Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg& O'Donnell 1

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg& O'Donnell 1

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1274

Na temelju članka 14. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 50. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA
I ŠIRENJA GLJIVE Gibberella circinata
Nirenberg & O’Donnell[1]

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (u daljnjem tekstu: štetni organizam), zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju i premještanju određenog bilja, provođenje posebnog nadzora i izvješćivanje o prisutnosti štetnog organizma.

Značenje izraza

Članak 2.

U ovom Pravilniku koriste se sljedeći izrazi:

određeno bilje je bilje roda Pinus L. i vrste Pseudotsuga menziesii, namijenjeno sadnji, te sjeme i češeri namijenjeni razmnožavanju;

– mjesto proizvodnje je:

– svaki posjed, polje ili više polja koja su zasebna proizvodna jedinica, uključujući i proizvodna mjesta kojima se samostalno upravlja za fitosanitarne namjene, i

– demarkirana šumska sastojina.

Zabrana unošenja i širenja

Članak 3.

Zabranjeno je unošenje štetnog organizma u Republiku Hrvatsku i njegovo širenje na teritoriju Republike Hrvatske.

II. UNOŠENJE I PREMJEŠTANJE ODREĐENOG BILJA

Zahtjevi pri unošenju

Članak 4.

Određeno bilje dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku samo:

a) ako su ispunjeni zahtjevi iz odjeljka I. Priloga I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, i

b) ako je pri unošenju pregledano i, kad je to potrebno, testirano na prisutnost štetnog organizma, u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu[2] (»Narodne novine«, br. 75/05) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine«, br. 74/06), i ako je pritom utvrđeno da određeno bilje nije zaraženo štetnim organizmom.

Zahtjevi pri premještanju

Članak 5.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe iz odjeljka II. Priloga II., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točaka 4. i 5., dijela B, točaka 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16. i 17. te Popisa V., dijela A, odjeljka I., točke 2.1. i odjeljka II., točke 1.1. Pravilnika iz članka 4. podstavka b) ovoga Pravilnika, određeno bilje, bilo da je podrijetlom iz Republike Hrvatske ili je uneseno u Republiku Hrvatsku u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, osim malih količina bilja koje koristi posjednik ili primatelj u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da pri tome nema opasnosti od širenja štetnog organizma, dopušteno je premještati na teritoriju Republike Hrvatske samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama[4] (»Narodne novine«, br. 54/07), i:

a) ako je to bilje tijekom svoga cijelog životnog ciklusa ili od trenutka njegova unošenja u Republiku Hrvatsku raslo na mjestu proizvodnje u nezaraženom području, koje je odredio ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

b) ako to bilje potječe s mjesta proizvodnje na kojem prilikom obavljanja službenih inspekcijskih pregleda, u razdoblju od dvije godine prije premještanja, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom, i ako je bilo testirano neposredno prije premještanja.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u odjeljku II. Priloga II. ovoga Pravilnika određeno bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili je uneseno u Zajednicu u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, dopušteno je premještati unutar Zajednice samo ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka II. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Posebni nadzor i izvješćivanje

Članak 6.

(1) Radi utvrđivanja prisutnosti štetnog organizma ili dokazivanja zaraze štetnim organizmom na teritoriju Republike Hrvatske, provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona.

(2) Nadležna uprava izvješćuje druge države članice Europske unije i Europsku komisiju o rezultatima posebnog nadzora i mjerama iz odjeljka II. Priloga II. ovoga Pravilnika te dostavlja popis demarkiranih područja iz članka 8. ovoga Pravilnika, svake godine do 15. prosinca.

Sumnja na zarazu

Članak 7.

(1) Kad posjednici bilja uoče simptome koji upućuju na zarazu štetnim organizmom, obvezni su o tome odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor).

(2) U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom, nadležni inspektor uzima uzorak i šalje ga na laboratorijsku analizu u Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske ili Šumarski institut Jastrebarsko.

III. FITOSANITARNE MJERE

Demarkirano područje

Članak 8.

Kad se posebnim nadzorom iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika potvrdi zaraza štetnim organizmom, ili kad postoje neki drugi dokazi o pojavi štetnog organizma, ministar određuje demarkirano područje i primjenjuju se mjere iz odjeljka I. i II. Priloga II. ovoga Pravilnika.

Druge mjere

Članak 9.

(1) Radi zaštite od unošenja štetnog organizma u Republiku Hrvatsku i njegova širenja, ministar može propisati i druge mjere u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) O mjerama iz stavka 1. ovoga članka nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene nakon pristupa

Članak 10.

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »Republika Hrvatska« u člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika zamjenjuju se riječju: »Zajednica« u odgovarajućem padežu.

Stupanje na snagu i primjena

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, odredba članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se odnosi na zahtjeve vezane uz biljne putovnice, primjenjuje se nakon uvođenja biljnih putovnica.

(4) Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 5. stavka 1., a stupaju na snagu odredbe članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: NP 011-02/09-01/77

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 21. travnja 2009.

Ministar poljoprivrede
ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v.r.

PRILOG I.

Odjeljak I. Zahtjevi pri unošenju

Ne dovodeći u pitanje odredbe iz Popisa III., dijela A, točke 1., Popisa IV., dijela A, odjeljka I., točaka 8.1., 8.2., 9. i 10. i dijela B, točaka 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16. i 17. Pravilnika3 iz članka 4. podstavka b) ovoga Pravilnika, određeno bilje podrijetlom iz trećih zemalja mora pratiti fitosanitarni certifikat u skladu sa Zakonom2 i Pravilnikom3 iz članka 4. podstavka b) ovoga Pravilnika, a u rubrici »Dopunska izjava« fitosanitarnoga certifikata mora biti navedeno da određeno bilje potječe s mjesta proizvodnje koje je upisala i nadzirala nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja zemlje podrijetla i:

a) da je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam; ili

b) da je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u nezaraženom području, koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere odredila nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja zemlje podrijetla. U rubrici »Mjesto podrijetla« fitosanitarnog certifikata mora biti upisan naziv nezaraženog područja; ili

c) da na mjestu proizvodnje s kojeg potječe, prilikom obavljanja službenih inspekcijskih pregleda, u razdoblju od dvije godine prije izvoza, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom, i da je bilo testirano neposredno prije izvoza.

Odjeljak II. Zahtjevi pri premještanju

Ne dovodeći u pitanje odredbe iz odjeljka II. Priloga II. ovoga Pravilnika Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točaka 4. i 5., dijela B, točaka 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16. i 17. te Popisa V., dijela A, odjeljka I., točke 2.1. i odjeljka II., točke 1.1. Pravilnika3 iz članka 4. podstavka b) ovoga Pravilnika, određeno bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili je uneseno u Zajednicu u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, osim malih količina bilja koje koristi posjednik ili primatelj u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da pri tome nema opasnosti od širenja štetnog organizma, dopušteno je premještati unutar Zajednice samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s odredbama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama4 i:

a) ako je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa ili od trenutka njegova unošenja u Zajednicu raslo na mjestu proizvodnje u državi članici za koju nije poznato da se u njoj pojavljuje štetni organizam; ili

b) ako je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa ili od trenutka njegova unošenja u Zajednicu raslo na mjestu proizvodnje u nezaraženom području, koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere odredila nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja države članice, ili

c) ako potječe s mjesta proizvodnje na kojem prilikom obavljanja službenih inspekcijskih pregleda, u razdoblju od dvije godine prije premještanja, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom, i da je bilo testirano neposredno prije premještanja.

PRILOG II.

Odjeljak I. Uspostava demarkiranih područja

1. Demarkirano područje iz članka 8. sastoji se od sljedećih dijelova:

a) zaraženog područja u kojem je potvrđena prisutnost štetnog organizma i koje uključuje sve određeno bilje koje pokazuje simptome zaraze uzrokovane štetnim organizmom; i

b) sigurnosnog područja koje se nalazi najmanje 1 km izvan zaraženog područja.

U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu, odredit će se šire demarkirano područje koje uključuje postojeća demarkirana područja i područja između njih.

2. Točno razgraničenje područja iz točke 1. ovoga odjeljka temelji se na važećim znanstvenim načelima, biologiji štetnog organizma i njegovih vektora, stupnju zaraze, godišnjem dobu i specifičnoj rasprostranjenosti bilja.

3. Ako je potvrđena prisutnost štetnog organizma izvan zaraženog područja, granice demarkiranog područja izmijenit će se u skladu s novonastalom situacijom.

4. Ako se provedbom posebnog nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u demarkiranom području tijekom dvije uzastopne godine ne pronađe štetni organizam, to će se područje ukinuti i neće se više provoditi mjere iz odjeljka II. ovoga Priloga.

Odjeljak II. Mjere u demarkiranim područjima

Sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, nadležni će inspektor u demarkiranom području narediti:

1. zabranu premještanja određenog bilja iz demarkiranog područja i unutar njega

i

a) u rasadnicima:

– uklanjanje određenog bilja koje pokazuje simptome zaraze spaljivanjem, a kada je to potrebno, sveg određenog bilja koje je u vrijeme sadnje pripadalo istoj partiji,

– provođenje strogih higijenskih mjera pri uništavanju bilja: dezinfekcija opreme, pribora i alata,

– zabranu sjetve i sadnje određenog bilja na istoj površini tri godine nakon uklanjanja zaraženog bilja;

b) u šumskim sastojinama, parkovima, okućnicama i drugim površinama:

– odstranjivanje i spaljivanje grana sa simptomima zaraze, a u slučaju zaraze na deblu, uništenje cijele biljke,

– zabranu sjetve i sadnje određenog bilja na istoj površini tri godine nakon uklanjanja zaraženog bilja,

– provođenje strogih higijenskih mjera pri uništavanju bilja: dezinfekcija opreme, pribora i alata;

2. praćenje zdravstvenog stanja najmanje dva puta u razdoblju od svibnja do listopada;

3. druge mjere prema preporukama struke.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2007/433/EZ od 18. lipnja 2007. o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja u Zajednicu štetnog organizma Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell i njegova širenja unutar Zajednice

[2]Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[4]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. kojom se utvrđuje stupanj standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta unutar Zajednice i kojom se utvrđuju podrobni postupci u vezi izdavanja takvih biljnih putovnica te uvjeti i podrobni postupci njihove zamjene