Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN 58/2009 (20.5.2009.), Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1361

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 20. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S INOZEMSTVOM ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

Uredbom o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva) iz tarifnih oznaka Carinske tarife:

27101141 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) manjim od 95

27101145 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98

27101149 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

27101159 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

27101921 – ostalo, srednja ulja, gorivo za mlazne motore (»jet«)

27101941 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05%

2710194110 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194190 – ostalo, srednja ulja, ostala

27101945 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,05%, ali ne većim od 0,2%

27101949 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,2%

27101961 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 1%

2710194510 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194590 – ostalo, srednja ulja, ostala

2710194910 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194990 – ostalo, ostala loživa ulja

27101963 – ostala loživa ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 1%, ali ne većim od 2%

27101965 – ostala loživa ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 2%, ali ne većim od 2,8%

27101969 – ostala loživa ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 2,8%

271112 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: propan

271113 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: butan

2711190010 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ostali: mješavine propana i butana

38249091 – pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, ostalo; monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5% ili većim (FAME), a koja roba zahtijeva posebne uvjete za rukovanje, čuvanje i skladištenje.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu s inozemstvom gorivima iz članka 1. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: trgovci), moraju raspolagati odgovarajućim skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje goriva iz članka 1. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: skladišta).

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na goriva u pakiranjima do 200 litara i na gorivo iz tarifne oznake 2711190010, za mješavinu propana i butana u hermetički zatvorenoj metalnoj posudi, mase 190 grama, predviđeno isključivo za primjenu u grijalicama za lemljenje, kao gorivo za kamperska kuhala, kamperske svjetiljke i sl.

U skladištima u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina s inozemstvom gorivima iz članka 1. ove Uredbe, najmanji ukupni volumen jednog ili više spremnika ne može biti manji od 500 m3 za sva goriva, osim za gorivo iz tarifne oznake 38249091 za exsmjese metilnih estera masnih kiselina (FAME) za dizelske motore (BIODIZEL), za koje najmanji ukupni volumen jednog ili više spremnika ne može biti manji od 100 m3.

Skladišta moraju biti fizički odvojena od skladišta namijenjenih trgovini na malo koja se nalaze u sastavu benzinskih postaja ili domaćinstava.

Članak 3.

Kada se goriva iz tarifnih oznaka Carinske tarife: 271112 za propan, 271113 za butan, 2711190010 za mješavinu propana i butana, stavljaju na tržište u plinskim bocama, moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa koji se odnose na pokretne posude pod tlakom.

Članak 4.

Skladišta iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe moraju ispunjavati tehničko-tehnološke uvjete za skladištenje goriva, sukladno propisima koji uređuju minimalno tehničke i druge uvjete koji se odnose na poslovne prostore, opremu i sredstva u prodajnim objektima.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se rješenjem nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba.

Članak 5.

Skladišta za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe moraju biti u vlasništvu trgovca ili trgovac može imati pravo korištenja skladišta temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora s vlasnikom skladišta sklopljenim za razdoblje ne kraće od 24 mjeseca.

Članak 6.

Djelatnosti iz članka 1. ove Uredbe, mogu se obavljati uz prethodno dobivenu suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Radi ishođenja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka trgovac podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti u kojem mora navesti sve vrste goriva iz članka 1. ove Uredbe, oznaku i kapacitet spremnika te lokaciju skladišta, za koje traži ishođenje suglasnosti.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti trgovac mora u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

– izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti,

– rješenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ove Uredbe,

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu ili drugi ugovor s vlasnikom skladišta, a za plinske boce iz članka 3. ove Uredbe dokaz o vlasništvu,

– dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima

– dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 7.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, izdat će suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ove Uredbe, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Državnog inspektorata u pogledu udovoljavanja uvjeta propisanih člankom 2. stavcima 1., 3. i 4., člankom 3., člankom 4. i člankom 5. ove Uredbe.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje se posebno za svaku vrstu goriva za razdoblje od 24 mjeseca.

Članak 8.

Po izdavanju suglasnosti iz članka 7. ove Uredbe, ministarstvo nadležno za gospodarstvo primjerak izdane suglasnosti dostavlja: Ministarstvu financija – Carinskoj upravi, Državnom inspektoratu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

Članak 9.

Primjerak izdane suglasnosti iz članka 7. ove Uredbe, trgovac podnosi nadležnoj carinarnici u privitku carinske deklaracije.

Članak 10.

Radi osiguranja sigurnosti i kontinuiranosti opskrbe potrošača na tržištu gorivima iz članka 1. ove Uredbe, trgovac je dužan postupati sukladno zahtjevima posebnih propisa.

Članak 11.

Postupci za izdavanje suglasnosti koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu završeni, završit će se sukladno odredbama koje su bile na snazi do stupanja na snagu ove Uredbe.

Suglasnosti izdane na temelju odredbi Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/2002, 129/2004, 121/2006 i 20/2007), važe do isteka roka na koji su izdane.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/2002, 129/2004, 121/2006 i 20/2007).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/07

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 14. svibnja 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.