Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže

NN 56/2009 (13.5.2009.), Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže

56 13.05.2009 Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže

MINISTARSTVO OBRANE

1337

Na temelju članka 4. stavka 5. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, broj 109/07) donosim

PRAVILNIK

O ZASTAVI OBALNE STRAŽE, SLUŽBENOM ZNAKU, SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENIM ODORAMA PRIPADNIKA OBALNE STRAŽE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se opis i izgled zastave i službenog znaka Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža), službene iskaznice ovlaštene osobe Obalne straže i službene odore pripadnika Obalne straže, vođenje evidencije o službenim iskaznicama i značkama te način izdavanja i zamjene službene iskaznice i značke.

Članak 2.

Zastavom i službenim znakom predstavlja se Obalna straža, službenom iskaznicom i značkom ovlasti za postupanje ovlaštenih osoba, a službenom odorom izražava se pripadnost Obalnoj straži.

Članak 3.

Zastava i službeni znak Obalne straže rabe se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Obalne straže.

Članak 4.

Zabranjeno je javno isticanje dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene zastave i službenog znaka Obalne straže, kao i njihovo isticanje na nedostojnom i neodgovarajućem mjestu.

II. ZASTAVA OBALNE STRAŽE

Članak 5.

Zastava Obalne straže plave je boje sa crveno-bijelim kvadratima postavljenim uz lijevi rub zastave. Polje crveno-bijelih kvadrata sadrži tri kvadrata po širini i trinaest po visini zastave. U sredini plavog polja zastave nalazi se znak Obalne straže promjera 1/3 dužine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 2:3.

Slikovni izgled zastave Obalne straže tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

III. SLUŽBENI ZNAK OBALNE STRAŽE

Članak 6.

Službeni znak Obalne straže sastoji se od dva tamnožuta sidra ukrižena pod kutom od 45 stupnjeva na kojima je položen štit u bojama zastave Republike Hrvatske s tamnožutim rubom i grbom Republike Hrvatske u sredini. Pozadina središnjeg dijela službenog znaka je zlatne boje obrubljena s dvije tamnožute koncentrične kružnice između kojih je na podlozi mornarsko plave boje polukružno upisan naziv »OBALNA STRAŽA REPUBLIKE HRVATSKE». U donjem dijelu službenog znaka stilizirani je tradicionalni hrvatski pleter.

Slikovni izgled službenog znaka Obalne straže tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Službeni znak Obalne straže je sastavni dio zastave Obalne straže, službene iskaznice i značke ovlaštene osobe Obalne straže, a ističe se na svim plovilima, zrakoplovima, vozilima i drugim objektima Obalne straže.

Znak Obalne straže može se ispisivati na omotnice, omote spisa, službene evidencije i ostale tiskovine Obalne straže.

Članak 8.

Brodovi Obalne straže obilježavaju se, na kraju prve trećine lijevog i desnog boka od pramca broda, oznakom u obliku ukošenog paralelograma od crveno-bijelih kvadrata koji su obrubljeni bojama zastave Republike Hrvatske. Paralelogram prati kosinu pramca, a jednak je visini boka od vodene linije do linije palube broda. Širina crvene i plave pruge je omjera 2/3, a bijele pruge 1/3 širine crvenog ili bijelog kvadrata.

Službeni znak Obalne straže se ističe na vidljivom mjestu s lijeve i desne strane nadgrađa broda.

Slikovni izgled oznaka kojima se obilježavaju brodovi Obalne straže tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

Brodice, druga plovila i zrakoplovi Obalne straže obilježavaju se službenim znakom Obalne straže iz članka 6. i oznakom iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Na brodicama i drugim plovilima službeni znak Obalne straže ističe se na vidljivom mjestu s lijeve i desne strane nadgrađa, a oznaka se ističe na kraju prve trećine lijevog i desnog boka.

Na zrakoplovima se službeni znak Obalne straže ističe na vidljivom mjestu s lijeve i desne strane repa zrakoplova, a oznaka se ističe na vidljivom mjestu s lijeve i desne strane prednjeg dijela trupa zrakoplova.

Službena motorna vozila Obalne straže obilježavaju se službenim znakom Obalne straže na vratima vozača i suvozača vozila.

Način obilježavanja drugih objekata Obalne straže regulirat će zapovjednik Obalne straže.

IV. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA

Članak 10.

Ovlaštenoj osobi Obalne straže izdaje se službena iskaznica na propisanom obrascu.

Obrazac službene iskaznice ovlaštene osobe je svijetlo-plave boje, veličine 86x54 mm, izrađuje se u digitalnoj tehnici i sadrži grb Republike Hrvatske, znak Obalne straže, osobnu fotografiju te službene i osobne podatke ispisane latiničnim pismom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 11.

Prednja strana službene iskaznice sadrži:

– u gornjem središnjem dijelu grb Republike Hrvatske,

– lijevo od grba Republike Hrvatske ispisano je jedno ispod drugoga:

OBALNA STRAŽA

REPUBLIKE HRVATSKE

– desno od grba Republike Hrvatske ispisano je jedno ispod drugoga:

COAST GUARD OF THE

REPUBLIC OF CROATIA

– ispod toga u središnjem dijelu ispisano je:

SLUŽBENA ISKAZNICA / IDENTIFICATION CARD

– u lijevom dijelu službene iskaznice nalazi se znak Obalne straže promjera 25 mm,

– ispod znaka ispisano je jedno ispod drugoga:

Broj iskaznice,

ID card number,

– u središnjem dijelu službene iskaznice ispisano je jedno ispod drugoga:

Ime/Name

Prezime/Surname

Čin-kategorija/Rank

Datum izdavanja,

Date of issue,

Potpis,

Signature,

– u desnom, središnjem, dijelu nalazi se digitalna osobna fotografija ovlaštene osobe veličine 25x30 mm.

U prostor za upis čina-kategorije upisuje se za djelatne vojne osobe naziv osobnog čina, a za državne službenike i namještenike kategorija državni službenik odnosno namještenik.

U prostor za upis broja iskaznice upisuje se serijski broj izdavanja službene iskaznice.

Članak 12.

Poleđina službene iskaznice u središnjem dijelu sadrži otisnut znak Obalne straže u transparentnom tonu preko koga je ispisan tekst na hrvatskom i engleskom jeziku:

– »Nositelj ove iskaznica je ovlaštena osoba Obalne straže Republike Hrvatske koja pri obavljanju službene dužnosti ima ovlasti iz Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske«.

– »Holder of this card is Coast Guard authorized person who has authority in law enforcement according to provisions of the Law of Coast Guard of the Republic of Croatia.«

Ispod teksta iz stavka 1. otisnuti su kodirani podaci nositelja iskaznice.

Obrazac službene iskaznice s prikazom prednje strane i poleđine tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovlaštene osobe Obalne straže u obavljanju službenih poslova, pored službene iskaznice, nose i značku ovlaštene osobe Obalne straže.

Značka je izrađena od okruglog tombaka promjera 54 mm i debljine 2 mm, a istovjetna je izgledu službenog znaka Obalne straže. Površina značke je pozlaćena i emajlirana u bojama znaka Obalne straže, a na poleđini ima elastično pero za učvršćenje u kožni povez ispod koga je ugraviran četveroznamenkasti serijski broj.

Izgled značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovlaštene osobe Obalne straže nose službenu iskaznicu i značku u odgovarajućem dvostrukom crnom kožnom povezu na način da se službena iskaznica smješta u lijevu, a značka u desnu unutarnju stranu poveza.

Na prednjoj strani u središtu poveza utisnut je grb Republike Hrvatske.

V. IZDAVANJE, KORIŠTENJE TE VOĐENJE EVIDENCIJE O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI

Članak 15.

Službena iskaznica i značka izdaju se ovlaštenim osobama Obalne straže, a služe za predstavljanje i identifikaciju pri izvršenju službenih zadaća.

Ovlaštene osobe Obalne straže predstavljaju se i identificiraju predočavanjem službene iskaznice i značke s pripadajućim brojem.

Zloporaba službene iskaznice i značke povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.

Članak 16.

Službene iskaznice i značke u pripadajućem kožnom povezu izdaje Zapovjedništvo Obalne straže koje o istima vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime ovlaštene osobe kojoj je izdana službena iskaznica i značka, ime oca ili majke, datum rođenja, zvanje, naziv ustrojstvene jedinice i dužnost na koju je raspoređena, broj pod kojim se službena iskaznica i značka vodi u evidenciji, datum izdavanja, datum njihova povrata, potpis ovlaštene osobe koja je primila odnosno vratila službenu iskaznicu i značku te prostor za napomene u slučaju povrata odnosno njihovog gubitka.

Članak 17.

Ovlaštena osoba Obalne straže koja izgubi službenu iskaznicu ili značku odnosno koja na drugi način ostane bez njih dužna je o tome odmah obavijestiti nadređenog čelnika.

Nova službena iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi ovlaštena osoba koja je službenu iskaznicu ili značku izgubila odnosno na drugi način ostala bez njih.

U svim ostalim slučajevima troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi Obalna straža.

Članak 18.

Ovlaštena osoba kojoj prestane služba u Obalnoj straži ili koja je raspoređena na ustrojbeno mjesto neovlaštene osobe dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno rješenja o rasporedu na ustrojbeno mjesto neovlaštene osobe predati službenu iskaznicu i značku nadređenom čelniku.

Ovlaštena osoba koja je udaljena iz službe u Obalnoj straži, dužna je službenu iskaznicu i značku predati nadređenom čelniku koji ih je obvezan bez odlaganja dostaviti Zapovjedništvu Obalne straže.

VI. IZGLED SLUŽBENE ODORE PRIPADNIKA OBALNE STRAŽE

Članak 19.

Pripadnici Obalne straže na dužnosti nose službenu odoru Obalne straže.

Službena odora Obalne straže istovjetna je službenoj odori ostalih pripadnika Hrvatske ratne mornarice čiji je izgled propisan Pravilnikom o vojnim odorama.

Pripadnici Obalne straže na odori nose službeni znak Obalne straže.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/4

Urbroj: 512-01-09-100

Zagreb, 27. travnja 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

Zastava obalne straže Republike Hrvatske

Službeni znak Obalne straže Republike Hrvatske

Oznaka broda Obalne straže Republike Hrvatske

Službena iskaznica ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske

prednja strana

poleđina

Službena iskaznica ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske