Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

NN 56/2009 (13.5.2009.), Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

56 13.05.2009 Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1319

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 129/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O NADZORU PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se ovlasti Agencije za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) u obavljanju nadzora provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: projekata JPP-a), način postupanja prilikom nadzora provedbe projekata JPP-a, te prava i obveze ugovornih strana u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.

Članak 2.

Ovlast Agencije za obavljanje nadzora provedbe projekata JPP-a ne isključuje pravo drugih državnih tijela da nadziru provedbu projekata JPP-a, sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Agencija provodi nadzor u svrhu praćenja provedbe projekata JPP-a i unaprjeđenja izvršavanja ugovorenih obveza javnog i privatnog partnera u provedbi projekata JPP-a.

(2) Nadzor se provodi nad svim projektima JPP-a, čija provedba je započela sklapanjem ugovora o javno-privatnom partnerstvu, ili osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (u daljnjem tekstu: Zakona o JPP-u), kao i na projekte čija je provedba započela prije dana stupanja Zakona o JPP-u.

Članak 4.

(1) U provođenju nadzora, Agencija ima pravo praćenja provedbe projekata JPP-a, te stručnog uvida u provedbu projekata JPP-a.

(2) Agencija prati provedbu projekata JPP-a prvenstveno uvidom u izvješća o provedbi projekta, te uvidom u dokumentaciju u svezi s provedbom projekta, sukladno odredbama članaka 6. i 8. ove Uredbe.

(3) Stručni uvid u provedbu projekata JPP-a Agencija provodi na mjestu provedbe projekta, na način uređen ovom Uredbom.

Članak 5.

Agencija provodi nadzor tijekom cijelog trajanja provedbe projekata JPP-a.

II. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA JPP-A

Dostavljanje izvješća

Članak 6.

(1) Javni partner dužan je u roku 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, odnosno osnivanja zajedničkoga trgovačkog društva s privatnim partnerom, Agenciji na uvid dostaviti Izvješće o provedbi projekata JPP-a (dalje u tekstu: Izvješće), koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom od strane javnog i privatnog partnera.

(2) Izvješće se dostavlja popunjavanjem obrasca koji se nalazi u Prilogu 1., koji je sastavni dio ove Uredbe.

(3) Javni partner Izvješće dostavlja svakih 6 mjeseci.

(4) Posljednje Izvješće dostavlja se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zadnjeg dana isteka ugovorenog vremena provedbe projekata JPP-a.

(5) Ukoliko Izvješće ne bude dostavljeno u traženom roku, Agencija će pisanim putem zatražiti dostavu Izvješća, koje mora biti dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka pisanog naloga.

(6) Agencija na temelju primljenog Izvješća može tražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i očitovanja ugovornih strana u svezi s pojedinim navodima iz Izvješća, te može tražiti na uvid i drugu dokumentaciju, sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Obrazac za dostavu Izvješća mora se ispuniti čitko, kemijskom olovkom ili pisaćim strojem, odnosno računalom, pojedinačno za svaki ugovor o javno-privatnom partnerstvu.

(2) Obrazac propisan ovom Uredbom dostupan je u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Agencije (www.ajpp.hr).

(3) Ispunjen obrazac za dostavu Izvješća podnosi se kao preporučena pošiljka s povratnicom. Ispunjen obrazac u elektroničkom obliku, sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje uporaba elektroničkih isprava, podnosi se na elektroničku adresu Agencije: ajpp@ajpp.hr.

Dostavljanje dokumentacije

Članak 8.

(1) U svrhu obavljanja nadzora, Agencija može od ugovornih strana u bilo kojem trenutku zatražiti dostavu dokumentacije iz članka 7. Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koja se odnosi na provedbu projekata JPP-a.

(2) Ugovorne strane dužne su u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Agenciji dostaviti tražene dokumente.

(3) Pošto primi dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i očitovanja ugovornih strana i/ili obaviti neposredni stručni uvid.

III. STRUČNI UVID

Članak 9.

(1) Agencija ili osoba koju Agencija ovlasti, u svrhu provjere navoda iz primljenog Izvješća iz članka 7. ove Uredbe i dokumentacije iz članka 8. ove Uredbe može obaviti neposredni stručni uvid (u daljnjem tekstu: uvid) na mjestu provedbe projekata JPP-a.

(2) Temeljem izvršenog uvida, Agencija sastavlja zapisnik.

(3) Zapisnik obvezno mora sadržavati podatke o projektu nad kojim je proveden uvid, o ugovornim stranama, vremenu provođenja uvida, razlogu i načinu provođenja uvida, dokumentaciji temeljem koje je proveden uvid, uočenim nepravilnostima, te podatke o osobi koja je provela uvid, a po potrebi može sadržavati i druge podatke.

IV. OBAVIJEST I PREPORUKA O OTKLANJANJU NEPRAVILNOSTI

Članak 10.

(1) Ukoliko na temelju provedenog nadzora, Agencija uoči nepravilnosti u provedbi projekata JPP-a, Agencija o tome pisanim putem obavještava javnog i privatnog partnera.

(2) Obavijest o uočenim nepravilnostima sadrži i preporuke o načinu otklanjanja uočenih nepravilnosti.

(3) Ugovorne strane su obvezne, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka preporuke iz stavka 2. ovoga članka, izvijestiti Agenciju o aktivnostima poduzetim u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti.

(4) Nepravilnostima iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se sva odstupanja od ugovorenih prava i obveza javnog i privatnog partnera, do kojih je došlo u provedbi projekata JPP-a, a koja ugovorom o javno-privatnom partnerstvu nisu predviđena.

(5) Agencija će o uočenim nepravilnostima obavijestiti druga nadležna državna tijela.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/09-01/03

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 7. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKATA JPP-A

u vezi s člancima 6. i 7. Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a

1. PREDMET I NAZIV UGOVORA/ PROJEKTA JPP-a

/

2. JAVNI PARTNER

(naziv, adresa, matični broj, osobni identifikacijski broj)

/

3. PRIVATNI PARTNER

(naziv, adresa, matični broj, osobni identifikacijski broj)

/

4. DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

/

5. DA LI JAVNI PARTNER PLAĆA IZNOS UGOVORENE NAKNADE

(ukoliko je naknada ugovorena; razdoblje od 6 mjeseci)

DA

NE

(pojasniti razloge)

6. DA LI JAVNI PARTNER IZVRŠAVA DRUGE UGOVORENE OBVEZE

(razdoblje od 6 mjeseci)

DA

NE

(pojasniti koje, razloge, te poduzete mjere)

7. DA LI JE PRIVATNI PARTNER PRUŽAO UGOVORENI STANDARD KVALITETE USLUGE

(razdoblje od 6 mjeseci)

DA

NE

(pojasniti razloge)

8. DA LI PRIVATNI PARTNER IZVRŠAVA DRUGE UGOVORENE OBVEZE

(razdoblje od 6 mjeseci)

DA

NE

(pojasniti koje, razloge, te poduzete mjere)

9. DA LI POSTOJI SPOR

(razdoblje od 6 mjeseci)

DA

(pojasniti razloge)

NE

10. AKO POSTOJI SPOR, DA LI JE POKRENUT POSTUPAK RJEŠAVANJA SPORA

DA

(pojasniti trenutačni status rješavanja spora)

NE

(pojasniti razloge)

11. DA LI POSTOJI PLAĆANJE UGOVORENIH KAZNI ILI UMANJENJE UGOVORENIH NAKNADA ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORENIH OBVEZA

DA

(pojasniti razloge plaćanja ugovorenih kazni i trenutačni status)

NE

12. OSTALE NAPOMENE

JAVNI PARTNER: PRIVATNI PARTNER:

-------------------------------- ----------------------------

____________________ __________________

          (PEČAT)

--------------------------------

____________________

--------------------------------

____________________

           (PEČAT)