Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru umjetničkih organizacija

NN 57/2009 (15.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru umjetničkih organizacija

MINISTARSTVO KULTURE

1355

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine« br. 43/96 i 44/96) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o Registru umjetničkih organizacija (»Narodne novine« br. 53/96) riječi: »jedinstveni matični broj« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 2.

U članku 6. iza alineje koja glasi: »– sjedište umjetničke organizacije,« dodaje se nova alineja koja glasi: »-ime, prezime i osobni identifikacijski broj osnivača umjetničke organizacije,«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/09-01/1273

Urbroj: 532-10-01/8-09-01

Zagreb, 11. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

Broj stranice

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

REGISTAR UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA
– UPISNI LIST –

Registarski broj

Broj i datum rješenja o upisu umjetničke organizacije u Registar

Broj i datum rješenja o upisu promjena u umjetničkoj organizaciji

Naziv umjetničke organizacije

Skraćeni naziv umjetničke organizacije

Umjetničko područje

Sjedište

Ime, prezime i OIB osnivača

Ime, prezime i OIB odgovorne osobe

Ime, prezime i OIB osoba ovlaštenih za zastupanje

Kasniji upisi

Datum

Potpis i pečat