Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 50/2009 (22.4.2009.), Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

50 22.04.2009 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1172

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07 i 152/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

MREŽNA PRAVILA

PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuju se tehnički uvjeti za pogon, vođenje i razvoj distribucijskog sustava, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav te mjerna pravila pri distribuciji plina.

Članak 2.

Mrežna pravila distribucijskog sustava dužan je primjenjivati operator distribucijskog sustava, korisnik sustava priključen na distribucijski sustav i opskrbljivač plinom.

Članak 3.

(1) Mrežna pravila distribucijskog sustava odnose se na distribucijske sustave namijenjene distribuciji prirodnog plina, gradskog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina i miješanog ukapljenog naftnog plina.

(2) Distribucijski sustavi kojima se distribuira prirodni plin, gradski plin, ispareni ukapljeni naftni plin ili miješani ukapljeni naftni plin moraju biti međusobno fizički odvojeni na takav način da je onemogućeno miješanje različitih vrsta plina.

(3) Dozvoljeno je umješavanje bioplina, plina iz biomase i drugih vrsta plina s prirodnim plinom, samo ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno dodavati u tok prirodnog plina te ako se dobivena smjesa plina može tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav.

(4) Smjesa plina iz stavka 3. ovoga članka treba odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina iz Priloga 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

(5) Umješavanje plina iz stavka 3. ovoga članka odobrava operator distribucijskog sustava.

Definicije i izrazi

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Mrežnim pravilima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu plina, Uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

(2) U ovim Mrežnim pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Mrežnih pravila imaju sljedeća značenja:

1. faktor korekcije – koeficijent kojim se množi vrijednost obujma plina izmjerena plinomjerom pri radnim uvjetima mjerenja da bi se dobila vrijednost obujma plina koja odgovara standardnom stanju plina,

2. gubici plina u distribucijskom sustavu – razlika količine plina koja je isporučena u distribucijski sustav i količine plina koja je preuzeta iz distribucijskog sustava,

3. izlaz iz distribucijskog sustava – mjesto fizičkog spoja i vlasničkog razgraničenja između distribucijskog sustava i instalacije korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav, u skladu s ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

4. mjerno-redukcijska stanica – redukcijska stanica s ugrađenim plinomjerom,

5. standardno stanje plina – stanje u kojemu je apsolutni tlak plina pst = 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina Tst = 288,15 K (15°C),

6. odorizacijska stanica – dio distribucijskog sustava u kojem se, pomoću uređaja za odorizaciju, plinu dodaju sredstva kojima se postiže karakterističan i prepoznatljiv miris,

7. plinovod – cjevovodni dio distribucijskog sustava koji služi za prijenos plina od ulaza u distribucijski sustav do izlaza iz distribucijskog sustava, uključivo i opremu koja je na njemu ugrađena,

8. pogon distribucijskog sustava – stanje u distribucijskom sustavu u kojem su u tehnološkom smislu osigurani preduvjeti za vođenje distribucijskog sustava i isporuka plina svim korisnicima sustava priključenim na distribucijski sustav,

9. redukcijska stanica – dio distribucijskog sustava za redukciju tlaka plina s pripadajućom sigurnosnom i kontrolnom opremom postavljen na granici različitih pogonskih tlačnih razreda,

10. tlačni razred – dozvoljeni raspon radnog tlaka plina u distribucijskom sustavu (ograničen minimalnim i maksimalnim radnim tlakom) pri kojem se obavlja distribucija plina, pri čemu razlikujemo razred niskog tlaka (do uključivo 0,1 bar), srednjeg tlaka (od 0,1 bar do uključivo 5 bar) i visokog tlaka (više od 5 bar),

11. ulaz u distribucijski sustav – mjesto fizičkog spoja i vlasničkog razgraničenja između transportnog sustava ili mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina povezanog na distribucijski sustav i distribucijskog sustava, u skladu s ugovorom o priključenju na transportni sustav i ugovorom o priključenju na distribucijski sustav,

12. vođenje distribucijskog sustava – skup postupaka koji objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora nad distribucijskim sustavom, a s ciljem održavanja pogonskih parametara distribucijskog sustava u granicama potrebnim za sigurnu i pouzdanu isporuku plina,

13. zaštitni pojas – prostor s obje strane mjereno od osi plinovoda ili priključka, koji nije u vlasništvu ili služnosti operatora distribucijskog sustava, u kojemu treće osobe bez suglasnosti i nadzora operatora distribucijskog sustava ne mogu vršiti radove.

Obveza davanja informacija

Članak 5.

(1) Prije i tijekom isporuke plina u distribucijski sustav odnosno isporuke plina iz distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava, korisnik sustava priključen na distribucijski sustav i opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav dužni su pravodobno obavještavati jedan drugoga o svim činjenicama i okolnostima koje se odnose na ugovorenu distribuciju plina ili mogu imati utjecaja na rad distribucijskog sustava.

(2) Korisnik sustava priključen na distribucijski sustav i opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o očekivanim poremećajima u isporuci plina u distribucijski sustav (tlak, količina i kvaliteta plina) i o poremećajima prilikom isporuke plina u distribucijski sustav ili iz distribucijskog sustava, a kako bi operator distribucijskog sustava mogao pravodobno reagirati i na odgovarajući način ukloniti ili umanjiti posljedice poremećaja.

Tajnost podataka i informacija

Članak 6.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati tajnost podataka i informacija koje dobije od korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav, osim ako je i u onoj mjeri u kojoj je drugim propisima određeno da se ti podaci moraju objaviti ili dati državnim i drugim tijelima.

(2) Operator distribucijskog sustava ne smije zlorabiti podatke i informacije o trećim osobama prikupljene prilikom omogućavanja pristupa do distribucijskog sustava.

(3) S podacima korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav (opći podaci, karakteristike plinskih uređaja i instalacija, povijesna dinamika potrošnje plina i sl.) operator distribucijskog sustava dužan je postupati zakonito i u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

(4) Na pisani zahtjev korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav operator distribucijskog sustava dužan mu je dostaviti sve podatke koji se odnose na njega.

(5) Na pisani zahtjev opskrbljivača plinom operator distribucijskog sustava dužan mu je dostaviti sve podatke koji se odnose na krajnje kupce koje taj opskrbljivač plinom opskrbljuje plinom.

(6) Radi zaštite podataka korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav operator distribucijskog sustava dužan je organizirati i provoditi mjere kojima se štite podaci, sprječava slučajno ili namjerno neovlašteno uništenje podataka, njihova izmjena ili gubitak, kao i neovlaštena obrada tih podataka.

(7) Operator distribucijskog sustava čuva podatke samo za vrijeme dok su mu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni odnosno obrađivani.

II. TEHNIČKI UVJETI ZA POGON DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Distribucijski sustav

Članak 7.

Distribucijski sustav obuhvaća plinovode, redukcijske stanice, mjerno-redukcijske stanice, odorizacijske stanice, sustav katodne zaštite, sustav za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka, priključke, plinomjere i drugu mjernu opremu, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.

Uvjeti za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje distribucijskog sustava

Članak 8.

(1) Prilikom planiranja, projektiranja, gradnje, probnog pogona, pogona, početka i prestanka pogona, rekonstrukcije, održavanja i drugih zahvata na distribucijskom sustavu, moraju se primjenjivati odredbe posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke kojima se uređuje projektiranje, gradnja, pogon i održavanje distribucijskog sustava.

(2) Radi standardizacije i tipizacije mjerila, cijevi, zapornih elemenata, materijala, načina izvedbe, geodetskih snimki, katodne zaštite i drugih elemenata distribucijskog sustava mogu se primjenjivati interni tehnički akti koje donosi operator distribucijskog sustava (upute, uvjeti, pravila, preporuke i drugo), ako nisu u suprotnosti s odredbama posebnih zakona, propisa, normi i pravila struke.

(3) Interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava moraju biti javno dostupni u pisanom ili elektroničkom obliku.

Nadzor i zaštita distribucijskog sustava

Članak 9.

Operator distribucijskog sustava radi vođenja, održavanja i razvoja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava ima dužnost nadzirati projektiranje, gradnju i održavanje distribucijskog sustava.

Članak 10.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je voditi katastar vodova distribucijskog sustava.

(2) Nakon završene gradnje izgrađeni dijelovi distribucijskog sustava moraju se geodetski snimiti i unijeti u katastar vodova distribucijskog sustava sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

Članak 11.

(1) U slučaju da treća osoba treba izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava dužna je, radi osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, zatražiti od operatora distribucijskog sustava suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(2) Uz zahtjev za suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je podnositelju zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

(4) Uvjeti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava određuju se sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava koji uređuju tehničke uvjete gradnje, pogona i održavanja distribucijskog sustava.

(5) Tri dana prije početka izvođenja radova treća osoba kojoj je operator distribucijskog sustava izdao suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka, dužna je obavijestiti operatera distribucijskog sustava o točnom vremenu početka radova i planu odvijanja radova.

(6) Zahvati u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(7) Širine zaštitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi plinovoda u obje strane iznose za:

– plinovode i priključke visokog tlaka – 3 m,

– plinovode i priključke srednjeg tlaka – 1 m i

– plinovode i priključke niskog tlaka – 1 m.

Kvaliteta plina

Članak 12.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je preuzeti u distribucijski sustav plin koji kvalitetom odgovara standardnoj kvaliteti plina iz Priloga 1. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je plin odorirati te pratiti učinkovitost odorizacije sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se uređuju tehnički uvjeti odorizacije.

III. TEHNIČKI UVJETI ZA VOĐENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 13.

(1) Za vođenje distribucijskog sustava odgovoran je operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je brinuti o uravnoteženju distribucijskog sustava te održavati radne parametre distribucijskog sustava tako da omogući siguran i pouzdan rad distribucijskog sustava.

Članak 14.

U svrhu pravilnog vođenja distribucijskog sustava korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je koristiti svoje plinske uređaje i instalacije sukladno pisanim uputama izvođača radova, proizvođača plinskog uređaja i operatora distribucijskog sustava, a na način koji onemogućuje nastanak smetnji na plinskim uređajima i instalacijama drugih korisnika sustava priključenih na distribucijski sustav i na distribucijski sustav operatora distribucijskog sustava.

Članak 15.

Korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je omogućiti operatoru distribucijskog sustava fizički pristup distribucijskom sustavu u svrhu održavanja distribucijskog sustava te plinskim uređajima i instalacijama korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav iz tarifne grupe kućanstvo u svrhu ispitivanja na ispravnost i nepropusnost.

Članak 16.

Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati u distribucijskom sustavu količine plina dovoljne za vlastitu potrošnju i za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

Služba stalne pripravnosti

Članak 17.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je organizirati službu stalne pripravnosti kroz 24 sata svakodnevno u svrhu nadzora distribucijskog sustava, osiguranja sigurnosti i pouzdanosti pogona, pouzdane isporuke plina korisnicima sustava priključenim na distribucijski sustav, utvrđivanja i otklanjanja neispravnosti distribucijskog sustava te hitnih intervencija za uklanjanje neposredne opasnosti za ljude i građevine.

(2) Nadzor nad pogonom i vođenjem distribucijskog sustava provodi se pomoću procesne, mjerne, registracijske, komunikacijske i računalno-programske opreme koja omogućava:

– utvrđivanje i javljanje odstupanja od normalnog pogona distribucijskog sustava;

– simuliranje i prognozu radnih parametara distribucijskog sustava;

– nadzor rada ključnih objekata u distribucijskom sustavu;

– nadzor preuzimanja plina na ulazima plina u distribucijski sustav i isporuke plina na izlazima iz distribucijskog sustava za korisnike sustava priključene na distribucijski sustav kojima se isporučuje više od 10 GWh plina godišnje ili je priključni kapacitet veći od 10 MWh/h;

– komunikaciju s korisnicima sustava, građanima, javnim ustanovama i hitnim službama i

– organizaciju hitnih intervencija.

(3) Operator distribucijskog sustava ima obvezu osigurati besplatni telefonski broj za hitne intervencije dostupan 24 sata.

Provođenje aktivnosti na distribucijskom sustavu

Članak 18.

U svrhu sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava, operator distribucijskog sustava dužan je provoditi:

– održavanje i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava;

– kontrolu nepropusnosti distribucijskog sustava;

– zaštitu distribucijskog sustava od mehaničkih, električkih i kemijskih utjecaja;

– nadzor aktivnosti trećih osoba u zaštitnom pojasu i

– servisiranje mjernih, regulacijskih i drugih uređaja i opreme ugrađenih u distribucijski sustav.

Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 19.

Pod planiranim radovima na distribucijskom sustavu razumijevaju se svi radovi vezani uz izgradnju i rekonstrukciju građevina, postrojenja i opreme distribucijskog sustava, koji se izvode sukladno odobrenim planovima razvoja iz članka 24., stavka 1. ovih Mrežnih pravila, i svi drugi radovi unaprijed poznati operatoru distribucijskog sustava, kao što su:

– pregledi i redovno održavanje;

– testiranje i kontrolna mjerenja;

– priključenje novih korisnika;

– izvođenje radova na distribucijskom sustavu na zahtjev trećih osoba i

– izvođenje radova trećih osoba u zaštitnom pojasu.

Neplanirani radovi na distribucijskom sustavu

Članak 20.

(1) Pod neplaniranim radovima razumijevaju se radovi vezani uz kvar ili smetnje na distribucijskom sustavu koje operator distribucijskog sustava nije mogao predvidjeti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ako se radi o neposrednoj opasnosti za sigurnost distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, operator distribucijskog sustava dužan je izaći na mjesto kvara ili smetnji u najkraćem mogućem roku.

(3) U slučaju iz stavka 1. operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti siguran i pouzdan pogon distribucijskog sustava bez odlaganja.

Postupci operatora distribucijskog sustava u slučaju ograničenja, obustave i ponovne uspostave isporuke plina

Članak 21.

(1) U slučaju ograničenja ili obustave isporuke plina, kao i kod ponovne uspostave isporuke plina korisniku sustava priključenom na distribucijski sustav, operator distribucijskog sustava dužan je provesti sve potrebne postupke, sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se sprječava nekontrolirano istjecanje plina, požar, eksplozija i drugo.

(2) Ponovnu isporuku plina uspostavlja operator distribucijskog sustava.

(3) Korisnici sustava priključeni na distribucijski sustav su u slučaju prekida ili ograničenja isporuke plina odnosno kod ponovne uspostave isporuke plina dužni postupati po uputama i preporukama operatora distribucijskog sustava.

Vođenje distribucijskog sustava u kriznom stanju

Članak 22.

Tijekom kriznog stanja operator distribucijskog sustava upravlja distribucijskim sustavom na temelju mjera propisanih Uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i odobrenim planom za krizna stanja.

Članak 23.

Operator distribucijskog sustava dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, ili na drugi način, obavještavati korisnike sustava priključene na distribucijski sustav o kriznom stanju.

IV. TEHNIČKI UVJETI ZA RAZVOJ DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 24.

(1) Razvoj distribucijskog sustava provodi se prema odobrenim planovima razvoja distribucijskog sustava iz Zakona o tržištu plina.

(2) Plan razvoja distribucijskog sustava izrađuje se sukladno Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske, Programu provedbe Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske te planovima i programima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se obavlja energetska djelatnost distribucije plina, a uzimajući u obzir:

– odredbe ugovora o koncesiji;

– izdane energetske uvjete za priključenje na distribucijski sustav;

– analizu pogona i vođenja distribucijskog sustava;

– karakteristike radnih parametara distribucijskog sustava;

– stvarno i očekivano korištenje kapaciteta distribucijskog sustava;

– podatke o sigurnosti i pouzdanosti rada distribucijskog sustava i

– ekonomsku opravdanost izgradnje sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je podatke iz odobrenog plana razvoja, izuzev podataka financijske prirode, javno objaviti u pisanom ili elektroničkom obliku.

V. POVEZIVANJE S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 25.

(1) Povezivanje distribucijskog sustava s transportnim sustavom i sustavom skladišta plina obavlja se radi stvaranja preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina korisnicima sustava priključenim na distribucijski sustav.

(2) Povezivanje distribucijskog sustava s mrežom proizvodnih plinovoda obavlja se radi omogućavanja isporuke plina u distribucijski sustav.

Povezivanje s transportnim sustavom prirodnog plina

Članak 26.

(1) Priključenje na transportni sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava.

Povezivanje sa sustavom skladišta plina

Članak 27.

(1) Priključenje sustava skladišta plina na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava i operator sustava skladišta plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava.

Povezivanje s mrežom proizvodnih plinovoda

Članak 28.

(1) Priključenje mreže proizvodnih plinovoda na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta provodi se sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i ovih Mrežnih pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava i proizvođač plina dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava.

VI. PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Članak 29.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je priključiti na distribucijski sustav građevinu investitora ili vlasnika građevine koja udovoljava uvjetima propisanim Zakonom o tržištu plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Pravilnikom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta te ovim Mrežnim pravilima.

(2) Priključenje na distribucijski sustav obavlja se temeljem ugovora o priključenju na distribucijski sustav u skladu s odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

Izgradnja priključka

Članak 30.

(1) Materijal i oprema za izgradnju priključka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

(2) U svrhu izgradnje priključka investitor ili vlasnik građevine dužan je operatoru distribucijskog sustava:

– dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka i

– dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.

Punjenje priključka plinom

Članak 31.

(1) Prije punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da su se kod izgradnje priključka primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava, da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, te da je izvršeno geodetsko snimanje izvedenog stanja priključka.

(2) Priključak plinom puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja priključka plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom i o istom izdati uvjerenje.

Punjenje instalacije plinom

Članak 32.

(1) Prije punjenja instalacije plinom investitor ili vlasnik građevine dužan je dokazati operatoru distribucijskog sustava da su se kod izgradnje instalacija primjenjivale odredbe posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava, te da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti instalacija sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(2) Instalacije plinom puni operator distribucijskog sustava.

(3) Nakon punjenja instalacije plinom operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti instalacija pod plinom.

VII. MJERNA PRAVILA PRI DISTRIBUCIJI PLINA

Članak 33.

Mjerenje količine i kvalitete plina obavlja se u cilju osiguranja tehničkih preduvjeta za isporuku plina u distribucijski sustav i isporuku plina iz distribucijskog sustava, sigurno vođenje distribucijskog sustava, korištenja ugovorenog priključnog kapaciteta na distribucijskom sustavu, utvrđivanja količine plina isporučene u distribucijski sustav i količine plina isporučene iz distribucijskog sustava, utvrđivanja ogrjevne vrijednosti plina te obračuna naknada i troškova vezanih uz korištenje distribucijskog sustava.

Mjerenje količine plina

Članak 34.

(1) Mjerenje količine plina obavlja se na obračunskom mjernom mjestu na svim ulazima u distribucijski sustav i izlazima iz distribucijskog sustava.

(2) Obračunsko mjerno mjesto mora biti izvedeno i opremljeno sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava.

Članak 35.

(1) Mjerenje količina plina na ulazima u distribucijski sustav, izuzev ulaza u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, te izlazima iz distribucijskog sustava, obveza je operatora distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera i druge mjerne opreme, sukladno propisima u mjeriteljstvu, te zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme.

Utvrđivanje kvalitete plina

Članak 36.

(1) Na ulazu u distribucijski sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina utvrđivanje kvalitete plina obavlja se najmanje dva puta mjesečno, i to jednom u razdoblju od 7. do 11. dana u mjesecu i drugi put u razdoblju od 22. do 26. dana u mjesecu koristeći opremu za određivanje sastava plina ugrađenu na obračunskom mjernom mjestu ili uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u laboratoriju ovlaštenom za ispitivanje značajki kvalitete plina.

(2) Na ulazu plina u distribucijski sustav iz transportnog sustava utvrđivanje kvalitete plina obavlja se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(3) Ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka, predstavnik operatora distribucijskog sustava ima pravo i obvezu prisustvovati uzimanju uzorka.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je dostavljati presliku izvještaja o ispitivanju kvalitete plina sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.

Članak 37.

(1) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, izuzev ulaza u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava, obveza je operatora distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje mjerne opreme, sukladno propisima u mjeriteljstvu i zamjenu mjerne opreme.

Obračunsko mjerno mjesto

Članak 38.

Nakon montaže plinomjera i druge mjerne opreme, operator distribucijskog sustava obvezan je plombirati plinomjer i drugu mjernu opremu na način da je onemogućena njihova demontaža i neovlašteni pristup brojčaniku bez oštećenja plombe.

Članak 39.

(1) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak veći od 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom koji ima ugrađen korektor obujma plina.

(2) Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak veći od 22 mbar, a manji ili jednak 100 mbar količine plina mjere se plinomjerom bez ugrađenog korektora obujma plina, s tim da se očitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju primjenom faktora korekcije prema tlaku.

(3) Na obračunskom mjernom mjestu koje je izloženo većim promjenama temperature, količine plina mjere se plinomjerom koji ima ugrađen korektor obujma plina prema temperaturi ili plinomjer s temperaturnom kompenzacijom.

Članak 40.

Operator distribucijskog sustava izračunava faktor korekcije na način propisan u Prilogu 1. ovih Mrežnih pravila.

Članak 41.

Na obračunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak plina manji ili jednak 22 mbar i obračunsko mjerno mjesto nije izloženo većim promjenama temperature, a korektor obujma plina nije ugrađen, smatra se da je na obračunskom mjernom mjestu standardno stanje plina.

Članak 42.

U slučaju kad operator distribucijskog sustava utvrdi da je plinomjer ispravan, a da je ugrađeni korektor obujma plina neispravan, operator distribucijskog sustava će radi utvrđivanja količine plina korigirati očitane vrijednosti na plinomjeru primjenom faktora korekcije.

Članak 43.

Na zahtjev i trošak korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav, operator distribucijskog sustava dužan je ugraditi korektor obujma plina neovisno o uvjetima tlaka i temperature plina na obračunskom mjernom mjestu.

Članak 44.

Ako je predviđeno korištenje opreme za daljinski prijenos podataka, kriterije za odabir vrste i tipa sustava i uređaja za daljinski prijenos podataka određuje operator distribucijskog sustava.

Članak 45.

(1) Sve radove u svezi ugradnje, premještanja i održavanja plinomjera i druge mjerne opreme provodi operator distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je, na zahtjev i trošak korisnika sustava priključenog na distribucijski sustav, premjestiti plinomjer i drugu mjernu opremu, ako premještaj ne šteti točnosti mjerenja te nije u suprotnosti s važećim strukovnim propisima operatora distribucijskog sustava.

Posebni zahtjevi

Članak 46.

Na izlazima iz distribucijskog sustava na kojima se isporučuje više od 10 GWh plina godišnje ili je priključni kapacitet veći od 10 MWh/h, uz plinomjer mora biti ugrađen i korektor obujma plina s mogućnošću registracije i pohrane podataka o satnoj potrošnji plina koji omogućava daljinski prijenos podataka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Izmjene i dopune ovih Mrežnih pravila provode se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Članak 48.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je svoje interne tehničke akte uskladiti s odredbama ovih Mrežnih pravila u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila.

(2) Tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se važeći interni tehnički akti operatora distribucijskog sustava.

Članak 49.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 31. prosinca 2009. uspostaviti vlastiti katastar vodova distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je do 30. rujna 2012. svoj distribucijski sustav unijeti u katastar vodova distribucijskog sustava.

Članak 50.

Ova Mrežna pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. studenoga 2009.

Klasa: 310-05/09-01/25

Urbroj: 526-04-01-01/2-09-3

Zagreb, 8. travnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

NAČIN IZRAČUNA FAKTORA KOREKCIJE

Faktor korekcije prema tlaku se određuje na osnovi sljedećeg izraza:

Kp = (pa + pr) / pst

gdje je:

pa – atmosferski tlak

pa = 1.01325 (1 – 2.25577 . 10-5 . H) 5.2559

H – nadmorska visina obračunskog mjesta, m

pr – pretlak izmjeren kod montaže plinomjera, bar

pst – tlak plina pri standardnom stanju, bar

Napomena:

Izračun se primjenjuje do pretlaka koji je manji ili jednak 100 mbar. Za pretlak veći od 100 mbar način izračuna faktora korekcije se definira u Ugovoru o distribuciji.

Faktor korekcije prema temperaturi se određuje na osnovi sljedećeg izraza:

gdje je:

Tst – temperatura plina pri standardnom stanju, K

SD – broj stupanj dana, računa se kao zbroj razlika između srednje unutarnje temperature u građevini (20 °C) i srednje dnevne temperature za sve dane grijanja (dani kada je srednja dnevna temperatura manja od 12 °C), za Republiku Hrvatsku je u tablici 1. prikazan za dvije klimatske zone, A – kontinentalna, B – primorska

BDG – broj dana grijanja, za Republiku Hrvatsku je u tablici 1. prikazan za dvije klimatske zone, A – kontinentalna, B – primorska

Tablica 1.

Klimatska zona

A

B

SD

2900

1600

BDG

180

135