Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

NN 58/2009 (20.5.2009.), Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1364

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OBRTNOG REGISTRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa fizičkih osoba u Obrtni registar i način vođenja Obrtnog registra u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama te u Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), oblik i sadržaj obrazaca prijave za upis u Obrtni registar, oblik i sadržaj omota registarskog uloška, obrasca preglednog lista upisa u registarski uložak, obrasca knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka, obrasca izvatka iz Obrtnog registra.

Ovim Pravilnikom određuju se mjere, sredstva te uvjeti osiguranja, pohranjivanja, zaštite i prijenosa podataka i dokumentacije u sustavu Obrtnog registra, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada računalne, telekomunikacijske i programske opreme, osiguranje radnih prostorija u kojima je smještena ta oprema, osobe ovlaštene za provedbu predviđenih mjera te osobe odgovorne za nadzor nad provedbom tih mjera.

II. OBLIK I SADRŽAJ OBRTNOG REGISTRA

Članak 2.

Registarsko tijelo vodi Obrtni registar na elektroničkom računalu i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

Kreiranje dokumenata dopušteno je isključivo putem aplikacije za vođenje Obrtnog registra.

Članak 3.

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva ustrojena je baza podataka Obrtnog registra koja je dostupna tijelima državne uprave i drugim institucijama propisanim zakonom, kao i građanima.

Baza podataka Obrtnog registra sadrži podatke upisane u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, kao i u Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarskim tijelima).

III. REGISTARSKI ULOŽAK

Članak 4.

Svaki subjekt upisa ima u Obrtnom registru svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci.

Svaki registarski uložak označava se posebnim brojem registarskog uloška.

Članak 5.

Registarski uložak subjekta upisa sastoji se od omota registarskog uloška, preglednog lista upisa u registarski uložak, obrazaca prijave, izvatka iz Obrtnog registra, rješenja o upisu te svih priloga i dokaza uz prijavu.

Članak 6.

Registarski uložak ima aktivni i pasivni dio, koji su međusobno odvojeni.

U aktivni dio registarskog uloška ulažu se obrasci prijave i izvadak iz Obrtnog registra s posljednjim upisanim podacima.

U pasivni dio registarskog uloška ulažu se obrasci prijave i izvadak iz obrtnog registra izvađen iz aktivnog dijela nakon upisane posljednje promjene.

Članak 7.

U omotu registarskog uloška povezani su obrasci prijave i pregledni list upisa u registarski uložak, izvadak iz Obrtnog registra, rješenja o upisu i svi prilozi i dokazi, tako da čine cjelinu iz koje se mogu izvaditi pojedini dijelovi.

Na omot registarskog uloška upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, broj registarskog uloška i tvrtka.

Ako se registarski uložak popuni, otvara se nov omot registarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška.

Članak 8.

Pregledni list upisa u registarski uložak služi za upis promjena u registarskom ulošku.

Podbrojevi koji se upisuju u pregledni list upisa u registarski uložak počinju od 1 za svaku promjenu.

Jedan podbroj može sadržavati više vrsta promjena.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka formata je A4, bijele je boje, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog br. 6).

Članak 9.

Registarski uložak sadrži obrasce prijave ovisno o podacima koji se prema rješenju registarskog tijela upisuju u Obrtni registar.

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka formata su A4, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio, a podnose se ovisno o vrsti promjene.

Obrasce iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka dobiva u samom registarskom tijelu ili putem internetskih stranica Obrtnog registra.

Ako se postupak osnivanja obrta pokreće korištenjem internetske aplikacije e-obrt, ispunjavanje obrazaca nije potrebno, već se podaci upisani putem interneta preuzimaju putem servisa za razmjenu podataka između Obrtnog registra i aplikacije e-obrt. Obrasci se u tom slučaju ispisuju nakon upisa obrta u Obrtni registar, nakon čega ih stranka ovjerava potpisom.

Članak 10.

Uz Obrtni registar vodi se i knjiga rednih brojeva omota registarskog uloška subjekta upisa.

Knjiga rednih brojeva omota registarskih uložaka subjekta upisa služi za evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekata upisa.

Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama, listovi su formata A4 i bijele su boje.

Obrazac za knjigu iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog br. 7).

IV. UPISI U OBRTNI REGISTAR

Članak 11.

Za svaki upis u Obrtni registar podnosi se obrazac prijave za upis u Obrtni registar s podacima za registraciju obrta te ostali podaci važni za obavljanje obrta, a na osnovi kojih se donosi rješenje.

Obrazac Prijava za upis u Obrtni registar (Prilog br. 1) sadrži podatke o registarskom tijelu, vlasniku obrta, datum i mjesto rođenja, MBG, OIB, podatke o vrsti upisa u registar, obrtu, djelatnostima u sjedištu obrta te stručnim osobama za obavljanje djelatnosti u sjedištu obrta te članstvu u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Obrazac Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar (Prilog br. 2) sadrži podatke o registarskom tijelu, vlasniku obrta, vrsti upisa u registar, o izdvojenom pogonu, poslovođi izdvojenog pogona, djelatnostima izdvojenog pogona te podatke o stručnim osobama za obavljanje djelatnosti izdvojenog pogona.

Obrazac Prijava za upis ortaka u Obrtni registar (Prilog br. 3) sadrži podatke o registarskom tijelu, vlasniku obrta te ortacima.

Članak 12.

Podaci propisani člankom 11. unose se u bazu podataka Obrtnog registra, a zatim se tiska izvadak iz Obrtnog registra koji sadrži sve bitne podatke o obrtu.

Obrazac izvatka iz Obrtnog registra (Prilog br. 4) formata je A4, a tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Podaci uneseni u bazu podataka Obrtnog registra moraju biti takvi da osiguraju naknadni prikaz i tiskanje izvatka iz Obrtnog registra, knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka, preglednog lista upisa u registarski uložak i rješenja, koji oblikom i sadržajem odgovaraju oblicima i sadržajima propisanim ovim Pravilnikom.

Nakon upisa podataka u Obrtni registar svaka nova dopuna ili izmjena podataka mora biti tako izvedena da se prethodni podaci ne brišu, nego se označavaju kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili.

Članak 14.

Ako se zbog promjene sjedišta obrta promijeni registarsko tijelo, novo registarsko tijelo na temelju prijave za upis promjene sjedišta obrta od ranijeg registarskog tijela pribavit će Registarski uložak subjekta upisa i upisati obrt u bazu podataka Obrtnog registra.

S danom upisa obrta u novo registarsko tijelo upisuje se prestanak obrta u ranijem registarskom tijelu.

Članak 15.

Izvadak iz Obrtnog registra i sadržaj potvrda o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom, a službena osoba dužna ih je na zahtjev stranke ovjeriti potpisom i službenim pečatom. Ovjereni izvadak iz Obrtnog registra može izdavati svako registarsko tijelo bez obzira na sjedište obrta.

Podaci koji se moraju dostaviti drugim korisnicima u skladu s odredbama članka 15. Zakona o obrtu, dostavit će se na odgovarajućem magnetskom mediju, računalno-komunikacijskim vezama ili putem servisa za razmjenu podataka ako to korisnik zatraži, ili u obliku ovjerenog ispisa iz računala u roku od 3 dana.

V. UNOS BROJČANIH OZNAKA

Članak 16.

Matični broj obrta sastoji se od osam znamenki od kojih je zadnja kontrolna, a dodjeljuje ga sustav Obrtnog registra prilikom kreiranja Registarskog uloška. Matični broj obrta uvijek počinje brojem 9.

Jednom dodijeljeni matični broj ne smije se ponovo dodijeliti drugoj fizičkoj osobi, osim ako pristupa u zajednički obrt ili ga nasljeđuje.

Članak 17.

Svaka obrtnica sadrži jedinstveni broj obrtnice koji se sastoji od brojčane oznake registarskog tijela koje je izdalo obrtnicu i broja registarskog uloška.

Za potrebe Obrtnog registra koristit će se brojčane oznake registarskih tijela prema sljedećoj strukturi:

• prva i druga znamenka označavaju broj županije i Grada Zagreba,

• treća i četvrta znamenka označavaju nadležni ured državne uprave u županiji,

• peta i šesta znamenka označavaju ispostavu ureda državne uprave u županiji.

Članak 18.

Brojčane oznake i nazivi županija, gradova i općina utvrđuju se prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispr. i 16/07 – ispr.).

Brojčane oznake i nazive naselja u Republici Hrvatskoj utvrdio je Državni zavod za statistiku.

Brojčane oznake nadležnog ureda iz članka 17. stavak 2. ovoga Pravilnika jesu:

01 Ured za gospodarstvo.

Članak 19.

Brojčanu oznaku ispostave ureda državne uprave u županiji određuje svaki ured državne uprave u županiji samostalno.

Ured državne uprave u županiji dužan je dostaviti nadležnim tijelima iz članka 15. Zakona o obrtu listu ispostava ureda s brojčanim oznakama te i svaku naknadnu dopunu liste brojčanih oznaka.

U svakoj dopuni liste brojčanih oznaka ispostava ureda državne uprave u županiji dodjeljuje se uvijek nova dvoznamenkasta brojčana oznaka i ne smije se dodijeliti već ranije upotrijebljena brojčana oznaka.

Članak 20.

Brojčane oznake upisa novog obrta i ostalih promjena u Obrtnom registru označavaju se na sljedeći način:

Broj.oznaka

Opis promjene

01

Upis novog obrta i početak obavljanja obrta

02

Upis novog obrta bez početka obavljanja obrta

03

Upis dana početka obavljanja obrta

04

Promjena sjedišta

06

Promjena naziva tvrtke

07

Upis izdvojenog pogona

08

Prestanak izdvojenog pogona

09

Privremena obustava obrta

10

Prekid privremene obustave obrta

11

Odjava obrta

12

Privremena obustava i prekid privremene obustave unutar 30 dana

13

Privremena obustava i prekid privremene obustave izdvojenog pogona

21

Upis nove djelatnosti

22

Prestanak djelatnosti

23

Upis sezonskog obrta

24

Promjena perioda obavljanja sezonskog obrta ili promjena iz trajnog u sezonski i obrnuto

25

Mirovanje obrta (čl. 37.a)

26

Prekid mirovanja obrta

31

Upis stručnog djelatnika

32

Promjena stručnog djelatnika

33

Odjava (prestanak rada) stručnog djelatnika

41

Upis poslovođe izdvojenog pogona

42

Promjena poslovođe izdvojenog pogona

43

Upis poslovođe obrta

44

Upis privremenog poslovođe

45

Upis odjave privremenog poslovođe

46

Nasljeđivanje obrta

51

Prestanak obrta bez stručne osobe

52

Prestanak obrta nakon godinu dana

53

Prestanak obrta zbog zaštitne mjere zabrane obavljanja obrta

55

Prestanak obrta odlukom suda časti

56

Prestanak obrta oduzimanjem povlastice

57

Prestanak obrta zbog nevjerodostojnih isprava

58

Prestanak obrta (članak 8. Zakona o obrtu)

59

Prestanak obrta (članci 3. i 5. Zakona o obrtu)

60

Prestanak obrta smrću

62

Prestanak obrta ako nije imenovan poslovođa

64

Prestanak obrta osudom na kaznu zatvora

66

Prestanak obrta zbog izrečene mjere sigurnosti

67

Prestanak obrta zbog neprijavljivanja obustave obrta dulje od 30 dana

68

Prestanak obrta zbog nezapočinjanja obrta u roku od 30 dana nakon isteka privremene obustave

69

Prestanak obrta zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta (članak 14. Zakona o obrtu)

70

Prestanak obrta zbog provedenog stečaja

71

Pristupanje ortaka na temelju ugovora o ortakluku (zajednički obrt)

72

Istupanje ortaka na temelju ugovora o ortakluku (zajednički obrt)

84

Upis vezanog obrta na temelju ostvarenog patentnog prava

90

Ostale nespomenute promjene.

Članak 21.

U Obrtni registar upisuju se na odgovarajuće mjesto nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), koju objavljuje Državni zavod za statistiku i prema Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima.

Članak 22.

Oznaka zanimanja za potrebe Obrtnog registra sastoji se od naziva zanimanja i složenosti zanimanja:

Složenost zanimanja označava

1 stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 101/95 i 5/04)

1* stručna osposobljenost određena posebnim propisom

2 niža stručna sprema

3 srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+ osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4 srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju i srednja školska sprema (KV, SSS, SŠS)

4++ osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5 majstorski ispit

5* trgovac

Daljnja kvalifikacija 5 – za osobe koje izvode praktični dio naukovanja i za osobe koje žele steći višu kvalifikaciju.

VI. SUSTAV OBRTNOG REGISTRA VOĐENOG ELEKTRONIČKIM RAČUNALOM I OSOBE OVLAŠTENE ZA PRISTUP SUSTAVU

Članak 23.

Sustav za vođenje Obrtnog registra elektroničkim računalom (u daljnjem tekstu: sustav Obrtnog registra) informacijski je sustav koji se sastoji od računalne, telekomunikacijske i programske opreme te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose.

Članak 24.

Osoba ovlaštena za vođenje Obrtnog registra službenik je ili namještenik registarskog tijela, kojeg rasporedom poslova određuje predstojnik ureda, odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela).

Interni korisnik podataka Obrtnog registra službenik je ili namještenik registarskog tijela ili Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, koji nije ovlašten za vođenje Obrtnog registra, ali ima ovlaštenje za uvid u bazu podataka Obrtnog registra.

Ovlašteni vanjski korisnik podataka Obrtnog registra osoba je zaposlena u tijelu državne uprave ili obrtničkoj komori, zatim odvjetnik, javni bilježnik ili druga osoba koja ima ovlaštenja za uvid u bazu podataka Obrtnog registra, prema uvjetima i na način koji odredi i objavi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Ostali vanjski korisnici podataka Obrtnog registra osobe su koje pristupaju podacima Obrtnog registra na način propisan za javne korisnike.

Ovlašteni stručnjak osoba je zadužena za razvoj i održavanje sustava za vođenje Obrtnog registra, koju odredi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ovlašteni stručnjaci postoje za pojedina područja razvoja i održavanja sustava za vođenje Obrtnog registra (strojna oprema, programska oprema, komunikacije, školovanje itd.).

Administrator baze podataka Obrtnog registra osoba je ovlaštena brinuti se o bazi podataka sustava Obrtnog registra, o svim oblicima prijenosa, zaštite, osiguranja i pohranjivanja podataka te održavanju šifrarnika sustava Obrtnog registra.

Za osiguravanje nesmetanog rada i nadzor sustava Obrtnog registra ovlašteni su i odgovorni administratori koje propisuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

VII. PRISTUP I PROVJERA ULASKA U TELEKOMUNIKACIJSKI I RAČUNALNI SUSTAV

Članak 25.

Pristup podacima Obrtnog registra u registarskom tijelu dopušten je osobama ovlaštenim za vođenje Obrtnog registra, internim korisnicima podataka Obrtnog registra, administratorima baze podataka, administratorima računalnog sustava i ovlaštenim stručnjacima.

Ovlaštenim referentima omogućen je uvid u sve podatke Obrtnog registra, dok im je dopuštena promjena podataka obrta čije se sjedište nalazi u njihovom registarskom tijelu.

Ovlašteni namještenici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva imaju uvid u sve podatke Obrtnog registra bez mogućnosti promjene podataka.

Administratori baze podataka i računalnog sustava imaju pristup bazi podataka Obrtnog registra u skladu sa zahtjevima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Podaci Obrtnog registra javnosti su dostupni na internetu u opsegu koji propisuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te prikazuju posljednje stanje pojedinih obrta na dan osvježavanja podataka.

Članak 26.

Pristup telekomunikacijskom, računalnom i aplikacijskom sustavu Obrtnog registra te fizički pristup podacima Obrtnog registra dopušten je ovlaštenim osobama uz uporabu programa koje odredi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te uz uporabu odgovarajućih korisničkih imena i zaporki.

Ukinuto korisničko ime ne smije se dodijeliti drugoj osobi.

Uz korisničko ime, novom se korisniku dodjeljuje i zaporka za jednokratnu uporabu, koju je novi korisnik dužan promijeniti prilikom prve prijave za ulazak u sustav.

Sustav mora osigurati mogućnost promjene zaporke od strane korisnika.

Korisničko ime i pripadna zaporka ne smiju se odati i dati na uporabu drugoj osobi.

Zaporke za pristup aplikaciji e-obrt moraju biti odvojene od zaporki koje se koriste za pristup podacima uz pomoć programa za vođenje Obrtnog registra.

Članak 27.

Sadržaj te način, učestalost i uvjete izdavanja skupova podataka iz Obrtnog registra odredit će Ministarstvo gospodarstava, rada i poduzetništva u dogovoru sa zainteresiranim državnim tijelima, obrtničkom komorom i drugim institucijama.

Članak 28.

Pristup podacima Obrtnog registra koji su dostupni putem interneta javan je i besplatan. Vanjskim je korisnicima posredstvom interneta dopušten uvid u posljednje zabilježeno stanje svakog subjekta upisa u Obrtni registar na datum otisnut na neslužbenom izvatku.

Otisnuta kopija tih podataka ne zamjenjuje ovjereni izvadak iz Obrtnog registra.

Članak 29.

Svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu te središnjoj bazi podataka Obrtnog registra mora biti automatski zabilježen korisničkim imenom, nadnevkom i vremenom prijave i odjave.

Svaki pokušaj neovlaštenog pristupa sustavu Obrtnog registra mora biti automatski zabilježen rednim brojem, nadnevkom i vremenom, a ako je to moguće i mjestom s kojeg je takav pristup pokušan.

Administrator baze podataka, administrator računalnog sustava i ovlašteni stručnjak dužni su o pokušaju neovlaštenog pristupa sustavu obavijestiti ovlaštenu osobu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

VIII. OPREMA I PROSTORIJE SUSTAVA OBRTNOG REGISTRA – TEHNIČKI PREDUVJETI

Članak 30.

Priključenje računalne, telekomunikacijske i druge opreme sustava obrtnog registra na električnu mrežu obavlja se prema uputama proizvođača te opreme, u skladu s važećim tehničkim normama.

Članak 31.

Poslužitelji i telekomunikacijska oprema priključuju se na električnu mrežu preko uređaja za neprekidno napajanje, koji u slučaju prekida ili nestanka električne energije omogućavaju nesmetan nastavak rada računalne i druge opreme do uključenja alternativnog izvora napajanja.

Članak 32.

Informatičku opremu u registarskim tijelima postavlja i ugrađuje stručna osoba uz odobrenje administratora računalnog sustava Obrtnog registra te predstojnika ureda odnosno voditelja ispostave (registarskog tijela), u skladu s važećim normama, standardima i tehničkim uputama, prema projektnoj dokumentaciji.

Informatičku infrastrukturu (poslužitelje, mrežu, mrežnu i komunikacijsku opremu) na središnjoj lokaciji obrtnog registra smješta, postavlja, konfigurira i ugrađuje stručna osoba uz odobrenje ravnatelja nadležnog za Obrtni registar te administratora računalnog sustava Obrtnog registra, u skladu s važećim normama, standardima i tehničkim uputama, prema projektnoj dokumentaciji.

Članak 33.

Prostorije u kojima se nalazi dokumentacija i informatička oprema za rad u Obrtnom registru moraju se zaključavati uvijek kada u njima nije prisutna osoba ovlaštena za vođenje Obrtnog registra.

IX. MJERE ZAŠTITE PROSTORIJA U KOJIMA JE SMJEŠTENA RAČUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA SUSTAVA

Članak 34.

Računalna i telekomunikacijska oprema obrtnog registra mora biti smještena u prostorijama koje imaju uređaje za otkrivanje požara i automatsku dojavu o izbijanju požara.

Prostorije u kojima je smještena oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju imati uređaje za automatsko gašenje požara (temeljene na uporabi plina halona i sl.), a u blizini, ispred tih prostorija i u njima na vidljivim i lako uočljivim mjestima moraju biti izvješene upute o postupcima u slučaju izbijanja požara.

Članak 35.

U blizini računalne i telekomunikacijske opreme ne smije biti izvora jakog električnog ili magnetskog polja.

Članak 36.

U blizini računalne i telekomunikacijske opreme ne smije biti izvora ionizirajućeg zračenja.

Članak 37.

U blizini opreme osjetljive na elektrostatički elektricitet ne smije biti izvora takva elektriciteta.

Članak 38.

U prostorijama u kojima je smještena računalna i telekomunikacijska oprema mora se održavati relativna vlažnost zraka između 20 i 80 % i temperatura između 5 i 30 °C.

Članak 39.

U prostorijama i u blizini prostorija u kojima je smještena oprema sustava ne smiju se nalaziti nagrizajuće i lako hlapljive tekućine, eksplozivna sredstva i slične opasne ili štetne tvari.

Članak 40.

U prostorijama u kojima su smještena računala ne smiju se nalaziti uređaji koji u zrak ispuštaju čestice prašine. Uređaji osjetljivi na prašinu moraju biti propisno zaštićeni. Filtri i usisni kanali uređaja koji se hlade zrakom, moraju se redovito čistiti, prema uputama proizvođača.

Članak 41.

U slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te rata i neposredne ratne opasnosti ovlaštena osoba u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dužna je osigurati premještanje računalno-
-komunikacijske opreme na za to predviđeno mjesto, koje određuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

X. ZAŠTITNO POHRANJIVANJE PODATAKA OBRTNOG REGISTRA

Članak 42.

Zaštitno pohranjivanje podataka postupak je izrade i pohranjivanja sigurnosne kopije podataka na magnetske ili optičke medije, za slučaj gubitka, oštećenja ili uništenja podataka.

Povrat pohranjenih podataka postupak je vraćanja podataka u prethodno stanje sa sigurnosne kopije nakon gubitka, oštećenja ili uništenja podataka, pri čemu tako vraćen skup podataka mora biti u posljednjem sukladnom stanju i bez gubitka informacija.

Obnavljanje rada računalnog sustava skup je postupaka za povratak računalnog sustava u posljednje sukladno stanje tog sustava.

Članak 43.

Zaštitno pohranjivanje podataka obavlja se dva puta dnevno na magnetske medije te jednom dnevno na kopije dislocirane od poslužitelja baze podataka Obrtnog registra.

XI. SPREMANJE PRENOSIVIH MEDIJA SA SIGURNOSNIM KOPIJAMA PODATAKA OBRTNOG REGISTRA

Članak 44.

Prenosivi mediji sa sigurnosnim kopijama podataka Obrtnog registra spremaju se na mjesto sigurno od neovlaštenog pristupa, požara ili elementarnih nepogoda (sef ili slično), dovoljno udaljeno od prostorija u kojima je smještena računalna i telekomunikacijska oprema.

Članak 45.

Procedure zaštitnog pohranjivanja podataka i čitljivosti sigurnosnih kopija podataka provjeravaju se najmanje jednom mjesečno, a provjerava ih ovlašteni stručnjak.

Ta provjera nužno sadrži i postupak povrata podataka sustava pohranjenih na prenosivi medij tako da vraćeni podaci budu u cijelosti raspoloživi sustavu, bez gubitka informacija.

XII. ODGOVORNE OSOBE

Članak 46.

Predstojnik ureda odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela) odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno vođenje Obrtnog registra na elektroničkom računalu te za urednu provedbu mjera osiguranja, pohranjivanja i zaštite dokumentacije Obrtnog registra.

On rasporedom poslova određuje osobe odgovorne za vođenje Obrtnog registra.

Članak 47.

Za uredno obavljanje poslova vezanih uz Obrtni registar te za provedbu mjera osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka Obrtnog registra odgovoran je ravnatelj nadležan za obrt.

On rasporedom poslova određuje:

– administratore baze podataka,

– administratore računalnog sustava,

– administratore telekomunikacijske opreme,

– koordinatora – administratora

– osobe ovlaštene i odgovorne za iznošenje podataka sustava pohranjenih na prenosivim magnetskim i optičkim medijima iz prostorija središnjeg Obrtnog registra, radi spremanja na udaljeno sigurno mjesto, i vraćanje tih podataka u prostorije središnjeg Obrtnog registra,

– osobe ovlaštene i odgovorne za izdavanje skupova podataka iz središnjeg Obrtnog registra vanjskim korisnicima, telekomunikacijskim putem ili na prenosivim magnetskim i optičkim medijima.

XIII. DEFINICIJA XML SHEMA PODATKOVNIH STRUKTURA OBRTA I VIRTUALNOG DOSJEA OBRTNIKA

Članak 48.

Podaci iz Obrtnog registra mogu se dati u elektroničkom obliku.

Izdavanje alfanumeričkih podataka u elektroničkom obliku obavlja se sukladno s XML formatom određenim u dodatku ovog Pravilnika (Prilog br. 5), odnosno u drugom ugovorenom obliku.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ovlašteni službenik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva nadzire rad ureda državne uprave u županijama ili njihovih ispostava te utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti za vođenje Obrtnog registra elektroničkim računalom.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (»Narodne novine«, broj 86/01).

Članak 51.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 6. 2009.

Klasa: 011-01/09-01/98

Urbroj: 526-12-01/1-09-1

Zagreb, 29. travnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

PRILOG br. 1

PRILOG br. 2

PRILOG br. 3

PRILOG br. 4

PRILOG br. 5

PRILOG br. 6

PREGLEDNI LIST UPISA U REGISTARSKI ULOŽAK

BROJ REG.
ULOŠKA

MATIČNI BROJ

IME I PREZIME VLASNIKA, ADRESA
NAZIV I SJEDIŠTE SUBJEKTA UPISA

PODBROJ

PROMJENA
(ŠIFRA I OPIS)

DATUM
RJEŠENJA

BROJ
RJEŠENJA

PRILOG br. 7

REPUBLIKA HRVATSKA

____________________________
_______________________________________

(županija i registarsko tijelo)

KNJIGA REDNIH BROJEVA OMOTA REGISTARSKIH ULOŽAKA

Od broja ___________ Do broja ___________

BROJČANA OZNAKA REGISTARSKOG TIJELA

BROJ REG.
ULOŠKA

MATIČNI BROJ

IME I PREZIME VLASNIKA,
NAZIV I SJEDIŠTE SUBJEKTA UPISA