Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1278

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/05., 82/06. i 129/08.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZNACI STABALA, OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA, POPRATNICI I ŠUMSKOM REDU

Članak 1.

U Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine« broj 116/06. i 74.07.) u članku 3. briše se tekst stavka 2., a novi tekst istoga stavka glasi: »Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u sastojinama u kojima su uočena oštećena, suha i stabla u stanju propadanja, doznačit će se:

I) odumrla stabla;

II) živa stabla:

a) koja imaju osutost krošnje veću od 80%;

b) ako je odumrlo više od 60% krošnje, a odumiranjem je zahvaćen i vrh stabla kod četinjača;

c) na kojima se pojavljuju karakteristični simptomi bolesti i štetnika na ili ispod kore (npr. karakteristične tamne pjege na kori debla-tekline, miceliji raznih gljiva, piljevina od kukaca drvaša i sl.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječ: »razredima«, briše se i mijenja sa rječi: »stupnjevima«.

U članku 6. stavku 3. riječ: »centimetrima«, briše se i mijenja sa rječi: »stupnjevima«.

Članak 3.

U članku 8. briše se stavak 2., a dodaju novi stavci 2, 3 i 4 koji glase:

»(2) Doznaka stabala u sastojinama bjelogorice obavlja se za vrijeme vegetacijskog razdoblja, a u crnogoričnim sastojinama i mladim sastojinama starosti II dobnog razreda tijekom cijele godine.

(3) Doznaka vrijedi tri godine.

(4) Nadzor nad kvalitetom izvršene doznake provodi te opravdanost odstupanja od propisanog etata potvrđuje ovlašteni inženjer kolaudacijskim zapisnikom.«. Bivši stavak 3. postaje sada stavak 5..

Članak 4.

Briše se cijeli tekst članka 16., a novi članak 16. sada glasi: »Grane i dijelovi grana četinjača i listača, ako se stavljaju u promet, ne moraju biti obilježeni.«.

Članak 5.

U članku 17. briše se stavak 2..

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. briše se riječ: »prilikom«, a umjesto nje se dodaje riječ: »prije«.

Članak 7.

U članku 26. stavku 1. u točki b) iza slova »u« dodaju se riječi: »raznodobnim sastojinama i«.

Članak 8.

Obrasci »D-1«, »D-1 za šume šumoposjednika«, »D-2« i »PPŠ« koji su dio Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, br. 116/06. i 74/07.) zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/02

Urbroj: 538-07-09-2

Zagreb, 2. travnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Obrazac »D-1«

MANUAL ZA UPIS

Gospodarska jedinica

Odjel/odsjek……………../………….. Površina ha

 

VRSTE

Deb.

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

st.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

47,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

52,5

 

 

 

 

 

 

Obrazac »D-1«

MANUAL ZA UPIS

Gospodarska jedinica

Odjel/odsjek……………../………….. Površina ha

 

VRSTE

Deb.

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

st.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

67,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

77,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

92,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

97,5

 

 

 

 

 

 

Obrazac »D-1« za šume šumoposjednika

MANUAL ZA UPIS

Gospodarska jedinica ……... Katastarska općina: .……. K.č.br.: .....

Odjel/odsjek……………../………….. Površina ha

Doznaku izvršio:

 

VRSTE

Deb.

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

st.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

47,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

52,5

 

 

 

 

 

 

Obrazac »D-1« za šume šumoposjednika

MANUAL ZA UPIS

Gospodarska jedinica ……... Katastarska općina: .……. K.č.br.: .....

Odjel/odsjek……………../………….. Površina ha

Doznaku izvršio:

 

VRSTE

Deb.

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

Šif.

Naziv

Broj

Broj

st.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

stab.

stab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

67,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

77,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

92,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

97,5

 

 

 

 

 

 

Obrazac »D-2«

Gospodarska jedinica

Predjel

Odjel/odsjek , Sječna linija br. ,

Datum: , Doznaku je proveo:

Redni broj doznake

Vrsta drveta

Primjedba

 

 

 

 

 

 

 

 

debljinski stupanj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac »PPŠ«

POPRATNICA ZA DRVO ŠUMOPOSJEDNIKA

No. ___________

Šumoposjednik: _________________ Broj zahtjeva:

Katastarska općina: _______________

Rb./Eb.

Vrsta drva

dm

cm

m3/prm

Rb./Eb.

Vrsta drva

dm

cm

m3/prm

SVEUKUPNO:

Popratnicu izdao: Režijski faksimil: Datum izdavanja popratnice:

Potpis šumoposjednika:

POPUNJAVA ŠUMOPOSJEDNIK

Prijevoznik: Registracijski broj vozila: Datum prijevoza:

Potpis šumoposjednika:

* Rok važenja popratnice: 15 dana od dana izdavanja