Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1269

Na temelju članka 143.a stavka 6. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08. i 96/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZAPRIMANJA IZJAVE O ADRESI RADI DOSTAVE U SUDSKIM POSTUPCIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak zaprimanja izjave od fizičke osobe o određenoj adresi na koju osoba želi da joj se obavlja dostava u sudskim postupcima ili izjave o određenoj osobi na određenoj adresi kojoj želi da se obavlja dostava u sudskim postupcima, kao i uvjeti i način davanja podataka iz Evidencije prebivališta i boravišta za osobe protiv kojih je pokrenut parnični postupak.

Članak 2.

Svaka fizička osoba može zatražiti od policijske uprave ili postaje nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta da u Evidenciji prebivališta i boravišta koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova zabilježi njezinu izjavu o adresi na koju želi da joj se obavlja dostava u sudskim postupcima.

Izjavu iz stavka 1. ovoga članka osoba daje na obrascu iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika može također zatražiti od policijske uprave ili postaje nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta da u Evidenciji prebivališta i boravišta koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova zabilježi njezinu izjavu o određenoj osobi na određenoj adresi kojoj želi da se za nju obavlja dostava u sudskim postupcima.

Prilikom traženja zabilježbe iz stavka 1. ovoga članka osoba mora uz izjavu iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika priložiti i izjavu s ovjerenim potpisom osobe kojoj želi da se obavlja dostava, kojom ta osoba daje pristanak za preuzimanje pismena u sudskim postupcima za osobu koja je bilješku zatražila ili ta osoba mora izjavu o pristanku za preuzimanje pismena potpisati pred službenikom u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u kojoj je bilješka zatražena.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka potpis na izjavi o suglasnosti ne mora se ovjeravati ako je osoba koja će preuzimati pismena u sudskim postupcima za drugu osobu odvjetnik, javni bilježnik ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe.

Izjava iz stavka 2. ovoga članka o pristanku za preuzimanje pismena u sudskim postupcima za drugu osobu daje na obrascu iz Priloga 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Podatke o prebivalištu i boravištu određene osobe te o bilješkama o adresi ili osobi na određenoj adresi na kojoj će se pojedinoj osobi dostavljati pismena u sudskim postupcima Ministarstvo unutarnjih poslova daje na pisani zahtjev nadležnog suda ili druge osobe koja dokaže postojanje pravnog interesa za dostavu tih podataka.

Postojanje pravnog interesa stranka iz stavka 1. ovoga članka dokazuje prilaganjem akta nadležnog suda iz kojeg je vidljivo da su joj traženi podaci potrebni u parničnom postupku koji se provodi pred tim sudom.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-5053/3-2009.

Zagreb, 4. svibnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1

IZJAVA

kojom ja , rođen-a ,

(ime i prezime) (datum i mjesto rođenja)

MBG/OIB ,

(upisati matični broj građana i osobni identifikacijski broj)

s prebivalištem u ,

(mjesto i adresa prijavljenog prebivališta)

tražim da se u Evidenciji prebivališta i boravišta koja se vodi na informacijskom sustavu MUP-a RH zabilježi da želim da mi se dostave u parničnom postupku koji se vodi pred ,

(naziv i sjedište suda)

obavljaju na adresu *,

(naziv mjesta i adresa)

odnosno da se dostave obavljaju osobi ,

(ime i prezime osobe kojoj će
se obavljati dostave)

rođenoj , na adresu *.

(datum rođenja) (naziv mjesta i adresa na koju će se obavljati dostave)

Mjesto i datum Potpis

* stranka popunjava samo jednu od označenih rubrika

PRILOG 2

IZJAVA

kojom ,

(ime i prezime fizičke osobe, javnog bilježnika, naziv i sjedište odvjetničkog ureda ili pravne osobe registrirane zaprimanje pismena)

MBG/MB/OIB ,

(upisati matični broj građana ili matični broj pravne
osobe i osobni identifikacijski broj)

daje pristanak da se dostave za ,

(ime i prezime osobe za koju će se
primati pismena)

rođenog-u ,

(mjesto i datum rođenja)

MBG/OIB ,

(upisati matični broj građana i osobni identifikacijski broj)

u parničnom postupku koji se vodi pred

(naziv i sjedište suda)

obavljaju meni/nama na adresu .

(naziv mjesta i adresa)

Mjesto i datum

Potpis
(fizičke osobe, javnog bilježnika, odvjetnika ili odgovorne osobe u pravnoj osobi)

________________

_______________________________