Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

NN 50/2009 (22.4.2009.), Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA

1189

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« br. 86/08) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca na sjednici održanoj 10. ožujka 2009. godine, donijelo je

STATUT

AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se ustroj, ovlasti, odgovornosti i načini odlučivanja tijela koja upravljaju Agencijom za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija), uvjeti i postupak imenovanja ravnatelja Agencije i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

Članak 2.

Agencija je osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« br. 86/08) – u daljnjem tekstu Zakon.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 3.

Agencija je javna ustanova na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenima Zakonom i ovim Statutom.

U rješavanju o pravima i obvezama propisanim Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Agencija ima javne ovlasti.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ

Članak 4.

Naziv Agencije je: Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Skraćeni naziv Agencije je: AORPS.

Naziv Agencije mora se istaknuti na pročelju zgrade u kojoj se nalazi njezino sjedište i gdje obavlja svoju djelatnost.

Članak 5.

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 6.

Agencija ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm na kojem je polukružno upisano: REPUBLIKA HRVATSKA – AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA, ZAGREB, a u sredini je grb Republike Hrvatske, koji se stavlja samo na akte koje Agencija donosi na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom.

Za obavljanje drugih poslova izvan javnih ovlasti utvrđenih Zakonom, Agencija upotrebljava pravokutni štambilj bez grba Republike Hrvatske koji sadrži naziv Agencije i njezino sjedište.

Članak 7.

U uredskom poslovanju Agencija koristi prijemni štambilj pravokutnog oblika koji sadrži naziv Agencije i njezino sjedište, te prostor za upisivanje upisnog broja i datuma primitka pismena.

Članak 8.

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i štambilja odgovoran je ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE AGENCIJE

Članak 9.

Agencija je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar.

Članak 10.

Agencija posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Članak 11.

Agenciju predstavlja i zastupa ravnatelj u okviru djelatnosti upisane u sudski registar uz ograničenja utvrđena ovim Statutom.

IV. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 12.

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

1. rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom i obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika sukladno Zakonu,

2. osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava radnika,

3. pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom,

4. usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom,

5. ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio,

6. razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora,

7. ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranog poslodavca,

8. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, ovim Statutom i aktima Agencije.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo Agencije uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

VI. TIJELA AGENCIJE

1. Upravno vijeće

Članak 14.

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće sastoji se od tri člana koje imenuje Vlada, i to:

1. jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad,

2. dva člana od kojih je jedan predstavnik sindikata i jedan predstavnik poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

Predsjednik Upravnog vijeća je član iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine i mandat im teče od dana imenovanja.

Članak 15.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Statut uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2. donosi opće akte Agencije,

3. donosi poslovni i financijski plan Agencije,

4. donosi godišnji obračun i poslovna izvješća Agencije,

5. odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Agencije za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine ili sklapanju pravnih poslova čija vrijednosti prelazi 500.000,00 kuna,

6. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela koja ona odredi, odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju imovine ili sklapanju pravnih poslova čija vrijednosti prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna,

7. raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije,

8. odlučuje i o drugim pitanjima od interesa za obavljanje djelatnosti Agencije.

Članak 16.

Upravno vijeće radi na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.

Prijedlog za sazivanje sjednice Upravnog vijeća može dati svaki član Upravnog vijeća i ravnatelj Agencije.

Sjednici Upravnog vijeća predsjedava predsjednik Upravnog vijeća, a u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti član Upravnog vijeća kojega za to ovlasti predsjednik.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj Agencije.

Članak 17.

Upravno vijeće pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Agencije, o čemu je dužan obavijestiti ministra nadležnog za rad.

Članak 18.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad i pravo na naknadu materijalnih troškova u stvarnom iznosu u skladu s općim aktima Agencije.

Visina naknade za rad iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 80% prosječne plaće radnika Agencije iz prethodnog tromjesečja, za predsjednika Upravnog vijeća, odnosno 60% za člana Upravnog vijeća, uvećane za iznos poreza i doprinosa.

Članak 19.

Članu Upravnog vijeća mandat prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran u slučaju smrti ili razrješenja.

Vlada može razriješiti člana Upravnog vijeća Agencije prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

1. ako član sam to zahtijeva,

2. ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Agencije,

3. ako svojim radom prouzroči štetu Agenciji,

4. ako je u obavljanju svoje djelatnosti u sukobu interesa s djelatnosti Agencije i

5. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 20.

U obavljanju poslova iz djelokruga Agencije, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanja pojedinih akata, Upravno vijeće može osnivati stručna tijela, te angažirati vanjske stručne suradnike.

O osnivanju tijela i angažiranju vanjskih stručnih suradnika Upravno vijeće donosi odluku kojom se utvrđuju njihove zadaće, način rada, naknada za rad i dr.

Članak 21.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način rada Upravnog vijeća Agencije.

2. Ravnatelj

Članak 22.

Poslove Agencije vodi ravnatelj Agencije.

Ravnatelja Agencije imenuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenoga javnog natječaja.

Ravnatelj Agencije imenuje se na četiri godine, a nakon isteka mandata ravnatelj može biti ponovno imenovan, bez ograničenja broja mandata.

Članak 23.

Ravnatelj Agencije:

1. upravlja i rukovodi poslovanjem Agencije,

2. predstavlja i zastupa Agenciju,

3. odgovara za zakonitost rada i materijalno-financijsko poslovanje Agencije,

4. predlaže Upravnom vijeću donošenje akata iz njegove nadležnosti,

5. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

Članak 24.

Ravnatelj Agencije odgovara za svoj rad Vladi, ministru nadležnom za rad i Upravnom vijeću.

Članak 25.

Ravnatelj Agencije je u radnom odnosu u Agenciji, u kojoj ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Međusobna prava i obveze ravnatelja i Agencije uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Agencije sklapa predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 26.

Ravnatelj Agencije organizira rad i rukovodi poslovanjem Agencije te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj Agencije može opunomoćiti drugu osobu da zastupa Agenciju u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Pojedina svoja ovlaštenja ravnatelj može pismeno prenijeti na radnike Agencije.

Članak 27.

Ravnatelj Agencije samostalno odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno o sklapanju drugog pravnog posla čija vrijednost ne prelazi 500.000 kuna.

O stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine odnosno o sklapanju drugog pravnog posla, a čija vrijednost iznosi od 500.000 kuna do 1.000.000 kuna, ravnatelj Agencije može odlučiti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 28.

Ako ravnatelj Agencije smatra da je Upravno vijeće Agencije donijelo ili namjerava donijeti opći ili pojedinačni akt koji je suprotan Zakonu, drugom propisu ili ovom Statutu, upozorit će na to Upravno vijeće.

Ako Upravno vijeće ostane pri svojem aktu, ravnatelj će o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za rad.

Članak 29.

Vlada može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan:

1. ako sam to zatraži,

2. ako ne postupa po propisima i općim aktima Agencije,

3. ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Agencije donesene u okvirima njihove nadležnosti,

4. ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu,

5. ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Agencije.

Prijedlog za razrješenje ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan, osim u slučaju točke 1. stavka 1. ovog članka, može podnijeti ministar nadležan za rad ili natpolovična većina članova Upravnog vijeća.

VII. FINANCIRANJE I POSLOVANJE AGENCIJE

Članak 30.

Sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu.

Agencija je obvezna najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske i to do kraja svibnja za proteklu godinu.

VIII. IMOVINA AGENCIJE

Članak 31.

Agencija je nositelj prava vlasništva na imovini koju čine:

a) nekretnine (zemljišta, stanovi, poslovne zgrade i prostorije i dr.),

b) pokretnine (sredstva rada, inventar i dr.),

c) dionice, udjeli i vrijednosni papiri,

d) potraživanja i novac,

e) ostala imovina.

IX. JAVNOST RADA

Članak 32.

Rad Agencije je javan.

Za davanje obavijesti sredstvima javnog priopćavanja o radu i poslovanju Agencije ovlašten je ravnatelj, odnosno osoba koju ravnatelj ovlasti.

Javnost rada Agencije osigurava se dostupnošću podataka i rada Agencije sredstvima javnog priopćavanja te objavljivanjem Statuta i općih akata.

Agencija će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju sredstvima javnog priopćavanja ako su u njoj sadržani tajni podaci utvrđeni u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

X. OPĆI AKTI

Članak 33.

Osnovni opći akt Agencije je Statut.

Statut donosi Upravno vijeće.

Suglasnost na doneseni Statut Agencije daje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 34.

Pored Statuta Agencija ima i Poslovnik o radu Upravnog vijeća, te Pravilnik o unutarnjem ustroju.

Upravno vijeće Agencije može donositi i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Opći akti Agencije, izuzev Statuta, objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

XI. TAJNOST PODATAKA

Članak 35.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su Zakonom ili drugim propisom utvrđeni kao poslovna tajna, kao i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Agencije ili štetilo njezinom ugledu.

Članak 36.

Profesionalnom tajnom smatraju se podaci o osobnom i obiteljskom životu radnika i drugih osoba koje saznaju radnici Agencije u obavljanju svojih poslova, ili koje saznaju članovi Upravnog vijeća, a čije bi neovlašteno priopćavanje moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak odnosi ili članovima njene obitelji.

Profesionalnom tajnom smatraju se i podaci o fizičkim osobama pohranjeni u informatičkom sustavu Agencije i drugi podaci utvrđeni općim aktom Agencije.

Podatke koji se smatraju profesionalnom tajnom trećim osobama smije dati na uvid ravnatelj Agencije ili osoba koju ravnatelj za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Povreda dužnosti čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu iz radnog odnosa.

O čuvanju profesionalne tajne brine se ravnatelj.

XII. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA

Članak 37.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik Upravnog vijeća, svaki član Upravnog vijeća i ravnatelj Agencije.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 38.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti u primjeni odredaba Statuta, za njegovo tumačenje mjerodavno je Upravno vijeće Agencije.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Statut, nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnom novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 023-01/08-01/0001

Urbroj: 0479-09-0033

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vesna Tudek Barberić v. r.