Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova

NN 62/2009 (29.5.2009.), Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1417

Na temelju članka 244. stavak 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/07 i 132/07), ministar mora, prometa i infrastrukture uz prethodnu suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: postupci izvršavanja poslova tehničkog održavanja vodnih putova, poslovi osposobljavanja postojećih vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe koji su onesposobljeni za plovidbu zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događanja (u daljnjem tekstu osposobljavanje), poslovi održavanja akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na lučkom području, posebni uvjeti glede tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti zaposlenika, koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje mogu obavljati pojedine poslove tehničkog održavanja, te poslovi, uvjeti i oprema za nadziranje, kontrolu i praćenje stanja vodnih putova.

Članak 2.

Poslovi tehničkog održavanja i osposobljavanja imaju karakter održavanja objekata prometne infrastrukture i od posebnog su značaja za sigurnost plovidbe. Za održavanje plovnosti na međunarodnim i međudržavnim vodnim putovima potrebno je poštivati međunarodne propise i bilateralne ugovore koji su na snazi, a koji se odnose na to područje.

II. POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

Članak 3.

Poslovi tehničkog održavanja vodnih putova u smislu ovog Pravilnika obuhvaćaju sljedeće poslove:

1. Izrada programa tehničkog održavanja

2. Snimanja vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije

3. Održavanje dubine plovnih putova

4. Održavanje objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe

5. Obilježavanja vodnih putova

6. Održavanje opreme i uređaja (hardver i softver) koji služe za riječne informacijske servise

7. Uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe

8. Interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspekcije za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama.

9. Redovno održavanje akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na lučkom području.

Poslove tehničkog održavanja sukladno članku 112. Zakona stavak 3. i članka 130. stavka 1. točka 6. obavlja Agencija za vodne putove (u daljnjem tekstu Agencija).

Članak 4.

Tehničko održavanje provodi se u skladu s mjerilima:

– Aktu o razvrstavanju i otvaranju plovnih putova sukladno članku 105. stavak 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (u daljnjem tekstu Zakon) za radove održavanja dubina plovnih putova uključujući i slične interventne radove po nalogu inspekcije

– u skladu s pozitivnim tehničkim propisima iz područja graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, te vodnog gospodarstva koji se odnose na radove održavanje objekata za poboljšanje uvjeta plovidbe

– u skladu sa standardima utvrđenima utvrđenim ovim Pravilnikom za radove obilježavanja plovnih putova.

– Svi poslovi tehničkog održavanja provode se i u skladu s međunarodnim i međudržavnim ugovorima i važećim odlukama.nadležnih međunarodnih tijela.

1. Izrada programa tehničkog održavanja

Članak 5.

Za potrebe planiranja i obavljanja poslova tehničkog održavanja rade se višegodišnji planovi godišnji programi tehničkog održavanja.

Višegodišnji plan tehničkog održavanja je planski dokument Agencije za vodne putove koji predstavlja osnovu za godišnje planiranje i donošenje godišnjeg programa tehničkog održavanja. Temelji se na srednjoročnom planu razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda, aktu o razvrstavanju i temeljnoj tehničkoj dokumentaciji za pojedine vodne putove.

Program tehničkog održavanja predstavlja izradu godišnjeg programa koji se temelji na višegodišnjim planovima tehničkog održavanja, na utvrđenom stanju vodnih putova, izrađenoj tehničkoj dokumentaciji. Program mora biti usklađen s godišnjem financijskim planom Agencije.

Članak 6.

Godišnji program sadrži: podatke o postojećem stanju izgrađenosti i uređenosti plovnih putova, prijedlog mjera i aktivnosti radi održavanja utvrđenog stanja plovnosti, tabelarni pregled planiranih radova po dionicama plovnih putova i objektima prema pozicijama radova s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima, obrazloženje pojedinih radova po pozicijama i dinamiku izvršenja radova.

Godišnji program tehničkog održavanja sadrži cjeline:

1. program snimanja vodnih putova i izrade tehničke dokumentacije održavanja.

2. program radova održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe iz članka 107. stavak 1. alineja 1. Zakona i redovnog održavanja akvatorija na lučkim područjima (u daljnjem tekstu: Godišnji program održavanja).

3. program obilježavanja vodnih putova

4. program održavanja objekata i opreme koji služe za riječne informacijske sustave

Godišnji program tehničkog održavanja, za dionice na graničnim vodotocima, mora biti u skladu s međunarodnim i međudržavnim ugovorima koji su na snazi, a koji se odnose na to područje.

Godišnji program kao i njene izmjene i dopune donosi nadležno tijelo Agencije.

Članak 7.

Godišnji program snimanja vodnih putova i izrade tehničke dokumentacije održavanja razrađuje se po pojedinim vodnim putovima. Obuhvaća godišnje snimanje svih vodnih putova, te glavna snimanja kritičnih dionica i objekata na kojima se planiraju izvoditi radovi održavanja, te snimanja pojasa vodotoka radi izrade geodetskih i morfoloških podloga u cilju ažuriranja tehničke dokumentacije. Program obuhvaća obradu snimljenih podataka i izradu tehničke dokumentacije održavanja po vodotocima za pojedine dionice i pojedine objekte.

Članak 8.

Godišnji program održavanja izrađuje se na osnovi Elaborata održavanja, godišnjih i detaljnih snimanja vodnih putova, saznanja o nastalim promjenama u plovnim putovima i podacima o izvršenju radova iz prethodnih godina.

Program održavanja obuhvaća sljedeće poslove iz članka 3. ovog pravilnika:

1. održavanje dubine plovnih putova

2. održavanje objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe iz članka 107. stavak 1. alineja 1. Zakona.

3. uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe

4. interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspekcije za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama.

5. redovno održavanje akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na lučkom području.

Godišnji program održavanja kao, dio Godišnjeg programa tehničkog održavanja, se po potrebi usuglašava s Hrvatskim vodama u skladu s odredbom članka 109. stavak 4. Zakona.

Članak 9.

Godišnji program obilježavanja sadrži: podatke o stanju sustava obilježavanja vodnih putova kojeg sačinjavaju obalni plovni signali i oznake, podatke o stanju službe ophodnje, prijedlog mjera i radova redovnog i investicionog održavanja postojećeg sustava, radove dopune objekata sigurnosti u cilju podizanja standarda i povećanja stanja sigurnosti plovidbe, izrade tehničke dokumentacije za obilježavanje, te dinamiku izvršenja radova.

Osnova za izradu godišnjeg programa obilježavanja su Elaborati obilježavanja sukladno članku 20. ovog Pravilnika.

Planirani radovi iskazuju se u tabelarnom obliku po dionicama vodnih putova po pojedinim grupama i opisom po pozicijama s planiranim financijskim sredstvima.

Programom se planiraju i financijska sredstva u svrhu postavljanja oznaka na postojeće ili nove lokacije u skladu s nalozima inspektora nadležnog za sigurnost unutarnje plovidbe.

Članak 10.

Godišnji program održavanja objekata, uređaja i opreme koji služe za riječne informacijske servise (RIS) i osiguravanje govorne radiokomunikacije u riječnom prometu obuhvaća pregled postojećeg stanja sustava s pregledom postojeće opreme (hardvera i softvera), prijedlog mjera za njihovo održavanje kojim se osigurava siguran i nesmetan rad tijekom 24 sata dnevno, prijedlog nadogradnji i tehničkog usklađivanja s aktualnim tehnologijama i verzijama softvera koje su aktualne u zemljama u okruženju.

Program sadrži dvije cjeline.

– Program održavanja postojeće opreme (informatički i komunikacijski uređaji i oprema) što obuhvaća radove redovnog održavanja, servisiranja opreme, troškove licenci, troškove zakupa za postavljanje komunikacijskih uređaja i sl.

– Program tehničkog usklađivanja i nadogradnje sustava uređajima i opremom te softverom koji je aktualan s tehnologijama u zemljama u okruženju radi postizanja kompatibilnosti u razmjeni podataka.

Planirani radovi iskazuju se u tabelarnom obliku po navedenim cjelinama, dionicama vodnih putova i pojedinim grupama, te opisom po pozicijama s planiranim financijskim sredstvima.

Program se usklađuje s Nacionalnom RIS središnjicom.

2. Snimanje vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije

Članak 11.

Poslovi snimanja vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije sadrže skup aktivnosti kojima se: utvrđuje stanje plovnih putova i korita vodotoka, izrađuju i prikupljaju tehničke i geodetske podloge, izrađuju elaborati, projekti i studije.

Poslovi snimanja

Članak 12.

Snimanje se obavlja kao: podvodno (batimetrijsko) snimanje, snimanje pojasa korita vodotoka i snimanje objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe.

Članak 13.

Podvodna snimanja obavljaju se u pravilu u pojasu plovnog puta a provode se kao:

1. Redovno podvodno snimanje plovnog puta Agencija obavlja u okviru redovnih ophodnji i kontrole gabarita plovnih putova u cilju utvrđivanja kritičnih dionica za plovidbu i pozicioniranja plovnih oznaka s najvećim odstupanjem točnosti dubine od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 metara. Rezultati snimanja dostavljaju se nadležnim tijelima sigurnosti plovidbe u okviru izvješća s redovnih ophodnji vodnog puta.

2. Detaljno podvodno snimanje korita obavlja se po potrebi na kritičnim dionicama radi utvrđivanja morfologije dna korita u svrhu izrade elaborata i projektne dokumentacije s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 5 cm i horizontalnih veličina od ± 20 cm. Snimanje se obavlja po sistemu poprečnih profilima i međuprofila, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita na kritičnoj dionici.

3. Godišnje podvodno snimanje obavlja se radi utvrđivanja stanja plovnosti i eventualnih promjena u koritu vodotoka i plovnog puta. Rezultati se prikazuju u obliku kontinuiranih uzdužnih profila po osi i ivicama plovnog puta s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 m. Prema potrebi na pojedinim dionicama može se obaviti i snimanje po evidencijskim poprečnim profilima i međuprofilima, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita. Snimljeni i obrađeni materijali predstavljaju tehničku podlogu za sastavljanje izvješća o stanju plovnosti na pojedinim vodnim putovima, za ažuriranje elaborata obilježavanja, te definiranja dionica na kojima će biti potrebno poduzimati mjere uređenja i tehničkog održavanja.

Snimanje iz točke 3. prethodnog stavka može se provesti i nakon iznimnih događanja u koritu vodotoka i nakon prolaska visokih voda, na prijedlog Agencije ili na nalog tijela nadležnog za sigurnost plovidbe.

Članak 14.

Snimanja pojasa korita vodotoka obavlja se u svrhu utvrđivanja cjelokupnog stanja korita u cilju izrade i ažuriranja idejnih projekata. Obuhvaća detaljno podvodno snimanje korita i snimanje obalnih pojasa geodetskim postupcima, a obavlja se na dionicama vodnih putova koje predstavljaju tehničke cjeline u pravilu u vremenskim intervalima od 10 godina. Na kraćim dionicama na kojima nastanu veće promjene položaja korita, snimanje se može obaviti po potrebi i češće.

Članak 15.

Snimanja objekta sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe obavljaju se radi detaljnog utvrđivanja stanja pojedinih objekata u cilju izrade projekata održavanja, popravka ili rekonstrukcije istih.

Članak 16.

Na graničnim vodotocima se aktivnosti snimanja usklađuju, a rezultati razmjenjuju s nadležnim tijelima susjednih država, u skladu s važećim međunarodnim ugovorima.

O rezultatima redovnog snimanja u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika, Agencija izvještava nadležne kapetanije unutarnje plovidbe.

Obrađene rezultate godišnjeg snimanja sukladno članku 12. točke 3. ovog Pravilnika, Agencija dostavlja Ministarstvu, kapetanijama i tijelu državne uprave nadležnom za vodno gospodarstvo najkasnije do 1. kolovoza u tekućoj godini.

Poslovi izrade tehničke dokumentacije

Članak 17.

Izrada tehničke dokumentacije obuhvaća aktivnosti prikupljanja geodetskih podloga i izrade elaborata, projekata održavanja i studija.

Geodetske podloge su geodetskim metodama obrađeni rezultati podvodnih snimanja pojasa plovnog puta, postojećih objekata sigurnosti plovidbe, korita vodotoka i obalnog pojasa vodotoka.

Tehničku dokumentaciju mogu izrađivati i voditi ovlaštene osobe u skladu s pravnim propisima koji reguliraju uporabu i održavanje građevina.

Članak 18.

Elaborati su dokumentacija koja se izrađuje za potrebe:

– praćenja stanja pojasa plovnog puta i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe (Elaborati održavanja);

– praćenje stanja sustava obilježavanja, praćenje stanja objekata za obilježavanje i signalizaciju i obavljanja poslova obilježavanja koji ne predstavljaju građenje (Elaborati obilježavanja);

– praćenje stanja dubina i stanja objekata sigurnosti plovidbe na lučkom području za pojedine luke.

– obrade raznih tehničkih podataka koji služe kao podloge za izradu projekata.

Članak 19.

Elaborati održavanja su pregledna dokumentacija stanja pojasa plovnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe. Izrađuju se po dionicama vodnih putova ili većim objektima, a sadrže:

– geodetske podloge snimanja dionica vodnog puta – stanje pojasa plovnog puta.

– pregled objekata na dionici vodnog puta (regulacijske građevine kao pera, uzdužne građevine, obaloutvrde, pragovi, podvodna osiguranja, brane, prevodnice, zimovnici i sl.) opisno i na prikladnoj karti,

– prijedlog istražnih i projektantskih zahvata,

– opis stanja pojedinih objekata, opis eventualnih oštećenja, mišljenje o uzrocima nastanka oštećenja.

– skice pojedinih objekata

– procjenu potrebnih financijskih sredstava.

Elaborati održavanja služe kao podloga za donošenje godišnjih planova tehničkog održavanja, kao podloga za izradu projektnih zadataka projekata održavanja, adaptacije ili rekonstrukcije i kao dokumentacija za provođenje mjera redovnog održavanja koje ne predstavljaju građenje. Elaborate održavanja izrađuje i svake godine ažuriraju stručne službe Agencije najkasnije do 15. rujna u tekućoj godini.

Članak 20.

Elaborati obilježavanja vodnog puta su dokumentacija koju Agencija vodi za potrebe održavanja, dopune i unaprjeđenja sustava obilježavanja po pojedinim vodnim putovima.

Elaborat obilježavanja vodnog puta sadrži: opće podatke o vodnom putu, kartografski prikaz vodnog puta s naznačenim objektima za obilježavanje i signalizaciju, lokacije objekata s definiranim koordinatama, približne lokacije povremenih plovnih oznaka, podatke o plovnim vodostajima na pojedinim vodomjernim stanicama, podatke o vodostajima kod kojih se provodi dodatno obilježavanje plovnim oznakama, podatke o načinu postupanja s plovnim oznakama u zimskom razdoblju i u slučaju pojave leda na pojedinim plovnim putovima, tehničke karakteristike pojedinih vrsta objekata (opisi, nacrti, skice, shematski prikazi i sl.) i ukupni pregled oznaka po vrstama i broju. Elaborati mogu sadržavati i druge podatke kao: podatke o vlasništvu zemljišta, podatke o provedenim zahvatima održavanja i sl.

Elaborat obilježavanja sadrži plan postavljanja oznaka u sustavu obilježavanja (plan obilježavanja) koji se izrađuju po područjima nadležnosti pojedinih lučkih kapetanija u tabelarnom obliku, a sadrže: naziv i šifru oznake, hektometarsku stacionažu, stranu plovnog puta na kojoj se oznaka nalazi i slikovni prikaz pojedine oznake.

Planovi obilježavanja kao i dijelovi Elaborata koji se odnose na plovne vodostaje, dodatno obilježavanje i postupanje s plovnim oznakama u zimskom razdoblju i kod pojave leda se po potrebi, a najmanje jednom godišnje ažuriraju uz stručnu suradnju nadležnih kapetanija, sukladno međunarodnim ugovorima koji su na snazi, a koji se odnose na to područje, te s nadležnim tijelima susjednih država.

Agencija je dužna ažuriranje i usklađivanje planova obaviti najkasnije do 15. rujna u tekućoj godini za narednu godinu.

Članak 21.

Elaborati održavanja akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na lučkom području rade za svaki pojedini bazen ili izdvojeni terminal za luke od državnog i županijskog značaja.

Elaborat iz stavka 1. sadrži.

– preglednu kartu lučkog područja s navedenim sadržajima pojedinih dijelova akvatorija, objektima sigurnosti plovidbe i sl.

– Osnovne parametre iz temeljne projektne dokumentacije temeljem koje je luka izgrađena, odnosno uređen njen akvatorij i objekti sigurnosti plovidbe.

– Rezultate geodetskih i podvodnih snimanja provedenih radi praćenja stanja i obavljanja radova održavanja u prethodnim razdobljima.

– prijedlog istražnih i projektantskih zahvata,

– opis stanja pojedinih objekata, opis eventualnih oštećenja, mišljenje o uzrocima nastanka oštećenja.

– skice pojedinih objekata

– procjenu potrebnih financijskih sredstava.

Elaborati održavanja akvatorija lučkog područja služe kao podloga za donošenje godišnjih planova održavanja, kao podloga za izradu projektnih zadataka projekata održavanja, adaptacije ili rekonstrukcije i kao dokumentacija za provođenje mjera redovnog održavanja koje ne predstavljaju građenje. Elaborate održavanja izrađuje i svake godine ažuriraju stručne službe Agencije u suradnji s nadležnim lučkim upravama, najkasnije do 15. rujna u tekućoj godini.

Članak 22.

Održavanje se provodi na temelju projekata koji se izrađuju za radove održavanja pojasa plovnog puta, objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe i akvatorija na lučkom području u lukama od državnog i županijskog značaja. Izrađuju se po kritičnim dionicama ili pojedinim objektima, odnosno po pojedinim dijelovima lučkog područja, a u okviru postojećih mjerila iz akta o razvrstavanju i u skladu s projektima na temelju kojih je izgrađen ili uređen pojedini vodni put ili uređeno lučko područje, a u skladu s važećom vodopravnom dozvolom za održavanje pojedinog vodnog puta odnosno akvatorija luke.

Studije se izrađuju radi utvrđivanja smjernica razvoja i projektiranja i višegodišnjeg planiranja održavanja i uređenja postojećih plovnih putova na višu razinu plovnosti.

Članak 23.

Najčešći vid održavanja pojasa plovnog puta ili akvatorija lučkog područja je uklanjanje viška nanosa.

Projekti uklanjanja viška nanosa iz plovnog puta izrađuju se za kritične dionice na kojima je temeljem redovnih snimanja utvrđena potreba izvođenja radova uklanjanja, a sadrže:

– elaborirani prikaz dna riječnog korita izrađen temeljem detaljnog snimanja plovnog puta na dionici na kojoj se planira izvođenje radova i važeće tehničke dokumentacije kojom je definirana dionica plovnog puta,

– izračun odnosno stručnu procjenu dinamike donesenog nanosa na predmetnu dionicu,

– izračunate količine iskopa materijala koji predstavlja volumen materijala unutar gabarita kinete utvrđenog na osnovi snimljenog projektiranog stanja uvećanog za količinu donosa materijala na dionicu tijekom vremenskog razdoblja na koje se ustupaju radovi,

– podatke o strukturi materijala riječnog nanosa, odnosno geomehaničkom sastavu dna riječnog korita na predmetnoj dionici i prijedloge tehnologije iskopa,

– definiran način i mjesto odlaganja uklonjenog nanosa i druge relevantne podatke,

– projektantsku procjenu potrebnih financijskih sredstava.

3. Održavanje vodnih putova

Članak 24.

Održavanje vodnih putova obavlja se prema Godišnjem programu sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

Održavanje se obavlja sukladno s važećom vodopravnom dozvolom za održavanje pojedinog vodnog puta odnosno akvatorija luke.

Članak 25.

Održavanje dubina vodnih putova provodi se radi osiguravanja gabarita plovnih putova u skladu s aktom o njihovom razvrstavanju i otvaranju, nesmetanog protoka voda, te ima višenamjenski karakter.

Održavanje dubina plovnog puta podrazumijeva uklanjanja nanosa i podvodnih prepreka iz profila plovnog puta odnosno produbljivanja dna korita do razine definirane osnovnom projektnom dokumentacijom, a obavlja se prema projektima uklanjanja viška nanosa ili projektima za uklanjanje podvodnih prepreka.

Članak 26.

Uklanjanje nanosa obavlja se na dionicama plovnog puta na kojima se dno u projektom definiranom gabaritu zapuni za više od 20 cm od projektom definirane kote. Uklanjanjem nanosa potrebno je osigurati takvu plovnost da se gaz plovila kod niskog plovnog vodostaja ne mora smanjivati za više od 30 % u odnosu na gaz punih plovila.

Na dionicama na kojima se količine vučenog nanosa značajnije obnavljaju (lokacije nizvodno od ušća pritoka, u infleksijama krivina i sl.) i ako je radi toga neophodno učestalo uklanjanje nanosa, Agencija može organizirati uklanjanje vučenog nanosa i na kotu nižu od kote definirane osnovnom projektnom dokumentacijom plovnog puta radi stvaranja rezervnog prostora za nanos koji se donosi ili će predložiti uklanjanje putem instrumenta koncesija sukladno Zakonu o vodama.

Uklanjanjem nanosa iz akvatorija u lučkom području osigurava se dubina za stajanje plovila s maksimalnim gazom kod najnižeg vodostaja na lokaciji akvatorija.

Članak 27.

Uklonjeni nanosi iz plovnog puta će se sukladno odredbama Zakona o vodama izmjestiti unutar korita vodotoka van plovnog puta na mjesta koje odrede Hrvatske vode, ili koristiti za održavanje postojećih ili građenje novih objekata za poboljšanje uvjeta plovidbe ili za osposobljavanje plovnih putova, a sukladno odredbama Zakona o vodama.

U slučaju da nema tehničkih mogućnosti, ekonomske opravdanosti ni potreba za postupanjem kako je navedeno u prethodnom stavku uklonjeni materijal će se deponirati na vodnom dobru radi korištenja za ugradnju u zaštitne regulacijske građevine ili ugradnju u druge javne građevine od interesa za R Hrvatsku sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 28.

Održavanje ostalih objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe iz članka 107. stavak 1. alineja 1. Zakona, kao što su: brodske prevodnice, brane, zimovnici, sidrišta, okretišta, pera, uzdužne građevine, pragovi i sl.), obavlja Agencija, a ako postoji njihovo višenamjensko korištenje, Agencija će održavanje ugovorno regulirati s ostalim korisnicima. Održavanje se obavlja prema projektima održavanja i sukladno odredbama propisa koji reguliraju održavanje građevina.

Članak 29.

Uklanjanje potonulih stvari sukladno članku 193. Zakona koje uobičajeno podliježu registraciji vlasništva, Agencija provodi u skladu s odredbama Zakona koje reguliraju vađenje potonulih stvari.

Za ostale potonule stvari koje predstavljaju izravnu opasnost za plovidbu i slučajevima sukladno članku 195. stavak 2. i 3. i članku 196. Zakona, Agencija će provesti kao interventne aktivnosti održavanja plovnih putova.

Uklanjanje ostalih potonulih, plutajućih, nasukanih ili u vodi lebdećih stvari (stabla, granje, panjevi, otpad bijele tehnike, dijelovi karoserije starih automobila, elementi građevina i sl.), u slučajevima kada ne predstavljaju izravnu opasnost za plovidbu, provodi Agencija u okviru redovnih poslova održavanja i obilježavanja vodnih putova.

Članak 30.

Interventno održavanje plovnog puta koje obuhvaća poslove održavanja koji nisu mogli biti predviđeni Godišnjim programom, a koji su nastali uslijed izvanrednih događanja i predstavljaju izravnu opasnost za plovidbu, provodi Agencija u okviru redovne djelatnosti ili po nalogu inspekcije sigurnosti plovidbe.

4. Obilježavanje vodnih putova

Članak 31.

Obilježavanje se obavlja na sljedećim vodnim putovima:

1.

Na rijeci Dunav

od km 1295,5 do km 1433,0

2.

Na rijeci Dravi

od km 0,00 do km 198,6

3.

Na rijeci Savi

od km 210,8 do km 594,0

4.

Na rijeci Kupi

od km 0,00 do km 5,0

5.

Na rijeci Uni

od km 0,00 do km 15,00.

Na graničnim vodnim putovima poslovi obilježavanja usklađeni su i podijeljeni prema međudržavnim ugovorima i međusobnim dogovorima:

Na Dunavu

– desnu stranu obilježava R. Hrvatska, a

– lijevu stranu obilježava R. Srbija

Na Dravi

– od km 0,0 do km 125,6 obilježavanje provodi Republika Hrvatska na obje strane plovnog puta;

– od km 125,6 do km 198,6 obilježavanje provodi Republika Mađarska na obje strane plovnog puta.

Na Savi

– od km 210,8 do km 343 obilježavanje provodi Bosna i Hercegovina na obje strane plovnog puta

– od km 343,0 do km 594 obilježavanje provodi R. Hrvatska na obje strane plovnog puta.

Na Uni

– od km 0,0 do km 5,0 obilježavanje provodi R. Hrvatska na obje strane plovnog puta

– od km 5,0 do km 15,0 obilježavanje provodi Bosna i Hercegovina na obje strane plovnog puta.

Članak 32.

Poslovi obilježavanja plovnih putova u smislu ovog Pravilnika obuhvaćaju aktivnosti:

1. Postavljanje plovnih oznaka prema planu postavljanja oznaka u sustavu obilježavanja (planu obilježavanja) iz članka 20. ovog Pravilnika, prema trenutnom stanju plovnog puta i zahtjevima sigurnosti plovidbe,

2. Zamjena, obnavljanje i investicijsko održavanje postojećih objekata sigurnosti plovidbe za obilježavanje i signalizaciju: kilometarske oznake za označavanje stacionaže plovnog puta, obalne i plovne oznake za reguliranje plovidbe određene Pravilnikom o plovidbi.

3. Redovno održavanje postojećih objekata sigurnosti plovidbe: bojenje oznaka, popravci, osiguranje pribora za sidrenje plovnih oznaka, krčenje i uklanjanje raslinja oko obalnih oznaka u svrhu preglednosti, pranje i čišćenje, održavanje akumulatora i solarnih ćelija, redovno servisiranje uređaja i opreme, ažuriranje baza podataka i sl.

4. Nadzor plovnih putova i kontrola sustava obilježavanja obavlja se u pravilu jednom tjedno, a po potrebi i češće, kontinuirano tijekom godine, putem službe ophodnje plovnih putova, a sastoji se od: kontrole funkcionalnosti kilometarskih, obalnih i plovnih oznaka sustava obilježavanja, te otklanjanja nepravilnosti, lociranja plovnih oznaka u slučaju pomicanja i čišćenja od plivajućih predmeta (granja i sl.), pozicioniranja postojećih plovnih oznaka, ovisno o rezultatima redovnih snimanja plićaka i vodostaja, po potrebi postavljanja dodatnih plovnih oznaka prema trenutnom stanju i obavljanja redovnog snimanja radi kontrole kinete plovnog puta.

5. Nadzor vodnih putova na kojima nije uređen plovni put i koji nisu obilježeni za sigurnu plovidbu, obavlja se u pravila 2 puta godišnje, a sastoji se od: kontrole stanja objekata za poboljšanje uvjeta plovidbe, redovnog snimanja dubina i širina na kritičnim dionicama, te kontrole aktivnosti na vodnom putu.

6. Uklanjanje plovnih oznaka prije pojave leda i visokih voda na vodnim putovima prema postupku definiranom u Elaboratu obilježavanja.

7. Redovno obavještavanje Kapetanija o stanju plovnog puta, stanju obilježenosti i poduzetim aktivnostima i promjenama na obrascu kojeg će propisati direktor Agencije.

Obilježavanje vodnih putova obavlja se prema Godišnjem programu obilježavanja u smislu članka 9. i elaboratu obilježavanja sukladno članku 20. ovog Pravilnika.

Uspostavljanje sustava obilježavanja na novim plovnim putovima ili dionicama postojećih plovnih putova koje su preprojektirane i kada se mijenjaju uvjeti plovidbe obavlja se temeljem posebnog projekta.

Članak 33.

Na vodnim putovima iz članka 31. ovog Pravilnika obilježavanje se obavlja prema pravilima sukladno Pravilniku o plovidbi na unutarnjim voda (»Narodne novine« br. 50/02) i sljedećim standardima:

– Plovni put na r. Dunav obilježava se za dnevnu i noćnu plovidbu;

– Plovni put na r. Dravi do Osijeka obilježava se za dnevnu i noćnu plovidbu, a uzvodno samo za dnevnu plovidbu;

– Plovni put na r. Savi i Kupi obilježava se za dnevnu i noćnu plovidbu;

– Plovne oznake na rijeci Dunavu i r. Dravi od ušća do Osijeka su plutače, svjetleće i nesvjetleće;

– Plovne oznake na rijeci Dravi uzvodno Osijeka su plovci, a plutače samo na mjestima predviđenim planom obilježavanja.

– Plovne oznake na r. Savi i Kupi su svjetleće i nesvjetleće plutače kao stalne oznake, a plovci kao povremene oznake.

– Na novim obalnim oznakama postavljati znakove u reflektirajućoj tehnici;

– Na novim kilometarskim oznakama, table s reflektirajućom bojom;

– Rasvjetna tijela na novim oznakama izvoditi u tehnici LED dioda po mogućnosti sa solarnim napajanjem;

– Oštećene i dotrajale oznake popravljati u granicama racionalnosti, u protivnom zamijeniti novima;

– Služba obilježavanja mora, pored oznaka na terenu, raspolagati i određenim brojem rezervnih oznaka i rasvjetnih tijela, posebno plovnih oznaka;

– Oznake na objektima ili sredstvima koji predstavljaju stalne ili povremene zapreke na plov. putu (mostovi, kabeli, potonuli objekti, skele i sl.) dužni su uspostaviti i održavati investitori ili vlasnici predmetnih objekata ili sredstava;

– Sustav obilježavanja je potrebno tehnološki unapređivati, te dopunjavati u cilju poboljšanja uvjeta sigurne plovidbe.

Pored navedenih standarda obilježavanje na rijeci Savi, Kupi i Uni se obavlja u skladu s Pravilima o načinu obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi donesenim od Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Odluka br. 31/07).

Na vodnom putu Dunava i Drave na odgovarajući način primjenjuju se i preporuke Dunavske komisije, a moguće je primjenjivati i pojedine odredbe iz Pravila o načinu obilježavanja plovnog puta rijeke Save ukoliko nisu u suprotnosti s preporukama.

5. Održavanje objekata, uređaja i opreme koji služe za riječne informacijske servise (RIS)

Članak 34.

Informacijske i komunikacijske elektroničke uređaje i opremu održavati dograđivati i razvijati u skladu s programom CRORIS (Hrvatski riječni informacijski sustav) na način da se osigurava siguran i nesmetan rad tijekom 24 sata dnevno pri čemu treba osigurati dovoljnu redundanciju sustava u slučaju kvara pojedinih komponenti.

Opremu i softver potrebno je nadograđivati i tehnički usklađivati s aktualnim tehnologijama i verzijama softvera koje su aktualne u zemljama u okruženju.

Oprema koja se dograđuje ili zanavlja mora po tehničkim karakteristikama udovoljavati uredbama Europske komisije i direktivama Europskog Parlamenta i Vijeća koje se odnosi na riječne informacijske servise.

Održavanjem opreme kojom se osigurava govorna komunikacija između učesnika u unutarnjoj plovidbi osigurava se sigurna komunikacija na svim dijelovima vodnih putova.

Sve aktivnosti održavanja opreme Agencija će obavljati uz koordinaciju Nacionalne RIS središnjice.

III. OSPOSOBLJAVANJE VODNIH PUTOVA ONESPOSOBLJENIH ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH IZNIMNIH DOGAĐANJA

Članak 35.

Osposobljavanju pojasa plovnih putova na postojećim vodnim putovima i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda i drugih iznimnih događanja, pristupit će se nakon prestanka navedenih događanja u slučaju da je došlo do ugrožavanja ili smanjenja sigurnosti plovidbe.

Agencija je dužna u najkraćem roku utvrditi stupanj onesposobljenosti, po potrebi organizirati izradu potrebne tehničke dokumentacije, izraditi predračun za izvršenje radova, te utvrditi Posebni program osposobljavanja i dostaviti ga ministru radi donošenja.

Osposobljavanje ima karakter interventnih radova i ima prioritet nad ostalim poslovima tehničkog održavanja.

IV. IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 36.

Sukladno članku 106. Zakona Agencija za vodne putove u upravnom postupku izdaje suglasnosti za radove građenje, vađenja mineralnih sirovina i druge radove koji utječu na plovni put.

Članak 37.

U postupku izrade tehničke dokumentacije za radove iz stavka 1. ovog članka, naručitelji radove ili projektanti mogu od Agencije ishoditi uvjete za izradu projekta. Za ishođenje uvjeta potrebno je podnijeti zahtjev uz koji je priloženo:

– Situacija u priklanom mjerilu s naznačenom lokacijom građevine

– Opis građevine s osnovnim tehničkim elementima

Nakon izrade tehničke dokumentacije, u postupku ishođenja dozvola za građenje, Agencija uz podneseni zahtjev izdaje u upravnom postupku suglasnost na izrađenu dokumentaciju uz koji je potrebno priložiti:

– Zahtjev uz propisnu upravnu pristojbu

– Izrađenu tehničku dokumentaciju (može i sažetak tehničke dokumentacije s tehničkim opisom i elementima nacrta iz kojih je vidljiva lokacija predmetnih radova, položaj radova ili građevine u odnosu na projektirani plovni put ili luku, izdane uvjete od strne Agencije).

Članak 38.

Za izvođenje radove iz stavka 1. članka 36. ovog Pravilnika izvođači radova ili njihovi naručitelji dužni si Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje radova s propisanom upravnom pristojbom uz koji je priloženo:

– tehnička dokumentacija za obavljanje radova (može i sažetak)

– dokumentaciju temeljem koje je odobreno građenje, vađenje mineralnih sirovina ili drugi radovi od nadležnih tijela R. Hrvatske (ugovori, dozvole i sl.).

– tehnički opis načina izvođenja radova, ukoliko će se radovi obavljati na plovnom putu, planirana plovna mehanizacija, potreba za reguliranjem prometa na plovnom putu i sl.

Za radove uređenja i tehničkog održavanja vodnih putova koji se izvode temeljem Godišnjeg programa radova Agencije, izvođači radova ne trebaju suglasnost, već samo potvrdu Agencije koja sadrži:

– Broj ugovora između Agencije i izvođača radova

– Vrstu radova

– Lokaciju izvođenja radova po stacionažama vodnog puta

– Rokovi početka i planiranog dovršetka radova

Temeljem suglasnosti Agencije nadležna lučka kapetanija, temeljem propisa kojim je regulirana plovidba, izdaje prometnu suglasnost za obavljanje radova.

V. UVJETI USTUPANJA POSLOVA

1. Ustupanje poslova

Članak 39.

Poslovi tehničkog održavanja sukladno ovom Pravilniku koje Agencija neće obavljati sama ustupaju se pravnim ili fizičkim osobama u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Za provedbu postupka ustupanja poslova iz prethodnog stavka Agencija imenuje povjerenstvo sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Za radove održavanje višenamjenskih objekata kadu u financiranju sudjeluju i drugi korisnici u povjerenstvo se imenuju i predstavnici tih korisnika.

Poslovi tehničkog održavanja vodnih putova obavljaju se i ustupaju po grupama.

Članak 40.

Sljedeći poslovi održavanja iz članka 8. ovog Pravilnika ustupaju se po grupama koje obuhvaćaju radove na dionicama koje su istovjetne područjima nadležnosti pojedine kapetanije:

6. održavanje dubine plovnih putova

7. uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe

8. interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspekcije za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama.

9. redovno održavanje akvatorija na lučkom području.

Obavljanje poslova iz prethodnog stavka Agencija mora osigurati kontinuirano u razdoblju cijele godine. Navedeni radovi mogu se ustupati na višegodišnje razdoblje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Poslovi osposobljavanja plovnih putova iz članka 35. ovog Pravilnika, zbog hitnosti, mogu se ponuditi izvođačima s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju radova iz stavka 1. ovog članka po istim uvjetima.

Članak 41.

Poslovi održavanja objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe ustupaju se po grupama koje mogu obuhvaćati jedan ili više pojedinačnih objekata na pojedinom plovnom putu ovisno mjestu izvođenja radova, a pojedina grupa obuhvaća tehničku cjelinu.

2. Uvjeti za ustupanje poslova

Članak 42.

Poslovi tehničkog održavanja mogu se ustupati samo pravnim ili fizičkim osobama koje ispunjavaju posebne uvjete glede tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti, registriranim za odgovarajuću djelatnost s traženim iskustvom na obavljanju istih ili sličnih poslova.

Članak 43.

Izvođači za obavljanje poslova održavanja vodnih putova iz članka 8. ovog Pravilnika moraju biti registrirani za: tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja i/ili uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi), te moraju imati Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja izdano od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kojim su ovlašteni za: A) građenje građevina pod 26.6 – Luke, vodni putovi, pregrade, nasipi i druge vodne gradnje. Najmanju skupinu zahtjevanosti obzirom na složenost građevine definirat će naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje.

Za ostale poslove tehničkog održavanja uvjeti registracije i poslovne sposobnosti definirat će se dokumentacijom za nadmetanje.

Članak 44.

Uvjete tehničke opremljenosti za poslove održavanja vodnih putova iz članka 8. ovog Pravilnika imaju izvođači koji raspolažu na način da su ili vlasnici opreme ili je imaju u zakupu ili u smislu nekoga drugoga pravnog posla raspolažu opremom koja će se za svaku grupu radova koji se ustupaju definirati u dokumentaciji za nadmetanje kao uvjet sposobnosti ponuditelja.

Uvjeti tehničke opremljenosti mogu se dokumentacijom za nadmetanje definirati za ostale poslove tehničkog održavanja.

Članak 45.

Ukoliko su za obavljanje pojedinih radova potrebna posebna znanja i ovlaštenost zaposlenika, a isto nije uvjetovano posebnim propisima (kao zvanja u brodarstvu, u području građenja i sl.) dokumentacijom za nadmetanje će se propisati uvjeti koje ponuditelj mora ispunjavati glede kadrovske osposobljenosti.

Članak 46.

Izvođač za obavljanje poslova održavanja i obilježavanja vodnih putova moraju imati iskustvo na izvršenju istih ili po prirodi sličnih poslova.

Iskustvo iz prethodnog stavka dokazuje se s najmanje 2 potvrde naručitelja o uspješnom izvršenju poslova u posljednje 3 godine u ukupnoj vrijednosti najmanje u iznosu ponuđenog posla.

Članak 47.

Poslovi održavanja iz članka 8. ovog Pravilnika mogu se obavljati nakon što izvođač radova ishodi prometnu suglasnost nadležne lučke kapetanije.

VI. NADZOR NAD STANJEM VODNIH PUTOVA I OBJEKTIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE, UVJETI I OPREMA ZA NADZOR

1. Nadzor

Članak 48.

Agencija provodi nadzor nad stanjem vodnih putova i objektima sigurnosti plovidbe kroz dvije aktivnosti:

1. putem službe redovnih ophodnji u okviru radova obilježavanja obavlja se nadzor nad stanjem objekata sigurnosti plovidbe, obavlja se redovno snimanje plićaka i kritičnih lokacija za plovidbu, te izvještava o svim ostalim aktivnosti na plovnom putu.

2. putem godišnjih snimanja vodnih putova i detaljnih snimanja kritičnih dionica i objekata.

Agencija je dužna osigurati obavljanje nadzora iz točke 1. prethodnog stavka na svim vodnim putovima,.

Na vodnim putovima na kojima su uređeni plovni putovi nadzor iz stavka 1. ovog članka se obavlja kontinuirano.

Na međunarodnim i međudržavnim plovnim putovima, na koje se odnosi ovaj Pravilnik, aktivnosti se usuglašavaju s nadležnim međunarodnim tijelima i nadležnim tijelima susjednih država, a podaci o stanju vodnih putova razmjenjuju se u skladu s međunarodnim ugovorima koji su na snazi, a koji se odnose na to područje.

2. Oprema za nadzor i praćenje stanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe

Članak 49.

Poslovi ophodnje obavljaju se plovilima Agencije u okviru poslova obilježavanja vodnih putova, koji su definirani su u članku 32. ovog Pravilnika.

Plovila Agencije za ophodnju moraju pored osnovne opreme biti opremljena:

1. Brodskom VHF radiopostajom za govornu komunikaciju

2. Brodskim AIS uređajem

3. Inland ECDIS uređajem

4. Dubinomjerom s točnošću mjerenja do ± 10 cm

5. Odgovarajućim GPS uređajem za pozicioniranje s točnošću ±2,0 metara

6. Radarom za plovidbu u uvjetima smanjene vidljivosti.

Članak 50.

Poslovi godišnjeg i detaljnog snimanja Agencija obavlja putem službe snimanja i praćenja stanja plovnosti. Služba mora raspolagati opremom:

1. Plovilo koje pored osnovne opreme mora imati:

– Brodsku VHF radio postaju za govornu komunikaciju

– Brodski AIS uređaj

– Inland ECDIS uređaj

– Radar za plovidbu u uvjetima smanjene vidljivosti.

2. Sustav za podvodno (batimetrijsko) snimanje integriran s odgovarajućim GPS uređajem s mogućnošću mjerenja dubina s točnošću do ± 5,0 cm i horizontalnog pozicioniranja minimalno ± 20 cm.

3. Odgovarajuću geodetsku opremu za snimanje obalnog pojasa i objekta za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe.

4. Informatičku opremu s odgovarajućim softverom za obradu snimljenih podataka i izradu prikladnih izvješća o stanju plovnosti.

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 108/05).

Klasa: 011-01/08-2/72

Urbroj: 530-05-09-3

Zagreb, 12. svibnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.