Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila

NN 62/2009 (29.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila

62 29.05.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1419

Na temelju članka 1021. stavka 3., a u svezi članka 9. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILA

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (»Narodne novine« br. 41/05) alineja prva i treća mijenjaju se i glase:

»– plovilo jest brodica upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene u Republici Hrvatskoj koja je građena na način koji omogućava višednevni smještaj i boravak posade i putnika ili jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj kao jahta za gospodarske namjene.

– Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. alineja peta mijenja se i glasi:

»– popis svih plovila s preslikom valjane dozvole za plovidbu brodice ili upisnog lista za jahte.«

Članak 3.

Članak 10. se briše.

Članak 4.

Obrazac posade i putnika iz članka 8. stavak 5. Pravilnika mijenja se na način utvrđen u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/17

Urbroj: 530-04-09-2

Zagreb, 8. svibnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

ČARTER TVRTKA: ___________________________________

POREZNI BROJ ILI OIB: _______________________________

IME JAHTE ILI OZNAKA BRODICE: ______________________

VLASNIK JAHTE ILI BRODICE: _________________________

POPIS POSADE I PUTNIKA

Red.

Broj

Ime

Prezime

Mjesto, država i datum rođenja

Državljanstvo

Vrsta i broj isprave o identitetu

Uvjerenje/svjedodžba o osposobljenosti br.

ZAPOVJEDNIK

1

POSADA

2

3

4

5

6

7

8

PUTNICI

Red.

Broj

Ime

Prezime

Mjesto, država i datum rođenja

Državljanstvo

Vrsta i broj isprave o identitetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NAPOMENA:

Luka ukrcaja:__________ Datum ukrcaja putnika:__________

Datum iskrcaja putnika: __________

Datum prijave:_________ Prijavu popunio: ______________

Prijava uredno zaprimljena dana __________ u ____ sati.