Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

55 08.05.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1271

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj: 153/05, 63/07. i 152/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI HUMANITARNOG RAZMINIRANJA I VOĐENJU UPISNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, 111/07.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se osobno Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora priložiti sljedeće dokaze:

– potvrdu Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštene pravne osobe ili obrtnika, ne stariju od 15 dana, s nazivom radnog mjesta na koji je raspoređen, za koje se traži iskaznica humanitarnog razminiranja;

– presliku izdane ovlasti (pirotehničko nadzornika, pirotehničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara, pomoćnog djelatnika) za koju traži iskaznicu;

– dokaz da je iskaznica nakon što je izgubljena, otuđena ili na drugi način nestala oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«;

– fotografiju veličine 30 mm x 35 mm;

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi;

– dokaz o podmirenju troškova izdavanja iskaznice.

Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka može obavljati poslove humanitarnog razminiranja na temelju potvrde koju će Ministarstvo izdati na njegov zahtjev, ukoliko je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane ovim člankom.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osoba iz stavka 1. ovoga članka može obavljati poslove humanitarnog razminiranja na temelju potvrde koju će Ministarstvo izdati na njen zahtjev nakon podnesenog zahtjeva za izdavanje nove iskaznice humanitarnog razminiranja na temelju članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-25257/2-2009.

Zagreb, 30. travnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.