Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

NN 52/2009 (29.4.2009.), Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

1222

Na temelju članka 155. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08.) Odbor za konstituiranje Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine, donio je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom pobliže se uređuje ustrojstvo Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Komora) i tijela Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, oblici udruživanja ovlaštenih inženjera građevinarstva za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, postupak upisa u imenike i upisnike Komore, način vođenja imenika i upisnika Komore, strukovne smjerove i zadaće smjerova građevinske struke, prava i dužnosti ovlaštenih inženjera građevinarstva udruženih u Komoru, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera građevinarstva, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, tijela za pokretanje i vođenje arbitražnog postupka, ustrojstvo Tajništva Komore i druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera građevinarstva i Komore.

(2) Ovaj Statut je najviši opći akt Komore.

Članak 2.

Komora je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri građevinarstva savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pritom štite i unaprjeđuju hrvatsku graditeljsku baštinu.

Članak 3.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA.

(2) Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS.

(3) Skraćeni naziv Komore je: HKIG.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(5) Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

(6) Danom upisa u sudski registar Komora stječe svojstvo pravne osobe i započinje s radom.

Članak 4.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore.

Članak 5.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izdavanjem službenog Glasila i objavama na internetskim stranicama Komore.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Statutu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

II. DJELATNOST KOMORE

Članak 7.

(1) Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), te drugi poslovi određeni ovim Statutom.

(2) Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:

– uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su njezini članovi,

– uspostavlja i vodi Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su njezini članovi,

– uspostavlja i vodi Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru,

– uspostavlja i vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje,

– uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih ureda,

– uspostavlja i vodi Upisnik projektantskih društava,

– uspostavlja i vodi Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim diplomiranim inženjerima građevinarstva,

– uspostavlja i vodi Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala rješenje za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,

– uspostavlja i vodi Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije,

– izdaje i oduzima pečat i iskaznicu ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

– obavlja nadzor nad radom ovlaštenih inženjera građevinarstva

– uspostavlja i vodi Evidenciju o stegovnim postupcima,

– uspostavlja i vodi Evidenciju o arbitražnim postupcima,

– uspostavlja i vodi Evidenciju o članovima brisanim iz Imenika i Upisnika Komore.

(3) Komora obavlja i sljedeće poslove:

– unaprjeđuje inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba.

– čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva te osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

– nadzire rad ovlaštenih inženjera u zajedničkim uredima, projektantskim društvima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom.

– skrbi se da ovlašteni inženjeri savjesno i u skladu s posebnim zakonom obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera, štiti materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

– razvija strukovnu etiku.

– provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

– surađuje s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore.

– predstavlja članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

– izdaje glasilo i druge publikacije te vodi internetsku stranicu.

– rješava u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri sporazumno povjeravaju Arbitraži Komore te u sporovima trećih osoba koje rješavanje povjere Komori.

– uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama.

– daje pravne savjete i drugu stručnu pomoć članovima Komore, a vezano uz obavljanje djelatnosti.

– osniva udruge, trgovačka društva, provodi osnivanje, udruživanje ili spajanje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i obavljanja djelatnosti građenja te postizanja drugih ciljeva u interesu struke a sve u skladu s posebnim propisima.

– u cilju obavljanja stručnih poslova može osnivati urede i centre.

– obavlja administrativne, stručne i pravne poslove za udruge te ostale organizacijske oblike udruživanja ili spajanja u kojima je Komora osnivač.

Članak 8.

(1) Imenici, upisnici i druge javne evidencije koje vodi Komora u obavljanju javnih ovlasti javne su knjige, a isprave koje izdaju u obavljanju tih javnih ovlasti, javne su isprave.

(2) U postupcima za upis u imenike, upisnike i druge javne evidencije te u postupcima u kojima se odlučuje o stjecanju i gubitku određenog prava, tijela Komore odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u sklopu pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Članovi Komore ostvaruju svoje interese i upravljaju Komorom putem svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore te drugim ustrojstvenim oblicima rada.

(2) Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

(4) Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

III. USTROJSTVO KOMORE

TIJELA KOMORE, OPĆE ODREDBE

Članak 10.

(1) Tijela Komore jesu Skupština Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore, predsjednik Komore, stegovna tijela Komore, arbitraža (Arbitražni sud), Odbor za upis i Tajništvo Komore te druga tijela osnovana ovim Statutom.

(2) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Članak 11.

(1) Mandat izabranih i imenovanih predstavnika u tijela Komore traje četiri godine.

(2) Isti članovi Komore mogu biti ponovo birani u tijela Komore.

(3) Ako se ne provedu izbori za članove Skupštine Komore ili za druga tijela Komore, dosadašnji izabrani članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova.

Skupština Komore

Članak 12.

(1) Skupština Komore je najviše tijelo odlučivanja Komore, koju čini 85 izabranih predstavnika.

(2) Mandat članova Skupštine Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 13.

(1) Skupština Komore:

– donosi Statut Komore,

– donosi Kodeks strukovne etike Komore,

– donosi Cjenik usluga Komore,

– donosi Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku,

– donosi Pravilnik o stegovnom postupanju,

– donosi Pravilnik o radu,

– donosi Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Komore,

– donosi Pravilnik o ispravama i podacima, koji se smatraju poslovnom tajnom,

– donosi Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,

– donosi Pravilnik o počasnim članovima Komore,

– donosi Pravilnik o upisima,

– donosi Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Komore,

– donosi Pravilnik o znaku Komore,

– donosi Pravilnik o izborima za tijela Komore,

– donosi Pravilnik o priznanjima Komore,

– donosi Pravilnik o plaćanju članarine i ostalih davanja Komore,

– donosi Pravilnik o pečatima i iskaznicama,

– donosi Poslovnike o radu,

– donosi odluku o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,

– donosi godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog proračuna,

– prihvaća Izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore,

– utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi Program rada Komore,

– odlučuje o raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja,

– bira predsjednika Komore,

– bira članove Odbora za upis Komore,

– bira članove Nadzornog odbora Komore,

– imenuje na prijedlog Upravnog odbora Komore članove Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja, arbitre Arbitražnog suda,

– bira članove Upravnog odbora Komore,

– raspravlja i prihvaća Izvještaj o radu Komore i tijela Komore,

– raspravlja i o ostalim pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih propisima,

– raspravlja o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga, te u svezi s tim pitanjima donosi stavove i preporuke,

– odlučuje o međusobnim odnosima i udruživanju s drugim komorama,

– odlučuje o suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa,

– odlučuje i o drugim pitanjima na prijedlog predsjednika Komore i drugih tijela Komore.

(2) Po potrebi Skupština Komore može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(3) Skupština Komore odgovara na sva pitanja koja joj upute tijela Komore te može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 14.

(1) Skupština Komore odlučuje na sjednicama koje su javne, osim ako članovi Skupštine odluče da su sjednica ili odlučivanje o nekom pitanju zatvoreni za javnost.

(2) Skupština Komore može odlučivati ako je na njoj prisutna većina njezinih članova.

(3) Odluka Skupštine Komore donesena je ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

(4) U slučaju spriječenosti člana Skupštine Komore da prisustvuje sjednici, on može ovlastiti drugog člana Skupštine Komore da glasuje u njegovo ime.

(5) Ovlaštenje iz stavka 4. ovoga članka daje se u obliku punomoći i dostavlja glavnom tajniku Komore prije početka održavanja sjednice Skupštine Komore.

Članak 15.

(1) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore koji je po funkciji i predsjednik Skupštine Komore.

(2) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se najmanje jednom na godinu po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih financijskih dokumenata.

(3) Sjednica Skupštine Komore može se održati i pisanim putem elektroničkom poštom. O načinu održavanja sjednice Skupštine Komore odlučuje predsjednik Skupštine Komore u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

(4) Predsjednik Komore može sazvati Skupštinu Komore u svako doba ili ako to zbog rješavanja određenih pitanja pisano zatraži Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore, uz navođenje predmeta rasprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu Komore te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv, najkasnije u roku od 21 dan od primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine Komore.

Članak 16.

(1) Poziv za Skupštinu Komore s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka za donošenje dostavlja se članovima Skupštine Komore elektroničkom poštom najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

(2) Materijal za sjednicu Skupštine Komore dostupan je u sjedištu Komore.

Članak 17.

(1) Glasovanje na Skupštini Komore je javno, osim ako u pojedinačnim slučajevima nije drukčije određeno.

(2) Skupštini Komore, koja se ne vodi pisanim putem elektroničkom poštom, nazočan je javni bilježnik koji prati rad i vodi zapisnik sjednice Skupštine Komore.

Članak 18.

Prava i dužnosti članova Skupštine Komore, djelokrug rada, radna tijela, način sazivanja, održavanja i odlučivanja te druga pitanja od važnosti za rad Skupštine Komore pobliže se uređuje poslovnikom o radu.

Upravni odbor Komore

Članak 19.

(1) Komora ima Upravni odbor Komore kojeg čine osam (8) članova i predsjednik Komore.

(2) Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

(3) Upravni odbor Komore je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Komore i donesenih odluka.

(4) Radom Upravnog odbora Komore rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati.

Članak 20.

(1) Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,

– utvrđuje prijedlog Statuta Komore i drugih općih akata koje donosi Skupština Komore,

– donosi Program vježbeničke prakse s načinom provedbe,

– donosi i ostale akte Komore u okviru svoje nadležnosti,

– predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja,

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

– izdaje prethodne suglasnosti projektantskim društvima o suglasnosti ugovora o osnivanju sa Zakonom, Statutom i općim aktima Komore,

– donosi rješenje o zabrani rada projektantskog društva u skladu s odredbama Zakona,

– razmatra ugovore o osnivanju zajedničkih ureda,

– sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini,

– upravlja financijskim poslovanjem Komore,

– utvrđuje troškove stegovnog postupka,

– utvrđuje troškove arbitražnog postupka,

– brine se za unapređenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu,

– imenuje uredništvo te glavnog urednika Glasila Komore,

– utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa,

– obavlja ostale poslove određene Zakonom i ovim Statutom,

– imenuje glavnog urednika internetske stranice Komore,

– predlaže dnevni red Skupštine Komore,

– imenuje Izborna povjerenstva,

– predlaže Skupštini Komore osobu za predsjednika Komore,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora Komore,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Upravnog odbora Komore,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za izbor članova Odbora za upis,

– predlaže Skupštini kandidacijsku listu za predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda,

– predlaže članove stegovnih vijeća,

– predlaže Skupštini kandidacijsku listu za stegovnog tužitelja i dva zamjenika,

– predlaže kandidacijsku listu za arbitre Arbitražnog suda,

– razmatra i predlaže Skupštini prihode i rashode Komore,

– razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koje osniva,

– predlaže Skupštini Komore osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština Komora,

– osniva urede i centre i druge oblike strukovnog djelovanja Komore,

– ustanovljuje listu članova za provođenje redovitog stručnog nadzora nad radom članova Komore,

– imenuje članove radnih tijela,

– obavlja ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih tijela Komore.

(2) Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Članak 21.

(1) Upravni odbor Komore sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite javne sjednice prema utvrđenom planu održavanja.

(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najkasnije sedam (7) dana prije njezinog održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu. Poziv s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka dostavlja se elektroničkom poštom svim članovima Upravnog odbora Komore.

(3) Upravni odbor Komore može donositi odluke ako je na sjednici nazočna najmanje većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

(4) U slučaju spriječenosti člana da prisustvuje sjednici Upravnog odbora Komore, on može ovlastiti drugog člana Upravnog odbora Komore da glasuje u njegovo ime.

(5) Ovlaštenje iz stavka 4. ovoga članka daje se u obliku punomoći i prije početka sjednice Upravnog odbora Komore dostavlja se glavnom tajniku Komore.

(6) Sjednice Upravnog odbora Komore saziva predsjednik Komore.

(7) Sjednica Upravnog odbora Komore može se održati pisanim putem elektroničkom poštom.

(8) Prava i dužnosti članova Upravnog odbora Komore, način rada, odnosno sazivanje, održavanje i odlučivanje, tijek sjednice te druga pitanja od važnosti za rad Upravnog odbora Komore pobliže će se urediti poslovnikom o radu.

Nadzorni odbor Komore

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana.

(2) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(3) Nadzorni odbor Komore odgovara za svoj rad Skupštini Komore.

(4) Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor Komore obavlja osobito ove poslove:

– nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– po potrebi saziva sjednicu Skupštine Komore,

– svake godine Skupštini Komore podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore.

(2) Nadzorni odbor Komore daje suglasnost:

– na otuđivanje i opterećivanje nekretnina Komore,

– na otuđivanje ili opterećivanje trgovačkog društva u vlasništvu Komore,

– na osnivanje udruga, osnivanja, povezivanja ili udruživanja u druge dopuštene organizacijske oblike u skladu s posebnim propisima.

(3) Skupština Komore može ovlastiti Nadzorni odbor Komore i za obavljanje drugih poslova.

Članak 24.

Upravni odbor Komore, predsjednik Komore i druga tijela Komore dužni su, na zahtjev, Nadzornom odboru Komore davati potrebne podatke u svezi s njihovim radom i poslovanjem.

Predsjednik Komore

Članak 25.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

(2) Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini Komore uz mogućnost ponovnog biranja.

(3) Predsjednik Komore poslove može obavljati prema ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu u skladu s ugovorom o djelu, o čemu odluku donosi Skupština Komore pri izboru predsjednika Komore.

Članak 26.

(1) Predsjednik Komore:

1. zastupa i predstavlja Komoru,

2. donosi rješenja o upisima u imenike i upisnike Komore,

3. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 200.000,00 kuna (riječima: dvijestotinetisuća kuna), a iznad toga iznosa, nakon odluke Upravnog odbora Komore,

4. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu i u svezi s pravima i obvezama iz radnog odnosa, a za odlučivanje o tim pitanjima može pisano ovlastiti glavnog tajnika Komore,

5. obavlja ostale poslove u skladu s propisima te poslove za koje je ovlašten od strane Skupštine Komore ili Upravnog odbora Komore.

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Komore.

(3) Predsjednik Komore može imenovati Savjet koji mu pomaže u radu i ima savjetodavnu ulogu.

Članak 27.

(1) Ako je predsjednik Komore odsutan ili spriječen dulje od sedam dana, na osnovi pisanog ovlaštenja i u opsegu dodijeljenih ovlaštenja zamjenjuje ga član Upravnog odbora Komore, kojega odredi predsjednik Komore.

(2) U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora Komore kojega ovlasti predsjednik Komore, sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore za predsjednika Komore treba provesti do sljedeće redovite Skupštine Komore.

Odbor za upis

Članak 28.

(1) Odbor za upis čine četiri (4) člana i predsjednik Komore.

(2) Radom Odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati i koji potpisuje pojedinačne akte koje donosi Odbor za upis.

(3) Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona.

Članak 29.

(1) Član Odbora za upis mora imati završen diplomski sveučilišni studij i najmanje 15 godina radnog iskustva u inženjerskoj struci.

(2) Konstitutivnu sjednicu Odbora za upis saziva predsjednik Komore.

(3) Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova Odbora za upis.

(4) Član Odbora za upis obvezno sudjeluje u radu i član je Odbora za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance.

Članak 30.

(1) Odbor za upis u skladu s važećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik zajedničkih ureda,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik projektantskih društava,

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima u Imenike i upisnike i brisanju iz njih,

– izdaje i oduzima pečate i iskaznice,

– odlučuje o mirovanju statusa članova Komore, odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine,

– na osnovi pravomoćne odluke stegovnih tijela provodi stegovnu sankciju brisanja iz imenika i upisnika Komore.

(2) Odbor za upis je samostalan i neovisan, i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Odbor za upis može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova iz ovlasti Odbora za upis.

Članak 31.

Način rada i postupci Odbora za upis u rješavanju pojedinačnih zahtjeva za upis u imenike i upisnike, način provedbe uvjeta i mjerila za upise te druga pitanja iz nadležnosti Odbora za upis pobliže će se urediti pravilnikom o upisima koji donosi Skupština Komore.

Odbor za priznavanje inozemne stručne
kvalifikacije i strance

Članak 32.

(1) Odbor za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance provodi postupak za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja građevinske struke.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donosi predsjednik Komore na prijedlog Odbora za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance.

Članak 33.

Odbor za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance:

– provodi postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za stranu fizičku osobu pripadnika države koja nije članica Europske unije, ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada,

– provodi postupak za izdavanje odobrenja za trajno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer građevinarstva i upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva za strane ovlaštene osobe iz druge države članice Europske unije,

– provodi postupak za izdavanje odobrenja stranoj ovlaštenoj osobi iz druge države članice Europske unije za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.

Članak 34.

(1) Odbor za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance čini pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore.

(2) Članovi Odbora za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance između sebe biraju predsjednika i odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

(3) Odbor za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i strance može imenovati stručne, odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

(4) Akti koji se donose u rješavanju zahtjeva stranih osoba za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe jesu upravni akti, protiv kojih nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pri Upravnom sudu Republike Hrvatske.

(5) Akte iz stavka 4. ovoga članka donosi predsjednik Komore.

Tajništvo Komore

Članak 35.

(1) Tajništvo Komore obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore. Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika u službama Tajništva.

(2) Tajništvo Komore, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

1. uspostavlja i vodi imenike i upisnike Komore,

2. uspostavlja i vodi evidencije Komore,

3. priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Komore i Opću konvenciju Komore,

4. vodi zapisnike sjednica tijela Komore i ostalih radnih tijela Komore,

5. priprema nacrte akata koje donose tijela Komore i ostala radna tijela Komore,

6. vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge financijske poslove Komore,

7. obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte, te poslove pismohrane i arhive,

8. obavlja poslove u svezi sa sudovima Komore, Upravnim sudom Republike Hrvatske,

9. provodi propise u ovlasti Komore,

10. obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti Komore i radom tijela Komore, te drugih radnih tijela,

11. obavlja i ostale poslove.

(3) Upravni odbor Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ili radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga osnivati posebne urede ili centre.

(4) Pitanja vezana uz ustrojstvo, poslove, način rada te druga pitanja od važnosti za rad Tajništva podrobnije će se urediti pravilnikom o radu, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 36.

(1) Radom Tajništva Komore neposredno rukovodi glavni tajnik koji rad i poslovanje Komore vodi u skladu s odlukama Skupštine Komore, predsjednika Komore i Upravnog odbora Komore.

(2) Glavni tajnik Komore s Komorom zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, a bira se putem javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravni odbor Komore ili povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor Komore.

(3) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij građevinske ili pravne struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Povjerenstva Komore, opće odredbe

Članak 37.

(1) Upravni odbor Komore ima povjerenstva, i to:

– Povjerenstvo za pitanja struke

– Povjerenstvo za nadzor nad radom članova

– Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

– Povjerenstvo za zakonodavstvo

– Povjerenstvo za financije

– Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje

– Povjerenstvo za cjenik usluga

(2) Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema potrebi.

Članak 38.

(1) Povjerenstva Upravnog odbora Komore čine predsjednik te tri do sedam članova povjerenstava.

(2) Sjednice Povjerenstava saziva predsjednik Povjerenstva ili iznimno kada se za to ukaže potreba predsjednik Komore.

(3) Predsjednike Povjerenstava imenuje Upravni odbor Komore na obrazloženi prijedlog predsjednika Komore.

(4) Članove Povjerenstava imenuje Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Povjerenstva.

(5) Povjerenstva mogu imenovati stručne, odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

(6) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova.

Povjerenstvo za pitanja struke

Članak 39.

(1) Povjerenstvo za pitanja struke vodi brigu o opsegu i kvaliteti obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te određenih poslova djelatnosti građenja, a sve u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova.

(2) Povjerenstvo za pitanja struke provodi stručnu procjenu obavljenog posla u interesu poštovanja dobrih poslovnih običaja te sudjeluje u rješavanju i davanju stručnih ocjena u pojedinim pitanjima struke.

(3) Povjerenstvo za pitanja struke daje prijedloge, mišljenja, preporuke ili ocjene o kvaliteti obavljenog posla i obavljanju posla, u skladu s Kodeksom strukovne etike Komore te posebnim propisima.

(4) Povjerenstvo za pitanja struke može raspravljati o stručnim pitanjima koja se odnose na dokumentaciju i predmete koje za ocjenu predloži Upravni odbor Komore.

(5) Povjerenstvo za pitanja struke može raspravljati i dati stručno mišljenje, odnosno procjenu na zahtjev trećih osoba ako je riječ o zaštiti javnog interesa, za potrebe sudskih postupaka ili arbitražnog postupka.

Članak 40.

(1) Povjerenstvo za pitanja struke daje mišljenje na osnovi pozitivnog zakonodavstva, standarda i mjerila, koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj te svoje stručne procjene.

(2) Povjerenstvo za pitanja struke, na zahtjev stegovnog tužitelja, daje mišljenje u odnosu na povrede Kodeksa strukovne etike ili Pravilnika o cIjenama usluga pojedinog člana Komore u slučajevima kada je protiv člana predloženo pokretanje stegovnog postupka. Na osnovi takvog mišljenja, stegovni tužitelj donosi odluku u svezi s pokretanjem stegovnog postupka.

(3) U slučaju neprimjerenoga stručnog djelovanja ovlaštenog inženjera građevinarstva, Povjerenstvo za pitanja struke može pokrenuti postupak pred Stegovnim sudom Komore.

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova

Članak 41.

(1) Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za nadzor nad radom članova sastavljeno od najmanje tri člana.

(2) Listu članova Povjerenstva za nadzor nad radom članova za provođenje redovitog nadzora nad radom utvrđuje Upravni odbor Komore, na razdoblje od dvije godine.

(3) S liste iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom članova imenuje članove za svaki pojedini slučaj.

(4) Povjerenstvo za nadzor nad radom članova može na zahtjev predsjednika Odbora za upis obaviti nadzor nad radom vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 42.

(1) Nadzor nad radom članova može se provoditi kao redoviti ili izvanredni nadzor.

(2) Povjerenstvo za nadzor nad radom članova osobito obavlja nadzor nad radom članova u odnosu na stvarno i stalno obavljanje poslova, stručno usavršavanje i provedbu Programa stručnog usavršavanja, provedbu načela Kodeksa strukovne etike te ostalih pitanja određenih aktima Komore.

(3) Način organiziranja i provođenja nadzora nad radom članova Komore uredit će se pravilnikom o nadzoru nad radom članova Komore kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 43.

Provodeći nadzor nad radom članova, zajedničkih ureda, projektantskih društava i drugih pravnih osoba registriranih za poslove projektiranja i stručnog nadzora, Povjerenstvo za nadzor nad radom članova je ovlašteno:

1. dati potrebne upute i upozorenja te donositi odluke u svezi s tim radom,

2. tražiti od ovlaštenih inženjera građevinarstva, zajedničkih ureda, projektantskih društava i drugih pravnih osoba obavijesti i podatke koji se odnose na obavljanje njihova rada,

3. poduzimati potrebne mjere radi uklanjanja nepravilnosti ovlaštenih inženjera građevinarstva s obzirom na njihov rad,

4. podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka ako u radu člana utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježje stegovnog djela.

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Članak 44.

(1) Povjerenstvo za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

– održava stalnu suradnju s drugim komorama radi razmjene iskustava,

– za predsjednika Komore priprema materijale vezane uz sastanke na međunarodnoj razini,

– prati rad međunarodnih udruženja u djelatnosti graditeljstva, te o njima izvješćuje predsjednika Komore,

– priprema održavanje međunarodnih sastanaka vezanih uz djelovanje Komore koji se održavaju u Republici Hrvatskoj,

– prati promjene vezane uz pripreme i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju te surađuje s mjerodavnim ministarstvima,

– obavlja i druge poslove.

(2) Članovi Povjerenstva za međunarodnu suradnju sudjeluju kao izaslanici Komore na međunarodnim sastancima.

Povjerenstvo za zakonodavstvo

Članak 45.

(1) Povjerenstvo za zakonodavstvo raspravlja i daje mišljenja o aktima Komore i prijedlozima koji se donose na Skupštini Komore, daje prijedloge tumačenja odredbi Statuta Komore, poslovnika o radu tijela Komore, pravilnika, odluka, i pojedinačnih akata, te daje mišljenje o usklađenosti pojedinih akata Komore sa Statutom Komore.

(2) Povjerenstvo za zakonodavstvo daje mišljenja i prijedloge u svezi sa zakonskim prijedlozima te ostalim aktima mjerodavnih ministarstva i drugih tijela državne vlasti.

Povjerenstvo za financije

Članak 46.

(1) Povjerenstvo za financije:

– razmatra prihode i rashode,

– sudjeluje u izradi i raspravlja godišnji plan financijskog poslovanja,

– razmatra financijsko poslovanje,

– sudjeluje u pripremi godišnjih financijskih izvješća,

– daje prijedloge i mišljenja u svezi s poboljšanjem financijskog poslovanja,

– prati i kontrolira nabavu opreme, izrađuje planove nabave, priprema i provodi postupak nabave opreme,

– prati prihode i primitke, prati rashode i izdatke te kontrolira namjensko trošenje sredstava proračuna,

– sudjeluje u izradi cjenika usluga,

– predlaže standardizaciju informatičkog sustava u poslovnim procesima izvješćivanja i praćenja prihoda i rashoda.

(2) Materijale za rad Povjerenstva za financije priprema i po pozivu sudjeluje u radu osoba koja profesionalno vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u Komori.

(3) Predsjednik Povjerenstva za financije obavlja i poslove rizničara Komore te sudjeluje u radu tijela Komore kada se raspravlja o pitanjima financijske naravi.

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje

Članak 47.

(1) Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu s propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore te odlukama Upravnog odbora Komore.

(2) Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja i brine se za suradnju sa mjerodavnim Ministarstvom i ostalim tijelima kod pripremanja i provođenja programa stručnog usavršavanja.

Članak 48.

(1) Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje u sklopu brige za za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera organizira:

– savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove,

– izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva (kaseta, disketa, CD-a, filmova i dr.).

(2) Oblik stalnoga stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati i provoditi u suradnji s drugim ministarstvima, državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave, fakultetima i drugim stručnim i znanstvenim ustanovama, zakladama, strukovnim i profesionalnim udrugama, trgovačkim društvima.

(3) Razni oblici stalnoga stručnog usavršavanja mogu se organizirati i ostvarivati i u suradnji s inozemnim komorama i drugim strukovnim udrugama, odnosno organizacijama.

Povjerenstvo za cjenik usluga

Članak 49.

Povjerenstvo za cjenik usluga:

– nadzire primjenu propisa iz područja usluga,

– sudjeluje u izradi propisa iz područja usluga u djelatnosti građevinarstva,

– sudjeluje u pripremi i provedbi programa stručnog usavršavanja sudionika pružanja usluga u djelatnosti građevinarstva,

– priprema analize i mišljenja u području provedbe cjenika usluga,

– koordinira aktivnosti na projektima usluga u graditeljstvu s drugim komorama i tijelima državne uprave,

– predlaže unaprjeđenje i poboljšanje modela pružanja usluga u djelatnosti građevinarstva,

– daje mišljenja i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene cjenika usluga u cilju jedinstvene primjene propisa,

– surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i primjene propisa iz područja cjenika usluga,

– daje mišljenja i stručnu pomoć tijelima državne uprave u provedbi javne nabave,

– podnosi stegovnu prijavu stegovnim tijelima Komore ako uoči nepravilnosti u primjeni propisa o cijenama usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Vijeća Komore

Vijeće Komore

Članak 50.

(1) Vijeće Komore čine predsjednik Komore, glavni tajnik Komore, predsjednici Vijeća područnih odbora, predsjednici radnih tijela Komore i ostali članovi po pozivu predsjednika Komore.

(2) Sjednice Vijeća Komore saziva i vodi predsjednik Komore.

(3) Za donošenje odluka potrebna je nazočnost većine članova Vijeća. Odluke se donose većinom glasova svih nazočnih članova.

(4) Za svoj rad Vijeće Komore odgovara Upravnom odboru Komore.

(5) Vijeće Komore:

1. daje mišljenja o pojedinim pitanjima kada to zatraži Upravni odbor Komore ili druga tijela Komore,

2. po pojedinim pitanjima oblikuje stajališta područnih Odbora te usklađuje njihove međusobne interese,

3. razmatra pitanja u vezi s gospodarskom politikom, konkurentnošću i produktivnošću, te poticanjem razvoja na prijedlog tijela Komore,

4. obavlja i druge poslove.

Vijeće za suradnju s visokoškolskim ustanovama

Članak 51.

(1) Vijeće za suradnju s visokoškolskim ustanovama je stručno savjetodavno tijelo Upravnog odbora i Odbora za upis Komore.

(2) Vijeće za suradnju s visokoškolskim ustanovama osobito:

– surađuje s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje,

– razmatra problematiku upisa osobito u odnosu na Zakonom propisane uvjete za upis u imenike i upisnike Komore,

– surađuje i daje mišljenje u postupku vrednovanja sveučilišta, veleučilišta i visokih škola te njihovih sastavnica na području građevinarstva te sveučilišnih studijskih programa i programa sveučilišnih studija i stručnih studija,

– razmatra pitanja i prati provedbu Bolonjskog procesa u odnosu na sveučilišni studij građevinarstva i stručni studij,

– razmatra studijske programe i daje prijedloge i mišljenje o upisnim kvotama,

– po potrebi obavlja i ostale poslove.

(3) Vijeće za suradnju s visokoškolskim ustanovama obavlja poslove na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

(4) Članove Vijeća imenuje Upravni odbor Komore, a saziva ih predsjednik Vijeća.

(5) Vijeće može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

Područni odbori Komore

Članak 52.

(1) Članovi Komore mogu se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave udruživati u područne odbore.

(2) Članovi Komore udružuju se u područne odbore Komore koji se osnivaju u sjedištu županije za područja više županija, i to:

– Područni odbor sa sjedištem u Osijeku osniva se za područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske.

– Područni odbor sa sjedištem u Varaždinu osniva se za područja sljedećih županija: Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-
-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske.

– Područni odbor sa sjedištem u Rijeci osniva se za područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske.

– Područni odbor sa sjedištem u Splitu osniva se za područja sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske.

– Područni odbor sa sjedištem u Dubrovniku osniva se za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

– Područni odbor sa sjedištem u Zagrebu osniva se za područja sljedećih županija: Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Grad Zagreb.

(3) O spajanju, pripajanju ili ukidanju područnih Odbora iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Upravni odbor Komore na prijedlog najmanje 100 članova Komore s područja jedinice područne samouprave za koju se predlaže spajanje, pripajanje ili ukidanje.

Članak 53.

(1) Tijela područnog odbora jesu zbor, vijeće i predsjednik.

(2) Zbor područnog odbora čine svi članovi Komore s prebivalištem na području područnog odbora.

(3) Vijeće područnog odbora koji ima do 300 ovlaštenih inženjera građevinarstva, čine tri člana, više od 300 do 500 ovlaštenih inženjera građevinarstva pet članova a više od 500 ovlaštenih inženjera građevinarstva sedam članova. Poslove za Vijeće područnog odbora Zagreb obavlja Upravni odbor Komore, odnosno Tajništvo Komore.

(4) Vijeće područnog odbora konstituirano je danom izbora predsjednika Vijeća područnog odbora s mandatom od četiri godine.

(5) Ako predsjednik Vijeće područnog odbora ne sazove sjednicu, a za to se ukazuje potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.

(6) Predsjednik Vijeća područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora Komore, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor Komore.

(7) Vijeće područnog odbora sastaje se najmanje četiri puta godišnje.

(8) Vijeće područnog odbora odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 54.

Vijeće područnog odbora obavlja sljedeće poslove:

1. provodi zaključke i odluke tijela Komore,

2. organizira stručna savjetovanja odnosno usavršavanje članova Komore koji rade na području pojedinog odbora u koordinaciji s Povjerenstvom za stručno usavršavanje Komore,

3. razmatra primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuju Upravnom odboru Komore,

4. redovito izvješćuje članove o radu Komore,

5. provodi kandidacijske postupke i zbore za tijela Komore,

6. prati rad ovlaštenih inženjera građevinarstva na svom području,

7. obavlja i druge poslove.

Drugi oblici organiziranja Komore

Članak 55.

(1) Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, provoditi osnivanje, udruživanje ili spajanje s drugim organizacijskim oblicima u svrhu osiguravanja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i obavljanja djelatnosti građenja te postizanja drugih ciljeva u interesu struke.

(7) Komora može s drugim strukovnim komorama sklapati sporazume o suradnji radi obavljanja određenih poslova od zajedničkog interesa, promicanja zajedničkih interesnih pitanja prema trećima ili zaštite interesa svojih članova prema trećima.

(8) Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava dogovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

IV. OPĆA KONVENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Članak 56.

(1) Radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke te radi razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore, svake godine saziva se Opća konvencija ovlaštenih inženjera građevinarstva.

(2) Opću konvenciju čine svi ovlašteni inženjeri građevinarstva članovi Komore i vježbenici budući kandidati za upis u Komoru.

Članak 57.

(1) Opću konvenciju saziva Upravni odbor Komore, a predsjedava joj predsjedništvo koje čine imenovani članovi Upravnog odbora Komore.

(2) Pripremu Opće konvencije provodi Organizacijski odbor, kojega imenuje Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore.

(3) Opća konvencija može se održati i donositi zaključke bez obzira na broj nazočnih članova Komore.

(4) Zaključci Opće konvencije donose se većinom glasova nazočnih članova i imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

(5) Opća konvencija ovlaštenih inženjera građevinarstva zaslužnim članovima Komore dodjeljuje priznanja za doprinos u struci i radu Komore.

(6) Priznanja iz stavka 5. ovoga članka dodjeljuju se u skladu s pravilnikom kojim su ustanovljena priznanja te uređena druga pitanja od važnosti za provedbu u dodjeli priznanja, koji donosi Skupština Komore.

V. ČLANSTVO U KOMORI

Opće odredbe

Članak 58.

(1) Članovi Komore su fizičke osobe koje u sklopu zadaća svoje struke obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe, s pravom uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevinarstva, u skladu sa Zakonom.

(2) Član Komore s pravom uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevinarstva može biti i zaslužni redoviti profesori građevinarstva u mirovini, kojima je Sveučilište dodijelilo počasno zvanje professor emeritus.

Članak 59.

(1) Komora ima počasne članove.

(2) Status počasnog člana mogu steći osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj ili za doprinos radu i ugledu te prepoznatljivosti Komore, kao i dugogodišnji članovi Komore koji su svojim radom doprinosili radu Komore.

(3) Postupak primanja počasnih članova u Komoru, njihova prava i obveze uređuju se Pravilnikom o počasnim članovima kojeg donosi Skupština Komore.

(4) Počasni članovi Komore upisuju se u evidenciju Komore.

(5) Počasni članovi Komore mogu obavljati poslove za radna tijela Komore a po pozivu i prisustvovati sjednicama radnih tijela bez prava odlučivanja, a mogu stjecati i priznanja u skladu s općim aktom kojim se uređuju priznanja članovima Komore za njihov rad i doprinos ugledu Komore.

Članak 60.

(1) Komora ima i dobrovoljne članove Komore u mirovini.

(2) Članovi Komore u mirovini jesu osobe kojima je prestalo redovito članstvo u Komori a svojom voljom su i dalje ostali u statusu dobrovoljnog članstva. Dobrovoljni članovi Komore mogu sudjelovati u stručnom usavršavanju te susretima koje organizira Komora i primati Glasilo Komore.

(3) Dobrovoljni članovi Komore u mirovini upisuju se u evidenciju Komore.

Uvjeti za upis u imenike Komore

Članak 61.

(1) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u sklopu zadaća građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevinarstva, odnosno koja je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Komore u skladu s posebnim odredbama ovoga Statuta.

(2) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u sklopu zadaća građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe može trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije koja je upisana u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva Komore.

(3) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva, kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva ili da je uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinarstva ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja građevinske struke,

– da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje dvije godine ili da je po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija građevinarstva uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje četiri godine,

– da je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva,

– da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti,

– da je dostojna za obavljanje inženjerskih poslova,

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

(4) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer građevinarstva može obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije koja te poslove namjerava trajno obavljati u Republici Hrvatskoj pod uvjetima iz Zakona koje dokazuje rješenjem Ministarstva o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.

(5) Za upis u imenike Komore iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, osoba je dužna platiti upisninu.

(6) Visinu upisnine određuje Skupština Komore.

Članak 62.

(1) Zahtjev za upis u imenike i upisnike Komore podnosi se Komori.

(2) Na temelju upisa u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se rješenje, iskaznica i pečat. Iskaznica i pečat su vlasništvo Komore.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka Odbor za upis donosi po skraćenom postupku na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta i priložene dokumentacije kojom podnositelj zahtjeva dokazuje da udovoljava propisanim uvjetima.

(4) Veličinu i oblik, te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuje se Pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore.

(5) Upisom u odgovarajuće imenike i upisnike Komore smatra se da su ovlašteni inženjeri građevinarstva prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Uvjeti za upis u Imenik vježbenika kandidata
za upis u Komoru

Članak 63.

Status vježbenika kandidata za upis u Komoru stječe se upisom u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 64.

(1) Zahtjev za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru podnosi se Odboru za upis, na obrascu koji propisuje Upravni odbor Komore.

(2) Pravo na upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru ima osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva, kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva ili da je uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinarstva ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja građevinske struke,

– da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti,

– da je dostojna za obavljanje građevinskih inženjerskih poslova.

(3) O podnesenom zahtjevu odlučuje Odbor za upis u Komoru.

(4) Vježbeniku kojem je odobren upis izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(5) Sadržaj o oblik iskaznice vježbenika kandidata za upis u Komoru Pravilnikom propisuje Skupština Komore.

Članak 65.

(1) Vježbenička praksa provodi se prema Programu vježbeničke prakse s načinom provedbe, kojeg donosi Upravni odbor Komore.

(2) Za provedbu Programa vježbeničke prakse odgovoran je mentor u čijem se uredu ili pravnoj osobi provodi vježbenička praksa i kojeg je za mentora odredio Odbor za upis Komore.

(3) Mentor može biti samo ovlašteni inženjer građevinarstva koji je dužan na zahtjev Odbora za upis preuzeti dužnost mentorstva za vježbenika kandidata za upis u Komoru koji je zaposlen u njegovom uredu ili pravnoj osobi.

Članak 66.

(1) Komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru koji su završili sveučilišni diplomski studij građevinarstva traje najmanje dvije godine, a po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija građevinarstva traje najmanje četiri godine.

(2) Komorski postupak za vježbenike kandidate za upis u Komoru prema utvrđenom Programu može se provoditi u više ureda, odnosno kod više mentora, ali ne više od tri. Rad u jednom uredu za vježbenika kandidata za upis u Komoru ne može biti kraći od tri mjeseca.

(3) Mentor može na vježbeničkoj praksi imati najviše tri vježbenika kandidata za upis u Komoru istodobno.

Članak 67.

(1) U Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru, nakon provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za stjecanje statusa, upisuje se:

– ime i prezime vježbenika,

– osobni identifikacijski broj,

– dan i mjesto rođenja,

– dan upisa te broj i datum rješenja o odobrenju statusa vježbenika kandidata za upis u Komoru,

– podatci o pravnoj osobi odnosno uredu u kojem se obavlja vježba,

– podatci o zaključenom ugovoru za obavljanje vježbe,

– podatci o mentoru,

– vrijeme trajanja vježbe, dan započinjanja i završetka obavljanja vježbe,

– podatci o rješenjima na temelju kojih su obavljene promjene u vježbi,

– dan i razlog brisanja iz Imenika vježbenika kandidata za upis u Komoru,

– ostale zabilježbe.

Članak 68.

(1) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi vježbenik kandidat za upis u Komoru podnosi pisani izvještaj prema propisanom obrascu kojeg ovjerava mentor svojim potpisom.

(2) Izvještaj se podnosi na odobrenje Odboru za upis Komore.

(3) Odbor za upis izdaje odgovarajuće uvjerenje o uspješno završenom komorskom postupku za vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(4) Mentor za obavljeni rad kandidata za upis u Komoru na vježbeničkoj praksi može primiti naknadu u odgovarajućem broju bodova za stručno usavršavanje.

Prekid postupka upisa u Komoru

Članak 69.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje inženjerskih poslova ili ako je protiv njega iz istog razloga pokrenut stegovni postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Mirovanje članstva u Komori

Članak 70.

(1) Odbor za upis odobrava status mirovanja članstva u Komori po zahtjevu ovlaštenog inženjera građevinarstva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opravdane razloge i vrijeme za koje se traži status mirovanja članstva.

(3) Odbor za upis o podnesenom Zahtjevu odlučuje po hitnom postupku.

(4) Ako se o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ne odluči u roku od 30 dana od dana njegova podnošenja smatra se da je mirovanje odobreno.

(5) Podnositelj Zahtjeva je po okončanom postupku i dobivanju statusa mirovanja članstva obvezan u Komori pohraniti iskaznicu i pečat.

Prestanak članstva u Komori

Članak 71.

(1) Ovlaštenom inženjeru građevinarstva članstvo u Komori prestaje u skladu sa Zakonom:

– ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,

– ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,

– ako podnese zahtjev za prestanak članstva u Komori,

– ako više od šest mjeseci bez opravdanog razloga ne obavlja poslove, a nije zatražio mirovanje članstva,

– ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, dulju od šest mjeseci,

– ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova,

– ako je stegovno kažnjen zabranom obavljanja poslova,

– ako je stegovno kažnjen prestankom članstva u Komori,

– ako je u mirovini,

– smrću.

(2) Prestankom članstva u Komori gubi se strukovni naziv ovlašteni inženjer građevinarstva i pravo na obavljanje poslova koje je obavljala osoba s tim nazivom.

Brisanje iz Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva

Članak 72.

(1) Ako Odbor za upis utvrdi da ovlašteni inženjer građevinarstva pri upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva nije udovoljavao uvjetima iz članka 105. Zakona ili da je prestao ispunjavati ove uvjete, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva, te mu oduzeti iskaznicu i pečat.

(2) U slučaju redovitog prestanka članstva u Komori u skladu sa Zakonom, Odbor za upis donosi rješenje o brisanju iz odgovarajućeg imenika ili upisnika Komore.

VI. IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 73.

(1) Komora uspostavlja i vodi ove imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,

– Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru.

(2) Komora uspostavlja i vodi ove upisnike:

– Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje,

– Upisnik zajedničkih ureda,

– Upisnik projektantskih društava.

(3) Komora uspostavlja i vodi ove evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima,

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala rješenje za povremeno ili jednokratno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– Evidenciju osoba kojima je Komora priznala inozemne stručne kvalifikacije, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika,

– Evidenciju o stegovnim postupcima,

– Evidenciju o arbitražnim postupcima,

– Evidenciju trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni inženjeri građevinarstva,

– Evidenciju počasnih članova Komore i dobrovoljnih članova Komore u mirovini,

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja,

– Evidenciju odgovornih osoba koje vode građenje.

(4) Evidencije iz stavka 3. ovoga članka vode se o činjenicama u vezi s poslovima koji se obavljaju u provedbi javnih ovlasti.

(5) Imenici, upisnici i evidencije Komore vode se na računalu i čuvaju u obliku ukoričenih javnih knjiga i digitalnih zapisa.

Članak 74.

(1) Imenici, upisnici i evidencije su ukoričene knjige, koje se vode kao ispis registarskih stranica s valjanim podatcima upisanim na osobnom računalu za svaki pojedinačni na Zakonu osnovan upis.

(2) Svaki ispis stranice označava se rednim brojem.

(3) Svaki imenik, upisnik i evidencija zaključuju se s danom 31. prosinca tekuće godine.

(4) Kod manjeg opsega upisa, imenici, upisnici i evidencije mogu se voditi kao jedna knjiga za više godina.

(5) Upisi u imenike, upisnike i evidencije ne mogu se brisati niti poništiti.

(6) Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja u skladu s člankom 73. ovoga Statuta te tehničku zaštitu podataka, pravilnikom će propisati Skupština Komore.

Tehnička zaštita računalno komunikacijskog sustava

Članak 75.

(1) Tajništvo Komore dužno je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz imenika, upisnika i evidencija, te je dužno provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava.

(2) Glavni tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe odgovorne za provedbu postupka zaštite računalnokomunikacijskog sustava.

VII. STRUKOVNI SMJEROVI I STRUKOVNI ZADACI

Članak 76.

(1) Ovlašteni inženjer građevinarstva smije obavljati zadaće struke i strukovnog smjera, odnosno specijalnosti za koji je školovan, odnosno za koje se je osposobio radom.

(2) Ovlašteni inženjer građevinarstva može obavljati poslove sljedećih strukovnih smjerova:

– Strukovni smjer ovlaštenih inženjera građevinarstva– geotehničara,

– Strukovni smjer ovlaštenih inženjera građevinarstva – konstruktora,

– Strukovni smjer inženjera građevinarstva za organizaciju građenja,

– Strukovni smjer inženjera građevinarstva za prometnice,

– Strukovni smjer inženjera građevinarstva za hidrotehniku.

(3) Ovlašteni inženjer građevinarstva može obavljati poslove svih strukovnih smjerova.

Članak 77.

(1) Strukovni zadaci ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu:

– Tehničko i gospodarsko projektiranje građevina.

– Oblikovno projektiranje građevina, osim zgrada.

– Izrada elaborata, programa, studija, planova i projekata.

– Savjetovanje i zastupanje investitora i njihovih interesa u poslovima planiranja, projektiranja, izbora izvoditelja, organiziranja i izvođenja projekata.

– Planiranje, koordiniranje i organiziranje gradnje i nadzor nad građenjem.

– Obračunavanje i preuzimanje izvedenih radova.

– Provedba stručnih tehničkih ispitivanja i mjerenja.

– Kontrola ponašanja građevina u uporabi.

– Kontrola projekata.

– Izrada troškovnika s dokaznicom mjera i nadzor nad izvedbom s obračunom izvedenih radova, prema tim dokumentima.

(2) Strukovni smjerovi se dodjeljuju ovlaštenom inženjeru građevinarstva pri upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva u skladu sa osobnim stručnim i akademskim kompetencijama stečenim diplomskim sveučilišnim studijem građevinarstva, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem građevinarstva.

VIII. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA POSLOVA

Članak 78.

Ovlašteni inženjer građevinarstva poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu i drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

Članak 79.

(1) Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova.

(2) Ovlašteni inženjer građevinarstva može samostalno obavljati poslove u vlastitom uredu iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca.

(3) Ovlašteni inženjer građevinarstva može u Republici Hrvatskoj imati samo jedan ured.

(4) Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, uredit će se posebnim pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore.

Zajednički ured

Članak 80.

(1) Više ovlaštenih inženjera građevinarstva može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljati u zajedničkom uredu za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja (u daljnjem tekstu: zajednički ured).

(2) Zajednički ured osniva se na temelju ugovora iz stavka 2. ovoga članka te podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih ureda Komore.

(3) Upis zajedničkog ureda u Upisnik zajedničkih ureda, Komora je dužna obaviti u roku od 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva za upis.

(4) Komora koja je u svoj Upisnik upisala zajednički ured ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera građevinarstva ili ovlaštenih inženjera različitih struka, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti druge Komore.

(5) Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik zajedničkih ureda, uredit će se posebnim pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore.

Projektantsko društvo

Članak 81.

(1) Više ovlaštenih inženjera građevinarstva može osnovati projektantsko društvo.

(2) Projektantsko društvo osniva se pisanim ugovorom kao javno trgovačko društvo.

(3) Za osnivanje projektantskog društva osnivači su dužni imati suglasnost Komore koja ocjenjuje je li ugovor o osnivanju u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

(4) Bez suglasnosti Komore iz stavka 2. ovoga članka projektantsko društvo ne može se upisati u sudski registar.

Članak 82.

(1) Komora je dužna osnovano projektantsko društvo upisati u Upisnik projektantskih društava najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti o upisu u sudski registar.

(2) Postupak upisa te druga pitanja odlučna za upis u Upisnik projektantskih društava Komore uredit će se posebnim pravilnikom, kojeg donosi Skupština Komore.

IX. PRAVA I DUŽNOSTI OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Članak 83.

Članovi Komore imaju prava i dužnosti određene propisima koji uređuju područje njegova rada, ovaj Statut i ostali akti Komore.

Članak 84.

Prava članova Komore jesu:

1. surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore,

2. birati i biti biran u tijela Komore,

3. biti imenovan u radna tijela i tijela Komore,

4. koristiti pravne i stručne usluge koje pruža Komora,

5. prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora,

6. pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore,

7. pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti,

8. pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore,

9. podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka,

10. podnošenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore,

11. davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune akata Komore,

12. podnošenje zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.

Članak 85.

Dužnosti članova Komore jesu:

1. poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore,

2. savjesno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani,

3. redovito obavještavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te službi Komore o svim podacima, koje određuju propisi sa područja građenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene,

4. na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke značajne u svezi s provjerom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori,

5. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeća navedenom na računu,

6. redovito uredno podmirivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije određeno drugačije,

7. u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Članak 86.

(1) Članarina je redovito godišnje davanje koje plaćaju članovi Komore, i to bez obzira na broj dana u članstvu Komore u tekućoj godini.

(2) Obveza plaćanja članarine dospijeva prvog dana od dana upisa.

(3) Počasni članovi, dobrovoljni članovi Komore u mirovini te ovlašteni inženjeri građevinarstva u statusu mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

(4) Visinu članarine i način prikupljanja članarine detaljnije određuje odluka o plaćanju članarine, koju donosi Skupština Komore.

Članak 87.

(1) Članovi Komore imaju pravo i dužnost stalno se stručno usavršavati.

(2) Upravni odbor Komore, na prijedlog Povjerenstva za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu može osigurati financijska sredstva.

(3) Upravni odbor Komore, na prijedlog Povjerenstva za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu Programa za stručno usavršavanje za svaku godinu.

Članak 88.

(1) Svaki ovlašteni inženjer građevinarstva mora imati pečat ureda, zajedničkog ureda ili projektantskog društva u kojem radi. Sadržaj pečata, postupak izdavanja te način korištenja propisuje Upravni odbor Komore.

(2) Ovlašteni inženjeri građevinarstva koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu, dužni su imati ploču pokraj ulaza u zgradu u kojoj su smješteni.

(3) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 2. ovoga članka propisat će Skupština Komore.

Članak 89.

(1) O promjeni mjesta sjedišta ureda u kojem samostalno obavlja poslove, zajedničkog ureda ili projektantskog društva ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je dopisom obavijestiti Komoru najkasnije 15 dana prije namjeravanog preseljenja odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta.

(2) U istom roku ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je dopisom obavijestiti Komoru i o svakoj drugoj promjeni.

(3) Ovlašteni inženjer građevinarstva koji je preselio sjedište, smije na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju.

(4) Ovlašteni inženjeri građevinarstva dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 90.

Sve odluke odnosno rješenja koja se donose u ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti članova Komore, obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članovima Komore, s poukom o načinu na koji mogu zaštititi svoja prava.

Prava osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 91.

(1) Članovi tijela, radnih tijela Komore svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa volonterski.

(2) Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela, stalnih radnih tijela te drugih radnih tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema Pravilniku o naknadama za rad u tijelima Komore, koji donosi Skupština Komore.

Članak 92.

(1) Članovi Komore mogu biti birani, odnosno imenovani u tijela odnosno radna tijela Komore i mogu biti prijevremeno razriješeni. Razrješava ih tijelo koje ih je imenovalo, odnosno biralo.

(3) Članovi Komore obavljaju svoje zadaće i nakon isteka mandata, odnosno do imenovanja ili biranja novih članova, osim ako tijelo, koje ih je razriješilo, ne odluči drukčije.

Izborni postupak za tijela Komore

Članak 93.

(1) Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora Komore, predsjednika Komore, Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja, arbitara Arbitražnog suda Komore, donosi Skupština Komore.

(2) U odluci o raspisivanju izbora navode se tijela za koje se provode izbori, rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji, datum i početak izbora i datum do kojeg treba provesti glasovanje, datum održavanja konstituirajuće Skupštine Komore te ostaloa pitanja od značaja za provedbu izbora.

Članak 94.

(1) Izbore provodi Izborno povjerenstvo.

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore.

Članak 95.

(1) Članovi Komore imaju pravo kandidirati se za tijela Komore.

(2) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za tijela Komore.

(3) Biranje, odnosno imenovanje provodi se javnim glasovanjem.

Članak 96.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Predsjednik i članovi Stegovnog suda, predsjednik i članovi Višega stegovnog suda, stegovni tužitelj i dva zamjenika ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

(3) Arbitri Arbitražnog suda ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Članak 97.

Postupak i način izbora tijela Komore propisat će se Pravilnikom o izborima za tijela Komore, kojeg donosi Skupština Komore.

Postupak razrješenja izabranih članova Komore

Članak 98.

Biranom članu Komore mandat prestaje prijevremeno u sljedećim slučajevima:

1. ako pisano zatraži brisanje iz Imenika Komore,

2. ako mu je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci,

3. ako mu je prestao status ovlaštenog inženjera građevinarstva,

4. ako mu je stegovnim postupkom izrečena mjera brisanja iz Imenika ili prestanak članstva u Komori,

5. ako odstupi,

6. ako je razriješen,

7. smrću.

Članak 99.

(1) Članovi Komore mogu biti razriješeni prije isteka mandata u slučaju nepostizanja očekivanih rezultata ili podnošenja zahtjeva za provjeravanje rada i poslovanja člana Komore ili djelovanja tijela i radnih tijela Komore, čiji su članovi, i to na zahtjev:

– najmanje dvadeset članova Skupštine Komore,

– najmanje trećine članova Upravnog odbora Komore.

(2) U zahtjevu za razrješenje predlagatelj navodi razlog za razrješenje.

Članak 100.

(1) Osoba za koju se razrješenje predlaže mora biti obaviještena o prijedlogu za razrješenje, te joj mora biti omogućeno da prije odlučivanja o razrješenju podnese izjavu s očitovanjem o navodima iz prijedloga.

(2) O razrješenju se glasuje tajno tako, da se na glasačkom listiću zaokruži »za« ili »protiv«. Razrješenje je izglasano ako se za istoga odlučila dvotrećinska većina svih članova onog tijela Komore koje odlučuje o razrješenju.

(3) U odluci o razrješenju obvezno se navodi razlog za razrješenje.

X. STEGOVNA TIJELA I ARBITRAŽA KOMORE

Članak 101.

(1) Ovlašteni inženjeri građevinarstva mogu rješavanje međusobnih sporova u obavljanju svojih poslova sporazumno povjeriti arbitraži Komore.

(2) Sporovi koji u svezi s članstvom i djelovanjem strukovnih komora nastanu između članova, izuzimaju se iz sudske ovlasti te o njima odlučuje arbitraža Komore.

(3) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

(4) Sudska tijela Komore samostalna su i neovisna, a za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.

STEGOVNO SUDOVANJE, OPĆE ODREDBE

Članak 102.

(1) Predsjednika i članove Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (u daljnjem tekstu: stegovna tijela) imenuje Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore.

(2) Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

Članak 103.

(1) O razrješenju članova stegovnih tijela iz članka 102. ovoga Statuta odlučuje Skupština Komore.

(2) Osobi o razrješenju koje se odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine Komore na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za razrješenje, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrjepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine Komore izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Stegovni sud

Članak 104.

(1) Stegovni sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera građevinarstva.

(2) Stegovni sud čini predsjednik i četiri člana Stegovnog suda koji stegovni postupak provode u svojstvu sudaca.

(3) Stegovni sud odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća, donesenih u prvom stupnju.

Članak 105.

(1) U sudovanju stegovni suci su nezavisni i sude po Zakonu, Statutu Komore te Kodeksu strukovne etike.

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera građevinarstva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe kaznenog, materijalnog i postupovnog zakonodavstva, ako nije drukčije određeno Statutom Komore ili Pravilnikom o stegovnom postupku.

(3) U postupku pred Stegovnim sudom, Višim stegovnim sudom i Stegovnim vijećem, javnost je isključena.

Članak 106.

(1) Radom Stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, zamjenjuje ga jedan od sudaca kojega za to ovlasti predsjednik Stegovnog suda.

(2) U Stegovnom sudu sude suci pojedinci.

Članak 107.

Stegovni sud:

1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera građevinarstva,

2. odlučuje o žalbama protiv odluke Stegovnog vijeća o lakšim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera građevinarstva,

3. odlučuje o prijedlogu Stegovnog tužitelja za obustavu stegovnog postupka, nakon podignute optužnice,

4. obavlja i ostale poslove određene Zakonom, ovim Statutom te provedbenim aktom.

Članak 108.

(1) U postupku pred Stegovnim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja.

(2) Sudac može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kada drži da je to u interesu okrivljenog, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja.

(3) Predsjednik Stegovnog suda i Stegovni tužitelj Komore ne mogu biti branitelji u stegovnim postupcima pred Stegovnim sudom Komore.

Viši stegovni sud

Članak 109.

(1) Viši stegovni sud nezavisno je tijelo Komore koje odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom i provedbenim aktom.

(2) Viši stegovni sud čini predsjednik i dva člana koji stegovni postupak provode u svojstvu sudaca.

Članak 110.

(1) Radom Višeg stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga jedan od sudaca kojega ovlasti predsjednik Stegovnog suda.

(2) Viši stegovni sud sudi u vijeću.

Stegovno vijeće

Članak 111.

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri građevinarstva odgovaraju pred Stegovnim vijećem od tri člana. Članove stegovnog vijeća bira Upravni odbor Komore.

(2) O žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća odlučuje Stegovni sud.

Stegovni tužitelj

Članak 112.

(1) Stegovno tužiteljstvo čini stegovni tužitelj i dva njegova zamjenika.

(2) Stegovni tužitelj vodi poslove osobno ili preko prvog i drugog zamjenika, koji se u svom radu pridržavaju uputa stegovnog tužitelja.

(3) Stegovni tužitelj ne smije biti član Upravnog odbora Komore ili Nadzornog odbora Komore.

Uvjeti stegovne odgovornosti i stegovne mjere

Članak 113.

(1) Za povredu dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri građevinarstva odgovaraju po odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike.

(2) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri građevinarstva odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore.

(3) Stegovni sud Komore za težu povredu dužnosti neizvršavanja materijalnih obveza koje proistječu iz članstva u Komori, provodi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaznim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz smatraju se podatci o neispunjenim obvezama koje je izdalo Tajništvo Komore.

(4) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri građevinarstva odgovaraju pred Stegovnim vijećem.

Stegovna odgovornost

Članak 114.

Član Komore odgovoran je za povredu dužnosti i ugleda ako postoji njegova krivnja u obliku namjere ili nepažnje.

Članak 115.

(1) Član Komore namjerno čini povredu svoje dužnosti ako zna da će zbog njegovog djela ili propusta nastati štetna i kao takva zabranjena posljedica i ako istodobno želi da nastane takva posljedica, te kada je svjestan da zbog njegova djela ili propusta može nastati zabranjena posljedica, a ipak dopušta njezin nastanak.

(2) Član Komore čini povredu svoje dužnosti nepažnjom ako nije svjestan da zbog njegova djela ili propusta može nastati štetna i zabranjena posljedica, ali bi s obzirom na svoje osobne značajke, okolnosti u kojima je djelo bilo počinjeno i s obzirom na svoju osposobljenost za obavljanje određenog posla morao biti svjestan da štetna posljedica može nastupiti, tj. ako je bio svjestan da zbog njegovog djela ili propusta može nastati štetna (zabranjena) posljedica, a ipak je lakoumno mislio da će je moći spriječiti ili da ona neće nastati.

Članak 116.

(1) Povreda obveza može nastati djelom ili propustom.

(2) Povreda obveza djelom nastaje ako član Komore ne obavi radnju koju je bio dužan obaviti.

(3) Povreda obveza propustom nastaje time da član Komore ne učini ništa iako je opazio ili je morao opaziti da je netko počinio neko djelo ili propust, koji su određeni kao stegovna djela.

Članak 117.

Postupak zbog povrede dužnosti neće se provesti ili će se obustaviti ako se utvrdi da postoje obilježja stegovnog djela, ali da su posljedice takvog djela neznatne ili ih uopće nema.

Lakše povrede dužnosti

Članak 118.

(1) Lakša je povreda narušavanja dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva i Kodeksa strukovne etike, ona koja je manjeg značenja.

2) Lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu:

1. ako neopravdano ne ispuni svoje dužnosti u svezi s imenovanjem u tijela ili radna tijela Komore,

2. ako svojim radnjama, propustima ili ponašanjem šteti ugledu struke ili ako se pri obavljanju svojeg posla ponaša neprimjereno ili uvredljivo,

3. ako ne dopušta strukovnu prosudbu svojeg rada od strane ovlaštene osobe ili tijela,

4. ako svoj posao obavlja bez odgovarajuće naplate kada postoji mogućnost da će se taj posao koristiti za dobivanje narudžbe ili u poslovne svrhe, zbog čega se nikako ne može smatrati dobrotvornom uslugom,

5. ako ne upozori na ponašanje drugih članova Komore koje je protivno Kodeksu strukovne etike,

6. ako Komori ne dostavi svoje podatke koji su važni za vođenje Imenika i za rad Komore,

7. ako reklamira ili sudjeluje u reklamiranju proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti njegovu neovisnost i strukovno prosuđivanje,

8. ako pri davanju vlastitog mišljenja o tuđem radu navodi neobjektivne ili neutemeljena činjenice,

9. ako pri poslovnom i javnom nastupu koristi neistinite podatke ili ako s naručiteljima, kolegama i javnošću komunicira uvredljivo,

10. ako naručitelju izruči nepotpunu dokumentaciju,

11. ako preseli ured protivno odredbama ovog Statuta ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena ureda, odnosno ako u roku ne obavijesti Komoru o promjenama nastalim tijekom obavljanja inženjerskih poslova,

12. ako odbije biti mentor prema zahtjevu Odbora za upis Komore.

13. ako se ne pridržava izgleda i veličine natpisne ploče ureda.

Teže povrede dužnosti

Članak 119.

(1) Težom povredom drži se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Statutom Komore, Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(2) Teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu:

1. ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,

2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje inženjerske djelatnosti,

3. ako za vrijeme mirovanja članstva u Komori obavlja inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigra na bilo koji način,

4. ako protivno Zakonu i ovlastima koje ima u pružanju stručne usluge posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima,

5. ako nesavjesno obavlja inženjerske poslove ili nestručno savjetuje i zastupa investitora, ili ako obavlja poslove protivno propisima i/ili pravilima struke,

6. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću,

7. ako obavlja poslove protivno strukovnom smjeru,

8. ako ne ostvari Program stalnoga stručnog usavršavanja, odnosno nakon pet godina ne skupi određenih 100 bodova,

9. ako sklopi ili obavi poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga,

10. ako dobivanje poslova uvjetuje pogodnostima, poslovnim ili administrativnim, osobno ili preko posrednika,

11. ako investitoru, na štetu drugoga ovlaštenog inženjera, prikazuje pogreške ili predlaže izmjene u projektu,

12. ako protivno odredbama Kodeksa strukovne etike preuzme posao koji je ugovorio drugi ovlašteni inženjer,

13. ako u slučaju preuzimanja projekta ne poštuje upute autora i ne obavijesti ga o promjenama,

14. ako konkurira cijenama nižim od propisanih ili kod određivanja cijene upotrijebi netočne podatke,

15. ako povrijedi anonimnost na natječaju,

16. ako traži ili pribavlja poslove na nedostojan način ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe,

17. ako protivno Zakonu ima više od jednog ureda,

18. ako ne ispunjava materijalne obveze koje proistječu iz članstva u Komori, a koje iznose iznad 1.800,00 kuna,

19 ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore,

20. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog Statuta ili Kodeksa strukovne etike o radu zajedničkog ureda ili projektantskog društva,

21. ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano,

22. ako neovlašteno koristi službene podatke te logo (znak) Komore u osobne svrhe,

23. ako ugovara poslove bez odgovarajućega pisanog dokumenta,

24. ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora i kontrole projekata,

25. ako s drugim članovima Komore konkurira nelojalnim sredstvima ili ako nelojalno preuzme narudžbu koja je već sklopljena s drugim posloprimcem,

26. ako unaprijed ne upozori naručitelja na svoje poslovne veze, interese ili okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa i time utjecati na njegov rad,

27. ako ne odstupi od posla kada nastupe okolnosti na koje ne može utjecati, a zbog kojih svoju zadaću ne bi mogao obaviti uspješno i u skladu s Kodeksom strukovne etike,

28. ako za vrijeme zaposlenja u državnoj službi ili tijelu lokalne ili područne samouprave iskorištava službeni položaj za dobivanje posla ili za dobivanje povlaštenog položaja za sebe ili za druge članove Komore s kojima je povezan vlasnički, poslovno ili preko kapitala,

29. ako obavlja usluge koje su nespojive s djelatnošću člana Komore,

30. ako ne odbije obaviti posao kada za njegovu realizaciju nema potrebno znanje ili odgovarajuće kadrovske, financijske ili tehničke mogućnosti,

31. ako kao savjetnik naručitelja pri projektu koji projektira drugi član Komore preuzme posao u vlastitu izvedbu,

32. ako prije sklapanja ugovora o izvedbi projekta koji je prije toga već izvodio ili ga još i sad izvodi drugi član Komore, istoga u pisanom obliku ne obavijesti o sklapanju ugovora i zatraži suglasnost, te u slučaju ako nije dobio suglasnost, o tome ne obavijesti Komoru,

33. ako svojeg suradnika, koji je u većoj mjeri dao svoj doprinos autorskom radu člana Komore, ne imenuje za suautora na projektima, u javnim natječajima i u objavljenim radovima u strukovnoj literaturi,

34. ako neopravdano koristi, djelomice ili u cjelini, tuđi autorski rad ili patent s namjerom da sebi ili nekom drugom stekne protupravnu imovinsku korist,

35. ako članu Komore, kod kojega je bio zaposlen nakon prestanka radnog odnosa bez dozvole otuđi projekte ili druga gradiva, dokumente ili podatke,

36. ako drugom članu Komore, koji je bio zaposlen kod njega, nakon prestanka radnog odnosa a za potrebe prezentacije toga drugog člana Komore, neopravdano odbije korištenje dokumentacije čiji je autor ili suautor taj drugi član Komore i koja nije povjerljive prirode,

37. ako prije početka projektiranja ne dobije suglasnost autora za projektiranje preinake ili drugog zahvata u objekt koji je bio nagrađen na javnom natječaju ili za koji je autor dobio nacionalno ili međunarodno priznanje,

38. ako prije početka projektiranja preinake ili drugog zahvata u objekt o tome u pisanom obliku ne izvijesti autora tog objekta ili od njega ne zatraži suglasnost, ili ako o tome da nije dobio suglasnost ne obavijesti Komoru,

39. ako kao član Komore utječe na slobodno odlučivanje naručitelja u izboru projektanta odnosno nadzornog inženjera,

40. ako ponovno proda projekt koji je izradio za naručitelja, a da o tome ne obavijesti novog ili prijašnjeg naručitelja,

41. ako je prihvatio rad na projektu koji je ocjenjivao kao član ocjenjivačke komisije,

42. ako prihvati izradu projekta za koji je na natječaju izabrano natječajno rješenje drugog člana Komore, a bez suglasnosti toga člana Komore,

43. ako za isti rad primi naknadu, u financijskom ili bilo kojem drugom obliku, od više nego jednog naručitelja, osim ako su o tome obaviještene sve zainteresirane stranke i ako su sve stranke s tim suglasne,

44. ako pristane na bilo kakvu povlasticu kod pripreme nacrta ili prihvaćanja ponude izvođača ili isporučitelja od koje bi imao neposrednu ili posrednu financijsku korist, osim ako je to naručitelj izričito zahtijevao i uključio u ugovor,

45. ako mjerodavnim tijelima Komore ne omogući ili ne dopusti da utvrde je li i kako poštuje načela Kodeksa strukovne etike i da li bez valjanog opravdanja ne dostavlja zahtijevane podatke,

46. ako svoju iskaznicu ili pečat, kojim iskazuje da je upisan u Imenik, posudi ili dade osobi koja nije član Komore s namjerom da ta osoba u javnosti nastupa kao član Komore, te ako koristi nevažeći pečat,

47. ako svoje usluge pruža u vezi s građevinom koja je u izgradnji, a za čije građenje investitor nema građevinsku dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog tijela,

48. ako daje neistinito ili pristrano strukovno mišljenje, analize ili mišljenja,

49. ako za svoj rad koji obavlja za naručitelja primi proviziju od izvođača ili isporučitelja,

50. ako krivotvori javni dokument s namjerom da se taj dokument upotrijebi kao pravi dokument.

51. ako poslove obavlja protivno propisima i/ili pravilima struke.

Stegovne mjere

Članak 120.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva određuju se sljedeće stegovne mjere:

– novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna,

– zabrana obavljanja poslova u trajanju od 6 mjeseci do tri godine,

– prestanak članstva u Komori.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva određuju se sljedeće stegovne mjere:

– ukor,

– novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 121.

Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist proračuna Komore.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 122.

(1) Stegovni postupak po službenoj dužnosti ili po prijedlogu ministra Ministarstva pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu.

(2) Podnositelj prijave za pokretanje stegovnog postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu, a u protivnom držati će se nepotpunom te će rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.

(3) Nakon što zaprimi prijavu i utvrdi da je prijava podnesena u skladu s odredbom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, stegovni tužitelj dostavlja prijavu na očitovanje prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku osam (8) dana. Ako prijavljeni ne dostavi svoje očitovanje, držat će se da u cijelosti priznaje navode u prijavi ili je njegovo pisano očitovanje upitno s gledišta povrede važećih propisa Komore, tada stegovni tužitelj podiže optužnicu. Ako dostava poziva prijavljenom bude neuredna zbog toga što nije podigao pošiljku ili što se više ne nalazi na adresi koja je prijavljena u Komori, dostava poziva prijavljenome obavit će se na oglasnoj ploči Komore, a protiv prijavljenoga će se pokrenut stegovni postupak zbog djela koje mu se stavlja na teret, kao i zbog neprijavljivanja promjene adrese Komori.

(4) Stegovni tužitelj može tijekom cijeloga prethodnog postupka saslušati okrivljenoga, kao i zatražiti dodatno obrazloženje prijave ili očitovanja prijavljenog, s tim da taj rok iznosi osam (8) dana, a iznimno može iznositi 15 dana, o čemu odlučuje stegovni tužitelj. Ako podnositelj prijave u tom roku ne udovolji pozivu stegovnog tužitelja, njegova će prijava biti odbačena, a ako pozivu ne udovolji prijavljeni, stegovni tužitelj će u daljnjem postupku cijeniti ovu činjenicu.

Članak 123.

(1) Stegovni tužitelj nakon provedenih izvida, ako utvrdi da je riječ o težoj povredi dužnosti i ugleda podiže optužnicu.

(2) U slučaju lakših povreda dužnosti i ugleda, stegovni tužitelj ustupa rješavanje predmeta Stegovnom vijeću.

Postupak pred stegovnim tijelima

Članak 124.

Postupak pred Stegovnim sudom, Višim stegovnim sudom i Stegovnim vijećem te ostala pitanja vezana uz rad ovih tijela koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom uredit će se pravilnikom o stegovnom postupanju kojeg donosi Skupština Komore.

Zastara

Članak 125.

(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave Komori i odlukom Stegovnog tužitelja o pokretanju stegovnog postupka.

(2) Zastara progona i zastara ovrhe kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok predviđen za zastaru progona i za zastaru ovrhe kazne.

(3) Ako je stegovni okrivljenik istom povredom počinio i kazneno djelo, zastara progona prekida se do pravomoćnog završetka kaznenog postupka, a nakon toga stegovni se postupak nastavlja.

Pravo priziva

Članak 126.

(1) Pravo na priziv u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera građevinarstva osim ovlaštenog inženjera građevinarstva ima i ministar Ministarstva.

(2) Priziv se podnosi Višem stegovnom sudu Komore.

Arbitraža Komore

Članak 127.

(1) Arbitražni sud samostalno je tijelo u okvirima Komore koje se osniva sa namjerom rješavanja sporova između članova Komore, kao i između trgovačkog društva u kojima su članovi zaposleni, odnosno između članova i trgovačkih društava u kojima su zaposleni, ili članova i trgovačkih društava u kojima nisu zaposleni odnosno svih drugih trgovačkih društava.

(2) Ovlaštene osobe povjeravaju rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka ovom arbitražnom sudu pisano ugovorenom arbitražnom klauzulom u skladu sa Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

(3) Skupština Komore imenuje na prijedlog Upravnog odbora Komore deset (10) arbitara za rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka. Arbitri moraju biti istaknuti članovi Komore.

(4) Imenovanje arbitra ili arbitražnog vijeća te druga pitanja arbitražnog postupka uređuju se pravilnikom o arbitraži koji donosi Skupština Komore.

(5) Protiv odluke Arbitražnog suda, bilo vijeća bilo arbitra pojedinca, nema mjesta pravnom lijeku osim onih predviđenih Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

XI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Dužnost osiguranja

Članak 128.

(1) Komora preuzima osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih inženjera građevinarstva. Ovlašteni inženjeri građevinarstva dužni su Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti, ako nije drugačije određeno.

(2) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje Komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog inženjera građevinarstva.

(3) Osiguranje od odgovornosti ovlaštenog inženjera građevinarstva preko Komore ne isključuje mogućnost njegovoga dodatnog individualnog osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Članak 129.

(1) Osiguravatelj je dužan sklopiti ugovor o uvjetima osiguranja od odgovornosti s Komorom.

(2) Drži se da je Komora sklopila ugovor o osiguranju kad je podnijela zahtjev za osiguranje, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut dogovor o uvjetima osiguranja.

Uvjeti osiguranja

Članak 130.

(1) Uvjete osiguranja za ovlaštene inženjere građevinarstva zajedno utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s Komorom.

(2) Osiguravatelji su dužni za svaku iduću godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji ne odrede zastupnika do kraja listopada tekuće godine, zastupnikom će se držati osiguravatelj kojega odredi Ministarstvo. Odluka Ministarstva o tome nije upravni akt.

(3) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu do određenog iznosa izravno nadoknađuje ovlašteni inženjer građevinarstva.

(4) Ako se dogovor iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ne postigne u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva bilo koje strane drugim dvjema stranama, o uvjetima osiguranja na prijedlog bilo koje strane odlučuje Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pravorijek Stalnoga izbranog sudišta kojim se određuju uvjeti osiguranja za iduću godinu pravomoćan je i djeluje prema svim osiguravateljima, Komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori, ovlaštenim inženjerima građevinarstva, pravnim osobama, projektantskim društvima.

XII. JAVNOST RADA KOMORE

Glasilo Komore

Članak 131.

(1) Komora ima Glasilo.

(2) Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore.

(3) U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore.

(4) Glasilo primaju svi članovi Komore.

Članak 132.

(1) Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.

(2) Glavni urednik i članovi uredništva odgovaraju Upravnom odboru Komore i za svoj rad mogu primati naknadu.

Internetska stranica Komore

Članak 133.

(1) Komora ima internetsku stranicu.

(2) Glavnog urednika internetske stranice imenuje Upravni odbor Komore na razdoblje od četiri godine.

(3) Glavni urednik odgovara Upravnom odboru Komore i za svoj rad može primati naknadu.

Poslovna tajna

Članak 134.

(1) Rad Komore je javan, ako to Zakon, ovaj Statut ili opći akt Komore ne određuju drukčije.

(2) Tijela i radna tijela Komore moraju voditi brigu o poštovanju tajnosti osobnih podataka iz imenika i evidencija, iz predmeta o upisu u Imenik i ostalih evidencija koje vodi Komora, te spriječiti neovlašteni pristup njima.

(3) Svaki član Komore dužan je čuvati poslovnu tajnu Komore.

Članak 135.

(1) Skupština Komore pravilnikom određuje koje isprave i podatci predstavljaju poslovnu tajnu, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore te uređuje organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovu kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, njihovu izmjenu ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje.

(2) Tijela i radna tijela Komore dužna su kao poslovnu tajnu čuvati i one isprave i poslovne podatke koje takvima proglasi odnosno odredi mjerodavno tijelo, odnosno podatke koji su prema zakonu ili ostalim propisima određeni kao tajni.

XIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 136.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda.

(2) Prihodi Komore jesu:

1. upisnina, članarina, vlastiti prihodi Komore,

2. prihodi od ostalih usluga,

3. novčane kazne, izrečene u stegovnim postupcima protiv članova Komore,

4. naknade, koje u svezi troškova stegovnog postupka nastaju u vođenju stegovnih postupaka,

5. naknade za vođenje arbitražnih postupaka,

6. naknade za usluge koje Komora obavlja za članove i ostale izvan Programa rada,

7. donacije,

8. prihodi iz djelatnost,

9. ostali prihodi.

(3) Rashodi Komore jesu:

1. materijalni i financijski za obavljanje poslova iz djelatnosti Komore,

2. za obavljanje stručnih poslova (tajništvo, naknade članovima tijela Komore, izdavanje Glasila Komore),

3. za ostale potrebe u skladu s propisima i odlukama tijela Komore.

(4) Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže Upravni odbor Komore.

(5) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 137.

(1) Upravni odbor Komore dužan je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

(2) Poslovnu dokumentaciju Komora je dužna čuvati na zakonom propisani način.

(3) Na osnovi poslovnih knjiga sastavlja se prijedlog financijskog izvješća i izvješća o tijeku poslova i financijskom stanju Komore.

Članak 138.

(1) Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Komora odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 139.

(1) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina ovlašten je Upravni odbor Komore uz suglasnost Nadzornog odbora Komore.

(2) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje pokretnina ovlašten je predsjednik Komore do vrijednosti od 200.000,00 kuna (slovima: dvijestotinetisuća kuna), a preko te vrijednosti Upravni odbor Komore.

Članak 140.

(1) U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

(3) Članovi Komore ne odgovaraju za obveze Komore.

Članak 141.

Odluku o osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Upravni odbor Komore.

Poslovne knjige i računovodstveni izvještaji

Članak 142.

(1) Prihode i rashode Komora planira za svaku godinu u Planu prihoda i rashoda za tekuću godinu.

(2) Plan prihoda i rashoda Upravni odbor Komore donosi u obliku prijedloga, najkasnije do kraja tekuće godine, a Skupština Komore ga prihvaća najkasnije do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine.

Članak 143.

(1) Sredstva i obveze prema sredstvima izvora, te prihode i rashode Komora iskazuje u svojim poslovnim knjigama, u skladu s propisima, koji uređuju financijsko računovodstvo neprofitnih organizacija.

(2) Računovodstvene izvještaje Komore nadzire Nadzorni odbor Komore.

XIV. ZNAK I PEČAT KOMORE

Znak Komore

Članak 144.

(1) Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština Komore.

(2) Komora je na temelju Ugovora o korištenju žigova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zadržala pravo neograničenog raspolaganja žigovima te njihovog korištenja za namjene za koje su i bili korišteni.

(3) Komora je preuzela korištenje žiga kojim je zaštićen logotip Komore, u sljedećem opisu:

Logotip (znak) Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Logotip (znak) Komore je kocka, pravilno i sukladno geometrijsko tijelo, raščlanjeno na pet konstrukcijskih segmenata, koji predstavljaju pet strukovnih razreda, te crveni hrvatski kvadrat – segment u bazi kocke. Uz logotip (znak) mogu se navoditi i drugi podatci Komore, kao što je naziv i slično.

Pečat Komore

Članak 145.

(1) Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb i znakom Komore u sredini.

(2) Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Članak 146.

Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu, Komora koristi pečate is grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

XV. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 147.

Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva te druga pitanja pobliže će se urediti pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 148.

(1) Odbor za konstituiranje Komore s predsjednikom Odbora provest će konstituiranje Komore.

(2) Odbor za konstituiranje Komore donijet će Statut Komore te provesti izborni postupak za izbor tijela Komore donošenjem Odluke o izborima te drugih potrebnih odluka.

(3) Predsjednik Odbora ovlašten je sazvati konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore koju čine članovi Komore izabrani na raspisanim i provedenim izborima.

(4) Konstituirajuća sjednica Skupštine Komore će većinom glasova nazočnih članova donijeti akte potrebne za početak rada Komore te izabrati tijela Komore potrebna za upis Komore u sudski registar Trgovačkog suda.

(5) S danom upisa Komore u sudski registar Trgovačkog suda završava postupak konstituiranja Komore te prestaje mandat Odboru za konstituiranje Komore i predsjedniku Odbora.

Članak 149.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga Statuta daje Skupština Komore.

Članak 150.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 147/05. – pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na rad Komore.

Članak 151.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, osim članaka 7. stavka 2. podstavaka 2., 8. i 9., 32., 33. stavka 1. podstavaka 2. i 3., 61. stavaka 1. i 2., 73. stavka 1. podstavka 2. i stavka 3. podstavaka 2. i 3. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 360-01/09-05/046

Urbroj: 314-02-09-1

Zagreb, 2. travnja 2009.

Predsjednik Odbora
za konstituiranje Hrvatske komore
inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., v. r.