Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

NN 56/2009 (13.5.2009.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

56 13.05.2009 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1340

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UZGOJI KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

(2) Pravilnik se primjenjuje na uzgoje kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (u daljnjem tekstu: uzgoji kućnih ljubimaca) s tri i više ženki iste vrste životinja.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. Kavez – prostor u kojem životinja, uzimajući u obzir fiziološke i fizičke značajke vrste, može boraviti privremeno (odmaranje, spavanje) ili trajno.

2. Korisna podna površina – podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti.

3. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

4. Nastamba – unutarnje prostorije/prostori zajedno s vanjskim prostorima. Nastambe, s obzirom na vrstu životinja mogu biti:

a) za ptice – kavezi/volijere/letnice,

b) za ribe – akvariji/bazeni,

c) za pse i mačke – primjereno uređene kućice, prostori ili prostorije, s vanjskim prostorom,

d) za ostale sisavce – kavezi/primjereno uređeni prostori/prostorije s vanjskim prostorom,

e) za gmazove – terariji/drugi primjereno uređeni prostori,

f) za ostale životinje – primjereno uređeni prostori/prostorije s vanjskim prostorom. Nastambe moraju biti konstruirane, izgrađene, održavane i korištene na način da osiguravaju zaštitu životinja od ljudi i zaštitu ljudi od životinja te da sprječavaju bijeg životinja.

5. Objekt – nastambe, prostori/prostorije zajedno sa vanjskim prostorima, kavezi ili drugi načini držanja životinja namijenjenih uzgoju kućnih ljubimaca u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Objekti moraju biti konstruirani, izgrađeni, održavani i korišteni na način da osiguravaju zaštitu životinja od ljudi i zaštitu ljudi od životinja te da sprječavaju bijeg životinja.

6. Osoba odgovorna za uzgoj kućnih ljubimaca – osoba koja se brine za životinje (vlasnik, posjednik, skrbnik ili čuvar).

7. Stambeni prostor – prostor u kojem životinje i njihovi vlasnici zajedno borave.

8. Uzgajivač – fizička ili pravna osoba koja se bavi uzgojem kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

Životinje zaštićene posebnim propisima o zaštiti prirode

Članak 3.

Vrste životinja zaštićene posebnim propisima o zaštiti prirode mogu se uzgajati za prodaju samo uz dopuštenje tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Obveze osobe odgovorne za uzgoj kućnih ljubimaca

Članak 4.

(1) Osoba odgovorna za uzgoj kućnih ljubimaca mora osigurati dobrobit i zdravlje životinja te spriječiti nanošenje boli, patnje i ozljeda ili namjerno izlaganje životinja strahu, kao i spriječiti poremećaje u ponašanju životinja.

(2) Osoba odgovorna za uzgoj kućnih ljubimaca mora osigurati da su uvjeti u kojima se životinje uzgajaju i/ili drže, a s obzirom na vrstu životinje, njezin stupanj razvoja, prilagodbe i udomaćenosti te fiziološke i etološke potrebe, u skladu sa stečenim priznatim iskustvom i znanstvenim saznanjima, i to:

a) objekt/nastamba mora biti izgrađena i održavana u skladu sa zoohigijenskim načelima i u skladu s potrebama pojedine vrste životinja,

b) odgovarajuća hrana i voda mora biti nuđena u potrebnim količinama i na primjeren način,

c) svi dijelovi prostora moraju biti dostupni za održavanje i čišćenje te mora biti omogućena nesmetana briga o životinjama,

d) mora biti osigurano nesmetano kretanje životinja s obzirom na vrstu,

e) mora biti onemogućen bijeg životinja,

f) mora biti osigurana odgovarajuća veterinarska zaštita i njega bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja te, po potrebi, pomoć pri porodu,

g) životinje je potrebno kontrolirati najmanje dva puta dnevno (ujutro i navečer) ili češće, ukoliko se u uzgoju nalazi mladunčad do 14 dana starosti te ako je u tijeku porod/valenje,

h) životinjama onih životinjskih vrsta za koje je to primjereno, potrebno je osigurati društvo životinja iste vrste i društvo ljudi.

Uvjeti za objekt/nastambu

Članak 5.

(1) Unutrašnjost objekta/nastambe (podovi, zidovi/stjenke, stropovi i oprema) mora biti prilagođena vrsti životinje i izrađena od materijala koji nije štetan za zdravlje životinja i koji se može jednostavno čistiti, prati i dezinficirati.

(2) U objektu/nastambi mora se osigurati mikroklima primjerena vrsti i kategoriji životinja ili zaštita životinja od neugodnih vremenskih uvjeta.

(3) Zidovi/stjenke, pod i strop objekta/nastambe moraju biti izgrađeni od odgovarajućeg građevinskog materijala te po potrebi i ovisno o vrsti i kategoriji životinja, imati odgovarajuću toplinsku izolaciju.

(4) Prozori, vrata i/ili otvori za zrak i svjetlo moraju imati okvire zaštićene od hrđe i biti zaštićeni mrežama od ulaska grabežljivaca i insekata, ukoliko je to primjenjivo s obzirom na vrstu životinja.

(5) Objekt/nastamba mora po kapacitetu odgovarati broju i veličini životinja smještenih u nastambi.

(6) U objektu/nastambi moraju biti osigurani prostori za odvajanje agresivnih ili bolesnih životinja.

(7) Korisna podna površina objekta/nastambe mora svojom površinom odgovarati vrsti, kategoriji, veličini i broju životinja te, prema potrebi, imati u svom sklopu odgovarajući ispust primjeren potrebama životinje koja se u njemu nalazi.

Uzgoji kućnih ljubimaca koji se nalaze u stambenom prostoru

Članak 6.

(1) Uzgoji kućnih ljubimaca koji se nalaze u stambenom prostoru moraju ispunjavati uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju uzgoja kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi, potrebno je osigurati i suglasnost suvlasnika stanova u stambenoj zgradi.

Posebni zahtjevi za uzgoj pojedinih vrsta kućnih ljubimaca

Članak 7.

(1) Posebni zahtjevi za uzgoj kućnih ljubimaca pojedinih vrsta određeni su dodacima ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju uzgoja kućnih ljubimaca na koje se ne odnose dodaci ovoga Pravilnika, primjenjuju se propisi o zaštiti životinja na farmama te, kada je riječ o životinjama zaštićenim posebnim propisima o zaštiti prirode, propisi tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Uzgoji kućnih ljubimaca u objektima/nastambama posebno namijenjenim uzgoju

Članak 8.

Ukoliko se objekt /nastamba za uzgoj kućnih ljubimaca iz članka 1. ovoga Pravilnika nalazi na adresi koja nije istovjetna adresi uzgajivača, isti mora na objektu/nastambi osigurati jasno vidljive i čitljive podatke o svojem imenu i prezimenu/nazivu, stalnom prebivalištu i broju registracije uzgoja kućnih ljubimaca.

Podnošenje zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca

Članak 9.

(1) Zahtjev za registracijom uzgoja kućnih ljubimaca iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom tijelu na obrascu iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se sljedeći podaci:

a) tlocrt i opis prostora

b) dopuštenje tijela nadležnog za zaštitu prirode za životinje iz članka 3. ovoga Pravilnika,

c) dokaz o osposobljenosti osobe koja se brine o životinjama u uzgoju kućnih ljubimaca,

d) u slučaju uzgoja životinja u stambenoj zgradi, suglasnost iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Prijevoz kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Članak 10.

(1) Tijekom prijevoza životinje moraju biti zaštićene od ispadanja ili bijega iz prijevoznog sredstva te od neugodnih vremenskih uvjeta.

(2) Životinje se ne smije ostavljati bez nadzora na/u prijevoznom sredstvu, osim ako im se za to vrijeme osigura primjerena ventilacija.

Prodaja

Članak 11.

(1) Životinje je dopušteno prodavati samo na prostorima odobrenima za tu svrhu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pse i mačke dozvoljeno je prodavati jedino izravno iz uzgoja podrijetla.

(3) Zabranjeno je skupljanje i prodavanje životinja drugih vlasnika izvan prostora odobrenih za tu svrhu.

(4) Uzgajivač mora uz svaku prodanu životinju osigurati novom vlasniku/posjedniku pisane upute o potrebama odnosne životinjske vrste s obzirom na potrebe za hranom, vodom, životnim prostorom, njegom i odgovornostima vlasnika u skladu s propisima.

Osposobljavanje

Članak 12.

(1) Osoba odgovorna za uzgoj i osoblje koje se brine za životinje u uzgoju kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i prepoznavanje stanja bolesti i stresa u životinja te uvjete prijevoza životinja.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka traje najmanje šest sati i obuhvaća sljedeća područja:

a) zakonodavstvo iz područja zaštite životinja i, ako se radi o životinjama iz članka 3. ovoga Pravilnika, zaštite prirode,

b) fiziologiju životinja, razmnožavanje životinja, potrebe za hranom i vodom, ponašanje životinja i pojam stresa,

c) praktična iskustva postupanja sa životinjama,

d) pomoć životinjama u hitnim slučajevima,

e) zaštitu osoblja koje dolazi u dodir sa životinjama,

f) uvjete prijevoza životinja, uključujući i sposobnost životinja za prijevoz.

(3) Programe osposobljavanja osoba iz stavka 1. i u skladu sa stavkom 2. ovoga članka provodi nadležno tijelo, a ako navedene programe provodi druga pravna ili fizička osoba, mora dostaviti gradivo navedenog programa nadležnom tijelu na odobravanje.

(4) Nadležno tijelo svakom odobrenom programu iz prethodnog stavka dodjeljuje jedinstveni broj odobrenja o čemu se vodi upisnik pri nadležnom tijelu.

(5) Po završenom osposobljavanju izdaje se potvrda o osposobljavanju na obrascu iz Dodatka IX. ovoga Pravilnika.

(6) Fizičke i pravne osobe koje provode osposobljavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju voditi evidenciju o svim osobama koje su završile osposobljavanje te podatke o tome dostavljati nadležnom tijelu jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine ili na zahtjev nadležnog tijela.

(7) Svakih pet godina osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka mora se obnoviti.

(8) Troškove osposobljavanja iz stavka 1. i 7. ovoga članka snosi uzgajivač.

Vodiči

Članak 13.

(1) Uzgajivači u obavljanju djelatnosti uzgoja kućnih ljubimaca za prodaju dužni su postupati u skladu s uputama iz vodiča iz područja primjene i provođenja ovoga Pravilnika, koje izrađuju:

a) nadležno tijelo ili

b) pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost odnosno posjeduju znanje iz područja koje uređuje ovaj Pravilnik.

(2) U slučaju iz stavka 1. alineje druge ovoga članka, pravne ili fizičke osobe obvezne su vodiče dostaviti nadležnom tijelu na procjenu njihove sukladnosti s propisima o zaštiti životinja.

(3) Za životinje zaštićene posebnim propisima o zaštiti prirode primjenjuju se vodiči tijela nadležnog za zaštitu prirode.

(4) Veterinarska inspekcija u postupanju u obzir uzima i vodiče iz stavka 1. i 3. ovoga članka.

Evidencije

Članak 14.

Vlasnik uzgoja kućnih ljubimaca mora voditi evidenciju iz koje je vidljivo:

a) podrijetlo životinja (naziv/ime i prezime te adresa uzgajivača, broj registracije domaćeg uzgoja izdanog od nadležnog tijela),

b) identifikacijska oznaka (za pse, mačke i ptice, a ako se radi o vrstama životinja iz članka 3. ovoga Pravilnika i za sve vrste za koje je to propisano posebnim propisima o zaštiti prirode) ili opis životinje, i njena fotografija,

c) datum nabave/prodaje životinja,

d) broj svih životinja u uzgoju,

e) broj ženki,

f) broj rasplodnih ženki,

g) broj legala godišnje po ženki,

h) broj ženki koje nisu u rasplodu (npr. premlade, sterilizirane, prestare i dr.) prema vrsti i identifikacijskoj oznaci životinje,

i) podaci o liječenju životinja,

j) podaci o dezinfekciji i deratizaciji objekta/nastambe (ukoliko je to primjereno),

k) broj uginulih životinja prema vrsti i identifikacijskoj oznaci/opisu životinje.

Članak 15.

(1) Uzgoj pasa mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom I. ovoga Pravilnika.

(2) Uzgoj domaćih mačaka mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom II. ovoga Pravilnika.

(3) Uzgoj pitomih vretica mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom III. ovoga Pravilnika.

(4) Uzgoj ptica mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom IV. ovoga Pravilnika.

(5) Uzgoj glodavaca mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom V. ovoga Pravilnika.

(6) Uzgoj riba mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom VI. ovoga Pravilnika.

(7) Uzgoj gmazova i vodozemaca mora udovoljavati zahtjevima propisanim Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

(1) Do donošenja vodiča iz članka 13. ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se posebni propisi iz područja zaštite prirode o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.

(2) Osposobljavanje osoba iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno je početi provoditi dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Dodaci I. do IX. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/82

Urbroj: 525-06-1-0255/09-1

Zagreb, 28. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I.

UZGOJ PASA

I. UZGOJ U OBJEKTIMA/NASTAMBAMA POSEBNO NAMIJENJENIM UZGOJU

1. Najmanja veličina kućice za psa

Veličina psa – visina u grebenu (cm)

Veličina kućice (širina x dubina x visina) (cm)

do 55

100 x 60 x 55

od 56 do 65

150 x 100 x 70

od 65 i više

170-180 x 120 x 85

2. Najmanje veličine ispusta za pse u objektima/nastambama u kojima se:

a) psi drže pojedinačno:

Visina psa u grebenu (cm)

Površina ispusta(m²)

Do 40

5

41 – 55

6

56 – 65

7

preko 65

8

b) zajedno drži više pasa:

Broj pasa u objektu
(komada)

Najmanja površina za pse visine do 55 cm
(m²)

Najmanja površina za pse visine 55 – 65 cm
(m²)

Najmanja površina za pse više od 65 cm
(m²)

2

8

10

12

3

10

13

15

4

12

15

18

5

14

18

20

U slučaju kada se u zajedničkom ispustu nalazi više od pet pasa, potrebno je za svakoga sljedećega psa osigurati dodatnu površinu od 2 m².

3. Najmanje jedna trećina ispusta mora biti natkrivena i zaštićena od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Površina ispusta mora biti dobro drenirana te pokrivena materijalom koji se može čistiti i dezinficirati. Podovi u objektu i tlo u ispustu moraju biti od materijala koji ne djeluju štetno na životinje te tako izvedeni da se životinje ne mogu ozlijediti i da ne pate zbog načina njihove izvedbe i održavanja.

4. U objektu/nastambi gdje se drže psi ograda mora biti visoka najmanje 1,8 m s vršnim nagibom prema unutra od cca 45˚ ili potpuno natkrivena.

5. Ukoliko se pas drži u kavezu on mora biti odgovarajuće veličine da pas u njemu može nesmetano leći i ispružiti se u svojoj cijeloj dužini (mjeri se od vrha nosa pri ispruženoj glavi do korijena repa), ustati, stajati u normalnoj poziciji i okrenuti se te njegovati.

6. Kavez iz točke 5. ovoga Dijela može služiti samo za kraći privremeni boravak psa (spavanje, odmaranje) koji ne smije biti dulji od osam sati tijekom jednog dana.

7. Zabranjuje se držanje pasa u kavezima na kat.

8. Podovi u kavezima iz točke 5. ovoga Dijela ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

9. Za pse koji nisu navikli na vanjske temperature, temperatura prostora na mjestu gdje pas boravi treba biti u rasponu od +10ºC do +26 °C.

10. Štencima mlađim od 2 tjedna treba biti osigurana temperatura od +26 °C do +28 °C.

11. U ispustima odnosno objektima/nastambama u kojima psi borave potrebno je osigurati dnevnu svjetlost.

12. U prostoru u kojem se nalaze kuje sa štencima do starosti od 14 dana mora se tijekom noći osigurati osvjetljenje niskog intenziteta.

13. Jedan do dva tjedna prije očekivanog koćenja skotne kuje se moraju preseliti u ograđeni prostor za koćenje.

II. UZGOJ U STAMBENIM PROSTORIMA

Zahtjevi iz ovoga Dodatka Dijela I. točaka 4. do 11. primjenjuju se i na uzgoje pasa u stambenim prostorima.

III. RASPLOD

1. Nije dopušteno pariti kuje mlađe od 15 mjeseci.

2. Dopušteno je samo jedno leglo po kuji u godini dana.

3. Dopušteno je parenje kuja do starosti kuje od 8 godina.

4. Kuje sa štencima moraju se držati odvojeno od ostalih pasa.

5. Zabranjen je rasplod pasa na kojima nisu provedene naređene mjere zaštite od bolesti.

6. Štenci starosti do 8 tjedana moraju se držati s majkom.

DODATAK II.

UZGOJ MAČAKA

I. UZGOJ U OBJEKTIMA/NASTAMBAMA POSEBNO NAMIJENJENIM UZGOJU

Ukoliko se mačke drže u objektima/nastambama posebno namijenjenim uzgoju moraju se osigurati sljedeći uvjeti:

1. za mužjaka mora se osigurati prostor površine najmanje 6 m2 i visine 1,8 m, s time da je prostor od najmanje 2 m2 zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta,

2. za ženku se mora osigurati prostor površine najmanje 5 m2 i visine 1,8 m, s time da je prostor od najmanje 2 m2 zaštićen od nepovoljnih vremenskih uvjeta, a za svaku dodatnu ženku prostor se povećava za 1 m2,

3. za mačke koje nisu navikle na vanjske temperature, u prostoru u kojem borave mora se održavati temperatura između +10°
i +35 °C,

4. kavez može služiti samo za kraći privremeni boravak mačke (spavanje, odmaranje) te ne smije biti dulji od osam sati tijekom jednog dana.

II. UZGOJ U STAMBENIM PROSTORIMA

1. Zahtjevi iz Dijela I. ovoga Dodatka primjenjuju se i na uzgoje mačaka u stambenim prostorima.

2. U prostoru gdje se drže mačke mora se osigurati mjesto za spavanje, dio za igru (s igračkama i »drvetom« za penjanje), brušenje noktiju i mjesto za obavljanje nužde.

3. Ukoliko nije dostupno dnevno svjetlo, mačkama treba osigurati umjetno svjetlo u skladu s ritmom dnevnog svjetla.

4. Zabranjuje se držanje mačaka u kavezima na kat.

5. Kavez može služiti samo za kraći privremeni boravak mačke (spavanje, odmaranje), a ne za stalni boravak.

6. Podovi u kavezima iz točke 5. ovoga Dijela ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

III. RASPLOD

1. Nije dopušteno pariti mačke mlađe od 10 mjeseci.

2. Ženka ne smije imati više od tri legla u 24 mjeseca.

3. Dopušteno je parenje ženki do starosti od 10 godina.

4. Mačka s mačićima mora se držati odvojeno od ostalih mačaka.

5. Mačići do starosti od 12 tjedana moraju biti s majkom.

DODATAK III.

UZGOJ PITOMIH VRETICA – lat Mustela putorius furo (domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor) (u daljnjem tekstu: tvor)

I. UZGOJ

1. Za uzgoj tvorova u objektima/nastambama posebno namijenjenim uzgoju mora se po jednoj životinji osigurati prostor od najmanje 2 m dužine, 1 m širine i 1 m visine.

2. Ukoliko se tvor drži u kavezu, kavez treba biti najmanje 80 cm dugačak, 60 cm širok i 60 cm visok. Za svakog dodatnog tvora potrebno je osigurati dodatnu površinu od 3000 cm2.

3. Podovi u kavezima iz točke 2. ovoga Dijela ne smiju biti načinjeni od mreže ili izvedeni na način koji može uzrokovati patnju i ozljede životinje.

4. Kavez može služiti za boravak tvora samo pod uvjetom da se osigura razgibavanje izvan kaveza u trajanju od najmanje 3 sata dnevno.

5. U svrhu sprječavanja bijega životinja iz vanjske nastambe/objekta, pod treba biti načinjen od betona, a ograda u ispustu treba imati temelje od betona minimalno 60 centimetara dubine i mora biti naslonjena na rubove nastambe.

6. Prostor za spavanje treba bi biti odignut od tla i zauzimati najmanje jednu trećinu površine poda nastambe.

7. Optimalna temperatura u nastambama treba biti između +15° i +21 °C, a vlažnost zraka ispod 65%. Životinjama držanim u nastambama treba biti osigurana dodatna stelja ili drugi materijali. Vanjske nastambe trebaju biti zaštićene od neugodnih vremenskih uvjeta.

8. Za albino tvorove potrebno je, uz uvjete iz točke 1. ovoga Dijela, osigurati 50% manje svjetlosti nego životinjama standardne pigmentacije.

II. RASPLOD

1. Nije dopušteno pariti tvorove mlađe od 12 mjeseci.

2. Ženka ne smije imati više od tri legla u 24 mjeseca.

3. Dopušteno je parenje ženki do starosti od 8 godina.

4. U posebnom dijelu nastambe ili odvojenom kavezu treba biti prostor za leglo – gnijezdo u obliku drvene kućice, kutije i slično, zaštićeno od pogleda, grabežljivaca, ostalih tvorova i neugodnih vremenskih uvjeta

5. Gnijezdo treba biti najmanje 30 cm široko, 30 cm visoko i 30 cm dugačko, a kao stelja se može koristiti slama, sijeno, papir ili komadići platna od prirodnih materijala.

6. Pitomi tvorovi do starosti od 8 tjedana moraju se držati s majkom, odvojeni od ostalih tvorova.

DODATAK IV.

UZGOJ PTICA

I. ZAHTJEVI ZA DRŽANJE PTICA U VOLIJERAMA

1. Volijera se mora sastojati od unutarnjeg i vanjskog prostora.

2. Volijera treba biti sagrađena na način da zaštiti ptice od vanjskih utjecaja, da spriječi ulazak drugih životinja (grabežljivaca, glodavaca i sl.) te da spriječi bijeg ptica.

3. U unutarnjem dijelu volijere mora se osigurati:

a) primjerena temperatura (za većinu ptica od 0 do +35 °C). Za tropske i osjetljive vrste ptica temperatura ne smije biti niža od +10 °C,

b) prečke za stajanje ptica moraju biti izrađene od drveta raznih debljina da bi se izbjegle povrede nogu,

c) primjerena gnijezda ili mjesta za savijanje gnijezda te materijal za njih.

II. ZAHTJEVI ZA DRŽANJE PTICA U KAVEZIMA

1. Pojedine vrste ptica mogu se uzgajati u pojedinačnim kavezima gdje se drže u parovima tijekom ležanja na jajima i othranjivanja mladih.

2. Za držanje ptica u kavezima primjenjuju se zahtjevi iz Dijela I. točke 4. ovoga Dodataka.

III. MINIMALNA PREPORUČENA POVRŠINA I VISINA KAVEZA/VOLIJERE

Vrsta
životinje

Najmanja korisna podna površina (cm2)

Najmanja visina prostora (cm)

Broj životinja po površini

Površina i visina po svakoj sljedećoj dodanoj životinji u jatu (m2/m)

australska zebrasta zeba

1000

35

par s leglom

0,1/2

kanarinac

1200

35

ženka s leglom

papigica tigrica

1200

40

par s leglom

0,1/2

papiga nimfa

2500

50

par s leglom

0,2/2

golub ukrasni

2000

40

par s leglom

0,15/2

golub letač

10 000

200

par s leglom

0,3/2

ukrasna perad

10 000

100

par s leglom

0,4/1

vodena ukrasna perad*

10 000

100

par s leglom

0,4/1,5

* Za vodenu perad treba dodatno osigurati vodenu površinu od 0,2 m2 po životinji

* Za vrste ptica koje nisu navedene u ovoj tablici, zahtjevi određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način, usporedbom veličine ptica.

IV. RASPLOD

1. Tijekom pripreme ptica za rasplod mora se osigurati pojačana prehrana te tzv. mekana ili proklijala hrana.

2. Ako se ptice uzgajaju u zajedničkoj volijeri mora se osigurati više gnijezda no što ima parova da se spriječe borbe za gnijezda ili mjesta za njih, a kao materijal za gnijezda trebaju se koristiti prirodni materijali.

3. Broj legala kod različitih vrsta ptica je različit, no mora se omogućiti odmor matičnih parova za sljedeću godinu. Kod većine vrsta ptica to se postiže odstranjivanjem gnijezda.

4. Kod slaganja rasplodnih parova mora se izbjegavati uzgoj u bliskom krvnom srodstvu.

5. Mlade ptice se nakon osamostaljenja moraju odvojiti od roditelja.

DODATAK V.

UZGOJ GLODAVACA

I. UZGOJ

1. Glodavci namijenjeni rasplodu moraju se držati u metalnim kavezima ili staklenim terarijima primjerene veličine s obzirom na broj životinja. Kavezi moraju biti u čvrstom i toplinski izoliranom objektu/nastambi koji osigurava optimalnu temperaturu i sprječava bijeg glodavaca ili ulaz životinja izvana.

2. Životinje koje žive u porodicama (miševi, štakori, degui, zamorčići, činčile, neke vrste vjeverica i sl.) moraju se držati zajedno prije spolne zrelosti da bi uspostavile hijerarhiju i da bi se izbjegle borbe za položaj u porodici.

2. Ostali glodavci koji žive u parovima ili samostalno (hrčci, kunići, leminzi i sl.) moraju se držati zajedno prije spolne zrelosti da bi se budući partneri upoznali i uparili.

II. MINIMALNA PREPORUČENA POVRŠINA I VISINA PROSTORA U UZGOJU GLODAVACA

Vrsta životinje

Minimalna korisna podna površina (cm2)

Minimalna visina prostora (cm)

Broj životinja po površini

Površina po svakoj sljedećoj dodanoj životinji (cm2)

miš

200

12

par s leglom

150

štakor

900

18

par s leglom

400

hrčak

600

15

ženka ili par s leglom

samo mladi

100

gerbil

600

18

par s leglom

samo mladi

120

zamorčić – morski prašćić

1500

23

par s leglom

800

mini kunić težine do 1,8 kg

2500

30

ženka s leglom

samo mladi

600

činčila

2000

40

ženka s leglom

samo mladi

400

vjeverica

20 000

2000

par s leglom

5000

* Za vrste glodavaca koji nisu navedeni u ovoj tablici, zahtjevi određeni u tablici primjenjuju se na odgovarajući način, usporedbom veličine životinja.

III. RASPLOD

1. Rasplodnim životinjama mora se osigurati primjerena stelja koja je najčešće i materijal za gnijezdo.

2. Tijekom parenja, graviditeta te dojenja mladih, ženkama se mora osigurati bogatija prehrana, a uzgoj se mora češće kontrolirati da se spriječi kanibalizam.

3. Nakon odbijanja, mladunčad se mora odvojiti od roditelja da se izbjegne ozljeđivanje i parenje u srodstvu, s obzirom da su neke vrste glodavaca rano spolno zrele.

4. Kunići i zečevi do starosti od 8 tjedana moraju se držati s majkom.

5. Broj legala kod glodavaca mora biti takav da se ženke ne iscrpe.

DODATAK VI.

UZGOJ RIBA

I. UZGOJ

1. Ribe se moraju držati u primjerenim akvarijima opremljenim filtrima i grijačima te osvjetljenjem u skladu s potrebama pojedine vrste riba. Na svaki centimetar dužine ribe potrebno je osigurati 5 l vode odnosno zapremine prostora.

2. Ribe namijenjene rasplodu moraju formirati jata prije spolne zrelosti, zbog lakšeg prihvaćanja i prilagođavanja.

3. Prehrana rasplodnih životinja mora biti pojačana odnosno kod nekih vrsta promijenjena zavisno o potrebama pojedine vrste riba.

4. Za određene vrste riba uvjeti za posebne potrebe se propisuju vodičima iz članka 11. ovoga Pravilnika.

II. RASPLOD

1. Rasplodnim životinjama moraju se osigurati svi potrebni uvjeti (hrana, temperatura, svjetlo, kakvoća vode u kojoj žive te mjesto za polaganje jaja odnosno ikre ili mladih).

2. Mlade ribe je potrebno što prije odvojiti od roditelja s obzirom na česti kanibalizam i ranu spolnu zrelost.

DODATAK VII.

UZGOJ GMAZOVA I VODOZEMACA

I. UZGOJ

1. Gmazovi i vodozemci moraju se držati u primjerenim terarijima izrađenim od stakla ili posebne plastike te nehrđajuće mreže čime se sprječava bijeg životinja.

2. Veličina terarija, posebice za zmije i guštere, određuje se tako da zbroj jedne dužine i širine terarija odgovara maksimalnoj dužini odrasle životinje. Svakoj životinji se mora osigurati prostor takve veličine u kojem može ležati odnosno stajati u svojoj prirodnoj poziciji te nesmetano okrenuti, kretati, hraniti, sakrivati i njegovati.

3. Gmazovima i vodozemcima se treba osigurati uvjete i mikroklimu ovisno o staništu iz kojeg potječu, i to:

a) za tropska staništa treba osigurati visoku vlagu i temperaturu,

b) za pustinjska staništa treba osigurati visoku temperaturu ali nisku vlagu,

c) za umjerena staništa treba osigurati dodatnu svjetlost ukoliko se životinje drže u zatvorenim prostorima.

4. Vodozemcima i gmazovima kojima je prirodno obitavalište ujedno i u vodi i na kopnu, u terariju treba biti osigurano dovoljno vode da im se omogući nesmetano plivanje te lako dostupna suha površina na koju mogu izaći.

II. RASPLOD

1. Životinje namijenjene rasplodu u pravilu se drže odvojeno, a sparuju se kad pokazuju da traže partnera.

2. Kod sparivanja gmazova uzgajatelj mora biti stalno prisutan s obzirom da većina gmazova živi sama, a nakon parenja se moraju razdvojiti da ne dođe do ozljeđivanja i smrti jedinki.

2. Jaja za rasplod se moraju smjestiti na odgovarajuće mjesto (inkubator) gdje im se mora osigurati potrebna temperatura i vlaga.

3. Mladunčad se treba, čim se osamostali, odvojiti od roditelja.

4. Mladunčad izležena iz jaja se ne vraća roditeljima.

5. Mladunčadi se mora osigurati odgovarajuća hranidba s obzirom na starost.

DODATAK VIII.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU UZGOJA KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI
(za svaku lokaciju se podnosi poseban zahtjev)

Ispuniti čitljivo VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA.

1. Podaci o uzgoju (ime/naziv, matični broj pravne osobe ili OIB fizičke osobe): _______________________________________

2. Podaci o vlasniku/posjedniku (ime i prezime, OIB):

______________________________________________

2.1. Ulica i broj: __________________________________

2.2. Poštanski broj: __________ 2.3. Mjesto: ____________

2.4. Telefon:______________ 2.5. Fax:_________________

2.6. e-mail:_______________________________________

3. Podaci o adresi uzgoja, ako je različita od adrese iz točke 1. ovoga zahtjeva:

3.1. Ulica i broj:__________________________________

3.2. Poštanski broj: ____________ 3.3. Mjesto: __________

3.4. Telefon:_________________ 3.5. Fax:______________

3.6. e-mail: _____________________________________

4. Osoba odgovorna za životinje u uzgoju (ime, prezime, OIB):

______________________________________________

5. Ovlaštena veterinarska organizacija (naziv i adresa):

______________________________________________

6. Podatke o identifikacijskoj oznaci, vrsti i spolu životinje, broju rasplodnih jedinki u uzgoju i načinu držanja unijeti u tablicu ispod:

Redni broj

ID* ili opis životinje (što je primjereno)

Vrsta životinje (hrvatski/latinski naziv)

Spol
(komada)

Broj rasplodnih ženki (komada)

Način držanja

M

Ž

Posebni objekt/nastamba

Stambeni prostor

UKUPNO
(komada)

ID* – jedinstvena identifikacijska oznaka životinje

7. Potpisom (i žigom) potvrđujem točnost i istinitost svih informacija u prijavi za upis u Registar uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji s tri i više rasplodnih ženki iste vrste životinja.

POTPIS: __________________________

DATUM: __________________________

DODATAK IX.

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI U SKLADU S ČLANKOM 12. STAVKOM 5. PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI UZGOJI KUĆNIH LJUBIMACA

1. Program osposobljavanja odobren od nadležnog tijela pod brojem:

2. PODACI O OSPOSOBLJENOJ OSOBI:

2.1. Prezime:

2.2. Ime:

2.3. OIB:

3. ADRESA:

3.1. Ulica i broj:

2.2. Mjesto, poštanski broj:

3.3. Broj telefona:

4. BROJ POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI:

4.1. Ova potvrda vrijedi do:

5. POTVRDU IZDAJE – nadležno tijelo, pravna osoba, fizička osoba (zaokružiti odgovarajuće):

5.1. Naziv i adresa (ulica, mjesto, poštanski broj):

5.2. OIB ili matični broj nadležnog tijela, pravne osobe, fizičke osobe:

5.3. Telefon:

5.4. Faks:

5.5. e-mail:

5.6. Datum izdavanja: 5.7. Mjesto: 5.8. Pečat:

5.9. Odgovorna osoba (ime i potpis):

M.P.