Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10359 k.o. Omišalj

NN 50/2009 (22.4.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10359 k.o. Omišalj

50 22.04.2009 Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10359 k.o. Omišalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1164

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPORABU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSTAVLJANJA PODZEMNOG CJEVOVODA I IZGRADNJE DIJELA CESTE NA DIJELU KATASTARSKE ČESTICE ZEMLJE 10350 k.o. OMIŠALJ

I.

U Odluci o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj (»Narodne novine«, broj 49/2008), točka VII. mijenja se i glasi:

»Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da sklopi ugovor o koncesiji u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, sukladno lokacijskoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klase: UP/I-350-05/07-01/109, od 19. listopada 2007. godine i izmjenama i dopunama lokacijske dozvole klase: UP/I-350-05/08-01/93 od 25. srpnja 2008. godine.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/03

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.