Naredba o izmjenama Naredbe o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

NN 49/2009 (20.4.2009.), Naredba o izmjenama Naredbe o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1117

Na temelju članka 157. točka 11. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98, 178/04 i 46/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 1.

U Naredbi o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 18/03) u članku 4. riječi »Ministarstvo pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima »Agencija za civilno zrakoplovstvo«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Naknade predviđene odredbama ove Naredbe te sredstva iz članka 5. i iznosi iz članka 9. ove Naredbe uplaćuju se u kunama na žiro-račun Agencije za civilno zrakoplovstvo, kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1100357510.«

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-04/6

Urbroj: 530-09-09-02

Zagreb, 9. travnja 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.