Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja

NN 50/2009 (22.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1168

Na temelju članka 245. stavka 7. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj: 107/07), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU PISANOG ILI IZRICANJU USMENOG UPOZORENJA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne novine« broj: 25/08) u članku 1. brišu se riječi: »i obrasca izvješća o izrečenom usmenom upozorenju.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Izgled i sadržaj upozorenja propisan je na obrascu MUP RH – R 129 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Obrazac se izrađuje u obliku samokopirajućeg bloka A-6 formata, koji se sastoji od tri lista. Prvi list uručuje se počinitelju prekršaja, drugi list se po završetku smjene predaje radi unosa podataka u evidenciju, a treći list ostaje u bloku.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Kod izricanja usmenog upozorenja obrazac MUP RH – R 129 ne potpisuje upozorena osoba, a prvi list upozorenja predaje se zajedno s drugim listom po završetku smjene radi unosa podataka u evidenciju.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. podstavku 8. brišu se riječi: »ili izvješća o usmenom upozorenju«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-16670/3-2009

Zagreb, 15. travnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.