Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

NN 55/2009 (8.5.2009.), Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1281

Na temelju članka 157. točka 11. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98, 178/04 i 46/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI PREGLED ZRAKOPLOVA, ZAVISNO OD KATEGORIJE, NAMJENE I UDOVOLJAVANJA POSEBNIM UVJETIMA

Članak 1.

(1) Za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i uvjeta kojima mora udovoljavati zavisno od djelatnosti, plaća se naknada u kunama i to za:

ZRAKOPLOVI

VRSTA PREGLEDA

NAMJENA

KATEGORIJA ZRAKOPLOVA

Prometna

Opća

Posebna

Osnovni pregled

Komercijalna

5.652,00 kn

2.826,00 kn

1.394,00 kn

Privatna

2.826,00 kn

1.394,00 kn

678,00 kn

Redovni pregled i izvanredni pregled

Komercijalna

2.826,00 kn

1.394,00 kn

678,00 kn

Privatna

1.394,00 kn

678,00 kn

339,00 kn

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za pregled zrakoplova.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. stavak 1. ove Naredbe uplaćuje se u kunama na žiro-račun Agencije za civilno zrakoplovstvo, kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1100357510.

Članak 3.

Prilikom pregleda zrakoplova, ovlaštenim osobama za pregled zrakoplova, podnositelj zahtjeva za pregled zrakoplova osigurava sredstva na ime dnevnice i troškove prijevoza.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 31/93 i 8/94).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-04/5

Urbroj: 530-09-09-2

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.