Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 62/2009 (29.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

62 29.05.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1418

Temeljem članka 1021. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08) i članka 51. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine« broj 48/2004) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

U članku 2. u stavku 1. iza alineje 26. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« 50/07) dodaju se nove alineje 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. koje glase:

»časnik palube« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-II STCW Pravilnika;

»časnik stroja« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-III STCW Pravilnika;

»vježbenik palube« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika;

»vježbenik stroja« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika;

»odobren« znači odobren od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama ovog Pravilnika;

»priobalna plovidba« označava plovidbu morem pri čemu se brod u plovidbi ne udaljava više od 15 Nm od najbližeg mjesta zakloništa, odnosno od najbliže obale kojoj osobe u opasnosti na moru mogu sigurno pristupiti ili plovi u području male obalne plovidbe kako je definirana posebnim propisom;

»brod koji vije zastavu države članice« znači brod upisan u upisnik države članice Europske unije i koji ima pravo vijati njenu zastavu u skladu sa zakonodavstvom odnosne države;

»treća država« označava sve države koje nisu članice Europske unije;

»radio služba« uključuje poslove držanja straže, tehničkog održavanja i popravaka u skladu sa Radio pravilima, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. (SOLAS 74) sa svim primjenjivim izmjenama i dopunama, te primjenjivim smjernicama Međunarodne pomorske organizacije;

»brodske djelatnosti« znače grupu poslova, dužnosti i odgovornosti kako su one navedene u STCW Pravilniku nužne za rad broda, sigurnost ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša;

»mjesec dana« znači kalendarski mjesec ili vremensko razdoblje od 30 dana.«

Članak 2.

(1) U članku 6. u stavku 4. iza alineje 8. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

»– časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/3);

– zapovjednik na brodu do 500 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/4).«

(2) U stavku 4. alineji 9. koja postaje alineja 11. riječi: »HR III/14« zamjenjuju se riječima: »HR II/2«, a u alineji 10. koja postaje alineja 12. riječi: »HR III/13« zamjenjuju se riječima: »HR II/1«

Članak 3.

(1) U članku 7. u stavku 4. alineji 7. riječi: »HR III/26« zamjenjuju se riječima: »HR III/6«.

(2) U stavku 4. alineji 8. riječi: »HR III/25« zamjenjuju se riječima: »HR III/5«.

(3) U stavku 4. alineji 9. riječi: »HR III/24« zamjenjuju se riječima: »HR III/4«.

(4) U stavku 4. iza alineje 9. dodaju se nove alineje 10., 11. i 12. koje glase:

»– brodski mehaničar (HR III/1);

– brodski električar (HR III/2);

– brodski elektroničar (HR III/3).«

Članak 4.

(1) U članku 10. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Program iz stavka 1. ovog članka mogu provoditi i pomorska učilišta.«

(2) U stavku 3., koji postaje stavak 4. iza riječi »kompanija« dodaju se riječi »ili pomorsko učilište«.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 6.

U članku 12. riječi: »HR III/13« zamjenjuju se riječima: »HR II/1«.

Članak 7.

(1) U članku 13. riječi: »HR III/14« zamjenjuju se riječima: »HR II/2«.

(2) U članku 13. u stavku 2. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 8.

Iza članka 13. dodaju se novi članci 13.a i 13.b koji glase:

»Članak 13.a

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/3) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života;

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;

– je položio ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube, od čega najmanje 12 mjeseci na brodovima većim od 200 BT;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 13. b

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodu do 500 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/4) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 20 godina života

– zadovoljava uvjete za stjecanje svjedodžbe iz stavka 13.a ovog Pravilnika;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 10.

U članku 15. u stavku 1. riječi »u maloj obalnoj plovidbi« zamjenjuju se riječima »u priobalnoj plovidbi«.

Članak 11.

U stavku 16. u stavku 1. riječi »u maloj obalnoj plovidbi« zamjenjuju se riječima »u priobalnoj plovidbi«.

Članak 12.

(1) U članku 17. u stavku 1. alineja 2. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 3. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(3) U stavku 1. alineja 4. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(4) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati program iz Dodatka D, dio D9 ili D11.«

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2) stječe pomorac koji:

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 17. ovog Pravilnika;

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3000 BT; ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3000 BT, ili

– je završio preddiplomski studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3000 BT;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe ma brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Program iz stavka 1. alineje 2. utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz suglasnost Ministarstva.

(3) Pristupnik koji u toku obrazovanja nije ovladao programom iz alineje 2., 3. ili 4. stavka 1. dužan je završiti poseban program izobrazbe čiji sadržaj obuhvaća najmanje zahtjeve iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika prilagođene za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3000 BT, te položiti odgovarajući ispit.

(4) Program iz stavka 3. ovog članka odobrava Ministarstvo.

(5) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Dodatka D, dio D6C i D20 dužan je prije izdavanja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka savladati odnosne programe.

(6) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 14.

U članku 19. u stavku 1. alineji 1. riječi »članka 17.« mijenjaju se u riječi: »članka 18. u odnosu na obrazovanje i izobrazbu;«

Članak 15.

(1) U članku 20. u stavku 1. alineja 1. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 2. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 16.

(1) U članku 21. u stavku 1. alineja 1. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 2. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 17.

U članku 22. u stavku 1. riječi: »HR III/27« zamjenjuju se riječima: »HR III/1«.

Članak 18.

U članku 23. u stavku 1. riječi: »HR III/28« zamjenjuju se riječima: »HR III/2«.

Članak 19.

(1) U članku 24. u stavku 1. riječi: »HR III/29« zamjenjuju se riječima: »HR III/3«.

(2) U stavku 1. alineji 1. riječi: »u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji Dijela IV STCW Konvencije« brišu se.

(3) U stavku 1. alineji 2. riječi »u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela IV Konvencije« brišu se.

Članak 20.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 21.

U članku 26. u stavku 1. riječi: »HR III/24« zamjenjuju se riječima: »HR III/4«.

Članak 22.

U članku 27. u stavku 1. riječi: »HR III/25« zamjenjuju se riječima: »HR III/5«.

Članak 23.

U članku 28. u stavku 1. riječi: »HR III/26« zamjenjuju se riječima: »HR III/6«.

Članak 24.

(1) U članku 29. u stavku 1. alineja 2. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 3. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(3) U stavku 1. alineja 4. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 25.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 29. ovog Pravilnika;

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3000 kW ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3000 kW, ili

– je završio preddiplomski studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajuećg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3000 kW;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage 750 kW ili jačim;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima

(2) Program iz stavka 1. alineje 2., utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz suglasnost Ministarstva.

(3) Pristupnik koji u toku obrazovanja nije ovladao programom iz alineje 2., 3. ili 4. stavka 1. dužan je završiti poseban program izobrazbe čiji sadržaj obuhvaća najmanje zahtjeve iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika, prilagođene za druge časnike i upravitelje stroja na brodovima do 3000 kW, te položiti odgovarajući ispit.

(4) Program iz stavka 3. ovog članka odobrava Ministarstvo.

(5) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 26.

U članku 31. u stavku 1. dodaje se nova prva alineja koja glasi:

»– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 30. ovog Pravilnika u odnosu na obrazovanje i izobrazbu;«.

Članak 27.

(1) U članku 32. u stavku 1. alineja 1. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 2. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 28.

(1) U članku 33. u stavku 1. alineja 1. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U stavku 1. alineja 2. iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 29.

U članku 36. u stavku 1. riječi »za radiooperatera« zamjenjuju se riječima »za GMDSS radiooperatera«.

Članak 30.

U članku 39. u stavku 1. riječi: »HR III/30« zamjenjuju se riječima: »HR V/1«.

Članak 31.

U članku 44. u stavku 2. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 32.

U članku 50. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 33.

U članku 51. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 34.

U članku 52. u stavku 2. riječ »šest« mijenja se u riječ »tri«.

Članak 35.

U članku 53. u stavku 2. riječ »šest« mijenja se u riječ »tri«.

Članak 36.

U članku 54. u stavku 2. riječ »šest« mijenja se u riječ »tri«.

Članak 37.

U članku 55. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 38.

(1) U članku 56. u stavku 1. alineja 1. riječi »članka 48.« mijenjaju se u riječi »članka 55.«

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 39.

U članku 57. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 40.

U članku 60. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 41.

U članku 64. u stavku 2. riječi »iz članka 20. ovog Pravilnika« mijenjaju se u riječi »iz članka 18. i 20. ovog Pravilnika«.

Članak 42.

Članak 65. briše se.

Članak 43.

U članku 69. u stavku 5. iza riječi: »programa« briše se točka, te se dodaje zarez i riječi: »te upravne pristojbe sukladno posebnom propisu.«

Članak 44.

(1) U članku 71. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Svako pomorsko učilište, koje po prvi put predaje zahtjev za izdavanje suglasnosti na održavanje obrazovanja, odnosno izdavanje dopusnice za održavanje izobrazbe pomoraca Ministarstvu, dužno je uvesti/prilagoditi sustav upravljanja kvalitetom najkasnije godinu od dana izdavanja dopusnice, te o uvođenju i ocjenjivanju sustava izvijestiti Ministarstvo.«

Članak 45.

(1) U članku 73. u stavku 1. riječi »nautičkog ili brodostrojarskog smjera« zamjenjuju se riječima »nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera,«.

(2) U stavku 3. riječi »nautičkog ili brodostrojarskog smjera« zamjenjuju se riječima »nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera,«.

(3) U stavku 4. riječi »nautičkog ili brodostrojarskog smjera« zamjenjuju se riječima »nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 46.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Članak 74.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca plaća godišnju naknadu za svaku kalendarsku godinu.

(2) Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio naknade utvrđuje se prema vrsti izobrazbe i broju područnih jedinica. Promjenjivi dio naknade utvrđuje se prema broju kandidata.

(3) Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu plaća se najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog pregleda iz članka 69. stavak 12. kojim je utvrđeno da pomorsko učilište ispunjava uvjete za izdavanje dopusnice, a za sve naredne godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu.

(4) Promjenjivi dio naknade plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

(5) Ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 3., zahtjev pomorskog učilišta za izdavanje dopusnice će se odbiti, a ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 4. ovog članka, oduzet će mu se dopusnica.

(6) Visinu naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca utvrđuje ministar.«

Članak 47.

(1) U članku 79. u stavku 1. riječi: »1. lipnja 2008.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2008.«.

(2) U stavku 2. iza riječi: »službe« dodaju se riječi: »za pomorce koji sukladno posebnom propisu moraju imati pomorsku knjižicu ili odobrenje za ukrcavanje izdano od nadležnih tijela Republike Hrvatske,a«, a riječi: »1. lipnja 2008.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2008.«.

(3) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe za pomorce na koje se ne primjenjuje odredba stavka 2. ovog članka dokazuje se sukladno nacionalnim propisima države zastave broda, odnosno uvidom u duge dokaze o plovidbenoj službi (npr. ugovor o radu, iskrcajne liste, preslike viza, putnih karata i dr.).«

Članak 48.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»Članak 100.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnog tijela treće države priznaju se u Republici Hrvatskoj ako su priznate od Europske komisije, sukladno posebnom postupku uređenom Direktivom o minimalnim standardima za izobrazbu pomoraca.

(2) Postupak za priznanje svjedodžbi može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, navodeći razloge za pokretanje postupka.

(3) Ukoliko Europska komisija ne donese odluku u svezi zahtjeva iz stavka 2. ovog članka u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, Ministarstvo može privremeno odlučiti o priznanju pojedine svjedodžbe izdane od nadležnih tijela treće države, do okončanja postupka priznanja propisanog relevantnim propisom Europske unije.

(4) Svjedodžbe izdane od nadležnih tijela treće države i priznate u Europskoj uniji, na zahtjev imatelja svjedodžbe, ovjerava Ministarstvo, izdavanjem ovjere na obrascu propisanom u Prilogu A II koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Ministarstvo će izdati ovjeru iz stavka 4. ovog članka za osnovne svjedodžbe o osposobljenosti ukoliko pristupnik sa uspjehom položi ispit ih predmeta: Pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(6) Ukoliko Ministarstvo smatra da treća država čije su svjedodžbe priznate sukladno stavku 1. ovog članka više ne udovoljavaju uvjetima priznanja, izvijestit će Europsku komisiju navodeći relevantne razloge.

(7) Ako Europska komisija odluči o ukidanju priznanja svjedodžbi izdanih od treće države, Ministarstvo će odbiti zahtjeve za izdavanje ovjere svjedodžbi izdanih od treće države nakon donošenja odluke o ukidanju priznanja.

(8) Ovjera svjedodžbe izdana prije donošenje odluke iz stavka 7. ovog članka ostaje na snazi, ali se ista ne može koristiti kao osnova za stjecanje svjedodžbe više razine, osim ako uvjet za stjecanje nije isključivo plovidbena služba.«

Članak 49.

(1) U članku 103. u stavku 3. iza riječi: »(STCW VI/4) dodaje se zarez i riječi: » Svjedodžba o temeljnoj sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2), Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brzom spasilačkom brodicom (STCW VI/2), Svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).

(2) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi.

»Izobrazba radi obnove svjedodžbi iz članaka 11., 50., 55., 56. Pravilnika može se održavati na brodu, uz uvjet da Ministarstvo odobri program izobrazbe koji će se odvijati na brodu, te da zapovjednik broda ovjeri dnevnik izobrazbe pomoraca kojim potvrđuje da je pomorac sa uspjehom savladao odobreni program izobrazbe.«

Članak 50.

Iza članka 111. dodaje se novi članak 111.a koji glasi:

»Članak 111.a

(1) Inspekcija sigurnosti plovidbe provesti će istragu o svakoj prijavi nestručnosti, djela ili propusta osobe kojoj je izdana ili priznata svjedodžba o osposobljenosti sukladno odredbama ovog pravilnika, a koje djelo ili propust je mogao neposredno ugroziti sigurnost ljudskih života ili imovine na moru ili uzrokovati onečišćenje morskog okoliša.

(2) Temeljem nalaza istrage iz stavka 1. ovog članka, ako postoji osnovana sumnja u počinjenje pomorskog prekršaja, inspektor sigurnosti plovidbe pokrenut će prekršajni postupak.«

Članak 51.

U članku 112. u stavku 2. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima«

Članak 52.

U članku 114. u stavku 2. iza alineje 2., dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima«

Članak 53.

U članku 116. u točci 2. riječi »osposobljenost za radiooperatera s općom ovlasti« mijenjaju se u riječi »osposobljenost za GMDSS radiooperatera s općom ovlasti«.

Članak 54.

U članku 120. u stavku 1. točka 1. riječi »HR III/13« zamjenjuje se riječima »HR II/1«.

Članak 55.

U članku 122. u stavku 1. točka 8. iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera,«.

Članak 56.

(1) U članku 125. u stavku 2. riječi »do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26)« zamjenjuju se riječima »do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6)«.

(2) U stavku 3. riječi »do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25)« zamjenjuju se riječima »do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5)«.

(3) U stavku 4. riječi »do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24)«, zamjenjuju se riječima »do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4)«.

Članak 57.

(1) U članku 129. u stavku 2. alineja 2. riječi »HR III/26« zamjenjuju se riječima »HR III/6«

(2) U stavku 2. alineja 3. riječi »HR III/25« zamjenjuju se riječima »HR III/5«

(3) U stavku 2. alineja 4. riječi »HR III/24« zamjenjuju se riječima »HR III/4«.

Članak 58.

(1) U članku 125. u stavku 5. briše se točka i dodaju se riječi »te udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.«

(2) U stavku 6. iza riječi: »ovog članka« dodaju se riječi: »u pogledu plovidbene službe«.

Članak 59.

U Prilogu C, dio C3 riječi »HR III/14« zamjenjuju se riječima »HR II/2«.

Članak 60.

Iza Priloga D 38 dodaje se Prilog D 39 koji glasi:

»D39 – ČASNIK PALUBE ODGOVORAN ZA PLOVIDBENU STRAŽU NA BRODU DO 500 BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI»

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Terestrička navigacija

18,0

18,0

1.1.

Osnovne karakteristike pomorske karte i praktičan rad na Mercatorovoj karti

 

 

1.2.

Priručnici za plovidbu u Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru

 

 

1.3.

Osnovne metode određivanja pozicije broda terestričkim objektima i nebeskim tijelima

 

 

1.4.

Osnovni pojmovi magnetizma

 

 

1.5.

Osnove žiro-kompasa

 

 

1.6.

Nautičke tablice

 

 

1.7.

Korištenje dubinomjera i brzinomjera

 

 

2.

Osnove meteorologije

12,0

6,0

2.1.

Meteorološki elementi – sastav i ustroj atmosfere

 

 

2.2.

Temperatura, tlak i vlažnost zraka

 

 

2.3.

Zračna strujanja; vjetar, turbulencija i trenje

 

 

2.4.

Oblaci, oborine, magla i vidljivost

 

 

2.5.

Opće atmosfersko kruženje – zračne mase i fronte

 

 

2.6.

Ciklone i anticiklone, gibanja zraka u atmosferi i mlazna struja, mjesni vjetrovi

 

 

2.7.

Oluje, ustrojstvo olujnog oblaka

 

 

2.8.

Vremenska analiza i prognoza – klimatološki pregled

 

 

2.9.

Vremenske analize i prognoze; karte; čitanje meteoroloških karata i korištenje prognoza

 

 

2.10.

Ispitivanje atmosfere – meteorološke postaje, motrenja i izvješća

 

 

2.11.

Meteorološko osiguranje pomorstva; ustrojstvo pomorske meteorološke službe; izvješća i upozorenja

 

 

2.12.

Vrijeme i uvjeti plovidbe; meteorološka dokumentacija; meteorološka navigacija

 

 

2.13.

Gibanja mora – morske struje; površinska strujanja i promjene strujanja s dubinom

 

 

2.14.

Morska razina, morska doba

 

 

2.15.

Morski valovi, mrtvo more; stojni val i križanje valova

 

 

3.

Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru

18,0

 

3.1.

Manevarska obilježja – sigurno manevriranje brodom

 

 

3.2.

Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima

 

 

3.3.

Postupci sidrenja i priveza

 

 

3.4.

Utjecaja nosivosti, gaza, trima, brzine i slobodnog prostora ispod kobilice na krug okreta i zaustavni put broda

 

 

3.5.

Utjecaji vjetra i struja na manevriranje brodom

 

 

3.6.

Manevri i postupci pri spašavanju ljudi iz mora

 

 

3.7.

Utjecaj zagažaja (squat), male dubine i slično

 

 

3.8.

Postupci sidrenja i priveza

 

 

3.9.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru – primjena pravila u svim uvjetima

 

 

3.10.

Djelovanje u nuždi – mjere opreza radi zaštite i sigurnosti putnika u slučaju nužde

 

 

3.11.

Postupci nakon sudara ili nasukanja – početna prosudba oštećenja

 

 

3.12.

Spašavanje osoba iz mora

 

 

4.

Sigurnost na moru

18,0

 

4.1.

Rad na siguran način; organizacija i rukovođenje posadom, suradnja između časnika

 

 

4.2.

Obveza uvježbavanja časnika i članova posade

 

 

4.3.

Razvoj planova za slučaj nužde i nadzor oštećenja te rad u slučaju stanja opasnosti

 

 

4.4.

Načela držanja straže – sadržaj, primjena i ciljevi Osnovnih načela koja valja slijediti pri držanju navigacijske straže

 

 

4.5.

Održavanje sposobnosti broda za plovidbu

 

 

4.6.

Sredstva za spašavanje – vrste, količina, oprema i obilježja – održavanje

 

 

4.7.

Sredstva za komunikaciju u nuždi

 

 

4.8.

Sprečavanje onečišćenja – izvori, mjere opreza, nadzor rada, postupci sprečavanja, raspoloživa oprema

 

 

4.9.

Djelovanje u slučaju onečišćenja – obveze u slučaju onečišćenja; pomagala i oprema za uklanjanje onečišćivanja

 

 

4.10.

Rukovođenje preživljavanjem na moru

 

 

4.11.

Djelovanje u slučaju poziva o pogibli na moru, traganje i spašavanje

 

 

4.12.

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

 

 

5.

Rukovanje brodom i teretom

18,0

18,0

5.1.

Konstrukcija broda – opće poznavanje osnovnih strukturalnih elemenata broda

 

 

5.2.

Poznavanje pomorske terminologije

 

 

5.3.

Stabilnost broda – osnovni pojmovi

 

 

5.4.

Poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i dijagrama i opreme za proračun naprezanja

 

 

5.5.

Utjecaj rasporeda tereta na trim i stabilnost broda

 

 

5.6.

Postupci u slučaju djelomičnog gubitka uzgona

 

 

5.7.

Vodonepropusnost

 

 

5.8.

Rukovanje, slaganje i osiguranje tereta

 

 

5.9.

Slaganje, osiguranje i iskrcaj tereta

 

 

5.10.

Nadzor ukrcaja

 

 

5.11.

Briga o teretu tijekom putovanja

 

 

5.12.

Opasni, rizični i škodljivi terete

 

 

5.13.

Korištenje Međunarodnog pomorskog kodeksa o opasnim tvarima (IMDG)

 

 

 

UKUPNO

84,0

42,0

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

126,0

NAPOMENA: Naobrazba uključuje i naobrazbu pod D3A Motrenje i korištenje radarskog uređaja, ako je pristupnik prethodno nije savladao.

Članak 61.

U Prilogu F1 točka 10. riječi »HR III/13« zamjenjuju se riječima »HR II/1«.

Članak 62.

(1) U Prilogu F2 točka 6. riječi »HR III/26« zamjenjuju se riječima »HR III/6«.

(2) U točki 7. riječi »HR III/25« zamjenjuju se riječima »HR III/5«.

(3) U točki 8. riječi »HR III/24« zamjenjuju se riječima »HR III/4«.

Članak 63.

(1) U Prilogu H2 »Uvjeti u pogledu tehničke opremljenosti i osoblja«, dijelu A.: »Uvjeti za provedbu programa obrazovanja«, Odjeljku »Srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera« iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(2) U Odjeljku »Srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera« iza točke 17. dodaju se nove točke 18.-22. koje glase:

»18. Navigacijski simulator prema primjenjivim međunarodnim standardima i IMO preporukama

19. NAVTEX

20. Brodska radiostanica ili softverski paket za GMDSS

21. ACDS Računalni program za izračun pozicije broda astronomskim putem

22. Računalni program za proračun stabilnosti broda«

(3) U Odjeljku »Sveučilišno obrazovanje nautičkog smjera« iza riječi »nautičkog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(4) U Odjeljku »Srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera« iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

(5) U Odjeljku »Sveučilišno obrazovanje brodostrojarskog smjera« iza riječi »brodostrojarskog smjera« dodaju se riječi »ili drugog odgovarajućeg smjera«.

Članak 64.

U prilogu H2B UVJETI ZA PROVEDBU PROGRAMA IZOBRAZBE iza popisa opreme za program izobrazbe D34 Program izobrazbe osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke, dodaje se popis opreme za program D35 Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u, D36 Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi, D37 Časnik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi i D38 Časnik stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW:

»D35 – Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u

Kompas (magnetski i zvrčni)

Pomorske karte i pribor za rad na kartama

VHF uređaj prijenosni

Pirotehnička sredstva (ili vježbovni modeli)

Pomorske publikacije i priručnici

GPS uređaj

Dubinomjer

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG’s)

Videomaterijali i druga odgovarajuća litaratura«

D36 – Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi:

Ribarski brod od 100 BT ili više

Simulator upravljanja brodom

Pomorske karte i pribor za rad na kartama

Priručnici za plovidbu obvezni na zapovjedničkom mostu

Kompas (magnetski i zvrčni)

Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametri za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije

GPS uređaj

Brzinomjer

Dubinomjer

Elektroničke karte (ECDIS) i odgovarajuća aplikacija

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG’s)

Standardni pomorski izrazi za komuniciranje

Video materijali i odgovarajuća literatura«

D37 – Časnik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi:

Ribarski brod od 200 BT ili više

Simulator upravljanja brodom

Pomorske karte i pribor za rad na kartama

Priručnici za plovidbu obvezni su na zapovjedničkom mostu

Brzinomjer

Dubinomjer

Kompas (magnetski i zvrčni)

Nautičke tablice

EPIRB uređaj ili vježbovni model

SART uređaj ili vježbovni model

Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametri za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

GPS uređaj

Elektroničke karte (ECDIS) i odgovarajuća aplikacija

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG’s)

ARPA, odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Videomaterijali i odgovarajuća literatura

Standardni pomorski izrazi za komuniciranje«

D38 – Časnik stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW:

Brod sa strojem porivne snage od 750 kW ili više

Kabinet opremljen nacrtima presjeka porivnih strojeva

Brodsko postrojenje sa mogućnostima rastavljanja i sastavljanja svih strojeva

Odgovarajuća literatura«

Članak 65.

Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela država članica Europske unije jednakovrijedne su svjedodžbama izdanim sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 66.

Članak 41. ovog Pravilnika primjenjuje se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 67.

Svjedodžbe koje su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika izdavane bez vremenskog ograničenja, a sukladno odredbama ovog Pravilnika imaju određen rok valjanosti moraju se zamijeniti najkasnije u roku od pet godina od dana izdavanja, odnosno u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/7

Urbroj: 530-04-09-16

Zagreb, 8. svibnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.