Odluka o dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 59/2009 (22.5.2009.), Odluka o dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

59 22.05.2009 Odluka o dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1389

Na osnovi članka 18. stavak 2. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 32/09.) i članka 27. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 11. svibnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09.), u članku 4. stavak 1. točki 2. a) iza podtočke 3. dodaje se nova podtočka 4. koja glasi:

»OIB«

Dosadašnje podtočke 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju podtočke 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/107

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.