Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 55/2009 (8.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

1282

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 i 46/07), Nacionalno vijeće za znanost, na 46. sjednici održanoj 8. travnja 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine«, broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH i 118/05) u članku 9. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»Područje društvenih znanosti

– polje ekonomije,

– polje informacijskih i komunikacijskih znanosti,

– polje pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije,

– polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti,

– polje prava,

– polje psihologije,«

U članku 9. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»Umjetničko područje

– polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 3. iza riječi »matični odbori i«, brišu se riječi »o tome izvješćuju«.

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »obavlja«, brišu se riječi »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa«, a iza riječi: »znanost i« dodaje se riječ: »visoko«.

Članak 4.

U članku 23. iza riječi »pismohrani«, brišu se riječi »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili«, a iza riječi: »znanost i« dodaje se riječ: »visoko«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/09-06/0008

Urbroj: 355-03-09-01

Zagreb, 22. travnja 2009.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.