Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

NN 57/2009 (15.5.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

57 15.05.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

1356

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 137/08) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prijavnice je obvezno ispuniti na web-stranicama Ministarstva kulture.

Prijave se podnose i na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) s obrazloženjem zahtjeva i sa svim prilozima navedenim u prijavnici odnosno Pozivu. Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, u uredima državne uprave županija nadležnima za kulturu ili na web-stranici Ministarstva kulture.

Uz prijavu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe treba dodatno ispuniti Plan prijedloga projekta.

Prijavnice koje nisu ispunjene na web-stranici Ministarstva kulture te nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 612-01/08-01/0129

Urbroj: 532-10-01/8-09-03

Zagreb, 30. travnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.