Pravila korištenja sustava skladišta plina

NN 50/2009 (22.4.2009.), Pravila korištenja sustava skladišta plina

50 22.04.2009 Pravila korištenja sustava skladišta plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1174

Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 40/2007) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILA

KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Uvod

Članak 1.

Ovim Pravilima korištenja sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju se tehnički uvjeti za pogon, vođenje i razvoj sustava skladišta plina, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na transportni sustav te mjerna pravila pri skladištenju plina.

Članak 2.

Ovim Pravilima propisani su uvjeti koje su obvezni ispuniti subjekti da bi pristupili skladišnim kapacitetima.

Definicije i pojmovi

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnim plinom.

(2) Osim izraza iz stavka 1 ovog članka pojedini izrazi u ovim Pravilima imaju slijedeća značenja:

1. Bušotina – objekt koji povezuje ležište s nadzemnim postrojenjima i omogućuje utiskivanje u i povlačenje plina iz ležišta, ili ima funkciju kontrolne ili mjerne bušotine

2. Kapacitet povlačenja – količina plina koja se može povlačiti iz skladišta u jedinici vremena. Kapacitet povlačenja je promjenljiv i ovisi o količini plina u skladištu, odnosno o tlaku u ležištu, o tehničkim karakteristikama podzemne i nadzemne opreme kao i tlaku u sustavu u koji će plin biti isporučen. Iskazan je kao dnevni kapacitet u m3/dan ili MWh/dan.

3. Kapacitet utiskivanja – količina plina koja se može utiskivati u skladište u jedinici vremena. Kapacitet utiskivanja je promjenljiv i ovisi o količini plina u ležištu odnosno o tlaku u ležištu, o tehničkim karakteristikama podzemne i nadzemne opreme kao i o tlaku u sustavu iz kojeg je plin preuzet. Iskazan je kao dnevni kapacitet utiskivanja u m3/dan ili MWh/dan.

4. Krivulja povlačenja – grafički prikaz ovisnosti kapaciteta povlačenja i volumena plina uskladištenog u određenom trenutku kao i o tlaku u sustavu u koji će plin biti isporučen.

5. Krivulja utiskivanja – grafički prikaz ovisnosti kapaciteta utiskivanja i volumena plina uskladištenog u određenom trenutku kao i o tlaku u sustavu iz kojeg je plin preuzet.

6. Maksimalno dopušteni tlak skladišta – maksimalni tlak ležišta, kod maksimalne količine plina u skladištu, definiran projektnom dokumentacijom i odobren od strane nadležnih tijela.

7. Minimalni tlak ležišta – minimalni tlak u ležištu, dosegnut na kraju krivulje povlačenja kada je radni volumen potpuno povučen.

8. Paket usluga skladištenja – usluga skladištenja pri kojoj se ugovara zakup radnog volumena i pridruženog kapaciteta utiskivanja i povlačenja

9. Plinski jastuk – volumen plina u ležištu potreban za upravljanje skladištem i održavanje odgovarajućeg minimalnog tlaka skladišta.

10. Početni ležišni tlak – početni tlak zatečen u poroznim formacijama, na referentnoj dubini, prije stavljanja ležišta u rad, npr. početka proizvodnje ili utiskivanja.

11. Pomoćne usluge – sve usluge potrebne da se omogući pristup sustavu skladišta i rad sustava skladišta plina.

12. Radni volumen – volumen plina u skladištu iznad projektiranog volumena plinskog jastuka koji može biti utisnut/povučen pomoću instaliranih podzemnih i nadzemnih objekata, ovisno o zakonskim i tehničkim ograničenjima, u jednom ciklusu.

13. Raspoloživi skladišni kapaciteti – dio tehničkih skladišnih kapaciteta koji nije ugovoren od strane korisnika u određenom trenutku i još je raspoloživ korisnicima.

14. Skladišni kapacitet – radni volumen iskazan u m3 ili MWh, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja iskazani u m3/dan ili MWh/dan.

15. Tehnički skladišni kapacitet – maksimalni kapacitet skladišta (radni volumen i kapacitet utiskivanja i povlačenja) koje operator sustava skladišta može ponuditi korisnicima, ovisno o fizičkim karakteristikama postrojenja i o tehničkim uvjetima na točki preuzimanja i točki vraćanja.

Usluge sustava skladišta plina

Članak 4.

U skladištu koje je predviđeno za sezonsko uravnoteženje sustava, zbog fizičkih karakteristika ležišta, moguće je ostvariti 1 ciklus punjenja i pražnjenja kroz skladišnu godinu.

Članak 5.

(1) Usluge koje Operator sustava pruža korisniku su utiskivanje, skladištenje i povlačenje plina u skladu sa sklopljenim ugovorom.

(2) Skladišni kapacitet se primarno nudi kao »paket« radnog volumena, dnevnog kapaciteta utiskivanja u razdoblju predviđenom za utiskivanje i dnevnog kapaciteta povlačenja u razdoblju predviđenom za povlačenje.

(3) Dnevni kapacitet utiskivanja i povlačenja se koristi ravnomjerno kroz 24 sata.

Članak 6.

(1) Maksimalni kapacitet utiskivanja i povlačenja pojedinog korisnika određuje se na temelju maksimalnog tehničkog kapaciteta utiskivanja i povlačenja a proporcionalno prema udjelu traženog radnog volumena u ukupnom radnom volumenu skladišta.

(2) Odgovarajuća krivulja utiskivanja i povlačenja za svakog korisnika biti će sadržana u ugovoru o skladištenju.

Članak 7.

(1) Osnovno razdoblje za utiskivanje plina u skladište je razdoblje koje počinje na prvi plinski dan u travnju i završava sa zadnjim plinskim danom u rujnu.

(2) Osnovno razdoblje za povlačenje plina iz skladišta je razdoblje koje počinje na prvi plinski dan u listopadu i završava sa zadnjim plinskim danom u ožujku.

(3) Operator sustava skladišta će, u skladu s tehničkim mogućnostima sustava skladišta i ugovornim obvezama dopustiti Korisniku utiskivanje u razdoblju povlačenja i povlačenje u razdoblju utiskivanja te će se to smatrati nestandardnom uslugom.

(4) Minimalno vrijeme potrebno za pružanje usluga iz prethodnog stavka za slučaj prijelaza iz utiskivanja u povlačenje iznosi 4 sata a za slučaj prijelaza iz povlačenja u utiskivanje iznosi 16 sati.

(5) Operator sustava skladišta će navedeno vrijeme iz stavka 4. ovoga članka skratiti kada je to tehnički moguće.

Članak 8.

Uzimajući u obzir zahtjeve tržišta i tehničke mogućnosti skladišta Operator sustava će ponuditi i nestandardnu uslugu prijenosa ugovorenih kapaciteta među korisnicima a u skladu s pravilima za trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina propisanim Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

Nepovučeni radni volumen

Članak 9.

(1) Korisnik mora do kraja ugovornog roka povući sav utisnuti plin.

(2) Ukoliko Korisnik prije isteka ugovornog roka sklopi novi ugovor o skladištenju, plin u skladištu koji preostane nakon isteka prethodnog Ugovora smatrat će se uskladištenim plinom u okviru novog Ugovora.

(3) Ukoliko Korisnik ne postupi prema odredbama iz stavka 1. i 2. ovoga članka Operator sustava skladišta ponudit će mu mogućnost prodaje preostalog plina drugom Korisniku.

(4) Ukoliko Korisnik ne povuče sav utisnuti plin do kraja ugovornog roka, te ne sklopi novi ugovor o skladištenju i ne prihvati mogućnost prodaje preostalog plina drugom Korisniku, Operator sustava skladišta ovlašten je prodati preostali plin te proslijediti prihod od prodaje Korisniku čiji plin je prodao uz zadržavanje dijela prihoda za pokrivanje troškova prodaje nepovučenog plina, nenaplaćenih potraživanja od Korisnika te dodatnih 10% od vrijednosti prodanog nepovučenog plina.

II. TEHNIČKI UVJETI ZA POGON SUSTAVA SKLADIŠTA

Opis sustava skladišta plina

Članak 10.

(1) Sustav skladišta plina sastoji se od ležišta u kojem se plin skladišti, bušotina za utiskivanje i povlačenje plina, kontrolno mjernih bušotina, nadzemnog postrojenja i spojnih plinovoda.

(2) Nadzemno postrojenje obuhvaća:

– kompresorsku stanicu s određenim brojem kompresorskih jedinica i pripadajućom opremom dizajniranim za utiskivanje radnog volumena plina u ciklusu utiskivanja

– postrojenje za pripremu povučenog plina prije isporuke u transportni sustav s osnovnim funkcijama: izdvajanje vode i kondenzata, redukcija tlaka, dehidracija plina i regulacija količina

– mjerne uređaje kojima se mjeri količina preuzetog odnosno isporučenog plina

– kontrolno-upravljački centar iz kojeg se praćenjem tehnoloških parametara nadzire rad sustava skladišta plina te se upravlja radom svih objekata.

Osnovni parametri za pogon sustava skladišta

Članak 11.

(1) Osnovni parametri za pogon skladišta plina (skladišni kapaciteti) definirani su odgovarajućom zakonskom regulativom te tehničkom dokumentacijom za građenje.

(2) Zbog sigurnosti rada sustava skladišta plina za svaku bušotinu koja je u funkciji utiskivanja odnosno povlačenja, propisana je, na temelju karakteristika ležišta i ugrađene bušotinske opreme, dopuštena maksimalna depresija, odnosno razlika između ležišnog tlaka i dinamičkog tlaka bušotine. Time je određena maksimalna količina povlačenja odnosno utiskivanja na svakoj pojedinačnoj bušotini.

(3) Zbroj pojedinačnih maksimalnih količina povlačenja odnosno utiskivanja za sve bušotine daje maksimalni kapacitet povlačenja odnosno utiskivanja sustava skladišta.

(4) Radni volumen skladišta određen je maksimalnim dopuštenim tlakom u ležištu koji je jednak početnom ležišnom tlaku. U slučaju da karakteristike ležišta to omogućuju, maksimalni dopušteni tlak može biti i veći od početnog ležišnog tlaka za što je potrebno ishoditi odobrenje od nadležnih institucija.

(5) Tlak u ležištu utvrđuje se računski na temelju izmjerenog tlaka na ušću mjernih bušotina.

(6) Na kraju svakog ciklusa utiskivanja i povlačenja potrebno je osigurati potrebno vrijeme stajanja te obaviti hidrodinamička mjerenja u određenim bušotinama. Interpretacijom tih mjerenja dobivaju se podaci potrebni za provjeru parametara za pogon sustava skladišta.

Preuzimanje i vraćanje plina

Članak 12.

(1) Sustav skladišta plina priključen je na transportni sustav kojim upravlja operator transportnog sustava.

(2) Točka preuzimanja plina je ulazno mjerno mjesto u Sustavu skladišta plina na kojem Korisnik isporučuje plin za utiskivanje a Operator sustava skladišta ga preuzima.

(3) Točka vraćanja je izlazno mjerno mjesto u Sustavu skladišta plina na kojem operator sustava skladišta isporučuje povučeni plin a Korisnik ga preuzima.

(4) Preuzimanje i vraćanje plina obavlja se na navedenim točkama na način kako je utvrđeno ovim Pravilima i ugovorom o skladištenju plina.

Članak 13.

(1) Korisnik se obvezuje na točki preuzimanja osigurati minimalan tlak od 35 bar. U slučaju da je tlak na točki preuzimanja manji od navedenog Operator sustava skladišta nije dužan osigurati ugovoreni kapacitet utiskivanja.

(2) Operator sustava skladišta se obvezuje na točki isporuke plina osigurati tlak potreban za predaju plina u transportni sustav ali ne veći od 45 bar.

Kvaliteta plina

Članak 14.

(1) Plin koji će operator sustava skladišta preuzeti u točki preuzimanja i vratiti u točki vraćanja mora odgovarati karakteristikama propisanim u Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom.

(2) Operator sustava skladišta može odbiti preuzeti plin čija kvaliteta ne odgovara uvjetima iz stavka 1 ovog članka.

Održavanje sustava skladišta plina

Članak 15.

(1) Operator sustava skladišta plina obvezan je održavati i popravljati cjelokupni Sustav skladišta u svrhu osiguranja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog rada.

(2) Operator sustava skladišta plina ima pravo privremeno ograničiti ili prekinuti uslugu utiskivanja i povlačenja plina radi redovnog održavanja postrojenja i instalacija, izvođenja potrebnih mjerenja ili inspekcijskih pregleda.

(3) Operator sustava skladišta izrađuje i provodi godišnje planove održavanja, popravaka i izvođenja potrebnih mjerenja te inspekcijskih pregleda na način najprikladniji za Korisnika i u što je moguće kraćem vremenskom razdoblju.

(4) Planirane rokove zastoja postrojenja Operator sustava skladišta objavit će na svojim internetskim stranicama najmanje mjesec dana prije početka skladišne godine, mjesečno ih revidirati te potvrditi Korisniku najmanje 48 sati prije zastoja.

(5) Zbog izvođenje hidrodinamičkih mjerenja iz članka 11. stavka 6. ovih Pravila, Operator sustava skladišta ima pravo dva puta godišnje prekinuti usluge utiskivanja i povlačenja u trajanju od 96 sati. Operator sustava skladišta će navedena mjerenja obaviti u dogovoru s Korisnikom ali najkasnije unutar 15 dana od završetka ciklusa utiskivanja odnosno ciklusa povlačenja.

Članak 16.

(1) Operator sustava skladišta plina ima pravo privremeno ograničiti ili prekinuti uslugu utiskivanja i povlačenja plina radi otklanjanja nastalih kvarova ili oštećenja na objektima i instalacijama.

(2) O početku i očekivanom trajanju privremenog prekida utiskivanja i povlačenja plina Operator sustava obavijestit će Korisnika u najkraćem mogućem roku.

(3) Operator sustava skladišta plina učinit će sve napore da otkloni kvar u što kraćem vremenskom razdoblju.

Članak 17.

U slučaju ograničenja usluge utiskivanja odnosno povlačenja plina Operator sustava skladišta plina će proporcionalno smanjiti uslugu svim korisnicima.

Članak 18.

(1) Po završetku obavljenih radova iz članka 15. i 16. operator sustava skladišta plina odmah će obavijestit Korisnika o spremnosti za nastavak utiskivanja ili povlačenja plina

(2) Korisnik je dužan Operatoru potvrditi spremnost isporuke ili preuzimanja plina.

Članak 19.

Operator sustava skladišta nije odgovoran za neispunjenje ugovorenih usluga niti moguću štetu nastalu ograničenjem ili prekidom preuzimanja ili vraćanja plina ukoliko je ograničenje ili prekid nastao zbog radova na redovnom održavanju ili otklanjanju nastalih kvarova.

Vlastita potrošnja plina i gubici

Članak 20.

(1) Operator sustava skladišta ima pravo nabaviti plin za pogon kompresora, tehnološku potrošnju, pokriće gubitaka te nadopunjavanje plinskog jastuka.

(2) Operator sustava skladišta može nabaviti plin od Korisnika na ulaznoj odnosno izlaznoj točki.

(3) Količinu nabavljenog plina Operator sustava može izmjeriti na pomoćnom mjernom uređaju koji ispunjava uvjete iz članka 34. stavka 2. ovih Pravila, a način obračuna i uvjeti nabave biti će sadržani u Ugovoru o opskrbi plinom.

III. VOĐENJE SUSTAVA SKLADIŠTA

Članak 21.

(1) Operator sustava skladišta voditi će sustav na način da zadovolji uvjete propisane provjerenom projektnom dokumentacijom uz poštivanje tehničkih i pogonskih ograničenja sustava.

(2) Operator sustava skladišta voditi će sustav na način da osigura utiskivanje i povlačenje plina za Korisnika u skladu s Ugovorom o skladištenju plina, osim u situacijama iz članaka 26. i 27. ovih Pravila.

(3) Tehnička i pogonska ograničenja skladišnog sustava temelje se na maksimalno dopuštenom tlaku ležišta i nadzemnog postrojenja te minimalnom tlaku ležišta kao i tlaku sustava na koji je priključen.

Članak 22.

(1) Plan rada sustava skladišta temelji se na sklopljenim ugovorima o skladištenju te dnevnim najavama a u skladu s Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

(2) Na ulaznoj odnosno izlaznoj točki mjere se ukupne količine utisnutog odnosno povučenog plina za sve Korisnike.

(3) Alokacija utisnutih i povučenih količina plina po Korisnicima obavljati će se na temelju nominacija ili renominacija. Količina plina nominirana ili renominirana od Korisnika na točki preuzimanja odnosno vraćanja smatrat će se kao utisnuta odnosno povučena količina.

(4) Energija uravnoteženja koju je Korisnik stavio na raspolaganje a operator transportnog sustava iskoristio smatrat će se kao utisnuta odnosno povučena količina plina za tog Korisnika a na temelju podataka dobivenih od operatora transportnog sustava.

(5) Najava korištenja operativne zalihe dobivena od Operatora transportnog sustava smatrat će se povučenom količinom plina iz operativne zalihe. Najava utiskivanja plina u operativnu zalihu dobivena od Operatora transportnog sustava smatrat će se utisnutom količinom.

(6) Na temelju podataka iz stavaka 2. do 5. ovoga ćlanka operator sustava skladišta voditi će stanje plina u skladištu za svakog Korisnika.

Članak 23.

(1) Operator sustava skladišta mora objaviti sve operativne informacije kao što su mjesto i način priključenja sustava skladišta na transportni sustav, tehničke karakteristike i ograničenja sustava, podatke o raspoloživim kapacitetima.

(2) Operator sustava skladišta dužan je izrađivati i objaviti dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje krivulje utiskivanja i povlačenja za svakog korisnika.

(3) Operator sustava skladišta će na svojoj internetskoj stranici objaviti te redovito revidirati sljedeće informacije:

– lokaciju postrojenja i točku priključenja na transportni sustav

– usluge te uvjeti pod kojima se pružaju uključujući informacije o tarifnim stavkama

– ostali uvjeti za korištenje skladišnih kapaciteta

– godišnji plan smanjenja kapaciteta ili kvalitete usluge zbog planiranih radova na održavanju

– godišnje i mjesečne ugovorene i raspoložive skladišne kapacitete

– tjedne i dnevne raspoložive kapacitete utiskivanja i povlačenja

– tipski ugovor o skladištenju plina.

Upravljanje sustavom skladišta

Članak 24.

(1) Operator sustava skladišta obavlja neprekidni nadzor nad sustavom skladišta putem upravljačkog centra.

(2) Operator sustava skladišta dužan je u upravljačkom centru uspostaviti vođenje postupaka s nominacijama u skladu s Pravilima organizacije tržišta prirodnog plina.

(3) Upravljački centar će surađivati i razmjenjivati informacije s Operatorom transportnog sustava u poslovima vezanim za nominacije, uravnoteženje sustava, suradnju za vrijeme poremećaja u skladištenju ili transportu te u kriznim stanjima a u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Članak 25.

(1) Operator sustava skladišta dužan je do 30. ožujka 2010. razviti prikladan informacijski sustav za objavljivanje informacija na internetu i koristiti elektroničku komunikaciju s korisnicima u cilju brze i pouzdane razmjene potrebnih informacija.

(2) Da bi održavao kontakt s Operatorom sustava skladišta Korisnik treba raspolagati sljedećim komunikacijskim alatima te ih neprekidno držati u funkciji tijekom svakog plinskog dana:

– uređaj za primanje i slanje telefaksnih poruka

– računalo spojeno na internet s mogućnošću slanja i primanja elektroničke pošte

– neprekidnu telefonsku vezu.

Postupanje u kriznom stanju

Članak 26.

(1) Tijekom kriznog stanja Operator sustava skladišta upravlja sustavom skladišta prema Planu za krizna stanja a na temelju mjera propisanih Zakonom o tržištu plina i Uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.

(2) Ovisno o tehničkim mogućnostima i raspoloživim kapacitetima Operator sustava skladišta će u dogovoru s ostalim subjektima poduzeti mjere za ublažavanje nastale situacije.

Postupanje u izvanrednim situacijama

Članak 27.

(1) Ukoliko se u sustavu skladišta plina dogodi kvar ili oštećenje koje može onemogućiti normalno vođenje sustava Operator sustava skladišta dužan je o tome obavijestiti Korisnike.

(2) Za vrijeme trajanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka u sustavu skladišta primijenit će se sljedeće:

– operator sustava skladišta će preko upravljačkog centra kontrolirati rad sustava u skladu s internim uputama a u cilju prevladavanja nastalih okolnosti

– operator sustava skladišta će isključiti iz rada svu opremu kojom ne može upravljati preko kontrolnog sustava ili ručno

– operator sustava skladišta može zatražiti a Operator transportnog sustava će pružiti potrebnu suradnju.

IV. RAZVOJ SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Planiranje razvoja sustava

Članak 28.

(1) Operator sustava skladišta mora planirati razvoj sustava skladišta na način da bude odgovarajuće dimenzioniran za obavljanje ugovorenih ili očekivanih usluga skladištenja plina uz potpuno ispunjavanje svih zakonskih obveza vodeći računa o ekonomskim uvjetima.

(2) Razvoj sustava skladišta obuhvaća povećanje kapaciteta utiskivanja, povlačenja i/ili radnog volumena na postojećem sustavu kao i povećanje sigurnosti i pouzdanosti rada sustava te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

(3) Kod izrade planova razvoja treba odabrati rješenje koje u potpunosti zadovoljava tehničke kriterije uz poštivanje načela minimalnih troškova.

(4) Plan razvoja sustava mora biti u skladu s energetskom strategijom Republike Hrvatske vodeći računa o ekonomskim uvjetima.

V. POVEZIVANJE SUSTAVA SKLADIŠTA S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA

Suradnja operatora međusobno povezanih sustava

Članak 29.

Za sigurnu i pouzdanu vezu među povezanim sustavima operatori sustava zajedno određuju postupak kontrole tehničkih uvjeta opreme na ulaznoj i izlaznoj točki, tehničke uvjete za rekonstrukciju plinske opreme na ulaznoj i izlaznoj točki, postupak razmjene informacija te sve ostale poslove propisane Mrežnim pravilima transportnog sustava i drugim podzakonskim aktima.

VI. PRISTUP SUSTAVU SKLADIŠTA

Članak 30.

U skladu s načelom reguliranog pristupa treće strane Operator sustava skladišta omogućiti će pristup skladišnim kapacitetima svim pravnim ili fizičkim osobama koje ispunjavaju sve kriterije propisane Zakonom o tržištu plina i ovim Pravilima.

Članak 31.

Za pristup skladišnim kapacitetima podnosi se zahtjev za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta u skladu s Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

Članak 32.

(1) Pri ocjeni zahtjeva Operator sustava skladišta postupa u skladu s Pravilnikom o organizaciji tržišta.

(2) Nakon dodjele kapaciteta Operator sustava skladišta i korisnik sklapaju Ugovor o skladištenju u skladu s Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom.

VII. MJERNA PRAVILA

Mjerenje plina

Članak 33.

(1) Mjerenje plina je postupak utvrđivanja količina plina na ulaznoj i izlaznoj točki sustava skladišta.

(2) Operator sustava skladišta mjeri plin na vlastitom mjernom mjestu istovremeno za sve korisnike a na temelju nominacija i re-nominacija dodaje ili oduzima količine plina za svakog korisnika. Količine utisnutog ili povučenog plina za sve korisnike u Plinskom danu odgovara količini izmjerenoj na mjernom mjestu.

(3) Izmjerena količina plina iskazana u m3 pri temp.15°C (288,15 K) i apsolutnom tlaku 101 325 kPa preračunava se u MWh primjenom određenih pretvorbenih koeficijenata.

Mjerni uređaji

Članak 34.

(1) Operator sustava skladišta odgovoran je za mjerenje utisnutih i povučenih količina plina, za nabavu, ugradnju i održavanje sustava za mjerenje. Sastav i značajke mjerne opreme određuje operator sustava skladišta na temelju ovih Pravila i Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Mjerila su, prema Zakonu o mjeriteljstvu, zakonita mjerila te moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena i označena propisanim oznakama, odnosno imati valjanu potvrdu o ovjeravanju.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova Pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. studenoga 2009. godine.

Klasa: 310-05/08-01/79

Urbroj: 526-04-01-01/2-09-8

Zagreb, 9. travnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, v. r.