Uredba o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu

NN 56/2009 (13.5.2009.), Uredba o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu

56 13.05.2009 Uredba o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1318

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 129/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2009. godine donijela

UREDBA

O SADRŽAJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se minimalni sadržaj Ugovora o javno-privatnom partnerstvu (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Ugovor je temeljni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, javnog partnera i društva posebne namjene (DPN), kojim se u svrhu provedbe projekta javno-privatnog partnerstva uređuju prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.

(1) Ugovor, čiji je predmet pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, mora sadržavati najmanje sljedeće odredbe:

1. uvod,

2. ugovorne strane,

3. definicija pojmova,

4. svrha i predmet Ugovora,

5. vrijeme na koje je Ugovor sklopljen,

6. imovinska prava ugovornih strana,

7. podjela rizika i pripadajućih troškova,

8. financijska jamstva,

9. plaćanja ugovornih strana,

10. događaji koji mogu prouzročiti štetu i način postupanja ugovornih strana u slučaju njihova nastanka,

11. ugovorne kazne,

12. police osiguranja,

13. posljedice neispunjenja ugovornih obveza,

14. pravo nadzora od strane javnog partnera,

15. viša sila,

16. prestanak Ugovora,

17. zaštita okoliša,

18. slanje obavijesti tijekom ugovornog razdoblja,

19. zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i tajnost podataka,

20. standardi kvalitete usluga,

21. podugovaranje,

22. rješavanje sporova proizašlih iz Ugovora,

23. salvatorna odredba,

24. stupanje Ugovora na snagu,

25. dodatak 1.: Standardi usluga,

26. dodatak 2.: Matrica podjele rizika,

27. dodatak 3.: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

28. dodatak 4.: Izvod iz sudskog registra i statut privatnog partnera,

29. dodatak 5.: Jamstvo za izvršenje Ugovora,

30. dodatak 6.: Jamstvo matične tvrtke za društvo posebne namjene,

31. dodatak 7.: Poslovni plan privatnog partnera.

(2) Upućujući sadržaj elemenata iz stavka 1. ovoga članka, nalazi se u Prilogu I., koji je sastavni dio ove Uredbe.

(3) Ukoliko privatni partner preuzima obvezu projektiranja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, preuzimajući pritom i jednu ili više obveza, kao što su financiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduvjeta za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, uz odredbe navedene u stavku 1. ovoga članka, Ugovor mora dodatno sadržavati najmanje još sljedeće odredbe:

1. financiranje i refinanciranje,

2. pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti, ukoliko je obavljanje takvih djelatnosti bilo predviđeno u okviru provedbe odobrenog projekta javno-privatnog partnerstva,

3. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,

4. naknade za korištenje prava,

5. izrada projektne dokumentacije (glavni projekt),

6. inovacije i racionalizacije,

7. pribavljanje dozvola potrebnih za provedbu projekta,

8. građenje,

9. nadzor građenja,

10. upravljanje građevinom,

11. održavanje građevine,

12. prijenos vlasništva/posjeda po prestanku ugovora,

13. dodatak 8.: Kopija katastarskog plana sa zemljištem koje je predmet Ugovora,

14. dodatak 9.: Zemljišnoknjižni izvadak,

15. dodatak 10.: Projektna dokumentacija,

16. dodatak 11.: Uvjeti korištenja i održavanja,

17. dodatak 12.: Financijski model,

18. dodatak 13.: Vremenski plan građenja.

(4) Upućujući sadržaj elemenata iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu II., koji je sastavni dio ove Uredbe.

(5) Ukoliko je koncesija sastavni dio projekta javno-privatnog partnerstva, uz odredbe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka na obvezujući sadržaj Ugovora primjenjuju se i odredbe propisa kojima se uređuje područje koncesija.

Članak 3.

Ukoliko se projekt provodi po statusnom modelu javno-privatnog partnerstva, Ugovoru se mora priložiti Ugovor o ortaštvu, sklopljen u svrhu provedbe projekta javno-privatnog partnerstva.

Članak 4.

Sadržaj Ugovora koji nije naveden u članku 2. ove Uredbe, stranke slobodno ugovaraju sukladno propisima kojima se reguliraju ugovorni odnosi.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 7. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG I.

ODREDBA

SADRŽAJ

1.

Uvod

Uvod se poziva na odluke/zaključke i ostale dokumente koje su prethodile sklapanju ugovora, kao što su:

– odluka javnog tijela o realizaciji projekta po ugovornom ili statusnom modelu javno-privatnog partnerstva,

– odluka o odabiru privatnog partnera temeljem provedenog javnog nadmetanja,

– akt o osnivanju ili statut društva posebne namjene, ukoliko je to bilo predviđeno uvjetima nadmetanja,

– zaključak javnog tijela o prihvaćanju i potpisu Ugovora,

– rješenje o suglasnosti na nacrt Ugovora od strane Agencije za javno-privatno partnerstvo

2.

Ugovorne strane

– javni partner

– privatni partner

3.

Definicije pojmova

– definicije pojmova iz Ugovora

4.

Svrha i predmet ugovora

– svrha ugovora (javna potreba koja se ostvaruje ugovorom),

– predmet ugovora,

– područje pružanja usluga

5.

Vrijeme na koje je ugovor sklopljen

– rok ispunjenja ugovora (5 – 40 godina)

6.

Imovinska prava ugovornih strana

– uvjeti ustupanja imovine javnog partnera privatnom partneru, u skladu s ugovorom,

7.

Podjela rizika

– identifikacija i podjela rizika između javnog i privatnog partnera

8.

Financijska jamstva

– financijska jamstva u svrhu osiguranja izvršenja ugovora,

– jamstvo osnivača društva posebne namjene, ukoliko je ono privatni partner

9.

Plaćanje

– način obračuna financijskih obveza ugovornih strana, naknada i sl.

– uvjeti plaćanja

– obračuni umanjenja i naplate ugovornih kazni

– obveza plaćanja poreza, pristojbi i drugih davanja

10.

Događaji koji mogu prouzročiti štetu i način postupanja ugovornih strana u slučaju njihova nastanka

– opis svih mogućih situacija koje mogu prouzročiti štetu za ugovorne strane te način njihova rješavanja i moguće naknade

11.

Ugovorne kazne

– obveze iz ugovora na koje se primjenjuju ugovorne kazne,

– visina ugovorne kazne,

– uvjeti za naplatu ugovorne kazne

– način plaćanja ugovorne kazne

12.

Police osiguranja

– načela i opseg osiguranja

13.

Posljedice neispunjenja obveza

– posljedice neispunjenja obveza,

– odgovornost za štete,

– obeštećenja

14.

Pravo nadzora od strane javnog partnera

– način i vrijeme nadzora provedbe projekta od strane javnog partnera

15.

Viša sila

– definicija više sile,

– posljedice nastupa više sile

16.

Prestanak Ugovora

– uvjeti i razlozi prestanka Ugovora

– za slučaj raskida:

a) uvjeti za raskid Ugovora zbog krivnje javnog partnera,

b) uvjeti za raskid Ugovora zbog krivnje privatnog partnera,

c) uvjeti za raskid Ugovora bez krivnje ugovornih strana,

d) prava i obveze ugovornih strana u slučaju raskida

17.

Zaštita okoliša

– prava i obveze ugovornih strana u zaštiti okoliša

– posljedice nepoštivanja propisa

18.

Način slanja obavijesti tijekom ugovornog razdoblja

– ime i adresa osobe ovlaštene za javnog partnera,

– ime i adresa osobe ovlaštene za privatnog partnera,

– način slanja obavijesti

19.

Zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i tajnost podataka

– podaci koji su zaštićeni temeljem posebnih zakona

20.

Standardi kvalitete usluga

– minimalna kvaliteta pružanja javne usluge od strane privatnog partnera,

– pravo nadzora javnog partnera nad kvalitetom pružanja usluge

21.

Podugovaranje

– uvjeti podugovaranja

22.

Rješavanje sporova proizašlih iz Ugovora

– sporazumno rješavanje sporova (mirenje ili arbitraža),

– sudska nadležnost u slučaju spora

23.

Salvatorna odredba

– nevaljalost neke odredbe Ugovora i utjecaj na Ugovor,

– zamjena nevaljale odredbe

24.

Stupanje Ugovora na snagu

– vrijeme stupanja Ugovara na snagu,

– uvjeti stupanja na snagu,

– posljedice neispunjenja uvjeta

25.

Dodatak 1. Standardi usluga

26.

Dodatak 2. Matrica podjele rizika

27.

Dodatak 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

28.

Dodatak 4. Izvod iz sudskog registra, akt o osnivanju ili statut privatnog partnera

29.

Dodatak 5. Jamstvo za izvršenje Ugovora

30.

Dodatak 6. Jamstvo matične tvrtke za društvo posebne namjene

31.

Dodatak 7. Poslovni plan privatnog partnera

PRILOG II.

ODREDBA

SADRŽAJ

1.

Financiranje i refinanciranje

– obveza privatnog partnera da osigura financiranje i potrebna jamstva, uključujući i vlastiti ulog ili prihvatljivo jamstvo da će izdaci za financiranje biti podmireni od treće osobe,

– moguće obveze javnog partnera,

– prava zajmodavaca,

– sudjelovanje javnog partnera u uštedi nastaloj refinanciranjem,

– posljedice raskida ugovora na financiranje i zajmodavce

2.

Pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti

– obavljanje gospodarske djelatnosti u okviru provedbe projekta,

– vrsta i opseg gospodarskih usluga,

– pravo kontrole od strane javnog partnera

3.

Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim pitanjima

– katastarska općina,

– broj katastarske čestice,

– zemljišno-knjižni uložak

4.

Naknada za korištenje prava

– iznos naknade (za pravo građenja, koncesije i drugo),

– način promjene visine naknade zbog promjena okolnosti, uključujući mjerodavne pokazatelje (indekse),

– uvjeti plaćanja (dokumentacija, ovjera, rokovi)

5.

Izrada projektne dokumentacije

– idejni projekt i/ili

– glavni projekt i

– projekt izvedenog stanja

6.

Inovacije i racionalizacije

– pravo privatnog partnera da u dogovoru s javnim partnerom, tijekom trajanja ugovora uvede mjere racionalizacije, poboljšanja ili inovacije,

– način podjele rezultirajućih ušteda

7.

Dozvole

– obveza pribavljanja dozvola u vezi s građenjem i uporabom građevine, određena propisima

8.

Građenje

– uvjeti za početak građenja,

– početak građenja,

– rok dovršenja građenja,

– posljedice neispunjenja roka, uključujući i raskid ugovora,

– standardi koji se primjenjuju pri gradnji

9.

Nadzor građenja

– prava i obveze u provođenju nadzora građenja

10.

Upravljanje građevinom

– standardi upravljanja,

– ograničenja,

– potrebna dopuštenja od strane javnog partnera

11.

Održavanje građevine

– standardi održavanja,

– posljedice neispunjenja obveza održavanja

12.

Prijenos vlasništva/posjeda po prestanku ugovora

– standard kvalitete građevine u vrijeme prijenosa,

– uvjeti i način prijenosa,

– obveza plaćanja poreza i drugih pristojbi,

– garancije

13.

Dodatak 8. Kopija katastarskog plana sa zemljištem koje je predmet Ugovora

14.

Dodatak 9. Zemljišnoknjižni izvadak

15.

Dodatak 10. Projektna dokumentacija

16.

Dodatak 11. Uvjeti korištenja i održavanja

17.

Dodatak 12. Financijski model

18.

Dodatak 13. Vremenski plan građenja