Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

NN 52/2009 (29.4.2009.), Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

1223

Na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08.), Odbor za konstituiranje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, uz suglasnost Državne geodetske uprave klasa: 930-03/09-01/07, urbroj: 541-02-1/1-09-2, na sjednici održanoj 22. travnja 2009. godine, donio je

STATUT

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim statutom pobliže uređuje se ustrojstvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (dalje u tekstu: Komora) i tijela Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, oblici organiziranja ovlaštenih inženjera geodezije za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, postupak upisa u Imenik i upisnike Komore, način vođenja Imenika i upisnika Komore, prava i dužnosti ovlaštenih inženjera geodezije udruženih u Komoru, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, tijela za pokretanje i vođenje arbitražnog postupka, ustrojstvo Tajništva Komore, stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije i druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera geodezije i Komore.

(2) Komora je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon) i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pritom štite i unaprjeđuju hrvatsku geodetsku djelatnost.

(3) U Komoru se obvezatno udružuju ovlašteni inženjeri geodezije.

Članak 2.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE.

(2) Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS.

(3) Skraćeni naziv Komore je: HKOIG.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(5) Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

(6) Danom upisa u sudski registar Komora stječe svojstvo pravne osobe i započinje s radom.

Članak 3.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore.

Članak 4.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izdavanjem službenog Glasila i objavama na internetskoj stranici Komore.

Članak 5.

Izrazi koji se u ovom Statutu rabe za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

II. DJELATNOST KOMORE

Članak 6.

(1) Djelatnost Komore čine poslovi koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti u skladu sa Zakonom, te drugi poslovi određeni ovim statutom.

(2) Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:

– uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– uspostavlja i vodi Evidenciju počasnih članova Komore,

– uspostavlja i vodi Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– uspostavlja i vodi Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,

– uspostavlja i vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,

– uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih geodetskih ureda koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,

– uspostavlja i vodi Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– uspostavlja i vodi Evidenciju odobrenja iz članka 17. Zakona,

– uspostavlja i vodi Evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. Zakona, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,

– vodi Evidenciju o prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,

– vodi Evidenciju o stegovnim postupcima,

– vodi Evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije,

– vodi Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,

– vodi i druge evidencije propisane ovim statutom.

(3) Komora obavlja i sljedeće poslove:

– unaprjeđuje geodetsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba.

– čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije te osigurava uvjete za pravilno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama.

– surađuje s mjerodavnom državnom upravom i drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore.

– predstavlja članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

– izdaje Glasilo i druge publikacije te vodi internetsku stranicu.

– rješava u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri geodezije sporazumno povjeravaju arbitraži Komore te u sporovima trećih osoba, koje rješavanje povjere Komori.

– nadzire rad ovlaštenih inženjera geodezije u zajedničkim uredima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom.

– provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa stručnim društvima i fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.

– razvija strukovnu etiku.

– skrbi se da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu s posebnim zakonima obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera geodezije, štiti materijalne interese naručitelja usluga mogućim organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

– uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama, kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama.

– organizira skupove ovlaštenih inženjera geodezije.

– osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 7.

(1) Imenici, upisnici i druge javne evidencije koje vodi Komora u obavljanju javnih ovlasti, javne su knjige, a isprave koje izdaju u obavljanju tih javnih ovlasti, javne su isprave.

(2) U postupcima za upis u imenike, upisnike i druge javne evidencije te u postupcima u kojima se odlučuje o stjecanju i gubitku određenog prava, tijela Komore odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Komora štiti pravo na privatnost svojih članova u sklopu pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

III. UPRAVLJANJE KOMOROM

Članak 8.

(1) Članovi Komore ostvaruju svoje interese i upravljaju Komorom putem svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore.

(2) Upravljanje Komorom provodi se putem tijela Komore te drugih tijela osnovanih ovim Statutom.

(3) Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

(4) Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

TIJELA KOMORE

Članak 9.

(1) Tijela Komore jesu Skupština Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore, predsjednik Komore, stegovna tijela Komore, arbitraža (Arbitražni sud), Odbor za upis i Tajništvo Komore te druga tijela osnovana u skladu s ovim Statutom.

(2) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Članak 10.

(1) Mandat izabranih i imenovanih predstavnika u tijela Komore traje četiri godine.

(2) Isti članovi Komore mogu biti ponovo birani u tijela Komore.

(3) Ako se ne provedu izbori za članove Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji izabrani članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova.

Skupština Komore

Članak 11.

(1) Skupština je najviše tijelo odlučivanja Komore, koju čini 35 izabranih predstavnika iz redova članova Komore.

(2) Skupštinu Komore čini po sedam članova koji su izabrani predstavnici iz pet područnih odbora Komore.

(3) Mandat članova Skupštine traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 12.

(1) Skupština Komore:

– donosi Statut Komore,

– donosi Kodeks strukovne etike Komore,

– donosi Cjenik usluga Komore,

– donosi Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku,

– donosi Pravilnik o stegovnom postupanju,

– donosi Pravilnik o radu,

– donosi Pravilnik o počasnim članovima Komore,

– donosi Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama

– donosi Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Komore,

– donosi Pravilnik o znaku Komore,

– donosi Pravilnik o izborima za tijela Komore,

– donosi Pravilnik o jubilarnim nagradama i drugim priznanjima Komore,

– donosi Pravilnik o plaćanju članarine i ostalih davanja Komore,

– donosi odluku o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,

– donosi Poslovnik o radu Skupštine Komore,

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Komore,

– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore,

– utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi Program rada Komore,

– donosi godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog proračuna,

– odlučuje o raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja u skladu s posebnim aktima Komore,

– bira predsjednika Komore,

– bira članove Odbora za upis Komore,

– bira članove Nadzornog odbora Komore,

– na prijedlog Upravnog odbora Komore imenuje članove Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja, arbitre Arbitražnog suda,

– bira članove Upravnog odbora Komore,

– raspravlja i prihvaća Izvještaj o radu Komore i tijela Komore,

– prihvaća Izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore,

– raspravlja o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezanim uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja stručnih geodetskih poslova, te u svezi s tim pitanjima donosi stajališta i preporuke,

– odlučuje o međusobnim odnosima i udruživanju s drugim komorama,

– odlučuje o suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa,

– raspravlja i o ostalim pitanjima u sklopu zadaća Komore utvrđenih propisima, te o tome oblikuje odgovarajuće odluke,

– odlučuje i o drugim pitanjima na prijedlog predsjednika Komore i drugih tijela Komore.

(2) Po potrebi Skupština može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

(3) Skupština Komore odgovara na sva pitanja koja joj upute tijela Komore te može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 13.

(1) Skupština Komore odlučuje na sjednicama koje su javne, osim ako članovi Skupštine odluče da su sjednica ili odlučivanje o nekom pitanju zatvoreni za javnost.

(2) Skupština može odlučivati ako je na njoj nazočna većina njezinih članova.

(3) Odluka Skupštine donesena je ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

(4) U slučaju spriječenosti člana Skupštine da prisustvuje sjednici, on može ovlastiti drugog člana Skupštine da glasuje u njegovo ime. Nazočnog člana Skupštine može ovlastiti samo jedan član Skupštine.

(5) Ovlaštenje iz stavka 4. ovoga članka daje se u obliku punomoći ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije i dostavlja glavnom tajniku Komore prije početka održavanja sjednice Skupštine.

Članak 14.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Komore koji je po funkciji i predsjednik Skupštine Komore.

(2) Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jednom na godinu po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih financijskih obračuna.

(3) Sjednica Skupštine može se održati i pisanim putem. O načinu održavanja sjednice Skupštine odlučuje predsjednik Skupštine Komore u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

(4) Predsjednik Komore može sazvati Skupštinu Komore u svako doba ili ako to zbog rješavanja određenih pitanja pisano zatraži Upravni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Komore s pravom odlučivanja, uz navođenje predmeta rasprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu Komore te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv poštom ili elektroničkom poštom, najkasnije u roku od 21 dan od primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine Komore.

Članak 15.

(1) Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka za donošenje dostavlja se poštom ili elektroničkom poštom članovima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice a može se objaviti i na internetskoj stranici Komore.

(2) Materijal za sjednicu Skupštine dostupan je u sjedištu Komore.

Članak 16.

(1) Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako u pojedinačnim slučajevima nije drukčije određeno.

(2) Skupštini je nazočan javni bilježnik koji prati rad i vodi zapisnik sjednice Skupštine.

Članak 17.

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu, koji donosi Skupština Komore.

Upravni odbor Komore

Članak 18.

(1) Komora ima Upravni odbor, koji čine četiri člana i predsjednik Komore.

(2) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

(3) Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Komore i donesenih odluka.

(4) Radom Upravnog odbora rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati.

Članak 19.

(1) Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,

– utvrđuje prijedlog Statuta Komore i drugih općih akata koje donosi Skupština Komore,

– donosi Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Komore,

– donosi na prijedlog Odbora za upis Program vježbeničke prakse s načinom provedbe,

– donosi Pravilnik o pečatima i iskaznicama,

– donosi Pravilnik o ispravama i podatcima koji se smatraju poslovnom tajnom,

– donosi Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,

– donosi Pravilnik za rad u tijelima i radnim tijelima Komore,

– donosi i ostale akte Komore,

– predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja,

– utvrđuje način rada i provodi politiku djelovanja Komore,

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

– provodi odluke o kažnjavanju zbog težih i lakših povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera te pravomoćne presude Stegovnog suda,

– sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini,

– upravlja financijskim poslovanjem Komore te odlučuje i raspolaže iznosom od 30.000 kuna do 500.000 kuna,

– brine se za unaprjeđenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu,

– utvrđuje na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje program trajnoga stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa,

– obavlja ostale poslove određene Zakonom, ovim statutom te drugim općim aktima Komore,

– imenuje glavnog urednika internetske stranice Komore,

– imenuje uredništvo te glavnog urednika Glasila Komore,

– predlaže dnevni red Skupštine,

– imenuje Izborno povjerenstvo,

– predlaže Skupštini osobu za predsjednika Komore,

– predlaže Skupštini kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora,

– predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Upravnog odbora Komore,

– predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda,

– bira članove stegovnih vijeća,

– predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za stegovnog tužitelja i dva zamjenika,

– razmatra i predlaže Skupštini prihode i rashode Komore,

– razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koja osniva,

– predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština,

– ustanovljuje za Skupštinu Komore kandidacijsku listu arbitara Arbitražnog suda,

– imenuje članove radnih tijela,

– obavlja sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada ostalih tijela Komore.

(2) Po potrebi Upravni odbor može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva i druga radna tijela kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja.

(3) Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Članak 20.

(1) Upravni odbor sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite javne sjednice prema utvrđenom planu održavanja.

(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najkasnije sedam (7) dana prije njezinog održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu. Poziv s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka dostavlja se poštom ili elektroničkom poštom svim članovima Upravnog odbora Komore i može se objaviti na internetskoj stranici Komore.

(3) Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Komore.

(5) Sjednicu Upravnog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika Komore saziva i vodi član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Komore, odnosno najstariji član Upravnog odbora Komore.

(6) Rad Upravnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Nadzorni odbor Komore

Članak 21.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana.

(2) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(3) Nadzorni odbor Komore odgovara za svoj rad Skupštini Komore.

(4) Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor Komore obavlja osobito ove poslove:

– nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– nadzire rad Tajništva Komore,

– po potrebi saziva sjednicu Skupštine Komore ili Upravnog odbora ako za to nisu ovlašteni drugi predstavnici,

– svake godine Skupštini podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore,

– sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,

– daje suglasnost Upravnom odboru Komore za raspolaganje financijskim sredstvima iznad 500.000 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna).

(2) Skupština Komore može ovlastiti Nadzorni odbor Komore i za obavljanje drugih poslova.

Članak 23.

Upravni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su, na zahtjev, Nadzornom odboru davati potrebne podatke u svezi s njihovim radom i poslovanjem.

Predsjednik Komore

Članak 24.

(1) Predsjednika Komore iz reda svojih članova bira Skupština Komore.

(2) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene ovim statutom.

(3) Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini uz mogućnost ponovnog biranja.

(4) U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora, kojega ovlasti predsjednik Komore, sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore za predsjednika Komore treba provesti do sljedeće redovite skupštine. Ako predsjednik Komore ne može dati pisanu ovlast, zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora Komore.

Članak 25.

Predsjednik Komore može profesionalno obavljati dužnost na koju je imenovan u radnopravnom statusu u skladu s propisima o radu ili volonterski, uz naknadu koju određuje Upravni odbor Komore.

Članak 26.

(1) Predsjednik Komore:

1. zastupa i predstavlja Komoru,

2. predsjedava Upravnom odboru Komore, kojega predstavlja i saziva, te predsjedava njegovim sjednicama,

3. saziva Skupštinu Komore i obavlja funkciju predsjednika Skupštine Komore,

4. provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora Komore,

5. saziva i vodi sjednice Odbora za upis,

6. izdaje i potpisuje rješenja o upisima u imenike i upisnike Komore te druge pojedinačne akte koji su u njegovoj ovlasti,

7. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 30.000 kuna (riječima: trideset tisuća kuna), a iznad toga iznosa, nakon odluke Upravnog odbora Komore,

8. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu te prava i obveza iz radnog odnosa,

9. provodi prijedloge imenovanja u skladu s ovim statutom,

10. saziva konstitutivne sjednice tijela Komore,

11. obavlja ostale poslove u skladu s propisima te poslove za koje je ovlašten od Skupštine ili Upravnog odbora Komore.

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Komore.

(3) Predsjednik Komore može imati Savjet koji mu pomaže u radu i ima savjetodavnu ulogu.

(4) Članove Savjeta određuje predsjednik Komore.

Članak 27.

(1) Ako je predsjednik Komore odsutan, zamjenjuje ga na osnovi pisanog ovlaštenja i s istim ovlastima član Upravnog odbora Komore kojega je odredio predsjednik Komore.

(2) U slučaju da nije udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka predsjednika Komore s istim ovlastima zamjenjuje najstariji član Upravnog odbora Komore.

Odbor za upis

Članak 28.

(1) Odbor za upis čine četiri (4) člana koje iz reda svojih članova bira Skupština Komore i predsjednik Komore.

(2) Radom Odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati i koji potpisuje pojedinačne akte koje donosi Odbor za upis.

(3) Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona.

Članak 29.

(1) Član Odbora za upis mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i 5 godina radnog iskustva u statusu ovlaštenog inženjera geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju.

(2) Sjednicu Odbora za upis saziva i vodi predsjednik Komore.

(3) Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova Odbora.

Članak 30.

(1) Odbor za upis u skladu s vrijedećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,

– vodi Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– vodi Evidenciju o članovima Komore, brisanima iz imenika i upisnika,

– vodi Evidenciju o stegovnim postupcima te prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,

– vodi Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,

– izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima u imenike i upisnike i brisanju iz njih,

– odlučuje o mirovanju statusa članova Komore, odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine,

– na osnovi pravomoćne odluke stegovnih tijela provodi stegovnu sankciju brisanja iz imenika i upisnika Komore,

– predlaže Upravnom odboru Program vježbeničke prakse s načinom provedbe.

(2) Odbor za upis je samostalan i neovisan, i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Odbor za upis može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova iz ovlasti Odbora.

Članak 31.

Rad Odbora za upis pobliže se uređuje Pravilnikom o upisima i Poslovnikom o radu, koje donosi Skupština Komore.

Odbor za strance

Članak 32.

(1) Odbor za strance provodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donosi predsjednik Komore na prijedlog Odbora za strance.

Članak 33.

(1) Odbor za strance:

– provodi postupak za izdavanje odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane fizičke osobe koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske. Strane fizičke osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove iz članka 9. stavka 1. točke 4., 5., 6., 12., 13., 14., 17., 18. i 21. Zakona,

– provodi postupak za davanje odobrenja za obavljanje stručnih geodetskih poslova za stranu osobu koja ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije, i koja u toj državi ima pravo obavljati stručne geodetske poslove, ako je na natječaju u Republici Hrvatskoj stekla pravo izvedbe stručnih geodetskih poslova,

– vodi Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima geodezije, iz članka 17. Zakona,

– vodi Evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. Zakona, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 34.

(1) Odobrenja, potvrde i odluke nakon provedenog postupka u skladu s člankom 33. ovoga statuta donosi predsjednik Komore.

(2) Akti iz stavka 1. ovoga članka upravni su akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. U tom slučaju postupak je hitan.

(3) Odobrenja i odluke koje je Komora izdala strancima za obavljanje stručnih geodetskih poslova dostavljaju se i Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 35.

(1) Odbor za strance čini pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore. Jedan od članova Odbora za strance obvezno je i jedan od članova Odbora za upis.

(2) Članovi Odbora za strance između sebe biraju predsjednika i odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

(3) Odbor za strance može imenovati stručne, odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

Odbor za trajno stručno usavršavanje

Članak 36.

(1) Odbor za trajno stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu s propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore te odlukama Upravnog odbora Komore.

(2) Odbor za trajno stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja i brine se za uspostavljanje suradnje sa Državnom geodetskom upravom, Ministarstvima i ostalim tijelima državne vlasti kod pripremanja i provođenja Programa stručnog usavršavanja.

(3) Odbor za trajno stručno usavršavanje čini predsjednik i dva člana, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore. Odbor za trajno stručno usavršavanje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

(4) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu osigurava sredstva u financijskom planu za tekuću godinu.

(5) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu Programa za svaku godinu.

Članak 37.

(1) Odbor za stručno usavršavanje u sklopu brige za za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije ovlašteno je:

– organizirati savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove,

– organizirati izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva (kaseta, disketa, CD-a, filmova i dr.).

(2) Oblik stalnoga stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati i provoditi u suradnji s Državnom geodetskom upravom, Ministarstvima, drugim državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave, fakultetima i drugim stručnim i znanstvenim ustanovama, zakladama, strukovnim i profesionalnim udrugama, trgovačkim društvima.

(3) Razni oblici stalnoga stručnog usavršavanja mogu se organizirati i ostvarivati i u suradnji s inozemnim komorama i drugim strukovnim udrugama, odnosno organizacijama.

Tajništvo Komore

Članak 38.

(1) Tajništvo Komore obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore. Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika Tajništva.

(2) Tajništvo Komore, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

1. uspostavlja, vodi i održava imenike i upisnike Komore,

2. uspostavlja, vodi i održava evidencije Komore,

3. priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Komore,

4. vodi zapisnike sjednica tijela Komore i ostalih radnih tijela Komore,

5. priprema nacrte akata koje donose tijela Komore i ostala radna tijela Komore,

6. vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge financijske poslove Komore,

7. obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte, te poslove pismohrane i arhive,

8. obavlja poslove u svezi sa sudovima Komore, Upravnim sudom RH,

9. provodi propise u ovlasti Komore,

10. obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti Komore i radom tijela Komore, te drugih radnih tijela,

11. obavlja i ostale poslove.

(3) Upravni odbor Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(4) Pitanja vezana uz rad Tajništva podrobnije će se urediti Pravilnikom o radu, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 39.

(1) Radom Tajništva Komore neposredno rukovodi glavni tajnik koji rad i poslovanje Komore vodi u skladu s odlukama Skupštine Komore, predsjednika Komore i Upravnog odbora Komore.

(2) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završeni diplomski sveučilišni studij geodetske ili pravne struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

IV. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 40.

(1) Članstvo u Komori i pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije stječe se rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Pravo na obavljanje poslova u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije stječe se upisom u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(3) Prava koja se stječu na temelju statusa vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije mogu se ostvariti ako je vježbenik-kandidat upisan u Evidenciju vježbenika-kandidata.

(4) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije donosi Odbor za upis.

Članak 41.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije može obavljati one stručne geodetske poslove za koje je on, odnosno pravna osoba u kojoj je zaposlen dobio suglasnost Državne geodetske uprave.

(2) Stručne geodetske poslove u uredima i pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih geodetskih poslova mogu obavljati samo osobe koje su u tim uredima u radnom odnosu u skladu s propisima o radu i koje nisu zaposlene kod drugog poslodavca.

Članak 42.

(1) Komora ima i počasne članove.

(2) Status počasnog člana mogu steći osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj ili za doprinos radu i ugledu te prepoznatljivosti Komore, kao i dugogodišnji članovi Komore koji su svojim radom prinosili radu Komore.

(3) Postupak primanja počasnih članova u Komoru, njihova prava i obveze uređuju se Pravilnikom o počasnim članovima kojeg donosi Skupština Komore.

(4) Počasni članovi Komore upisuju se u Evidenciju Komore.

(5) Počasni članovi Komore mogu obavljati poslove za radna tijela Komore a po pozivu i prisustvovati sjednicama radnih tijela bez prava odlučivanja, a mogu stjecati i priznanja u skladu s općim aktom kojim se uređuju priznanja članovima Komore za njihov rad i doprinos ugledu Komore.

Članak 43.

Komora na skupu ovlaštenih inženjera geodezije zaslužnim članovima Komore dodjeljuje priznanja za doprinos u struci i radu Komore.

V. UPIS U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE KOMORE

Uvjeti za upis u Imenik Komore

Članak 44.

(1) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način, propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

– da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije u trajanju od najmanje tri godine ili da je po završetku diplomskoga sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, najmanje tri godine bila zaposlena u tijelima mjerodavnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

– da je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog rada ili službene dužnosti,

– da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova i

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću.

(2) Strana fizička osoba iz druge države članice Europske unije koja u Republici Hrvatskoj namjerava obavljati stručne geodetske poslove, ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga članka dokazuje rješenjem Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu sa Zakonom.

(3) Za upis u Imenik Komore iz stavka 1. ovoga članka osoba je dužna platiti upisninu.

(4) Visinu upisnine određuje Skupština Komore.

Članak 45.

(1) Zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije podnosi se Odboru za upis.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Odbor za upis te donosi odgovarajuće rješenje.

(3) Upisom u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije smatra se da su ovlašteni inženjeri geodezije prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 46.

Pri odlučivanju o zahtjevu za upis u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije Odbor za upis, može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svojem pravu na upis ili o nekom drugom pravu odlučnom u postupku odlučivanja.

Članak 47.

(1) Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje geodetskih inženjerskih poslova ili ako je protiv njega iz istog razloga pokrenut stegovni postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

(2) Ako Odbor za upis utvrdi da ovlašteni inženjer geodezije pri upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije nije udovoljavao uvjetima iz članka 42. Zakona ili da je prestao ispunjavati te uvjete, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz Imenika te mu oduzeti iskaznicu i pečat.

Članak 48.

Ako Odbor za upis ne donese rješenje o urednom zahtjevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ne postoje razlozi za odgodu upisa, podnositelj zahtjeva može pokrenuti upravni spor kao da je zahtjev odbijen. U tom slučaju postupak pred Upravnim sudom je hitan.

Članak 49.

U postupcima za upis u imenike, upisnike i evidencije Komore te u drugim postupcima u kojima ovlaštena tijela Komore odlučuju o pravima i obvezama ovlaštenih inženjera geodezije, na odgovarajući se način primjenjuju pravila Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 50.

Protiv rješenja koje se odnosi na stjecanje statusa ovlaštenog inženjera geodezije, mirovanja i prestanka članstva u Komori žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 51.

(1) Odbor za upis na temelju provedenog upisa ovlaštenom inženjeru geodezije izdaje odgovarajuće rješenje, iskaznicu i pečat. Iskaznica i pečat su trajno vlasništvo Komore.

(2) Odluku o veličini i obliku, te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice i pečata donosi Upravni odbor Komore.

(3) Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih inženjera geodezije. Svaki ovlašteni inženjer geodezije dobiva posredovanjem Komore policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine.

(2) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti.

Uvjeti za upis u evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 52.

(1) Status vježbenika kandidata za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije stječe se upisom u evidenciju.

(2) Vježbenikom se, u smislu Zakona, drži osoba:

– koja je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke.

Članak 53.

(1) Zahtjev za upis u Evidenciju vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije podnosi se Odboru za upis, na obrascu koji propisuje Upravni odbor Komore.

(2) Pravo na upis u Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka ima osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

_ da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog rada ili službene dužnosti,

– da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću,

– da je zaposlen u punom radnom vremenu u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(3) O podnesenom zahtjevu odlučuje Odbor za upis u Komoru.

(4) Vježbeniku kojem je odobren upis u Evidenciju iz članka 52. stavka 1. ovoga Statuta izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika.

(5) Sadržaj i oblik iskaznice vježbenika propisuje Upravni odbor Komore.

Članak 54.

U Evidenciju vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, nakon provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za stjecanje statusa, upisuju se:

– ime i prezime vježbenika,

– osobni identifikacijski broj građanina,

– datum i mjesto rođenja,

– datum upisa te broj i datum rješenja o odobrenju statusa vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– podatci o pravnoj osobi odnosno uredu u kojem se obavlja vježba,

– podatci o mentoru,

– vrijeme trajanja vježbe, datum započinjanja i završetka obavljanja vježbe,

– podatci o rješenjima na temelju kojih su obavljene promjene u vježbi,

– datum i razlog brisanja iz evidencije vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– ostale zabilježbe.

Članak 55.

(1) Vježbenička praksa provodi se prema Programu vježbeničke prakse s načinom provedbe, kojeg donosi Upravni odbor Komore.

(2) Za provedbu Programa vježbeničke prakse odgovoran je mentor, u čijem se uredu ili pravnoj osobi provodi vježbenička praksa, i kojeg je za mentora odredio Odbor za upis Komore. Mentor je vježbeniku dužan osigurati rad na stručnim geodetskim poslovima koji su određeni Zakonom.

(3) Mentor može biti samo ovlašteni inženjer geodezije koji je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji je stekao akademski naziv magistar inženjer geodezije i koji je proveo najmanje pet godina u statusu ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 56.

(1) Komorski postupak za vježbenike prema utvrđenom programu može se provoditi u više ureda, odnosno kod više mentora, ali ne više od tri, osim ako za to ne postoji opravdani razlog. Rad u jednom uredu za vježbenika ne može biti kraći od tri mjeseca, osim ako za to ne postoji opravdan razlog.

(2) Mentor može na vježbeničkoj praksi imati najviše tri vježbenika istodobno.

(3) Nadzor nad radom mentora i provedbom Programa vježbeničke prakse provodi Odbor za upis.

Članak 57.

(1) Vježbenički staž može se prekinuti ako vježbenik prestane udovoljavati uvjetima iz članka 51. ovoga statuta.

(2) Odbor za upis donijeti će rješenje o prekidu vježbeničkog staža, koji ne može biti dulji od jedne godine.

(3) Ako je prekid dulji od jedne godine, Odbor za upis donijet će rješenje o brisanju vježbenika iz Evidencije.

Članak 58.

(1) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi vježbenik podnosi pisani izvještaj prema propisanom obrascu, kojeg ovjerava mentor svojim potpisom. Izvještaj se podnosi na odobrenje Odboru za upis.

(2) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi mentor može predložiti i produljenje vježbeničke prakse do šest mjeseci, ako vježbenik nije u potpunosti uspješno ispunio sve uvjete iz Programa vježbeničke prakse.

(3) Ako mentor ne preporuči vježbenika za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, on može ponoviti vježbenički staž, ali ne više od jedanput.

(4) Odbor za upis izdaje odgovarajuće uvjerenje o uspješno završenom komorskom postupku za vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(5) Mentor za obavljeni rad na vježbeničkoj praksi ima pravo na naknadu koja može biti i u bodovima za stručno usavršavanje. Način ostvarivanja prava na naknadu određuje Upravni odbor Komore.

Uvjeti za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Članak 59.

Uvjete za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije pobliže pravilnikom propisuje Skupština Komore.

Prestanak članstva

Članak 60.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije članstvo u Komori prestaje u skladu sa Zakonom:

– ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,

– ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,

– ako podnese zahtjev za prestanak članstva u Komori,

– ako više od šest mjeseci bez opravdanog razloga ne obavlja poslove, a nije zatražio mirovanje članstva,

– ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, dulju od šest mjeseci,

– ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova,

– ako je stegovno kažnjen zabranom obavljanja poslova,

– ako je stegovno kažnjen prestankom članstva u Komori,

– ako je u mirovini,

– ako od Odbora za upis nije zatražio donošenje rješenja o prestanku mirovanja ili produljenju mirovanja,

– ako kroz program upotpunjavanja i usavršavanja znanja osoba koje su položile stručni ispit nije prikupio minimalan broj bodova, određen aktom Državne geodetske uprave,

– smrću.

(2) U slučaju prestanka članstva u Komori, Odbor za upis donosi rješenje o brisanju iz odgovarajućeg imenika ili upisnika Komore.

(3) Prestankom članstva u Komori gubi se strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije i pravo na obavljanje poslova koje je obavljala osoba s tim nazivom.

Mirovanje članstva

Članak 61.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije članstvo u Komori miruje:

– ako je u pritvoru,

– ako je izabran ili imenovan na kakvu plaćenu javnu dužnost,

– ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne ili područne (regionalne) samouprave,

– ako to sam zatraži,

– ako je na duljem bolovanju,

– ako je na stručnom usavršavanju,

– iz drugih razloga, opravdanost kojih ocjenjuje Odbor za upis.

(2) Vrijeme mirovanja članstva u Komori ograničeno je vremenom trajanja razloga za mirovanje.

(3) Po prestanku razloga za mirovanje ovlašteni inženjer geodezije dužan je bez odgode obavijestiti Komoru.

Članak 62.

(1) Rješenje o mirovanju donosi Odbor za upis.

(2) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru geodezije miruju sva prava i obveze, koji proizlaze iz članstva u Komori i on je dužan u Komori pohraniti pečat i iskaznicu.

(3) Po prestanku mirovanja ovlašteni inženjer geodezije ponovno stječe sva prava koja proizlaze iz članstva u Komori.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije kojemu miruje članstvo u Komori, dužan je i dalje upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

VI. IMENIK, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 63.

(1) Komora uspostavlja i vodi:

– Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Komora uspostavlja i vodi ove upisnike:

– Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije,

– Upisnik zajedničkih geodetskih ureda.

(3) Komora uspostavlja i vodi ove evidencije:

– Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,

– Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima geodezije,

– Evidenciju potvrda i odluka izdanih stranim osobama za obavljanje stručnih geodetskih poslova, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– Evidenciju o članovima Komore brisanima iz imenika i upisnika,

– Evidenciju o stegovnim postupcima te prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,

– Evidenciju o arbitražnim postupcima,

– Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,

- Evidenciju počasnih članova Komore.

(4) Evidencije iz stavka 3. ovoga članka vode se o činjenicama u vezi s poslovima koji se obavljaju u provedbi javnih ovlasti.

(5) Imenici, upisnici i evidencije Komore vode se na računalu i čuvaju u obliku ukoričenih javnih knjiga i digitalnih zapisa.

(6) Komora odgovara za vjerodostojnost svakoga pojedinačno provedenog upisa.

(7) Naknade za upis u imenike, upisnike i evidencije Komore određuje Skupština Komore.

Članak 64.

(1) Imenici, upisnici i evidencije su ukoričene knjige koje se vode kao ispis registarskih stranica s valjanim podatcima, upisanima na osobnom računalu za svaki pojedinačni na Zakonu osnovan upis.

(2) Svaki ispis stranice označava se rednim brojem.

(3) Svaki imenik, upisnik i evidencija zaključuju se s danom 31. prosincem tekuće godine.

(4) Kod manjeg opsega upisa, imenici, upisnici i evidencije mogu se voditi kao jedna knjiga za više godina.

(5) Upisi u imenike, upisnike i evidencije ne mogu se brisati niti poništiti.

(6) Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga te sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja u skladu s člankom 63. ovoga statuta propisat će Upravni odbor Komore.

Sigurnost i čuvanje podataka

Članak 65.

(1) Tajništvo Komore dužno je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz imenika, upisnika i evidencija, te je dužno provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava.

(2) Glavni tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe odgovorne za provedbu postupka zaštite računalnokomunikacijskog sustava.

VII. PRAVA I DUŽNOSTI

Članak 66.

Članovi Komore imaju prava i dužnosti određene propisima koji uređuju područje njihova rada, ovaj statut i ostali akti Komore.

Članak 67.

Prava članova Komore jesu:

1. surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore,

2. birati i biti biran u tijela Komore,

3. biti imenovan u radna tijela i tijela Komore,

4. prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora,

5. pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore,

6. pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti kada je osiguranje preuzela Komora za sve članove,

7. pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore,

8. podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka,

9. podnošenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore,

10. davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune pravovaljanih akata Komore,

11. podnošenja zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.

Članak 68.

Dužnosti članova Komore jesu:

1. poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore,

2. savjesno i pošteno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koja su birani, odnosno imenovani,

3. redovito obavještavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te službi Komore o svim podatcima, koje određuju propisi s područja geodezije, ovaj statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene,

4. na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke u svezi s provjerom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori,

5. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih propisima, ovim statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeća navedenom na računu,

6. u slučaju prestanka članstva u Komori, prije istupanja podmiriti sve dospjele obveze prema Komori,

7. redovito uredno podmirivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti ako je osiguranje za sve članove preuzela Komora.

Članak 69.

(1) Članarina je redovito godišnje davanje koje plaćaju članovi Komore, i to bez obzira na broj dana u članstvu Komore u tekućoj godini.

(2) Obveza plaćanja članarine dospijeva prvog dana sljedećeg mjeseca, nakon upisa.

(3) Počasni članovi koji nisu upisani u Imenik ili im je status ovlaštenog inženjera geodezije u mirovanju, oslobođeni su plaćanja članarine.

(4) Visinu članarine i način prikupljanja članarine detaljnije određuje odluka o plaćanju članarine, koju donosi Skupština Komore.

Članak 70.

(1) U slučaju da član i nakon druge opomene ne plati članarinu, ona će se naplatiti sudskim putem.

(2) Neplaćanje članarine nakon druge opomene i neplaćanje naknade za osiguranje od odgovornosti može biti razlogom za pokretanje stegovnog postupka i izricanje stegovne kazne prestanka članstva u Komori.

(3) Članovi koji nemaju podmirene sve financijske obveze prema Komori, ne mogu koristiti one usluge Komore koje Komora pruža svojim članovima (primanje Glasila, sudjelovanje na seminarima, u radionicama i sl.).

Članak 71.

Članovi Komore imaju pravo i dužnost stalno se stručno usavršavati.

Članak 72.

(1) Članovi Komore dužni su poštovati Kodeks strukovne etike, Statut i ostale akte Komore.

(2) Postupanje članova Komore koje čini povredu odredbi Statuta i Kodeksa strukovne etike, određuje se ovim statutom.

Članak 73.

Sve odluke, odnosno rješenja koja se donose u ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti članova Komore, obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članovima Komore, s poukom o načinu na koji mogu zaštititi svoja prava.

Članak 74.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su obavljati poslove savjesno, u skladu sa Zakonom, posebnim propisima, pravilima struke, prihvaćenim dostignućima znanosti i Kodeksom strukovne etike.

(2) Ovlašteni inženjeri geodezije ne smiju obavljati poslove koji su nespojivi s geodetskom djelatnošću.

Članak 75.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije imaju pravo i dužnost, u sklopu Zakona i dobivenih ovlasti, poduzimati sve potrebne radnje koje po njihovoj ocjeni mogu koristiti investitoru kojem pružaju stručne usluge.

(2) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su nastaviti s pružanjem stručne usluge i nakon što otkažu pružanje stručne usluge, ako je to potrebno kako bi se investitoru otklonila kakva šteta, ali najviše 30 dana nakon otkaza pružanja stručne pomoći, odnosno raskida ugovora.

(3) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su nakon raskida ugovora ili obavljenog posla predati investitoru, na njegov zahtjev, sve njegove isprave i svu dokumentaciju.

Članak 76.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije smiju potpisati i staviti svoj pečat samo na one projekte i drugu dokumentaciju koju su sami izradili, odnosno na onu koja je izrađena pod njihovim vodstvom.

(2) Ovlašteni inženjeri geodezije prema općim aktima Komore ne odgovaraju za projekt ili dio projekta ili dokumentaciju koju su oni izradili, a koju je netko drugi izmijenio bez njihova znanja i pristanka.

Članak 77.

(1) Svaki ovlašteni inženjer geodezije mora imati pečat. Sadržaj pečata, postupak izdavanja te način korištenja propisuje Upravni odbor Komore.

(2) Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu, dužni su imati ploču ureda, istaknutu pokraj ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.

(3) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 2. ovoga članka propisat će Upravni odbor Komore.

Članak 78.

(1) O promjeni mjesta sjedišta ureda ovlašteni inženjer geodezije dužan je dopisom obavijestiti Komoru najkasnije 30 dana prije namjeravanog preseljenja odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta ureda.

(2) U istom roku ovlašteni inženjer geodezije dužan je dopisom obavijestiti Komoru i o svakoj drugoj promjeni u imenu ureda.

(3) Ovlašteni inženjer geodezije koji je preselio sjedište svojeg ureda, smije na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju ureda.

(4) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 30 dana od dana nastanka promjene.

VIII. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Članak 79.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije može stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljati samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu i kao zaposlenik u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova, smatra se ovlaštenom osobom u smislu propisa koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Članak 80.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, može, ovisno o uvjetima koje ispunjava, obavljati sljedeće stručne geodetske poslove (djelatnosti):

1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

2. izradu elaborata katastarske izmjere,

3. izradu elaborata tehničke reambulacije,

4. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

5. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

6. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

7. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

8. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

9. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja, katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

10. izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

11. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

12. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

13. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

14. izradu geodetskog projekta,

15. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

16. izradu geodetskoga situacijskog nacrta izgrađene građevine,

17. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

18. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

19. geodetske poslove koji se obavljaju u sklopu urbane komasacije,

20. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u sklopu komasacije poljoprivrednog zemljišta,

21. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

22. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18. i 20. ovoga članka.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije u sklopu pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova može, ovisno o uvjetima koje ispunjava, obavljati sljedeće stručne geodetske poslove (djelatnosti):

1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

2. izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,

3. izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

4. izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

5. izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,

6. izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,

7. izradu elaborata katastarske izmjere,

8. izradu elaborata tehničke reambulacije,

9. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

10. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

11. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15. izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

25. geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

26. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

28. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ovoga stavka.

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 81.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, odnosno pravne osobe u kojima su zaposleni ovlašteni inženjeri geodezije mogu započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

(2) Protiv suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak je hitan.

Članak 82.

(1) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Državna geodetska uprava oduzet će rješenjem ako ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu odnosno pravnoj osobi, prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stručne geodetske poslove obavlja protivno Zakonu, propisima donesenim na temelju Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje pojedino od područja navedenih u članku 2. Zakona.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju suglasnosti žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U tom slučaju postupak je hitan.

Osnivanje ureda za obavljanje stručnih geodetskih poslova i upisi u upisnike Komore

Članak 83.

(1) Ured ovlaštenog inženjera geodezije osniva se upisom u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije Komore.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije može osnovati samo jedan ured.

(3) Više ovlaštenih inženjera geodezije mogu osnovati zajednički geodetski ured. U tom slučaju međusobna prava ovlašteni inženjeri geodezije uređuju pisanim ugovorom.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije koji s drugim ovlaštenim inženjerima geodezije osnuje zajednički geodetski ured može stručne geodetske poslove obavljati samo u tom uredu.

(5) Ovlašteni inženjeri geodezije koji namjeravaju imati zajednički geodetski ured dužni su na temelju sklopljenog ugovora iz stavka 3. ovoga članka podnijeti prijavu Komori.

(6) Zajednički geodetski ured osniva se upisom u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda Komore.

(7) Upise iz stavka 1. i stavka 6. ovoga članka Komora je dužna obaviti u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

(8) Ured ovlaštenog inženjera geodezije i zajednički geodetski ured ne mogu imati ured izvan sjedišta.

Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova i obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 84.

(1) Pravna osoba registrira se za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno propisima o trgovačkim društvima.

(2) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje tih poslova bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni inženjeri geodezije.

(3) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova odgovara za obveze i štetu nastale obavljanjem stručnih geodetskih poslova po pravilima koja vrijede za odgovornost pravnih osoba.

(4) Pravna osoba može obavljati stručne geodetske poslove ako ima, pored ostalih uvjeta, zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije.

IX. OBLICI ORGANIZIRANJA KOMORE

Područni odbori

Članak 85.

(1) Radi ravnomjerne zastupljenosti članova Komore u Skupštini Komore članovi Skupštine Komore biraju se po područnom principu za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Članovi Komore biraju područne odbore Komore za područja više županija, i to:

– Područni odbor Osijek za područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske.

– Područni odbor Varaždin za područja sljedećih županija: Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke.

– Područni odbor Rijeka za područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske, Ličko–senjske, Karlovačke.

– Područni odbor Split za područja sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske.

– Područni odbor Zagreb za područje Zagrebačke županije i Grad Zagreb.

Članak 86.

(1) Područne odbore iz članka 85. ovoga statuta čini sedam članova koji su istodobno i članovi Skupštine Komore.

(2) Područni odbori konstituirani su danom izbora predsjednika područnog odbora s mandatom od četiri godine. Predsjednika između sebe biraju članovi odbora na konstituirajućoj sjednici.

(3) Ako predsjednik područnog odbora ne sazove sjednicu vijeća područnog odbora, a za to postoji potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.

(4) Predsjednik područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora Komore, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor Komore.

(5) Područni odbori sastaju se najmanje jednom na godinu.

(6) Područni odbori odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

(7) Administrativne poslove za potrebe područnih odbora obavlja Tajništvo Komore.

Članak 87.

Područni odbori obavljaju sljedeće poslove:

1. provode zaključke i odluke tijela Komore,

2. razmatraju primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuju Upravnom odboru Komore,

3. redovito izvješćuju članove o radu Komore,

4. obavljaju i druge poslove određene aktima Komore.

X. SUDOVI PRI KOMORI

Članak 88.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije mogu rješavanje međusobnih sporova u obavljanju svojih poslova sporazumno povjeriti arbitraži Komore.

(2) Sporovi u svezi s članstvom i djelovanjem strukovnih komora koji nastanu između članova, izuzimaju se iz sudske ovlasti te o njima odlučuje arbitraža Komore.

(3) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

(4) Sudska tijela Komore samostalna su i neovisna, a za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.

A. STEGOVNO SUDOVANJE, TEMELJNE ODREDBE

Članak 89.

(1) Predsjednika i članove Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (u daljnjem tekstu: stegovna tijela) imenuje Skupština Komore.

(2) Izabrani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

Članak 90.

(1) Predsjednika i četiri člana Stegovnog suda, koji provode stegovni postupak u svojstvu sudaca, bira i razrješuje Skupština Komore.

(2) Član Stegovnog suda drži se razriješenim dužnosti ako za njegovo razrješenje glasuje većina svih nazočnih članova Skupštine.

(3) Članu Stegovnog suda o čijem se razrješenju odlučuje, mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za razrješenje, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrjepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Članak 91.

(1) Predsjednika i dva člana Višega stegovnog suda koji provode stegovni postupak u svojstvu sudaca, bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

(2) Na postupak razrješenja člana Višega stegovnog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 87. stavaka 2. i 3. ovog statuta.

Stegovni sud

Članak 92.

(1) Stegovni sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera.

(2) Stegovni sud odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća, donesenih u prvom stupnju.

Članak 93.

(1) U sudovanju stegovni suci su nezavisni i sude po Zakonu, Statutu Komore te Kodeksu strukovne etike.

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera na odgovarajući se način primjenjuju odredbe kaznenog, materijalnog i postupovnog zakonodavstva, ako nije drukčije određeno Statutom Komore ili Pravilnikom o stegovnom postupku.

(3) U postupku pred Stegovnim sudom, Višim stegovnim sudom i Stegovnim vijećem, javnost je isključena.

Članak 94.

(1) Radom Stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, zamjenjuje ga jedan od sudaca kojega za to ovlasti predsjednik Stegovnog suda.

(2) U Stegovnom sudu sude suci pojedinci.

Članak 95.

Stegovni sud:

1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije,

2. odlučuje o žalbama protiv odluke Stegovnog vijeća o lakšim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije,

3. odlučuje o prijedlogu Stegovnog tužitelja za obustavu stegovnog postupka, nakon podignute optužnice,

4. obavlja i ostale poslove određene Zakonom, ovim statutom te provedbenim aktom.

Članak 96.

(1) U postupku pred Stegovnim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja.

(2) Sudac može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kada drži da je to u interesu okrivljenoga, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja.

(3) Predsjednik i članovi Stegovnog suda i Stegovni tužitelj Komore ne mogu biti branitelji u stegovnim postupcima pred Stegovnim sudom Komore.

Viši stegovni sud

Članak 97.

Viši stegovni sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim statutom i provedbenim aktom.

Članak 98.

(1) Radom Višeg stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga jedan od sudaca kojega ovlasti predsjednik Stegovnog suda.

(2) Viši stegovni sud sudi u Vijeću.

Stegovno vijeće

Članak 99.

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri geodezije odgovaraju pred Stegovnim vijećem, kojeg čine tri člana. Članove Stegovnog vijeća bira Upravni odbor Komore.

(2) O žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća odlučuje Stegovni sud.

Stegovni tužitelj

Članak 100.

(1) Stegovnog tužitelja i dva njegova zamjenika bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

(2) Stegovni tužitelj vodi poslove osobno ili preko prvog i drugog zamjenika, koji su se u svojem radu dužni pridržavati njegovih uputa.

(3) Stegovni tužitelj ne smije biti član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Komore.

Uvjeti stegovne odgovornosti i stegovne mjere

Članak 101.

(1) Za povredu dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri geodezije odgovaraju po odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike.

(2) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri geodezije odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore.

(3) Stegovni sud Komore za težu povredu dužnosti neizvršavanja materijalnih obveza koje proistječu iz članstva u Komori, provodi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaznim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz držat će se podatci o neispunjenim obvezama koje je izdalo Tajništvo Komore.

Stegovna odgovornost

Članak 102.

Član Komore odgovoran je za povredu dužnosti i ugleda ako postoji njegova krivnja u obliku namjere ili nehaja.

Članak 103.

(1) Član Komore namjerno čini povredu svoje dužnosti ako zna da će zbog njegova djela ili propusta nastati štetna i kao takva zabranjena posljedica i ako istodobno želi da nastane takva posljedica ili kada je svjestan da zbog njegova djela ili propusta može nastati zabranjena posljedica, a ipak dopušta njezin nastanak.

(2) Član Komore čini povredu svoje dužnosti nepažnjom ako nije svjestan da zbog njegova djela ili propusta može nastati štetna i zabranjena posljedica, ali bi s obzirom na svoje osobne značajke, okolnosti u kojima je djelo bilo počinjeno i s obzirom na svoju osposobljenost za obavljanje određenog posla morao biti svjestan da štetna posljedica može nastupiti, tj. ako je bio svjestan da zbog njegovog djela ili propusta može nastati štetna (zabranjena) posljedica, a ipak je lakoumno mislio da će je moći spriječiti ili da ona neće nastati.

Članak 104.

(1) Povreda obveza može nastati djelom, propustom.

(2) Povreda obveza propustom nastaje ako član Komore ne obavi radnju koju je bio dužan obaviti.

(3) Povreda obveza dopuštenjem nastaje time da član Komore ne učini ništa iako je opazio ili je morao opaziti da je netko počinio neko djelo ili propust, koji su određeni kao stegovna djela.

Članak 105.

Postupak zbog povrede dužnosti neće se provesti ili će se obustaviti ako se utvrdi da postoje obilježja stegovnog djela, ali da su posljedice takvog djela neznatne ili ih uopće nema.

Lakše povrede dužnosti

Članak 106.

(1) Lakša je povreda narušavanja dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije i Kodeksa strukovne etike, ona koja ima manje značenje.

(2) Lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije jesu:

1. ako neopravdano ne ispuni svoje dužnosti u svezi s imenovanjem u tijela ili radna tijela Komore,

2. ako svojim radnjama, propustima ili ponašanjem šteti ugledu struke ili ako se pri obavljanju svojeg posla ponaša neprimjereno ili uvredljivo,

3. ako ne dopušta strukovnu prosudbu svojeg rada od strane ovlaštene osobe ili tijela,

4. ako svoj posao obavlja bez odgovarajuće naplate kada postoji mogućnost da će se taj posao koristiti za dobivanje narudžbe ili u poslovne svrhe, zbog čega se nikako ne može smatrati dobrotvornom uslugom,

5. ako ne upozori na ponašanje drugih članova Komore koje je protivno Kodeksu strukovne etike,

6. ako Komori ne dostavi svoje podatke koji su od važnosti za vođenje Imenika i za rad Komore,

7. ako reklamira ili sudjeluje u reklamiranju proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti njegovu neovisnost i strukovno prosuđivanje,

8. ako pri davanju vlastitog mišljenja o tuđem radu navodi neobjektivne ili neutemeljena činjenice,

9. ako pri poslovnom i javnom nastupu koristi neistinite podatke ili ako s naručiteljima, kolegama i javnošću komunicira uvredljivo,

10. ako naručitelju izruči nepotpunu dokumentaciju ili ako svoj posao obavlja protivno pravilima struke,

11. ako preseli ured protivno odredbama ovog statuta ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena ureda, odnosno ako u roku ne obavijesti Komoru o promjenama nastalima tijekom obavljanja inženjerskih poslova,

12. ako odbije biti mentor vježbeniku kandidatu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije na zahtjev Odbora za upis Komore,

13. ako se ne pridržava izgleda i veličine natpisne ploče ureda,

14. ako se ne pridržava propisa vezanih uz uporabu i izgled pečata ovlaštenog inženjera geodezije,

15. ako bez odobrenja koristi znak Komore.

Teže povrede dužnosti

Članak 107.

(1) Težom povredom drži se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Statutom Komore, Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(2) Teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije jesu:

– ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje inženjerske djelatnosti,

– ako za vrijeme mirovanja članstva u Komori obavlja inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigra na bilo koji način,

– ako protivno Zakonu i ovlastima koje ima u pružanju stručne usluge posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima,

– ako nesavjesno obavlja inženjerske poslove ili nestručno savjetuje i zastupa investitora,

– ako obavlja poslove koji su nespojivi s geodetskom inženjerskom djelatnošću,

– ako protivno Zakonu rabi strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije,

– ako obavlja poslove protivno stručnom smjeru,

– ako sklopi ili izvrši poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga,

– ako dobivanje poslova uvjetuje pogodnostima, poslovnim ili administrativnim, osobno ili preko posrednika,

– ako protivno odredbama Kodeksa strukovne etike preuzme posao koji je ugovorio drugi ovlašteni inženjer,

– ako konkurira cijenama nižim od propisanih ili kod određivanja cijene upotrijebi netočne podatke,

– ako naplati manje od svote ugovorene na temelju Pravilnika o cijenama usluga ili sklopi ugovor s netočnim podatcima,

– ako primi ili traži proviziju,

– ako povrijedi anonimnost na natječaju,

– ako protivno propisima traži i primi nagradu od investitora za obavljenu stručnu uslugu,

– ako traži ili pribavlja poslove na nedostojan način ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe,

– ako ne poštuje autorska prava,

– ako protivno Zakonu ima više od jednog ureda,

– ako ne izvršava materijalne obveze koje proistječu iz članstva u Komori,

– ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore,

– ako preseli ured protivno odredbama ovog statuta ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena ureda, odnosno ako u roku ne obavijesti Komoru o promjenama nastalima tijekom obavljanja inženjerskih poslova,

– ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovoga statuta ili Kodeksa strukovne etike o radu zajedničkog ureda,

– ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano,

– ako se ne pridržava izgleda i veličine natpisne ploče ureda,

– ako neovlašteno koristi službene podatke u osobne svrhe,

– ako ugovara poslove bez odgovarajućega pisanog dokumenta,

– ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove,

– ako krivotvori podatke koje dostavlja tijelima državne uprave ili Komori,

– ako ima učestale lakše povrede ugleda,

– ako nakon prestanka razloga za mirovanje članstva u Komori o tome ne obavijesti Komoru,

– težom povredom ugleda ovlaštenog inženjera geodezije drži se i ponašanje i rad inženjera u privatnom životu ako se tim ponašanjem i radom narušava ugled inženjerske djelatnosti.

Stegovne mjere

Članak 108.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije određuju se sljedeće stegovne mjere:

– novčana kazna u iznosu od 50.000 do 100.000 kuna,

– zabrana obavljanja poslova u trajanju od 6 mjeseci do tri godine,

– prestanak članstva u Komori.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije određuju se sljedeće stegovne mjere:

– ukor,

– novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 kuna.

Članak 109.

Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist proračuna Komore.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 110.

(1) Stegovni postupak po službenoj dužnosti ili po prijedlogu ravnatelja Državne geodetske uprave pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu. Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor Komore i Odbor za upis Komore.

(2) Podnositelj prijave za pokretanje stegovnog postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu, a u protivnom držati će se nepotpunom te će rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.

(3) Nakon što zaprimi prijavu i utvrdi da je prijava podnesena u skladu s odredbom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, stegovni tužitelj dostavlja prijavu na očitovanje prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku od 8 dana. Ako prijavljeni ne dostavi svoje očitovanje, držat će se da u cijelosti priznaje navode u prijavi ili je njegovo pisano očitovanje upitno s gledišta povrede važećih propisa Komore, tada stegovni tužitelj podiže optužnicu. Ako dostava poziva prijavljenom bude neuredna zbog toga što nije podigao pošiljku ili što se više ne nalazi na adresi koja je prijavljena u Komori, dostava poziva prijavljenome obavit će se na oglasnoj ploči Komore, a protiv prijavljenoga će se pokrenuti stegovni postupak zbog djela koje mu se stavlja na teret, kao i zbog neprijavljivanja promjene adrese Komori.

(4) Stegovni tužitelj može tijekom cijeloga prethodnog postupka saslušati okrivljenoga, kao i zatražiti dodatno obrazloženje prijave ili očitovanja prijavljenoga, s tim da taj rok iznosi 8 dana, a iznimno može iznositi 15 dana, o čemu odlučuje stegovni tužitelj. Ako podnositelj prijave u tom roku ne udovolji pozivu stegovnog tužitelja, njegova će prijava biti odbačena, a ako pozivu ne udovolji prijavljeni, stegovni tužitelj će u daljnjem postupku cijeniti ovu činjenicu.

Članak 111.

(1) Stegovni tužitelj nakon provedenih izvida, ako utvrdi da je riječ o težoj povredi dužnosti i ugleda podiže optužnicu.

(2) U slučaju lakših povreda dužnosti i ugleda, stegovni tužitelj ustupa rješavanje predmeta Stegovnom vijeću.

Postupak pred Stegovnim sudom

Članak 112.

Postupak pred Stegovnim sudom, Višim stegovnim sudom i Stegovnim vijećem propisat će se pravilnikom o stegovnom postupku kojeg donosi Skupština Komore.

Zastara

Članak 113.

(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave Komori i odlukom Stegovnog tužitelja o pokretanju stegovnog postupka.

(2) Zastara progona i zastara ovrhe kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok predviđen za zastaru progona i za zastaru ovrhe kazne.

(3) Ako je stegovni okrivljenik istom povredom počinio i kazneno djelo, zastara progona prekida se do pravomoćnog završetka kaznenog postupka, a nakon toga stegovni se postupak nastavlja.

Pravo priziva

Članak 114.

(1) Pravo na priziv u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera osim ovlaštenog inženjera geodezije ima i ravnatelj Državne geodetske uprave.

(2) Priziv se podnosi Višem stegovnom sudu Komore.

B. ARBITRAŽNI SUD KOMORE

Članak 115.

(1) Arbitražni sud samostalno je tijelo u sklopu Komore koje se osniva s namjerom rješavanja sporova između članova Komore, kao i između društva u kojima su članovi zaposleni, odnosno između članova i društava u kojima su zaposleni, ili članova i društava u kojima nisu zaposleni, odnosno svih drugih društava.

(2) Ovlaštene osobe povjeravaju rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka ovom arbitražnom sudu pisano ugovorenom arbitražnom klauzulom u skladu sa Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

(3) Skupština Komore utvrđuje listu od pet arbitara za rješavanje sporova iz stavka 1. ovoga članka. Arbitri moraju biti istaknuti članovi Komore.

(4) Arbitražni postupak provodi se prema posebnom Pravilniku koji donosi Skupština Komore.

(5) Protiv odluke Arbitražnog suda, bilo vijeća bilo arbitra pojedinca, nema mjesta pravnom lijeku osim onih predviđenih Zakonom o arbitraži i Zakonom o parničnom postupku.

XI. PRAVA OSOBA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI

Članak 116.

(1) Članovi tijela Komore članovi su Komore.

(2) U tijela iz stavka 1. ovoga članka ne može biti birana i imenovana osoba koja nije član Komore kao ni član Komore koji je u statusu ovlaštenog inženjera geodezije u mirovanju.

Članak 117.

(1) Članovi tijela Komore obavljaju svoj rad bez zasnivanja radnog odnosa volonterski.

(2) Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema Pravilniku o naknadama za rad u Komori, koji donosi Upravni odbor Komore.

Članak 118.

(1) Mandat članova Skupštine Komore traje četiri godine, a mandat članova ostalih tijela Kmore četiri godine, uz mogućnost ponovnog biranja, odnosno ponovnog imenovanja.

(2) Članovi Komore mogu biti birani, odnosno imenovani u tijela odnosno radna tijela Komore i mogu se prijevremeno razriješiti. Razrješava ih tijelo koje ih je imenovalo, odnosno biralo.

(3) Članovi Komore obavljaju svoje zadaće i nakon isteka mandata, odnosno do imenovanja ili biranja novih članova, osim ako tijelo, koje ih je razriješilo, ne odluči drukčije.

XII. POSTUPAK IZBORA I RAZRJEŠENJA ČLANOVA TIJELA KOMORE

Postupak izbora

Članak 119.

(1) Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora, predsjednika Komore, Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja, Arbitre Arbitražnog suda Komore, donosi Skupština Komore.

(2) U odluci o raspisivanju izbora navode se tijela za koje se provode izbori, rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji, datum i početak izbora i datum do kojeg treba provesti glasovanje te datum održavanja Skupštine Komore.

Članak 120.

(1) Izbore provodi Izborno povjerenstvo.

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore.

(3) Članovi Izbornog povjerenstva moraju biti članovi Komore koji nisu u statusu mirovanja.

Članak 121.

(1) Članovi Komore imaju pravo kandidirati se za tijela Komore.

(2) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za tijela Komore.

(3) Biranje, odnosno imenovanje provodi se javnim glasovanjem.

Članak 122.

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Predsjednik i članovi Stegovnog suda, predsjednik i članovi Višeg stegovnog suda, stegovni tužitelj i dva zamjenika ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

(3) Arbitri Arbitražnog suda ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Članak 123.

Postupak izbora tijela Komore propisat će se Pravilnikom o izborima i imenovanjima za tijela Komore, kojeg donosi Skupština Komore.

Postupak razrješenja

Članak 124.

Biranom ili imenovanom članu Komore mandat prestaje prijevremeno u sljedećim slučajevima:

1. ako pisano zatraži brisanje iz Imenika Komore,

2. ako mu je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci,

3. ako mu je prestao status ovlaštenog inženjera,

4. ako mu je stegovnim postupkom izrečena mjera brisanja iz Imenika ili prestanak članstva u Komori,

5. ako odstupi,

6. ako je razriješen,

7. smrću.

Članak 125.

(1) Članovi Komore mogu biti razriješeni prije isteka mandata u slučaju nepostizanja

očekivanih rezultata ili podnošenja zahtjeva za provjeravanje rada i poslovanja člana Komore ili djelovanja tijela, radnih tijela i stalnih radnih tijela Komore, čiji su članovi, i to na zahtjev:

– najmanje dvadeset članova Komore,

– najmanje trećine članova Upravnog odbora Komore.

(2) U zahtjevu za razrješenje predlagatelj navodi razlog za razrješenje.

Članak 126.

(1) Osoba za koju se predlaže razrješenje mora biti obaviještena o prijedlogu za razrješenje, te joj mora biti omogućeno da prije odlučivanja o razrješenju podnese izjavu s očitovanjem o navodima iz prijedloga.

(2) O razrješenju se glasuje tajno tako da se na glasačkom listiću zaokruži »za« ili »protiv«. Razrješenje je izglasano ako se za njega odlučila dvotrećinska većina svih članova onog tijela Komore koje odlučuje o razrješenju.

(3) U odluci o razrješenju obvezno se navodi razlog za razrješenje.

XIII. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Dužnost osiguranja

Članak 127.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji je osnovao ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured, odnosno pravna osoba za ovlaštene inženjere geodezije koji su njihovi zaposlenici dužni su osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju tih poslova ili drugim osobama te su dužni uredno produljivati osiguranje od odgovornosti za sve vrijeme obavljanja poslova.

(2) Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih inženjera geodezije koji su upisani u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. U tom slučaju ovlašteni inženjer geodezije, odnosno pravna osoba u kojoj je zaposlen dužni su Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti.

(3) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje Komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog inženjera geodezije.

(4) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje Komori, razlog je pokretanja postupka za oduzimanje suglasnosti pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(5) O kršenju, odnosno neplaćanju naknade iz stavka 4. ovoga članka Komora je dužna obavijestiti Državnu geodetsku upravu.

Uvjeti osiguranja

Članak 128.

(1) Uvjete osiguranja za ovlaštene inženjere geodezije utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s Komorom.

(2) Osiguravatelji su dužni za svaku iduću godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji ne odrede zastupnika do kraja listopada tekuće godine, zastupnikom će se držati osiguravatelj kojega odredi Državna geodetska uprava. Odluka Državne geodetske uprave o tome nije upravni akt.

(3) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu do određenog iznosa izravno nadoknađuje ovlašteni inženjer geodezije, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

XIV. FINANCIJSKO POSLOVANJE I
IMOVINA KOMORE

Članak 129.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda.

(2) Prihodi Komore jesu:

1. upisnina, članarina, vlastiti prihodi Komore,

2. prihodi od ostalih usluga,

3. novčane kazne, izrečene u stegovnim postupcima protiv članova Komore,

4. naknade koje u svezi troškova stegovnog postupka nastaju u vođenju stegovnih postupaka,

5. naknade za usluge koje Komora obavlja za članove i ostale izvan Programa rada,

6. donacije,

7. prihodi iz djelatnost,

8. ostali prihodi.

(3) Rashodi Komore jesu:

1. materijalni i financijski za obavljanje poslova iz djelatnosti Komore,

2. za obavljanje stručnih poslova (tajništvo, naknade članovima tijela Komore, izdavanje Glasila Komore),

3. za ostale potrebe u skladu s propisima i odlukama tijela Komore.

(4) Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže Upravni odbor Komore.

(5) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 130.

(1) Upravni odbor Komore dužan je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

(2) Poslovnu dokumentaciju Komora je dužna čuvati na zakonom propisani način.

(3) Na osnovi poslovnih knjiga sastavlja se prijedlog financijskog izvješća i izvješća o tijeku poslova i financijskom stanju Komore.

Članak 131.

Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

Članak 132.

(1) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina do 500.000,00 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna) ovlašten je Upravni odbor Komore a iznad tog iznosa Upravni odbor Komore uz suglasnost Nadzornog odbora Komore.

(2) Za stjecanje, opterećenje ili otuđenje pokretnina ovlašten je predsjednik Komore do vrijednosti od 30.000,00 kuna (slovima: trideset tisuća kuna), iznad te vrijednosti do 500.000,00 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna) Upravni odbor Komore a iznad vrijednosti od 500.000,00 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna) Upravni odbor Komore uz suglasnost Nadzornog odbora Komore.

Članak 133.

(1) U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

(3) Članovi Komore ne odgovaraju za obveze Komore.

Članak 134.

Odluku o osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Upravni odbor Komore.

XV. AKTI KOMORE

Opći akti Komore

Članak 135.

(1) Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donosi Skupština uz suglasnost Državne geodetske uprave.

(2) Kodeks strukovne etike donosi Skupština Komore uz prethodno mišljenje Državne geodetske uprave.

(3) Cjenik usluga donosi Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave.

(4) Akti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(5) Opći akti Komore objavljuju se na internetskoj stranici Komore i u Glasilu Komore.

(6) Akte iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka Skupština Komore donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine Komore.

(7) Upravni odbor Komore donosi opće akte iz svoje ovlasti većinom glasova svih nazočnih članova.

Članak 136.

(1) Inicijativu za izmjenu ili dopunu Statuta, Kodeksa strukovne etike ili drugoga općeg akta Komore može dati svaki član Komore, tijelo Komore ili radno tijelo Komore, koju su dužni i pisano obrazložiti.

(2) Tijelo ovlašteno za prihvaćanje akta o inicijativi dužno je raspravljati na prvoj sljedećoj sjednici i zauzeti odgovarajuće stajalište.

(3) Skupština Komore o inicijativi je dužna raspravljati ako ona dobije potporu Upravnog odbora Komore ili ako takav prijedlog podnese najmanje 30 članova Komore.

(4) Izmjene, odnosno dopune Statuta, Kodeksa strukovne etike ili drugoga općeg akta Komore donose se prema postupku koji je propisan za njihovo donošenje.

Pojedinačni akti Komore

Članak 137.

(1) Tijela Komore u izvršavanju javnih ovlasti, povjerenih im Zakonom donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba ali se može uložiti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske.

(3) Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(4) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnih akata Komore može se pokrenuti upravni spor.

XVI. JAVNOST RADA, ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Članak 138.

(1) Rad Komore je javan, ako to Zakon, ovaj Statut ili opći akt Komore ne određuju drukčije.

(2) Tijela i radna tijela Komore moraju voditi brigu o poštovanju tajnosti osobnih podataka iz imenika i evidencija, iz predmeta o upisu u Imenik i ostalih evidencija koje vodi Komora, te spriječiti neovlašteni pristup njima.

(3) Svaki član Komore dužan je čuvati poslovnu tajnu Komore.

Članak 139.

(1) Općim aktom, koji donosi Upravni odbor Komore, određuje se koje isprave i utvrđuje se koji podatci predstavljaju poslovnu tajnu, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore.

(2) Tijela i radna tijela Komore dužna su kao poslovnu tajnu čuvati i one isprave i poslovne podatke koje takvima proglasi odnosno odredi mjerodavno tijelo, odnosno podatke koji su prema zakonu ili ostalim propisima određeni kao tajni.

Članak 140.

Glavni tajnik Komore, u skladu s aktom iz prethodnog članka, donosi organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovu kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, njihovu izmjenu ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje.

XVII. JAVNOST RADA, GLASILO I INTERNETSKA STRANICA KOMORE

Članak 141.

(1) Komora ima svoje Glasilo.

(2) Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor.

(3) U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja geodetske inženjerske djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore.

(4) Glasilo primaju svi članovi Komore.

Članak 142.

(1) Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine.

(2) Glavni urednik i članovi uredništva za svoj rad mogu primati naknadu i odgovaraju Upravnom odboru.

Članak 143.

(1) Komora ima internetsku stranicu.

(2) Glavnog urednika internetske stranice imenuje Upravni odbor na razdoblje od četiri godine.

(3) Glavni urednik za svoj rad može primati naknadu i odgovara Upravnom odboru.

XVIII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 144.

(1) Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština.

(2) Komora je na temelju Ugovora o korištenju žigova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zadržala pravo neograničenog raspolaganja žigovima te njihovog korištenja za namjene za koje su i bili korišteni.

(3) Komora je preuzela korištenje žiga kojim je zaštićen logotip Komore, u sljedećem opisu:

Logotip (znak) Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Logotip (znak) Komore je kocka, pravilno i sukladno geometrijsko tijelo, raščlanjeno na pet konstrukcijskih segmenata, koji predstavljaju pet strukovnih razreda, te crveni hrvatski kvadrat – segment u bazi kocke. Uz logotip (znak) mogu se navoditi i drugi podatci Komore, kao što je naziv i slično.

(4) Način korištenja znaka (loga) uredit će posebnim aktom Upravni odbor Komore.

Članak 145.

(1) Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb i znakom Komore u sredini.

(2) Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Članak 146.

Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu, Komora koristi pečate i žigove s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

XIX. ZAŠTITA ARHIVSKOG I
REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 147.

Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva Komore uredit će se posebnim aktom kojeg donosi Upravni odbor Komore.

XX. NADZOR

Članak 148.

(1) Nadzor nad provedbom Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona u pogledu zakonitosti rada i ispunjavanja uvjeta za započinjanje obavljanja i obavljanja poslova i djelatnosti uređenih Zakonom provodi Državna geodetska uprava.

(2) Državna geodetska uprava prati i nadzire zakonitost rada Komore u obavljanju poslova na osnovi danih joj javnih ovlasti.

(3) Nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi službenik Državne geodetske uprave kojeg ovlasti ravnatelj.

Članak 149.

Komora je dužna u svrhu provođenja nadzora Državnoj geodetskoj upravi dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 150.

(1) Odbor za konstituiranje Komore s predsjednikom Odbora provest će konstituiranje Komore.

(2) Odbor za konstituiranje Komore donijet će Statut Komore te provesti izborni postupak za izbor tijela Komore donošenjem Odluke o izborima te drugih potrebnih odluka.

(3) Predsjednik Odbora ovlašten je sazvati konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore, koju čine članovi Komore izabrani na raspisanim i provedenim izborima.

(4) Konstituirajuća će sjednica Skupštine Komore većinom glasova nazočnih članova donijet akte potrebne za početak rada Komore te izabrati tijela Komore potrebna za upis Komore u sudski registar Trgovačkog suda.

(5) S danom upisa Komore u sudski registar Trgovačkog suda završava postupak konstituiranja Komore te prestaje mandat Odboru za konstituiranje Komore i predsjedniku Odbora.

Članak 151.

(1) Komora danom početka rada preuzima članove HKAIG-a, službenike Stručne službe HKAIG-a, prava, obveze, imovinu, poslove, imenike, upisnike, evidencije, pismohranu i drugu dokumentaciju HKAIG-a u skladu sa Zakonom i posebnom odlukom Skupštine HKAIG-a.

(2) Komora kao pravni sljednik Razreda inženjera geodezije HKAIG-a ulazi u sve pravne odnose u svezi s imovinom, pravima i obvezama koje je preuzela od HKAIG-a.

Članak 152.

(1) Do dana stupanja na snagu odgovarajućih općih akata Komore, primjenjuju se akti iz članka 91. Zakona.

(2) Police osiguranja od odgovornosti, izdane ovlaštenim inženjerima geodezije, vrijede do isteka roka na koji su izdane.

(3) Važeći pečati i iskaznice i natpisne ploče ureda koje je izdala HKAIG, ostaju u primjeni do izdavanja novih.

Članak 153.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga statuta daje Skupština Komore.

Članak 154.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 147/05. pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na rad Komore.

Članak 155.

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 314-01/09-01/57
Urbroj: 314-03-09-1
Zagreb, 22. travnja 2009.

Predsjednik Odbora
za konstituiranje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., v. r.