznionice i zatvori).

Članak 2.

Sredstva prisile dopušteno je primijeniti samo kad je to nužno radi sprječavanja: tjelesnog napada na službene ili druge osobe, samoozljeđivanja, namjernog prouzrokovanja materijalne štete, svladavanja aktivnog ili pasivnog otpora zatvorenika i bijega zatvorenika.

Sredstva prisile dopušteno je primijeniti i protiv osobe koja oslobađa zatvorenika, napada na zatvorenika ili sprječavanja neovlaštenog ulaska u kaznionicu ili zatvor.

Članak 3.

Prije primjene sredstva prisile službenik pravosudne policije će o tome upozoriti osobu prema kojoj to sredstvo kani primijeniti, osim ukoliko bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenja službene zadaće.

Službenik pravosudne policije primijenit će najblaže sredstvo prisile koje jamči uspjeh u obavljanju službene zadaće.

Članak 4.

Sredstva prisile, osim zahvata za privođenje i tehnika obrane, neće se primijeniti prema zatvorenicima koji su vidljivo bolesni, stari i iznemogli ili teški invalidi, kao ni prema zatvorenicama čija je trudnoća vidljiva.

Sredstva prisile primijenit će se i prema osobama iz stavka 1. ovoga članka ako vatrenim oružjem ili drugim opasnim sredstvom neposredno ugrožavaju život službenika pravosudne policije ili druge osobe, ili ako se napad ili otpor ne mogu svladati na drugi način.

II. PRIMJENA ZAHVATA ZA PRIVOĐENJE I TEHNIKE OBRANE

Članak 5.

Radi svladavanja pasivnog otpora zatvorenika dopušteno je primijeniti zahvate privođenja.

Radi obrane od napada zatvorenika dopušteno je primijeniti tehnike obrane.

Prilikom primjene zahvata za svladavanje aktivnog ili pasivnog otpora zatvorenika dopuštena je primjena raspršivača s neškodljivim kemijskim spojevima u dozvoljenim koncentracijama kao blaže sredstvo, ukoliko se na taj način može svladati otpor zatvorenika.

III. PRIMJENA PALICE

Članak 6.

Pod primjenom palice smatra se udarac palicom po tijelu izbjegavajući pritom udarac po glavi, vratu, genitalijama, bubrezima i drugim vitalnim dijelovima tijela.

S primjenom palice prestat će se čim prestane aktivni otpor.

Primjenu palice koja nije gumena može odobriti upravitelj u slučaju težeg narušavanja reda iz članka 7. ovog Pravilnika.

Prilikom primjene palice dopuštena je primjena raspršivača s neškodljivim kemijskim spojevima u dozvoljenim koncentracijama kao blaže sredstvo, ukoliko se na taj način može svladati otpor zatvorenika.

IV. PRIMJENA MLAZOVA S VODOM I PODRAŽAVAJUĆIH KEMIJSKIH SREDSTAVA

Članak 7.

U slučaju težeg narušavanja reda od strane više zatvorenika istovremeno i na istom mjestu dopuštena je primjena mlazova s vodom i podražavaućih kemijskih sredstava.

Primjena podražavajućih kemijskih sredstava dopuštena je i ako se zatvorenik zatvorio (zabarikadirao) u prostoriju ili na drugi način zapriječio pristup.

Primjena neškodljivih kemijskih spojeva u dozvoljenim koncentracijama ne smnatra se primjenom podražavajućih kemijskih sredstava iz stavka 2. ovog članka.

V. PRIMJENA VATRENOG ORUŽJA

Članak 8.

Službeniku pravosudne policije dopuštena je primjena vatrenog oružja ako su ispunjeni uvjeti iz članka 143. stavak 1. točka 1., 2. i 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu: Zakon).

Prije primjene vatrenog oružja iz članka 143. stavak 1. Zakona, službenik pravosudne policije upozorit će osobu prema kojoj kani primijeniti vatreno oružje riječima: »stoj, pucat ću«. Ako niti na drugo upozorenje »stoj, pucat ću« protupravni napad ne prestane, primijenit će vatreno oružje. Upozorenje se neće uputiti ako je protupravni napad u tijeku.

U slučaju primjene vatrenog oružja sukladno članku 143. stavak 1. točka 2. Zakona, službenik pravosudne policije upozorit će zatvorenika riječima: » stoj, pucat ću«. Ako zatvorenik ne stane, ponovit će se upozorenje i ispalit će u zrak metak upozorenja. Ako zatvorenik ni nakon toga ne stane, primijenit će vatreno oružje.

U slučaju primjene vatrenog oružja sukladno članku 143. stavak 1. točka 3. Zakona, službenik pravosudne policije upozorit će zatvorenika riječima: »stoj, pucat ću«. Ako zatvorenik ne stane, primijenit će vatreno oružje.

Metak upozorenja ispaljen u zrak ne smatra se primjenom vatrenog oružja u smislu ovog Pravilnika.

Kažnjenik i druga osoba koja ne izdržava kaznu zatvora zbog kaznenog djela ne smatra se zatvorenikom u smislu stavka 3. i 4. ovoga članka.

IV. IZVJEŠĆE O PRIMJENI SREDSTAVA PRISILE

Članak 9.

O razlozima i načinu primjene sredstava prisile službenik pravosudne policije dostavit će pisano izvješće upravitelju.

Izvješće sadrži: naznaku sredstva prisile koje je primjenjeno, podatke o osobi prema kojoj je sredstvo prisile primijenjeno, razloge primjene, vrijeme, mjesto i nastale posljedice.

O primjeni sredstava prisile upravitelj će bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata, dostaviti pisano izvješće s ocjenom zakonitosti primjene sredstava prisile Središnjem uredu i nadležnom sucu izvršenja, odnosno sudu koji vodi kazneni postupak.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (»Narodne novine«, br. 43/02.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/7

Urbroj: 514-13-09-1

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.