Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

NN 51/2009 (27.4.2009.), Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVITKA

1201

Na temelju članka 17. stavka 3., članka 53. stavak 9. i članka 59. stavak 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA I KOZA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju:

1. veterinarsko-zdravstveni uvjeti za stavljanje u promet ovaca i koza na unutarnje tržište Europske zajednice;

2. zahtjevi kojima mora udovoljavati gospodarstvo ovaca ili koza službeno slobodno od bruceloze.

Članak 2.

1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se, kada je primjenjivo, pojmovi iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[2] i iz članka 2. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07)[3].

2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe ovoga Pravilnika koriste se i sljedeći pojmovi:

1. »Ovce ili koze za klanje« su životinje vrsta ovca ili koza namijenjene za otpremu izravno ili putem odobrenog sabirnog centra u klaonicu radi klanja;

2. »Ovce ili koze za rasplod« su ovce i koze, osim onih navedenih u točkama 1. i 3. ovoga stavka, koje se prevoze do odredišta, izravno ili putem odobrenog sabirnog centra, u svrhu rasploda ili uzgoja;

3. »Ovce ili koze za tov« su ovce i koze, osim onih navedenih u točkama 1. i 2. ovoga stavka, koje se prevoze do odredišta, izravno ili putem odobrenog sabirnog centra, u svrhu tova prije klanja;

4. »Gospodarstvo ovaca ili koza službeno slobodno od bruceloze« je gospodarstvo koje udovoljava uvjetima iz Dodatka A Poglavlja 1. Odjeljka I. ovoga Pravilnika;

5. »Gospodarstvo ovaca ili koza slobodno od bruceloze« je gospodarstvo koje udovoljava uvjetima iz Dodatka A Poglavlja 2. ovoga Pravilnika;

6. »Bolest koja se obvezno prijavljuje« je bolest navedena u Dodatku B Odjeljku I. ovoga Pravilnika;

7. »Službeni veterinar« je veterinar raspoređen na radno mjesto službenog veterinara u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo);

8. »Gospodarstvo podrijetla« je svako gospodarstvo na kojem se ovce i koze stalno drže na način propisan odredbama ovoga Pravilnika i na kojem se vodi evidencija o životinjama na gospodarstvu i koju može nadzirati nadležno tijelo;

9. »Sabirni centar« je centar za sakupljanje i sajmovi, gdje se pod nadzorom službenog veterinara ovce i koze podrijetlom s različitih gospodarstava grupiraju (sakupljaju) u pošiljke namijenjene za stavljanje u promet unutar zemlje;

10. »Odobreni sabirni centar« je objekt u kojem se ovce ili koze podrijetlom s različitih gospodarstava grupiraju (skupljaju) u pošiljku namijenjenu za stavljanje u promet unutar Europske zajednice;

11. »Trgovac (engl. dealer)« je svaka pravna ili fizička osoba koja izravno ili neizravno kupuje i prodaje životinje u komercijalne svrhe, koja ostvaruje dobit od tih životinja i koja unutar razdoblja od najviše 29 dana od dana kupnje životinja, te životinje preprodaje ili premješta iz jednog u drugi objekt ili izravno u klaonicu koja nije u njegovom vlasništvu;

12. »Odobreni objekt za kupnju i prodaju« je objekt koji vodi trgovac iz točke 11. ovoga stavka, a koji je odobren od nadležnog tijela i u kojem se ovce ili koze podrijetlom s različitih gospodarstava grupiraju (skupljaju) u pošiljku namijenjenu za stavljanje u promet unutar Europske zajednice;

13. »Prijevoznik« je pravna ili fizička osoba u skladu s člankom 2. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka[4];

14. »Regija« je područje države veličine najmanje 2000 km2, koje je pod nadzorom nadležnog tijela i uključuje najmanje područje županije;

15. »Treće zemlje« su države koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice);

16. »Unutarnja granica« je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, zajednička drżavna granica Republike Hrvatske s drżavom potpisnicom sporazuma, kao i granica na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda, preko kojih se odvija neposredni međunarodni promet, isključivo s teritorija i na teritorij drżava potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma.

Članak 3.

1) Ovce i koze za klanje mogu se stavljati u promet jedino ako ispunjavaju uvjete iz članaka 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

2) Ovce i koze za tov mogu se staviti u promet samo ako ispunjavaju uvjete iz članaka 4., 5., 6. i 8. ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje dodatna jamstva koja se mogu zahtijevati u skladu s člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika.

3) Ovce i koze za rasplod mogu se staviti u promet samo ako ispunjavaju uvjete iz članaka 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje dodatna jamstva koja se mogu zahtijevati u skladu s člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika.

4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, nadležno tijelo u slučaju kada je država odredišta Republika Hrvatska može dopustiti odstupanja u odnosu na kretanje ovaca i koza za rasplod, uzgoj i tov, ukoliko se kreću isključivo u svrhu privremene ispaše u blizini unutarnjih granica Europske zajednice. Kada se primjenjuju navedena odstupanja nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju.

5) Ovce i koze na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika ne smiju u razdoblju od napuštanja gospodarstva podrijetla do dolaska na odredište, doći u kontakt sa drugim papkarima, osim s onima istog zdravstvenog statusa.

Članak 4.

1) Ovce i koze:

(a) moraju biti označene i registrirane u skladu s posebnim propisima*;[5]

(b) u vremenu od 24 sata prije utovara moraju biti pregledane od strane službenog veterinara, pri čemu ne smiju pokazivati kliničke znakove bolesti;

(c) ne smiju dolaziti s gospodarstva na kojem se provodi zabrana zbog zdravstvenih razloga, niti su bile u kontaktu sa životinjama, s takvog gospodarstva. Vrijeme navedene zabrane mora trajati, nakon vremena klanja ili neškodljivog uništavanja posljednje životinje oboljele ili sumnjive na neku od bolesti iz alineje prve, druge ili treće ove točke, najmanje:

– 42 dana u slučaja bruceloze,

– 30 dana u slučaju bjesnoće,

– 15 dana u slučaju bedrenice;

(d) ne smiju dolaziti s gospodarstva, niti prethodno biti u kontaktu s životinjama, s gospodarstva koje se nalazi u području pod zabranom ili ograničenjem iz zdravstvenih razloga u odnosu na te vrste životinja u skladu s posebnim propisima* i/ili drugim važećim propisima;

(e) ne smiju biti pod veterinarsko-zdravstvenim ograničenjima određenim posebnim propisima* u odnosu na slinavku i šap, niti cijepljene protiv slinavke i šapa.

2) Zabranjeno je:

(a) stavljati u promet ovce i koze koje su namijenjene klanju u skladu s nacionalnim programom za iskorjenjivanje bolesti na koje se ne odnosi Dodatak C Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije5[6]te Dodatak B Odjeljak I. ovoga Pravilnika;

(b) stavljati u promet na unutarnje tržište Europske zajednice ovce i koze, koje je zabranjeno stavljati u promet u Republici Hrvatskoj zbog veterinarsko-zdravstvenih razloga.

3) Ovce i koze moraju biti:

(a) rođene i od rođenja uzgajane na području Republike Hrvatske odnosno Europske zajednice, ili

(b) uvezene iz trećih zemalja u skladu s posebnim propisima*.[7]

Članak 5.

1) Ovce i koze za klanje, rasplod i tov ne smiju se otpremati u države članice osim:

(a) ako su životinje neprekidno boravile na gospodarstvu podrijetla najmanje 30 dana ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana;

(b) ako životinje ne potječu s gospodarstva na koje su uvođene ovce i koze u razdoblju od 21 dan prije otpreme;

(c) ako životinje ne potječu s gospodarstva na koje su uvezeni papkari podrijetlom iz trećih zemalja u razdoblju od 30 dana prije otpreme.

2) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga članka, nadležno tijelo može odobriti otpremu ovaca i koza u države članice, ako su životinje na koje se odnosi stavak 1. točke (b) i (c) ovoga članka bile potpuno izdvojene od drugih životinja na gospodarstvu.

Članak 6.

1) Pri stavljanju ovaca i koza u promet na unutarnje tržište Europske zajednice moraju se primjenjivati uvjeti iz stavaka 2. do 6. ovoga članka.

2) Životinje ne smiju boraviti izvan gospodarstva podrijetla više od 6 dana prije izdavanja zadnjeg certifikata za stavljanje u promet na krajnje odredište u državu članicu, u skladu sa zdravstvenim certifikatom. Ne dovodeći u pitanje odredbu članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika u slučaju prijevoza morem, vremensko ograničenje od 6 dana produžuje se za vrijeme trajanja putovanja morem.

3) Nakon napuštanja gospodarstva podrijetla životinje moraju biti otpremljene izravno na odredište u državi članici.

4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ovce i koze nakon napuštanja gospodarstva podrijetla i prije dolaska na odredište u državu članicu mogu se prevoziti kroz samo jedan odobreni sabirni centar koji se nalazi u Republici Hrvatskoj odnosno državi podrijetla. U slučaju ovaca i koza namijenjenih za klanje umjesto odobrenog sabirnog centra može se koristiti odobreni objekt trgovca koji se nalazi u Republici Hrvatskoj odnosno državi podrijetla.

5) Životinje koje se upućuju na klanje u klaonicu izvan Republike Hrvatske, koja se nalazi u državi članici, moraju biti zaklane što je prije moguće, a najkasnije 72 sata od dolaska.

6) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika, životinje na koje se odnosi ovaj Pravilnik, u razdoblju od napuštanja gospodarstva podrijetla do dolaska na odredište, ne smiju ugrožavati zdravstveni status ovaca i koza koje nisu namijenjene za stavljanje u promet na unutarnje tržište Europske zajednice.

Članak 7.

1) Iznimno od odredbe članka 5. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika, ovce i koze za klanje mogu biti stavljene u promet nakon što su neprekidno boravile na gospodarstvu podrijetla najmanje 21 dan.

2) Iznimno od odredbe članka 5. stavka 1. točke (b) ovoga Pravilnika i ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. ovoga članka i članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika, ovce i koze za klanje mogu se otpremati s gospodarstva podrijetla na koje su ovce i koze uvođene tijekom 21 dana prije otpreme ako se prevoze izravno u klaonicu, u neku državu članicu radi neodgodivog klanja i bez prolaska kroz sabirni centar ili mjesto odmora u skladu s Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka6.[8]

3) Iznimno od odredbi članka 6. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika i ne dovodeći u pitanje odredbu članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, ovce i koze za klanje mogu nakon napuštanja gospodarstva podrijetla, prolaziti kroz još jedan sabirni centar pod sljedećim uvjetima:

(a) životinje, prije prolaska kroz odobreni sabirni centar na koji se odnosi članak 6. stavak 4. ovoga Pravilnika i koji je smješten u Republici Hrvatskoj odnosno državi članici podrijetla, moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– nakon napuštanja gospodarstva podrijetla životinje moraju proći kroz jedan sabirni centar pod nadzorom službenog veterinara koji dopušta da u isto vrijeme u njemu budu samo životinje istog zdravstvenog statusa,

– ne dovodeći u pitanje posebne propise o označavanju ovaca i koza*,[9]životinje moraju biti pojedinačno označene, najkasnije u sabirnom centru, kako bi se omogućilo sljedivost svake životinje do gospodarstva podrijetla, i

– iz sabirnog centra životinje, koje prati veterinarski dokument, moraju biti prevožene u odobreni sabirni centar na koji se odnosi članak 6. stavak 4. ovoga Pravilnika, kako bi bile certificirane i prevezene izravno u klaonicu, u državi članici odredišta;

(b) životinje mogu nakon otpreme iz jedne države članice podrijetla proći kroz jedan odobreni sabirni centar prije otpreme u klaonicu, u neku državu članicu odredišta, pod sljedećim uvjetima:

– odobreni sabirni centar je smješten u državi članici odredišta i iz njega se životinje moraju premjestiti pod nadzorom službenog veterinara izravno u klaonicu radi klanja u roku od pet dana nakon dopreme u odobreni sabirni centar, ili

– odobreni sabirni centar je smješten u državi članici kroz koju se životinje provoze i iz kojeg se životinje otpremaju izravno u klaonicu, u neku državu članicu odredišta navedenoj u certifikatu izdanom u skladu s člankom 15. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ne dovodeći u pitanje dodatna jamstva koja se mogu zahtijevati u skladu s člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika, ovce i koze za rasplod i tov, osim uvjeta navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika, moraju ispunjavati i uvjete iz Dodatka A Poglavlja 1. Odjeljka I. Dijela D i Poglavlja 2. Dijela D ovoga Pravilnika, kako bi mogle biti uvedene na gospodarstvo ovaca ili koza službeno slobodno od bruceloze ili slobodno od bruceloze.

Članak 9.

Ne dovodeći u pitanje dodatna jamstva koja se mogu zahtijevati u skladu s člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika, životinje za rasplod moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

(a) moraju potjecati s gospodarstva i bile su u kontaktu samo sa životinjama s toga gospodarstva:

1. na kojem nisu bile klinički dijagnosticirane sljedeće bolesti:

– u prethodnih šest mjeseci, zarazna agalakcija ovaca (Mycoplasma agalactiae) ili zarazna agalakcija koza (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoïdes var. mycoïdes »velike kolonije«),

– u prethodnih 12 mjeseci, paratuberkuloza ili kazeozni limfadenitis,

– u prethodne tri godine, plućna adenomatoza, Maedi-visna ili virusni artritis/encefalitis koza. Navedeno razdoblje se skraćuje na 12 mjeseci ako su životinje zaražene Maedi-visnom ili virusnim artritisom/encefalitisom koza zaklane, a preostale su životinje reagirale negativno na dva testa priznata u skladu s posebnim postupkom**, ili[10]

– koje se, ne dovodeći u pitanje sukladnost sa zahtjevima vezanim za druge bolesti daju, za jednu ili više gore navedenih bolesti, u okviru programa odobrenog u skladu s člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika, zdravstvena jamstva koja su istovrijedna onima za navedenu bolest ili bolesti;

2. za koje službeni veterinar, odgovoran za izdavanje zdravstvene svjedodžbe, nije utvrdio ni jednu činjenicu koja bi dovela do zaključka da zahtjevi iz podtočke 1. ove točke nisu ispunjeni;

3. čiji vlasnik izjavljuje da nema saznanja o bilo kojoj činjenici i potpisuje da životinja ili životinje namijenjene stavljanju u promet unutar Europske zajednice ispunjavaju mjerila utvrđena u podtočki 1. ove točke;

(b) u odnosu na zarazni epididimitis (B. ovis), nekastrirani ovnovi za rasplod:

– moraju dolaziti s gospodarstva na kojemu u prethodnih 12 mjeseci nije dijagnosticiran niti jedan slučaj zaraznog epididimitisa (B. ovis),

– su morali neprekidno boraviti na tom gospodarstvu 60 dana prije otpreme,

– u razdoblju od 30 dana prije otpreme moraju biti podvrgnuti serološkoj pretrazi obavljenoj u skladu s Dodatkom D ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom,

(c) mora ih pratiti certifikat koji je u skladu s obrascem III. iz Dodatka E ovoga Pravilnika, kojim se potvrđuje da su navedeni zahtjevi ispunjeni.

Članak 10.

1) Nadležno tijelo Europskoj komisiji može dostaviti nacionalni program kontrole ili nacionalni program monitoringa za jednu od zaraznih bolesti iz Dodatka B Odjeljka III. ovoga Pravilnika, za cijelo ili dio područja zemlje, posebno navodeći:

– proširenost bolesti u zemlji,

– razloge za provedbu programa, uzimajući u obzir važnost bolesti te vjerojatne prednosti programa u odnosu na njegove troškove,

– zemljopisno područje na kojemu će se program provoditi,

– različite statusne kategorije u koje će se svrstavati gospodarstva, standarde koji se moraju postići u svakoj kategoriji te procedure testiranja koja će se primjenjivati,

– procedure monitoringa programa,

– aktivnosti koje treba poduzeti ako, iz bilo kojeg razloga, gospodarstvo izgubi svoj status,

– mjere koje se moraju poduzeti ako rezultati testova provedenih u skladu s odredbama navedenog programa budu pozitivni.

2) Programe iz stavka 1. ovoga članka odobrava Europska komisija, uzimajući u obzir mjerila iz stavka 1 ovoga članka, Europska komisija, istodobno ili najkasnije u roku od tri mjeseca od odobrenja programa, utvrđuje dodatna jamstva, opća ili ograničena, koja se mogu zahtijevati za stavljanje u promet životinja unutar Europske zajednice, koja nisu veća od jamstava koje Republika Hrvatska odnosno država članica primjenjuje na vlastitom području.

3) Programi iz stavka 1. ovoga članka mogu se mijenjati i dopunjavati uz odobrenje Europske komisije.

4) Za programe odobrene u skladu s ovim člankom dodjeljuju se financijska sredstva Europske zajednice.

Članak 11.

1) Kada je područje ili dio područja države slobodno od neke od bolesti navedene u Dodatku B Odjeljku III. ovoga Pravilnika, na koje su ovce i koze prijemljive, nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji odgovarajuću dokumentaciju u kojoj je posebno navedeno sljedeće:

– priroda bolesti i povijest njenog pojavljivanja na području države,

– rezultati seroloških i mikrobioloških testiranja, patoloških ili epidemioloških istraživanja i zakonska obveza prijave bolesti nadležnom tijelu,

– razdoblje tijekom kojega je obavljeno nadziranje bolesti,

– prema potrebi, razdoblje tijekom kojega je bilo zabranjeno cijepljenje protiv bolesti te zemljopisno područje na koje se odnosila ta zabrana,

– postupci kojima se potvrđuje odsutnost bolesti.

2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka provjerava Europska komisija, te se utvrđuju dodatna jamstva, opća ili ograničena, koja se mogu zahtijevati za stavljanje u promet životinja unutar Europske zajednice, koja nisu veća od jamstava koje država članica primjenjuje na vlastitom području.

3) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o svim izmjenama dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

1) Sabirni centar mora ispuniti sljedeće uvjete u svrhu odobrenja od nadležnog tijela:

(a) mora biti pod kontrolom službenog veterinara koji osigurava da isti udovoljava odredbama članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika;

(b) mora biti smješten na području koje nije pod zabranama ili restrikcijama u skladu s drugim odgovarajućim propisima;

(c) mora biti očišćen i dezinficiran prije korištenja, sukladno zahtjevima službenog veterinara;

(d) mora, uzimajući u obzir njegov kapacitet za smještaj životinja, imati:

– kada se koristi kao sabirni centar, prostor isključivo namijenjen za tu svrhu,

– odgovarajuće prostorije za utovar, istovar i odgovarajući smještaj za životinje, prostor za napajanje i hranidbu, te prostoriju za nužno liječenje i obradu; sve prostorije moraju se moći lako čistiti i dezinficirati,

– odgovarajuće prostorije za inspekciju,

– odgovarajuće prostorije za izolaciju,

– odgovarajuću opremu za čišćenje i dezinfekciju prostorija i vozila,

– odgovarajući prostor za hranu za životinje, stelju i gnoj,

– odgovarajući sustav pa prikupljanje otpadnih voda,

– mogućnost korištenja ureda za potrebe službenog veterinara;

(e) mora primati samo životinje koje su označene u skladu s posebnim propisima*[11] i koje udovoljavaju zdravstvenim uvjetima navedenim u ovom Pravilniku za odgovarajuću kategoriju životinja. Po primitku životinja, vlasnik ili voditelj sabirnog centra mora osigurati da životinje prati zdravstvena dokumentacija ili odgovarajući certifikati za odnosnu vrstu i kategoriju životinja;

(f) mora biti pod redovnim nadzorom nadležnog tijela, kako bi se osiguralo stalno udovoljavanje uvjetima određenim za odobravanje centra.

2) Vlasnik ili odgovorna osoba sabirnog centra mora na temelju, ili pratećih dokumenata za životinju ili identifikacijskih brojeva odnosno oznaka životinja, upisati u registar ili bazu podataka i čuvati najmanje tri godine, sljedeće podatke:

– ime vlasnika odnosno posjednika, podrijetlo, datum ulaza i izlaza, broj i identifikacijsku oznaku ovaca i koza ili registracijski broj gospodarstva podrijetla životinja koje ulaze u sabirni centar, a kad treba i odobrenje ili registracijski broj sabirnog centra kroz koji su životinje prošle prije ulaska u sabirni centar iz stavka 2. ovoga članka i predloženo odredište,

– registracijski broj prijevoznika i broj licence vozila koje dovozi ili skuplja životinje iz centra.

3) Nadležno tijelo dodjeljuje odobreni broj za svaki odobreni sabirni centar. Takav se odobreni broj može ograničiti samo na jednu ili više vrsta životinja na koje se odnosi ovaj Pravilnik ili na životinje za rasplod ili za tov ili za klanje. Nadležno tijelo mora voditi ažurnu listu odobrenih sabirnih centara na kojoj je naveden i jedinstveni odobreni broj i omogućiti da je ta lista dostupna javnosti i državama članicama.

4) Nadležno tijelo može privremeno zabraniti rad ili ukinuti odobrenje za sabirni centar u slučaju neudovoljavanja zahtjevima odredaba ovoga članka ili drugim odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika ili drugih propisa kojima su određena ograničenja koja se odnose na zdravlje životinja. Odobrenje može ponovo biti izdano, kad prema procjeni nadležnog tijela sabirni centar u potpunosti udovoljava svim odgovarajućim uvjetima ovoga Pravilnika.

5) U sabirnom centru, kada radi, mora biti dovoljan broj službenih veterinara za provedbu svih poslova sabirnog centra.

Članak 13.

1) Svi trgovci moraju biti registrirani, a u svrhu stavljanja u promet životinja unutar Europske zajednice i odobreni te moraju imati odobreni broj dodijeljen od nadležnog tijela. Odobreni trgovac mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

(a) mogu trgovati jedino životinjama koje su označene i koje dolaze s gospodarstva koje udovoljava uvjetima određenim u članku 3. ovoga Pravilnika. Osim navedenog, trgovac mora osigurati da su životinje označene na odgovarajući način i da imaju zdravstvenu dokumentaciju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(b) trgovac mora ili na temelju dokumenata koji prate životinje ili na temelju identifikacijskog broja ili oznake životinje, najmanje tri godine čuvati podatke ili bazu podataka koja sadržava sljedeće:

– ime vlasnika odnosno posjednika, podrijetlo, datum kupnje, kategorije, broj i identifikacijsku oznaku ovaca i koza ili registracijski broj gospodarstva podrijetla kupljenih životinja i kad treba, odobreni ili registracijski broj sabirnog centra kroz koji su životinje prošle prije kupnje te konačno odredište,

– registracijski broj prijevoznika i/ili broj licence vozila koje dovozi ili sakuplja životinje,

– ime i adresu kupca i konačno odredište životinja,

– presliku plana puta i/ili broj zdravstvenog certifikata kad je to potrebno;

(c) trgovci koji drže životinje u svojim prostorijama moraju osigurati:

– da je osoblje koje je zaduženo za životinje prošlo odgovarajuću obuku o primjeni odredbi ovoga Pravilnika te o brizi i zaštiti životinja,

– da su provedene sve potrebne kontrole i testiranja na životinjama od strane službenog veterinara i da su poduzeti svi potrebni koraci u svrhu sprječavanja širenja bolesti.

2) Svi objekti koje trgovci koriste za obavljanje djelatnosti moraju biti registrirani i moraju imati odobreni broj dodijeljen od nadležnog tijela te moraju udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

(a) moraju biti pod kontrolom službenog veterinara;

(b) moraju biti smješteni na području koje nije pod zabranama ili ograničenjima u skladu s drugim odgovarajućim propisima;

(c) moraju imati:

– odgovarajuće prostorije dovoljnog kapaciteta i osobito prostorije za inspekciju i prostorije za izolaciju kako bi sve životinje mogle biti izolirane u slučaju izbijanja zarazne bolesti,

– odgovarajuće prostore za istovar i gdje je potrebno odgovarajući smještaj primjerenog standarda za životinje, za njihovo napajanje i hranidbu i za pružanje potrebnog liječenja ili obrade; ti se prostori moraju moći lako čistiti i dezinficirati,

– odgovarajuće mjesto za stelju i gnoj,

– odgovarajući sustav za prikupljanje otpadnih voda;

(d) moraju biti očišćeni i dezinficirani prije korištenja po zahtjevu službenog veterinara.

3) Nadležno tijelo može privremeno zabraniti rad ili ukinuti odobrenje u slučaju neudovoljavanja zahtjevima ovoga članka ili drugim odredbama ovog Pravilnika ili drugih propisa koji se odnose na zdravstvena ograničenja. Odobrenje može ponovo biti izdano, kad nadležno tijelo utvrdi da trgovac u potpunosti udovoljava svim zahtjevima ovoga Pravilnika.

4) Nadležno tijelo mora provoditi redovite inspekcije u cilju osiguravanja da su svi zahtjevi ovoga članka ispunjeni.

5) Nadležno tijelo mora ažurno voditi popis trgovaca i objekata koje trgovci koriste u obavljanju djelatnosti te mora omogućiti da su odobreni brojevi dostupni javnosti i državama članicama.

Članak 14.

1) Prijevoznici na koje se odnosi Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka7[12] moraju udovoljavati sljedećim dodatnim uvjetima:

(a) za prevoženje životinja moraju koristiti prijevozno sredstvo koje je:

– konstruirano na način da feces, stelja i hrana za životinje ne može curiti odnosno ispadati iz vozila,

– očišćeno i dezinficirano odmah nakon svakog prijevoza životinja ili da svaki proizvod koji može utjecati na zdravlje životinja i ako je potrebno prije svakog novog utovara životinja, korištenjem dezinfcijensa službeno odobrenih od nadležnog tijela,

(b) moraju imati odgovarajuće prostore za čišćenje i dezinfekciju odobrene od nadležnog tijela, uključujući prostore za odlaganje stelje ili gnoja ili moraju osigurati dokumentaciju koja dokazuje da su ti postupci provedeni od treće strane odobrene od nadležnog tijela.

2) Prijevoznik mora osigurati da za svako vozilo korišteno za prijevoz životinja registar koji sadrži najmanje sljedeće podatke, koji se moraju čuvati najmanje tri godine:

– mjesto i datumi prikupljanja, ime ili naziv i adresa gospodarstva ili sabirnog centra gdje su životinje preuzete,

– mjesta i datumi isporuke te ime i naziv i adresa pošiljatelja;

– vrste i broj prevezenih životinja,

– datum i mjesto dezinfekcije;

– podaci iz pripadajuće dokumentacije, broj, i drugo.

3) Prijevoznici moraju osigurati da pošiljka ili životinje u razdoblju između napuštanja gospodarstva ili sabirnog centa podrijetla i dolaska na odredište ne dođu u kontakt sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa.

4) Prijevoznici moraju dati pisanu izjavu, u kojoj se posebno navodi da:

– će biti poduzete sve mjere potrebne za udovoljavanje uvjetima ovoga Pravilnika, a posebno odredbe određene ovim člankom i u odnosu na odgovarajuću dokumentaciju koja mora pratiti životinje,

– je prijevoz životinja povjeren osoblju koje je ima neophodnu osposobljenost, profesionalnu kompetenciju i znanje.

5) U slučaju utvrđenih nesukladnosti u odnosu na zahtjeve ovoga članka postupa se sukladno s odredbama. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka8.[13]

Članak 15.

1) Ovce i koze tijekom prijevoza do odredišta mora pratiti zdravstveni certifikat, koji je u skladu s obrascima I., II. ili III. iz Dodatka E ovoga Pravilnika, ovisno o namjeni. Certifikat mora biti tiskan na jednom listu papira ili, kada je potrebno na više stranica, a stranice moraju činiti jedinstvenu cjelinu i biti nedjeljive te imati serijski broj. Certifikat mora biti izdan na dan zdravstvenog pregleda na najmanje jednom od službenih jezika države odredišta. Certifikat važi 10 dana od dana zdravstvenog pregleda.

2) Zdravstveni pregled koji se provodi u svrhu izdavanja certifikata, uključujući dodatna jamstva za pošiljku životinja, može se provesti na gospodarstvu podrijetla ili u odobrenom sabirnom centru ili u slučaju životinja za klanje, u prostorima odobrenog trgovca. Certifikat izdaje službeni veterinar, nakon inspekcije, obilaska i kontrole u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

3) Službeni veterinar odgovoran za sabirni centar mora provesti sve potrebne provjere na dopremljenim životinjama.

4) Za ovce i koze za tov/proizvodnju i rasplod koje su otpremljene u državu članicu iz odobrenog sabirnog centra u državi podrijetla, zdravstveni certifikat na koji se odnosi stavak 1. ovoga članka, koji je u skladu s obrascem II. ili III. iz Dodatka E ovoga Pravilnika, ovisno o namjeni, može se izdati isključivo na osnovi provjera određenih u stavku 3. ovoga članka i na temelju službene dokumentacije koja sadržava potrebne podatke napisane od službenog veterinara odgovornog za gospodarstvo podrijetla.

5) Za ovce i koze za klanje koje se otpremaju u države članice iz odobrenog sabirnog centra ili odobrenih objekta/prostora trgovca smještenog u državi podrijetla, zdravstveni certifikat iz stavka 1. ovoga članka koji je u skladu s obrascem I. iz Dodatka E ovoga Pravilnika može se izdati samo na temelju kontrola provedenih u skladu sa stavkom 3. ovoga članka i službenog dokumenta koji sadrži sve potrebne podatke ispunjene od strane službenog veterinara odgovornog za gospodarstvo podrijetla ili sabirni centar na koji se odnosi članak 7. stavak 3. točka (a) alineja prva ovoga Pravilnika.

6) Za ovce i koze namijenjene klanju, koje prolaze kroz odobreni sabirni centar u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) alinejom drugom ovoga Pravilnika službeni veterinar odgovoran za sabirni centar države kroz koju se pošiljka provozi mora osigurati certificiranje za državu odredišta, izdavanjem drugog zdravstvenog certifikata koji je u skladu s obrascem I. iz Dodatka E ovoga Pravilnika, ispunjenim s traženim podacima iz originalnog/ih zdravstvenog certifikata i uz koji je priložena potvrđena preslika certifikata. U navedenom slučaju ukupno vrijeme važenja certifikata ne smije biti duže od razdoblja određenog u stavku 1. ovoga članka.

7) Službeni veterinar koji izdaje zdravstveni certifikat za stavljanje životinja u promet na unutarnjem tržištu Europske zajednice, koji udovoljava obrascima I., II. ili III. u skladu s Dodatkom E ovoga Pravilnika, ovisno o namjeni, mora osigurati da je premještanje zabilježeno u sustavu »TRACES«.

Članak 16.

Odredbe Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije9[14] primjenjuju se osobito na preglede na mjestu podrijetla, na organiziranje i provođenje pregleda koji poduzima država članica odredišta te na zaštitne mjere koje moraju biti provedene.

Članak 17.

Veterinarski stručnjaci Europske komisije mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala ujednačena primjena ovog Pravilnika te u suradnji s nadležnim tijelom, provoditi preglede na licu mjesta. Nadležno tijelo mora pružiti svu pomoć potrebnu stručnjacima za obavljanje njihove zadaće.

Članak 18.

U odnosu na provedbu alternativnog sustava kontrole koji pruža jamstva jednakovrijedna jamstvima iz članka 8. i članka 9. točaka (a) i (c) ovoga Pravilnika u odnosu na kretanja ovaca i koza na njihovim područjima, nadležno tijelo može nadležnim tijelima država članica, na temelju uzajamnosti, odobriti odstupanje od pregleda određenog u članku 4. stavku 1. točki (b) ovoga Pravilnika te od obveze predočenja certifikata određenog u članku 15. ovoga Pravilnika. O navedenom odstupanju mora se obavijestiti Europska komisija.

Članak 19.

1) Gospodarstvo ovaca ili koza službeno slobodno od bruceloze mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom A ovoga Pravilnika.

2) Testovi na B. melitensis i Brucella ovis, radi dobivanja statusa gospodarstva ovaca ili koza službeno slobodnog od bruceloze, propisani su Dodatkom C i D ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Dodaci A do E tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, osim članka 1. točke 2., članka 19. i Dodatka A, C i D koji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/75

Urbroj: 525-06-1-0244/09-1

Zagreb, 20. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK A

POGLAVLJE 1.

I. Gospodarstvo za ovce ili koze službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis)

A. Dodjeljivanje statusa

Gospodarstvo za ovce ili koze službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) je:

1. gospodarstvo na kojemu:

(a) niti jedna životinja prijemljiva na brucelozu (B. melitensis) nije tijekom najmanje 12 mjeseci pokazivala kliničke ili druge znakove bruceloze (B. melitensis);

(b) nema ovaca ili koza koje su cijepljene protiv bruceloze (B. melitensis), osim onih koje su cijepljene najmanje prije dvije godine cjepivom Rev. 1 ili nekim drugim odobrenim cjepivom**;[15]

(c) su dva testa, provedena u razmaku od šest mjeseci ili dulje te obavljena u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na svim ovcama i kozama s toga gospodarstva koje su u vrijeme testiranja bile starije od šest mjeseci, dala negativne rezultate; te

(d) se nakon testiranja iz podtočke (c) ove točke nalaze samo ovce ili koze rođene na tom gospodarstvu ili one koje su, pod uvjetima utvrđenim u Dijelu D ovoga Odjeljka, došle s nekog gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze ili gospodarstva slobodnog od bruceloze, i na kojemu se nakon dodjele statusa i dalje ispunjavaju zahtjevi utvrđeni u Dijelu B ovoga Odjeljka;

2. gospodarstvo koje se nalazi u zemlji ili regiji službeno slobodnoj od bruceloze, u skladu s Odjeljkom II. ovoga Poglavlja.

B. Održavanje statusa

1. Ako se radi o gospodarstvima za ovce ili koze službeno slobodnim od bruceloze, a koja se ne nalaze u dijelu područja službeno slobodnog od bruceloze te na koje se, nakon dodjeljivanja statusa, životinje uvode u skladu sa zahtjevima iz Dijela D ovoga Odjeljka, mora se godišnje pregledati reprezentativni broj ovaca i koza starijih od šest mjeseci. Gospodarstvo može zadržati status gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze ako su rezultati testova negativni.

Za svako gospodarstvo, reprezentativni broj životinja koje se testiraju mora uključivati:

– sve nekastrirane mužjake starije od šest mjeseci,

– sve životinje koje su dovedene na gospodarstvo nakon prethodnog testiranja,

– 25 % ženki koje su u dobi za razmnožavanje (tj. koje su spolno zrele) ili koje su u laktaciji i najmanje 50 ženki po gospodarstvu – osim na gospodarstvima na kojima je manje od 50 takvih ženki, u kojem slučaju sve ženke moraju biti testirane.

2. U slučaju regije koja nije službeno slobodna od bruceloze, a u kojoj je više od 99 % gospodarstava za ovce ili koze proglašeno službeno slobodnim od bruceloze (B. melitensis), učestalost testiranja gospodarstava za ovce ili koze službeno slobodnih od bruceloze može se produljiti na tri godine, uz uvjet da se gospodarstva koja nisu službeno slobodna od bruceloze stave pod službeni nadzor ili podvrgnu programu iskorjenjivanja bolesti.

C. Sumnja na brucelozu ili stvarna pojava bruceloze

1. Ako se na gospodarstvu za ovce ili koze službeno slobodnom od bruceloze:

(a) posumnja da su jedna ili više ovaca ili koza oboljele od bruceloze (B. melitensis), takvom gospodarstvu nadležno tijelo mora ukinuti status gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze. Međutim, ako se životinja ili životinje odmah neškodljivo uklone ili izoliraju, taj se status može privremeno oduzeti do službene potvrde bolesti ili službenog isključivanja sumnje na bolest;

(b) potvrdi pojava bruceloze (B. melitensis), nadležno tijelo može ukinuti privremeno oduzimanje statusa jedino ako se usmrte sve zaražene životinje ili sve životinje prijemljivih vrsta i ako dva testa provedena u razmaku od najmanje tri mjeseca ili dulje, obavljena u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na svim životinjama s gospodarstva starijima od šest mjeseci, daju negativne rezultate.

2. Ako se gospodarstvo iz točke 1. ovoga Dijela nalazi u regiji priznatoj kao službeno slobodna od bruceloze (B. melitensis), nadležno tijelo mora odmah o tome obavijestiti Europsku komisiju i države članice. Nadležno tijelo mora:

(a) usmrtiti sve zaražene životinje i sve životinje prijemljivih vrsta na odnosnom gospodarstvu te o navedenom obavještavati Europsku komisiju i države članice;

(b) provesti epidemiološko istraživanje, a stada koja su epidemiološki povezana sa zaraženim stadom moraju biti podvrgnuta testovima utvrđenim u točki 1. podtočki (b) ovoga Dijela.

3. Ukoliko se izbijanje bruceloze potvrdi u skladu s točkom 2. ovoga Dijela, nakon što su procjenjene okolnosti ponovnog izbijanja bruceloze (B. melitensis), donosi se, ukoliko procjena opravdava, odluka o privremenom oduzimanju ili ukidanju statusa regije službeno slobodne od bruceloze u skladu s posebnim postupkom**.[16] Ako se status ukine, uvjeti za ponovno dodjeljivanje statusa utvrđuju se u skladu s navedenim postupkom.

D. Uvođenje životinja na gospodarstvo za ovce ili koze koje je službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis)

Ovce ili koze se ne smiju uvoditi na gospodarstvo za ovce i koze koje je službeno slobodno od bruceloze, osim ako:

1. dolaze s gospodarstva za ovce ili koze koje je službeno slobodno od bruceloze;

2. ili ukoliko:

– dolaze s gospodarstva slobodnog od bruceloze, i

– pojedinačno su obilježene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika,

– nisu nikada bile cijepljene protiv bruceloze ili ako su bile cijepljene, cijepljenje je provedeno prije više od dvije godine. Ženke starije od dvije godine koje su bile cijepljene u dobi do sedam mjeseci, također se mogu uvesti na gospodarstvo, i

– izolirane su pod službenim nadzorom na gospodarstvu podrijetla i tijekom te izolacije su podvrgnute dvama odvojenim testiranjima u razmaku od najmanje šest tjedana, s negativnim rezultatom provedenim, u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika.

II. DRŽAVA ILI REGIJA SLUŽBENO SLOBODNA OD BRUCELOZE

1. Država ili regija u smislu članka 2. stavka 10. ovoga Pravilnika, može biti priznata kao službeno slobodna od bruceloze, u skladu s posebnim postupkom**:[17]

(a) u kojoj je najmanje 99,8 % gospodarstava ovaca ili koza službeno slobodno od bruceloze; ili

(b) koja ispunjava sljedeće uvjete:

– bruceloza ovaca ili koza je bolest koja se obvezno mora prijavljivati najmanje u posljednih pet godina;

– niti jedan slučaj bruceloze ovaca ili koza nije bio službeno potvrđen najmanje u pet godina;

– cijepljenje je zabranjeno već najmanje tri godine; i

(c) za koju je sukladnost s ovim uvjetima utvrđena u skladu s posebnim postupkom**;

2. u kojoj su ispunjeni uvjeti iz točke 1. ovoga Dijela; i

– prve godine nakon priznavanja zemlje ili regije kao slobodne od bruceloze (B. melitensis) slučajne kontrole provedene na razini gospodarstva ili klaonice pokazuju, s intervalom povjerenja od 99%, da je manje od 0,2 % gospodarstava zaraženo ili da je najmanje 10 % ovaca ili koza starijih od 6 mjeseci podvrgnuto testu provedenom u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatima;

– godišnje, od druge godine nakon priznavanja zemlje ili regije slobodne od bruceloze (B. melitensis) slučajne kontrole provedene na razini gospodarstva ili klaonice pokazuju, s intervalom povjerenja od 95%, da je manje od 0,2 % gospodarstava zaraženo ili da je najmanje 5 % ovaca ili koza starijih od 6 mjeseci podvrgnuto testu provedenom u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatima;

– uvjeti za dodjeljivanje statusa su stalno ispunjeni.

POGLAVLJE 2.
GOSPODARSTVO ZA OVCE ILI KOZE SLOBODNO OD BRUCELOZE (B. MELITENSIS)

A. Dodjeljivanje statusa

1. Gospodarstvo za ovce ili koze slobodno od bruceloze (B. melitensis) je gospodarstvo na kojemu:

(a) niti jedna životinja prijemljiva na brucelozu (B. melitensis) nije tijekom najmanje 12 mjeseci pokazivala kliničke ili druge znakove bruceloze (B. melitensis);

(b) su sve ili neke ovce ili koze cijepljene cjepivom Rev. 1 ili nekim drugim odobrenim cjepivom.** Cijepljene životinje su morale biti cijepljene prije nego su navršile sedam mjeseci;

(c) su dva testa, provedena u razmaku od najmanje šest mjeseci te obavljena u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na svim cijepljenim ovcama i kozama s toga gospodarstva koje su u vrijeme testiranja starije od 18 mjeseci, dala negativne rezultate;

(d) su dva testa, provedena u razmaku od najmanje šest mjeseci te obavljena u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na svim necijepljenim ovcama i kozama s toga gospodarstva koje su u vrijeme testiranja starije od šest mjeseci, dala negativne rezultate; i

(e) se nakon obavljenih testova navedenih u podtočkama (c) ili (d) ove točke, nalaze samo ovce i koze rođene na tom gospodarstvu ili one koje su, pod uvjetima utvrđenim u Dijelu D ovoga Poglavlja, došle s gospodarstva slobodnog od bruceloze; i

2. na kojemu se zahtjevi utvrđeni Dijelom B ovoga Poglavlja nastavljaju ispunjavati i nakon što mu je dodijeljen status gospodarstva slobodnog od bruceloze.

B. Održavanje statusa

Na svakom se gospodarstvu mora svake godine obaviti testiranje na reprezentativnom broju ovaca i koza. Gospodarstvo može zadržati svoj status jedino ako su rezultati testova negativni. Za svako gospodarstvo, reprezentativni broj životinja koje se testiraju mora uključivati:

– sve nekastrirane mužjake starije od šest mjeseci koji nisu cijepljeni,

– sve nekastrirane mužjake starije od 18 mjeseci koji su cijepljeni,

– sve životinje koje su dovedene na gospodarstvo nakon prethodnog testiranja,

– 25 % ženki u dobi za razmnožavanje (spolno zrele) ili koje su u laktaciji, uz najmanje 50 ženki po gospodarstvu, a na gospodarstavu na kojima je manje od 50 takvih ženki, moraju se testirati sve ženke u dobi za razmnožavanje.

C. Sumnja na brucelozu ili stvarna pojava bruceloze

1. Gospodarstvu za ovce ili koze mora se ukinuti status gospodarstva slobodnog od bruceloze ako se na gospodarstvu nalazi jedna ili više ovaca ili koza za koje se sumnja da su oboljele od bruceloze (B. melitensis). Ako se sumnjiva ili zaražena životinja ili životinje odmah unište ili izoliraju, taj se status može privremeno oduzeti do službene potvrde bolesti ili službenog otklanjanja sumnje na tu bolest;

2. Ako se potvrdi pojava bruceloze (B. melitensis), nadležno tijelo može ukinuti privremeno oduzimanje statusa jedino ako se usmrte sve zaražene životinje ili sve životinje prijemljivih vrsta i ako dva testa, provedena u razmaku od najmanje tri mjeseca i obavljena u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na

– svim cijepljenim životinjama starijim od 18 mjeseci,

– svim necijepljenim životinjama starijim od šest mjeseci, daju negativne rezultate.

D. Uvođenje životinja na gospodarstvo za ovce ili koze koje je slobodno od bruceloze (B. melitensis)

Na gospodarstvo za ovce ili koze koje je slobodno od bruceloze (B. melitensis) mogu se uvoditi jedino sljedeće životinje:

1. ovce ili koze koje dolaze s gospodarstva za ovce ili koze koje je slobodno, ili službeno slobodno, od bruceloze (B. melitensis);

2. do datuma određenog za dobivanja statusa gospodarstva slobodnog od bruceloze u okviru planova za iskorjenjivanje bolesti donesenih u skladu posebnim propisom10,[18] ovce ili koze s gospodarstava drugačijih od onih iz točke 1. ovoga Dijela, uz uvjet da ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a) moraju biti pojedinačno označene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika;

(b) moraju potjecati s gospodarstva na kojemu, tijekom najmanje 12 mjeseci, nijedna životinja koja pripada vrstama prijemljivim za brucelozu (B. melitensis) nije pokazivala kliničke ili druge znakove bruceloze (B. melitensis);

(c) u prethodne dvije godine nisu bile cijepljene te na gospodarstvu podrijetla morale su biti držane u izolaciji pod veterinarskim nadzorom i tijekom navedenog razdoblja morale su biti dva puta pretražene u razmaku od najmanje šest tjedana u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom, ili

morale su biti cijepljene cjepivom Rev. 1 ili nekim drugim cjepivom koje je odobreno u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, prije nego su navršile sedam mjeseci i najmanje 15 dana prije ulaska na odredišno gospodarstvo.

E. Promjena statusa

Gospodarstvu za ovce ili koze slobodnom od bruceloze (B. melitensis) može se, nakon razdoblja od najmanje dvije godine, dodijeliti status gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze (B. melitensis) ako:

(a) na njemu nema životinja koje su bile cijepljene protiv bruceloze (B. melitensis) tijekom najmanje dvije prethodne godine;

(b) tijekom toga razdoblja u potpunosti su ispunjavani uvjeti utvrđeni u točki 2. ovoga Dijela;

(c) na kraju druge godine, test proveden u skladu s Dodatkom C ovoga Pravilnika na svim životinjama starijim od šest mjeseci, dao je za sve životinje negativan rezultat.

DODATAK B

Odjeljak I.

– slinavka i šap

– bruceloza (B. melitensis)

– zarazni epididimitis (B. ovis)

– bedrenica

– bjesnoća

Odjeljak II.

– grebež (scrapie)

Odjeljak III.

– zarazna agalakcija

– paratuberkuloza

– kazeozni limfadenitis

– plućna adenomatoza

– Maedi-visna

– virusni artritis/encefalitis koza

DODATAK C

TESTOVI NA BRUCELOZU (B. Melitensis)

Radi dobivanja statusa gospodarstva slobodnog od bruceloze, na gospodarstvu, testiranje na brucelozu (B. melitensis) provodi se Rose-Bengal testom ili metodom reakcije vezanja komplementa koja je opisana u posebnom propisu11,[19] ili nekom drugom metodom koja je priznata u skladu s posebnim postupkom**.[20] Metoda reakcije vezanja komplementa primjenjuje se za testiranje pojedinačnih životinja.

Ako je pri izvođenju Rose-Bengal testa kod više od 5 % životinja na gospodarstvu uočena pozitivna reakcija, na svim se životinjama na gospodarstvu provodi dodatno pretraživanje korištenjem reakcije vezanja komplementa.

Serum koji sadrži 20 ili više ICFTU po ml mora se smatrati pozitivnim kod testa reakcije vezanja komplementa.

Upotrijebljeni antigeni moraju biti odobreni od nacionalnog referentnog laboratorija i moraju biti standardizirani prema drugom međunarodnom standardnom anti-brucella abortus serumu.

DODATAK D

SLUŽBENI TEST NA ZARAZNI EPIDIDIMITIS
(
Brucella ovis)

Test reakcije vezanja komplementa:

Specifični antigen koji se koristi pri testiranju mora biti odobren od nacionalnog referentnog laboratorija i mora biti standardiziran prema međunarodnom standardnom anti-brucella ovis serumu.

Radni serum mora biti standardiziran s međunarodnim standardnim anti-brucella ovis serumom pripremljenim u Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Velika Britanija.

Serum koji sadrži 50 ili više međunarodnih jedinica po ml mora se smatrati pozitivnim.

DODATAK E

OBRAZAC I.

1. Pošiljatelj (naziv i adresa)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT(1)

ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA ILI KOZA ZA KLANJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE

Broj IZVORNIK

2. Primatelj (naziv i adresa)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Izvornik zdravstvenog certifikata Broj(evi).................................................(2)

.............................................................................................................................

Izdan u državi članici podrijetla.......................................................................

..............................................................................................................................

Datum...................................................................................................................

3. Podrijetlo

3.1 Država članica(e) podrijetla(7)

..............................................................................................................................

3.2 Država članica(e) provoza(2) (7)

..............................................................................................................................

5. Mjesto utovara:.............................................................................

............................................................................................................

4. Nadležno tijelo

4.1 Ministarstvo:.........................................................................

..............................................................................................................................

4.2 Odjel.....................................................................................

6. Prijevozno sredstvo(3)

6.1Vrsta.............................................................................................

6.2 Identifikacijska oznaka..............................................................

7. Objekt(i) podrijetla

7.1 Naziv i adresa gospodarstva podrijetla(4)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

7.2 Naziv, adresa i broj odobrenog sabirnog centra(4) ili odobrenog objekta za kupnju i prodaju(4) (5)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

8. Odredište životinja

8.1 Država članica EU:......................................................................

8.2 Naziv, adresa i broj od:

8.2.1 klaonice

8.2.2 odobrenog sabirnog centra

8.2.3 odobrenog sabirnog centra u državi članici provoza(7) (6)

............................................................................................................

............................................................................................................

9. Broj životinja............................................................

10. Identifikacija životinja

10.1 Vrsta životinja...............................................................................................pasmina..............................................................................................

10.2 Individualna identifikacija životinja

Službena individualna identifikacija(7)

Godine (mjeseci) i spol (♀♂kastrirani)

Broj životinja

11. Podrijetlo životinja

Životinje su ili:

(a) rođene i nakon rođenja uzgajane na području Europske zajednice(4); ili

(b) su uvezene iz treće zemlje u skladu s zdravstvenim uvjetima iz posebnog propisaa i u skladu s posebnim propisomb (4).

12. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisane životinje ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

12.1 danas su pregledane (unutar 24 sata prije utovara) i utvrđeno je da ne pokazuju kliničke znakove bolesti;

12.2 da nisu životinje koje treba usmrtiti u okviru programa za iskorjenjivanje zarazne bolesti;

12.3 ne potječu s gospodarstva za koje je na snazi zabrana zbog razloga vezanih uz zdravlje životinja niti su bile u doticaju sa životinjama s takvog gospodarstva, podrazumijeva se da:

12.3.1 je zabrana povezana s pojavom bolesti u prijemljivih životinja s jednom od slijedećih bolesti:

– bruceloza,

– bjesnoća,

– bedrenica;

12.3.2 je nakon klanja i/ili uništavanja posljednje bolesne ili prijemljive životinje na navedene bolesti, zabrana trajala najmanje:

– 42 dana u slučaju bruceloze,

– 30 dana u slučaju bjesnoće

– 15 dana u slučaju bedrenice;

12.3.3 ne potječu s gospodarstva, niti su bile u kontaktu sa životinjama iz zaraženog područja određenog u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i koje imaju zabranu napuštanja gospodarstva;

12.3.4 nisu predmet mjera vezanih uz zdravlje životinja koje se poduzimaju u skladu sa zakonodavstvom Zajednice za slinavku i šap niti su bile cijepljene protiv slinavke i šapa;

12.4 Na temelju pisane izjave posjednika ili na temelju pregleda registra gospodarstva i dokumenata za promet koji se čuvaju u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (NN 111/08)c, posebno u skladu s Dijelom B i C Dodatka navedenog Pravilnika.

12.4.1 Potječu s gospodarstva na kojemu su kontinuirano boravile tijekom najmanje 21 dan prije utovara ili su od rođenja na gospodarstvu ukoliko su životinje mlađe od 21 dan i u koje nisu uvođeni papkari iz trećih zemalja tijekom posljednjih 30 dana prije otpreme, osim ukoliko su životinje uvođene u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozad;

12.4.2 ili

(i) potječu s gospodarstva u koje se nisu uvodile ovce i koze, osim ukoliko su se uvodile u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozad, tijekom posljednjih 21 dan prije otpreme s gospodarstva(4), ili

(ii) su prevezene direktno sa gospodarstva u klaonicu(4).

13.1 Životinje su prevožene u prijevoznom sredstvu koje je prethodno bilo očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom, na način da se osigura adekvatna zaštita zdravstvenog statusa životinja.

13.2 Na temelju službene dokumentacije koja prati pošiljku životinja na koju se odnosi ovaj zdravstveni certifikat, početak putovanja je.......................................................(upisati datum) (8) (9).

13.3 Tijekom pregleda životinje su bile u kondiciji za prijevoz u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae (10).

14. Ovaj certifikat

(i) važi 10 dana od dana pregleda životinja na gospodarstvu podrijetla ili odobrenom sabirnom centru ili odobrenom objektu za kupnju i prodaju u državi članici podrijetla(4)., ili

(ii) prestaje važiti u skladu s člankom 15. stavkom 5. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozaf……………………….(upisati datum) (2) (4).

14.1 Službeni pečat i potpis

14.2 Mjesto:

................................................................................................................(mjesto pregleda)

14.3 Sastavljeno

............................................(datum pregleda)

14.4 Potpis službenog veterinara

...............................................................................................................................................

(Ime i zvanje, velikim pisanim slovima)

Bilješke

(1) Zdravstveni certifikat se može izdati samo za životinje koje će se prevoziti istim željezničkim vagonom, kamionom, zrakoplovom ili brodom, koje potječu iz istog gospodarstva/sabirnog centra i koje se šalju istom primatelju.

(2) Ispuniti u slučaju pošiljke okupljene u odobrenom sabirnom centru koji se nalazi u državi članici provoza.

(3) Upisati registracijski broj željezničkog vagona i kamiona, broj leta zrakoplova i ime broda.

(4) Izbrisati nepotrebno.

(5) Samo za destinaciju 8.2.1

(6) Samo u slučaju točke 12.4.2(i).

(7) Broj države i mjesto.

(8) U slučaju kad pošiljka sadrži životinje okupljene u sabirnom centru koje su utovarene različitih datuma, datum koji se odnosi na cijelu pošiljku je najraniji datum napuštanja gospodarstva podrijetla bilo kojeg dijela pošiljke.

(9) Ispuniti u slučaju okupljanja pošiljke u sabirnom centru ili odobrenom objektu za kupnji i prodaju.

(10) Ova izjava ne isključuje prijevoznike od njihovih obveza u skladu s odredbama Zajednice koje su na snazi vezano za kondicijom životinja koje se prevoze.

OBRAZAC II.

1. Pošiljatelj (naziv i adresa)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT(1)

ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA ILI KOZA ZA TOV IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE

Broj IZVORNIK

2. Primatelj (naziv i adresa)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

3. Država članica...................................................................................................

4. Nadležno tijelo

4.1 Ministarstvo:..................................................................................................

...............................................................................................................................

4.2 Odjel...............................................................................................................

5. Mjesto utovara:.........................................................................

............................................................................................................

4. Nadležno tijelo

4.1 Ministarstvo:..................................................................................................

...............................................................................................................................

4.2 Odjel...............................................................................................................

6. Prijevozno sredstvo(3)

6.1 Vrsta...............................................................................................

6.2 Identifikacijska oznaka................................................................

7. Objekt(i) podrijetla

7.1 Naziv i adresa gospodarstva(4):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

7.2 Naziv, adresa i broj odobrenog sabirnog centra u državi članici EU(4)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

8. Odredište životinja

8.1 Država članica EU:.....................................................................

8.2.1 Naziv i adresa gospodarstva(4)

8.2.2 Naziv, adresa i broj odobrenog sabirnog centra u državi članici podrijetla(4)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

9. Broj životinja..................................................................................................................................................................................................................

10. Identifikacija životinja

10.1 Vrsta životinja............................................................................................ pasmina.................................................................................................

10.2 Individualna identifikacija životinja

Službena individualna identifikacija(7)

Godine (mjeseci) i spol (♀♂kastrirani)

Broj životinja

11. Podrijetlo životinja

Životinje su ili:

(a) rođene i nakon rođenja uzgajane na području Europske zajednice(4); ili

(b) su uvezene iz treće zemlje u skladu s zdravstvenim uvjetima iz posebnog propisaa i u skladu s posebnim propisomb (4).

12. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisane životinje ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

12.1 danas su pregledane (unutar 24 sata prije utovara) i utvrđeno je da ne pokazuju kliničke znakove bolesti;

12.2 da nisu životinje koje treba usmrtiti u okviru programa za iskorjenjivanje zarazne bolesti;

12.3 ne potječu s gospodarstva za koje je na snazi zabrana zbog razloga vezanih uz zdravlje životinja niti su bile u doticaju sa životinjama s takvog gospodarstva, podrazumijeva se da:

12.3.1 je zabrana povezana s pojavom bolesti u prijemljivih životinja s jednom od sljedećih bolesti:

– bruceloza,

– bjesnoća,

– bedrenica;

12.3.2 je nakon klanja i/ili uništavanja posljednje bolesne ili prijemljive životinje na navedene bolesti, zabrana trajala najmanje:

– 42 dana u slučaju bruceloze,

– 30 dana u slučaju bjesnoće

– 15 dana u slučaju bedrenice;

12.3.3 ne potječu s gospodarstva niti su bile u kontaktu s životinjama iz zaraženog područja određenog u skladu s zakonodavstvom Zajednice i koje imaju zabranu napuštanja gospodarstva;

12.3.4 nisu predmet mjera vezanih uz zdravlje životinja koje se poduzimaju u skladu s zakonodavstvom Zajednice za slinavku i šap niti su bile cijepljene protiv slinavke i šapa;

12.4 Na temelju pisane izjave posjednika ili na temelju pregleda registra gospodarstva i dokumenata za promet koji se čuvaju u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (NN 111/08)c, posebno u skladu s Dijelom B i C Dodatka navedenog Pravilnika, životinje su boravile na jednom gospodarstvu podrijetla najmanje 30 dana prije utovara ili su boravile na gospodarstvu podrijetla od rođenja ukoliko su životinje mlađe od 30 dana i ukoliko niti jedna ovca i koza nije uvedena na navedeno gospodarstvo tijekom najmanje 21 dan prije utovara i u koje nisu uvođeni papkari koji potječu iz treće zemlje tijekom najmanje 30 dana prije otpreme, osim u slučaju ukoliko su životinje uvedene u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozad;

12.5 ispunjavaju dodatna jamstva iz članka 10. ili 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozag koja se odnose na države članice odredišta ili dijelove njihovih područja ……………………………………………………………………………..

(upisati državu članicu ili dio njezinog područja u Odluci Komisije……./…..EZ (4).

12.6 ispunjavaju najmanje jedan od slijedećih uvjeta iz 12.6.1, 12.6.2 ili 12.6.3, te udovoljavaju uvjetima za uvođenje ovce ili koze na gospodarstvo koje je službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4):

12.6.1 gospodarstvo podrijetla se nalazi u državi članici ili na dijelu njezinog područja.....................................................

(upisati naziv države članice ili dio njezinog područja koja službeno slobodna od bruceloze u skladu s Odlukom Komisije....../...../EZ(4), ili

12.6.2 dolaze s gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze (B. melitensis) (4); ili

12.6.3 dolaze s gospodarstva slobodnog od bruceloze (4) i

(i) pojedinačno su označene,

(ii) nisu bile cijepljene protiv bruceloze ili ukoliko su bile cijepljene prije više od dvije godine ili su ženske životinje starije od dvije godine koje su bile cijepljene prije navršenih sedam mjeseci starosti,

(iii) bili su izolirane pod službenim nadzorom na gospodarstvu podrijetla i tijekom izolacije su dva pute testirane, u razmaku od najmanje šest tjedana, na brucelozu s negativnim rezultatom u skladu s Dodatkom C Direktive Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae

12.7 su usklađeni s najmanje jednim od slijedećih uvjeta iz 12.7.1, 12.7.2 ili 12.7.3 i stoga omogućavaju uvođenje ovaca i koza na gospodarstvo koje je slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4):

12.7.1 dolaze sa gospodarstva koje je službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4); ili

12.7.2 dolaze s gospodarstva slobodnog od bruceloze (4); ili

12.7.3 sve do određivanja datuma u planu suzbijanja odobrenim u skladu s posebnim propisomh, potječu s gospodarstva koji nije u skladu 12.7.1 i 12.7.2 i udovoljavaju slijedećim uvjetima:

(i) pojedinačno su označene;

(ii) potječu s gospodarstva na kojemu su sve prijemljive životinje za brucelozu (B. melitensis) nisu pokazivale kliničke ili bilo koje druge znakove bruceloze tijekom najmanje 12 mjeseci;

(iii) ili:

– nisu bile cijepljene protiv bruceloze (B. melitensis) tijekom zadnje dvije godine, i-

– bile su u izolaciji pod veterinarskim nadzorom na gospodarstvu podrijetla i tijekom izolacije dva puta su testirane na brucelozu s negativnim rezultatom u razmakom od najmanje šest tjedana u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae (4),

ili

– cijepljene su sa Rev.1 cjepivom prije sedam mjeseci starosti ali ne kasnije od 15 dana prije uvođenja na gospodarstvo odredišta(4);

13.1 Životinje su prevožene u prijevoznom sredstvu koje je prethodno bilo očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom, na način da se osigura adekvatna zaštita zdravstvenog statusa životinja.

13.2 Na temelju službene dokumentacije koja prati pošiljku životinja na koju se odnosi ovaj zdravstveni certifikat, početak putovanja je.......................................................(upisati datum) (5).

13.3 Tijekom pregleda životinje su bile u kondiciji za prijevoz u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (NN 7/07)i (6).

14. Ovaj certifikat važi 10 dana od dana pregleda životinja.

14.1 Službeni pečat i potpis

14.2 Mjesto:

.................................................................................................................(mjesto pregleda)

14.3 Sastavljeno

..................................................................................................................(datum pregleda)

14.4 Potpis službenog veterinara

................................................................................................................................................

(Ime i zvanje, velikim pisanim slovima)

Bilješke

(1) Zdravstveni certifikat se može izdati samo za životinje koje će se prevoziti istim željezničkim vagonom, kamionom, zrakoplovom ili brodom, koje potječu s istog gospodarstva i koje se šalju istom primatelju.

(2) Upisati registracijski broj željezničkog vagona i kamiona, broj leta zrakoplova i ime broda.

(3) Broj države i mjesto.

(4) Izbrisati nepotrebno.

(5) U slučaju kad pošiljka sadrži životinje okupljene u sabirnom centru koje su utovarene različitih datuma, datum koji se odnosi na cijelu pošiljku je najraniji datum napuštanja gospodarstva podrijetla bilo kojeg dijela pošiljke.

(6) Ova izjava ne isključuje prijevoznike od njihovih obveza u skladu s odredbama Zajednice koje su na snazi vezano za kondicijom životinja koje se prevoze.

OBRAZAC III.

1. Pošiljatelj (naziv i adresa)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT(1)

ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA ILI KOZA ZA UZGOJ IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE

Broj IZVORNIK

2. Primatelj (naziv i adresa)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

3. Država članica(3)...............................................................................................

4. Nadležno tijelo

4.1 Ministarstvo:....................................................................................................

.................................................................................................................................

4.2 Odjel.................................................................................................................

5. Mjesto utovara: .........................................................................

...........................................................................................................

4. Nadležno tijelo

4.1 Ministarstvo:....................................................................................................

.................................................................................................................................

4.2 Odjel.................................................................................................................

6. Prijevozno sredstvo(2)

6.1Vrsta ...........................................................................................

6.2 Identifikacijska oznaka ............................................................

7. Objekt(i) podrijetla

7.1 Naziv i adresa gospodarstva(4):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7.2 Naziv, adresa i broj odobrenog sabirnog centra u državi članici EU

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Odredište životinja

8.1 Država članica EU:.................................................

8.2.1 Naziv i adresa gospodarstva(4)

8.2.2 Naziv, adresa i registracijski broj sabirnog centra u državi članici podrijetla(4)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

9. Broj životinja...................................................................................................................................................................................................................

10. Identifikacija životinja

10.1 Vrsta životinja.........................................................................................pasmina.........................................................

10.2 Individualna identifikacija životinja

Službena individualna identifikacija(3)

Godine (mjeseci) i spol (♀♂kastrirani)

Broj životinja

11. Podrijetlo životinja

Životinje su ili:

(a) rođene i nakon rođenja uzgajane na području Europske zajednice(4); ili

(b) su uvezene iz treće zemlje u skladu s zdravstvenim uvjetima iz posebnog propisaa i u skladu s posebnim propisomb (4).

12. Podaci o zdravlju

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisane životinje ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

12.1 danas su pregledane (unutar 24 sata prije utovara) i utvrđeno je da ne pokazuju kliničke znakove bolesti;

12.2 da nisu životinje koje treba usmrtiti u okviru programa za iskorjenjivanje zarazne bolesti;

12.3 ne potječu s gospodarstva za koje je na snazi zabrana zbog razloga vezanih uz zdravlje životinja niti su bile u doticaju sa životinjama s takvog gospodarstva, podrazumijeva se da:

12.3.1 je zabrana povezana s pojavom bolesti u prijemljivih životinja s jednom od slijedećih bolesti:

– bruceloza,

– bjesnoća,

– bedrenica;

12.3.2 je nakon klanja i/ili uništavanja posljednje bolesne ili prijemljive životinje na navedene bolesti, zabrana trajala najmanje:

– 42 dana u slučaju bruceloze,

– 30 dana u slučaju bjesnoće

– 15 dana u slučaju bedrenice;

12.3.3 ne potječu s gospodarstva niti su bile u kontaktu sa životinjama iz zaraženog područja određenog u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i koje imaju zabranu napuštanja gospodarstva;

12.3.4 nisu predmet mjera vezanih uz zdravlje životinja koje se poduzimaju u skladu sa zakonodavstvom Zajednice za slinavku i šap niti su bile cijepljene protiv slinavke i šapa;

12.4 Na temelju pisane izjave posjednika ili na temelju pregleda registra gospodarstva i dokumenata za promet koji se čuvaju u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (NN 111/08)c, posebno u skladu s Dijelom B i C Dodatka navedenog Pravilnika, životinje su boravile na jednom gospodarstvu podrijetla najmanje 30 dana prije utovara ili su boravile na gospodarstvu podrijetla od rođenja ukoliko su životinje mlađe od 30 dana i ukoliko niti jedna ovca i koza nije uvedena na navedeno gospodarstvo tijekom najmanje 21 dan prije utovara i u koje nisu uvođeni papkari koji potječu iz treće zemlje tijekom najmanje 30 dana prije otpreme, osim u slučaju ukoliko su životinje uvedene u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozad;

12.5 ispunjavaju dodatna jamstva iz članka 10. ili 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozag koja se odnose na države članice odredišta ili dijelove njihovih područja ………………………………………………………………………

(upisati državu članicu ili dio njezinog područja u Odluci Komisije……./…..EZ (4).

12.6 ispunjavaju najmanje jedan od slijedećih uvjeta iz 12.6.1, 12.6.2 ili 12.6.3, te udovoljavaju uvjetima za uvođenje ovce ili koze na gospodarstvo koje je službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4):

12.6.1 gospodarstvo podrijetla se nalazi u državi članici ili na dijelu njezinog područja.....................................................

(upisati naziv države članice ili dio njezinog područja koja službeno slobodna od bruceloze u skladu s Odlukom Komisije....../...../EZ (4), ili

12.6.2 dolaze s gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze (B. melitensis) (4); ili

12.6.3 dolaze s gospodarstva slobodnog od bruceloze i

(i) pojedinačno su označene i

(ii) nisu bile cijepljene protiv bruceloze ili ukoliko su bile cijepljene prije više od dvije godine ili su ženske životinje starije od dvije godine koje su bile cijepljene prije navršenih sedam mjeseci starosti,

(iii) bili su izolirane pod službenim nadzorom na gospodarstvu podrijetla i tijekom izolacije su dva pute testirane, u razmaku od najmanje šest tjedana, na brucelozu s negativnim rezultatom u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae (4);

12.7 su usklađeni s najmanje jednim od slijedećih uvjeta iz 12.7.1, 12.7.2 ili 12.7.3 i stoga omogućavaju uvođenje ovaca i koza na gospodarstvo koje je slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4):

12.7.1 dolaze sa gospodarstva koje je službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) (4); ili

12.7.2 dolaze s gospodarstva slobodnog od bruceloze (4); ili

12.7.3 sve do određivanja datuma u planu suzbijanja odobrenim u skladu s posebnim propisom h, potječu s gospodarstva koji nije u skladu 12.7.1 i 12.7.2 i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

(i) pojedinačno su označene;

(ii) potječu s gospodarstva na kojemu su sve prijemljive životinje za brucelozu (B. melitensis) nisu pokazivale kliničke ili bilo koje druge znakove bruceloze tijekom najmanje 12 mjeseci; i

(iii) ili:

– nisu bile cijepljene protiv bruceloze (B. melitensis) tijekom zadnje dvije godine, i-

– bile su u izolaciji pod veterinarskim nadzorom na gospodarstvu podrijetla i tijekom izolacije dva puta su testirane na brucelozu s negativnim rezultatom u razmakom od najmanje šest tjedana u skladu s Dodatkom C Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae (4),

ili

– cijepljene su sa Rev.1 cjepivom prije sedam mjeseci starosti,

– da su cijepljene tijekom 15 dana prije izdavanja ovoga certifikata (4);-

12.8 s obzirom na infekciju ovnova (B.ovis), koji nisu kastrirani i koji se koriste za rasplod, moraju:

(i) dolaziti sa gospodarstva na kojem nije bilo slučaja infekcije ovnova (B.ovis) tijekom zadnjih 12 mjeseci, i

(ii) biti trajno držani na navedenom gospodarstvu 60 dana prije otpreme i

(iii) biti testirane, unutar 30 dana prije otpreme, na test ta utvrđivanje infekcije ovnova (B.ovis),s negativnim rezultatom u skladu s Dodatkom D Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozae;

12.9 uz znanje potpisnika i u skladu s izjavom od strane posjednika, ne potječu s gospodarstva niti su bile u kontaktu s životinjama s gospodarstva u kojem su klinički utvrđene sljedeće bolesti:

(i) tijekom posljednjih šest mjeseci, zarazna agalakcija koza i ovaca, u ovaca (Mycoplasma agalctiae) i u koza (mycoplasma agalactiae, M. capricolum., M.mycoides subsp.mycoides large colony):

(ii) tijekom posljednjih 12 mjeseci, paratuberkuloza i kazeozni limfadenitis koza i ovaca;

(iii) tijekom posljednje tri godine, plućna adenomatoza ovaca, Maedi-visna ili artritis encefalitis koza. Navedeno razdoblje se skraćuje se na 12 mjeseci ukoliko su životinje zaražene s Maedi-visna ili artritis encefalitis koza zaklane i ostale su životinje čiji je rezultat negativan na dva provedena testa;

12.10 s obzirom na grebež ovaca, životinje ispunjavaju zahtjeve određene u Dodatku Poglavlju A Dijelu I. točki (a) Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatijaj;

12.10.1 ukoliko je odredište na koje se odnosi država članica ili njezino područje u skladu s Dodatkom VIII. Dijelom I. Poglavljem A točkom (b) ili (c) Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatijaj ispunjava dodatna jamstva koja se odnose na državu članicu odredišta ili njezino područje Uredba (EZ) br……….(4)

(upisati državu članicu ili njezino područje)..............................................................................................

13.1 Životinje su prevožene u prijevoznom sredstvu koje je prethodno bilo očišćeno i dezinficirano sa službeno odobrenim dezinficijensom, na način da se osigura adekvatna zaštita zdravstvenog statusa životinja.

13.2 Na temelju službene dokumentacije koja prati pošiljku životinja na koju se odnosi ovaj zdravstveni certifikat, početak putovanja je.......................................................(upisati datum) (5).

13.3 Tijekom pregleda životinje su bile u kondiciji za prijevoz u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupakai (NN 7/07).

14. Ovaj certifikat vrijedi 10 dana od dana pregleda životinja.

14.1 Službeni pečat i potpis

14.2 Mjesto:

....................................................................................................................(mjesto pregleda)

14.3 Sastavljeno

....................................................................................................................(datum pregleda)

14.4 Potpis službenog veterinara

.................................................................................................................................................

(Ime i zvanje, velikim pisanim slovima)

Bilješke

(1) Zdravstveni certifikat se može izdati samo za životinje koje će se prevoziti istim željezničkim vagonom, kamionom, zrakoplovom ili brodom, koje potječu s istog gospodarstva i koje se šalju istom primatelju.

(2) Upisati registracijski broj željezničkog vagona i kamiona, broj leta zrakoplova i ime broda.

(3) Broj države i mjesto.

(4) Izbrisati nepotrebno.

(5) U slučaju kad pošiljka sadrži životinje okupljene u sabirnom centru koje su utovarene različitih datuma, datum koji se odnosi na cijelu pošiljku je najraniji datum napuštanja gospodarstva podrijetla bilo kojeg dijela pošiljke.

(6) Ova izjava ne isključuje prijevoznike od njihovih obveza u skladu s odredbama Zajednice koje su na snazi vezano za kondicijom životinja koje se prevoze.

FUSNOTE

a Odluka Komisije 79/542/EEZ od 21. prosinca 1976. o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz u države članice goveda, svinja i svježeg mesa

b Direktiva Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za uvoz i provoz Zajednicom određenih živih papkara, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEz i ukida Direktiva 72/462/EEZ

c Uredba Vijeća br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. kojom se uspostavlja sustav identifikacije i registracije ovaca i koza te mijenja Uredba (EZ) br. 1782/2003 te Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

d članak 4a stavak 2. Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice

e Direktiva Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice

f članak 9. stavak 5. Direktive vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

g članak 7. ili 8. Direktive vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

h Odluka Vijeća 90/242/EEZ od 21. svibnja 1990. kojom se donose financijske mjere Zajednice za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza

i Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97

j Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 999/2001 od 22. svibnja 2001. kojom se utvrđuju pravila za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

[2]2 Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i njihovih proizvoda u prometu na unutarnjem tržištu zajednice, a u svrhu potpune uspostave unutarnjeg tržišta.

[3]3 Člankom 2. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe članka 2. Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[4]4 Člankom 2. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe članka 2. Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[5]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[6]5 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i njihovih proizvoda u prometu na unutarnjem tržištu zajednice, a u svrhu potpune uspostave unutarnjeg tržišta.

[7]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[8]6 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[9]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[10]** Postupak Europske komisije

[11]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[12]7 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[13]8 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i kojom se mijenja Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[14]9 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i njihovih proizvoda u prometu na unutarnjem tržištu zajednice, a u svrhu potpune uspostave unutarnjeg tržišta.

[15]** Postupak Europske komisije

[16]** Postupak Europske komisije

[17]** Postupak Europske komisije

[18]10 Odluka Vijeća 90/242/EEZ od 21. svibnja 1990. kojom se donose financijske mjere Zajednice za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza

[19]11 Odluka Vijeća 90/242/EEZ od 21. svibnja 1990. kojom se donose financijske mjere Zajednice za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza

[20]** Postupak Europske komisije