Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

1268

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZADUŽIVANJA TE DAVANJA JAMSTAVA I SUGLASNOSTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak davanja suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: općina, grad, županija), davanja jamstva županije i davanja suglasnosti općine, grada i županije, obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija, te način izvještavanja o zaduživanju, danim jamstvima i suglasnostima.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1. davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje općine, grada ili županije uzimanjem kredita ili zajmova te izdavanjem vrijednosnih papira, u skladu s odredbama članaka 86. – 88. Zakona o proračunu, Zakona o tržištu kapitala i propisa donesenih na temelju toga Zakona, te za davanje jamstva županije gradu ili općini u skladu s člankom 91. stavkom 1. Zakona o proračunu;

2. davanje suglasnosti ministra financija općini, gradu i županiji za davanje jamstva pravnoj osobi u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je ona osnivač, u skladu s člankom 91. stavkom 2. Zakona o proračunu, te za davanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 94. Zakona o proračunu.

II. ZADUŽIVANJE OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE TE DAVANJE JAMSTVA ŽUPANIJE UZ SUGLASNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 3.

Općina, grad ili županija može se zadužiti na domaćem tržištu, a županija može dati jamstvo općini ili gradu samo za investiciju ako ispunjava uvjete iz odredaba Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na zaduživanje/davanje jamstva u godini u kojoj se traži suglasnost za zaduživanje/davanje jamstva.

Članak 4.

Pod pojmom investicija, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila) koje općina, grad ili županija financira iz svoga proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu i člancima 19., 19.a. i 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Investicija iz stavka 1. ovoga članka mora biti planirana u proračunu općine, grada ili županije za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za zaduživanje, a u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu, te utvrđena u odluci o izvršavanju proračuna u skladu s člankom 14. stavkom 2. Zakona o proračunu.

Članak 5.

Općina, grad ili županija prije podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti za zaduživanje uzimanjem kredita i zajmova mora provesti postupak javne nabave, odnosno treba imati dokaz o provedenom postupku javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak pribavljanja sredstava za investiciju provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, pri čemu je naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje obvezan navesti da je uvjet realizacije ugovora o pribavljanju sredstava dobivena suglasnost nadležnog tijela (Vlade Republike Hrvatske/ministra financija).

Članak 6.

Ukupna godišnja obveza općine, grada ili županije uključuje:

1) iznos godišnjeg anuiteta za novo zaduženje,

2) iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta za prethodna zaduženja, dana jamstva, obveze na osnovi vrijednosnih papira i suglasnosti za zaduženje iz članka 90. stavka 2. i suglasnosti iz članka 94. Zakona o proračunu, te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti 20% ostvarenih prihoda iz članka 10. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Zahtjev za davanje suglasnosti za refinanciranje ostatka duga može podnijeti općina, grad ili županija ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) da otplata kredita ili zajma za koji je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske ne istječe u proračunskoj godini u kojoj se traži refinanciranje,

2) da je ukupan iznos duga manji od ostatka duga prema odluci o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske temeljem koje je sklopljen ugovor,

3) da je ukupan godišnji anuitet u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na općinu, grad ili županiju ako se zadužila prije 1997. godine uzimanjem kredita u banci bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, a ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje/davanje jamstva (dalje u tekstu: zahtjev) podnosi načelnik, gradonačelnik odnosno župan.

Članak 9.

Zahtjev se na Obrascu ZJS podnosi Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika jesu:

1) Obrazac ZJS - Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje/davanje jamstva/suglasnosti

2) Obrazac IZJS - Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti.

Članak 10.

Uz zahtjev iz članka 8. ovoga Pravilnika općine, gradovi ili županije podnose obvezne priloge i dokumentaciju, a to su:

1. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se zadužuju, u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu.

Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U posebnom dijelu plana proračuna trebaju biti razvidni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za koju se županija, grad ili općina zadužuju;

2. usklađeni plan razvojnih programa u kojem je navedena investicija za koju se zadužuju i izvori prihoda za cjelovitu izvedbu investicije, te dani prikaz svih rashoda vezanih uz investiciju koji će teretiti proračune sljedećih godina;

3. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine, te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;

4. odluka predstavničkog tijela o prihvaćanju investicije s jasnom namjenom. Ako neku investiciju financira više subjekata, potrebno je dostaviti prijedlog ugovora o sufinanciranju;

5. odluka predstavničkog tijela o zaduženju, davanju jamstva i suglasnosti. Odluka sadržava namjenu investicije i naziv kreditora/davatelja zajma u skladu s točkom 7. ovoga članka;

6. odluka o odabiru ponude za nabavu financijskih sredstava/zajma u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi;

7. prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora/davatelja zajma s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim nabrojenim uvjetima (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi);

8. ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

9. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina: 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuju, umanjeni za prihode:

– od domaćih i stranih pomoći i donacija,

– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu, te

– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija;

10. izvješće o otplati prethodnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS u trenutku podnošenja zahtjeva;

11. stanje dospjelih a nepodmirenih obveza iz godina koje prethode godini u kojoj se zadužuju na dan podnošenja zahtjeva;

12. zadnje konačno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja;

13. izjava načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Članak 11.

Ministarstvo financija razmotrit će samo one zahtjeve uz koje su podneseni obvezni prilozi i dokumentacija iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva koji nije podnio potpuni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dužan ga je dopuniti u roku od 30 dana nakon što Ministarstvo financija zatraži dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev ne bude vraćen Ministarstvu financija u roku iz stavka 2. ovoga članka.

Od dana podnošenja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći rok od 40 dana iz članka 87. stavka 4. Zakona o proračunu.

Članak 12.

Nakon dobivene/dane suglasnosti općina, grad ili županija obvezna je ugovor o zaduživanju dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam dana nakon sklapanja ugovora.

Općina, grad ili županija na Obrascu IZJS izvještava Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati duga na temelju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, do konačne otplate duga, za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti.

Članak 13.

Općina, grad ili županija podnosi zahtjev za zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira Ministarstvu financija u skladu s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na zaduživanje općine, grada ili županije.

Članak 14.

Nakon što općina, grad ili županija dobije suglasnost za zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira prema odredbama ovoga Pravilnika, ponudu vrijednosnih papira javnosti provodi sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

III. DAVANJE JAMSTVA I SUGLASNOSTI OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE UZ SUGLASNOST
MINISTRA FINANCIJA

Članak 15.

Općina, grad ili županija daje jamstvo pravnoj osobi u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove te daje suglasnost izvanproračunskom korisniku za zaduživanje i davanje jamstva uz suglasnost ministra financija.

Članak 16.

Zahtjev za davanje suglasnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika općina, grad ili županija podnosi Ministarstvu financija.

Na podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 4. – 12. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev za davanje suglasnosti općina, grad ili županija podnosi obvezne priloge i dokumentaciju iz članka 10. stavka 1. točaka 3. i 5. – 13. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Općina, grad ili županija prije davanja jamstva i suglasnosti za zaduživanje pravne osobe u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kod međunarodne financijske institucije, obvezna je ishoditi suglasnost ministra financija.

Na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti ministra financija na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 4.i 6. – 12. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 55/04).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/09-01/3

Urbroj: 513-05-01-09/10

Zagreb, 21. travnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac ZJS

MINISTARSTVO FINANCIJA-DRŽAVNA RIZNICA
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE/DAVANJE JAMSTVA/SUGLASNOSTI

I.

Podnositelj zahtjeva županija/grad/općina

1

Naziv

2

Matični broj (DZS)

3

Depozitni račun

II.

Podaci o davatelju kredita/zajma

1

Naziv

2

Adresa

3

Matični broj

III.

Podaci o kreditu/zajmu

1

Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)

a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2

2

Namjena *3

3

Korisnik kredita/jamstva

4

Ukupan iznos kredita/jamstva (5+6b+7b)

5

Iznos glavnice (u kn)

6

Kamatna stopa

a) ____,___%

b) kn

7

Ostali troškovi kredita

a)

b) kn

8

Godišnji anuitet (u kn) (4 / (9+10))

9

Rok otplate (bez počeka)

10

Razdoblje počeka

11

Ostvareni proračunski prihodi (u kunama) u prethodnoj godini, umanjeni za prihode i primitke iz čl. 88. st. 4. t. 1., 2. i 3.) Zakona o proračunu (NN 87/08)

12

Udio godišnjeg anuiteta u ostvarenim prihodima (točka 8 / 11)

____,___%

13

Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) po kreditima i danim jamstvima /suglasnostima iz prethodnog razdoblja te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodne godine (u kn)

14

Udio točke 13 u točki 11

____,___%

15

Iznos preuzetog duga za pravnu osobu iz čl. 90. i 91. Zakona o proračunu

(NN 87/08) koji je u proračunu za tekuću godinu iskazan na skupini računa

35 (Subvencije), 36 (Pomoći) i 38 (Donacije) prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu

16

Udio točke 15 u točki 11

____,___%

17

Udio ukupne godišnje obveze iz točaka 12, 14 i 16 (12+14+16)

U ______________, _____ 200__.

Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.

Obrazac IZJS

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
Sektor za financiranje JLP(R)S
Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU/JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2

I.

Podnositelj izvješća županija/grad/općina

1

Naziv JLP(R)S

II.

Podaci o davatelju kredita/zajma

1

Naziv

2

Adresa

III.

Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

1

Vrsta zaduženja

(nepotrebno precrtati)

a) zaduženje

b) jamstvo*1

c) suglasnost*2

a) zaduženje

b) jamstvo*1

c) suglasnost*2

a) zaduženje

b) jamstvo*1

c) suglasnost*2

2

Namjena *4

3

MB (dodjeljuje MF)

4

Korisnik kredita/jamstva

5

Ukupan iznos kredita/jamstva

6

Iskorišteni iznos

7

Iznos glavnice (u kn)

8

Iznos kamata (u kn)

9

Kamatna stopa – ugovorena

10

Ostali troškovi kredita (u kn)

11

Broj anuiteta godišnje

12

Rok otplate (bez počeka)

13

Razdoblje počeka

14

Otplaćeno glavnice (u kn)

(do datuma podnošenja izvješća)

15

Otplaćeno kamata (u kn)

(do datuma podnošenja izvješća)

16

Ostalo za otplatu (glavnice – u kn)

17

Aktivirano jamstvo*1

Da Ne

Da Ne

Da Ne

18

Datum realizacije (kredita)/izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)

19

Datum/godina odobrenja/suglasnosti

20

Datum upisa u sudski registar*3

21

Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3 (nepotrebno precrtati)

a) gubitak

b) dobit

a) gubitak

b) dobit

a) gubitak

b) dobit

22

Napomena

U ______________, dana______ 200__.

Potpis (župan/gradonačelnik/načelnik)

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.