Uredba o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

NN 64/2009 (3.6.2009.), Uredba o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1438

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O POJEDINIM PITANJIMA U VEZI DJELATNOSTI HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pojedina pitanja u vezi djelatnosti namjenskog trošenja sredstava za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

Namjenskim trošenjem sredstava za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Agencije smatra se posebice:

– podmirenje troškova kupovine nafte i naftnih derivata;

– podmirenje troškova osiguranja, skladištenja i obnavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata;

– podmirenje troškova kontrole količine i kakvoće obveznih zaliha nafte i naftnih derivata;

– podmirenje troškova nastalih radi zaduživanja na financijskom tržištu kapitala i ostalih troškova kapitala;

– podmirenje pratećih troškova (npr. za studije, dozvole, istraživanja) u vezi sa stvaranjem uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata;

– podmirenje operativnih troškova rada Agencije i drugih troškova vezanih za pitanja obveznih zaliha koji proizlaze iz prirode robe, tržišta, Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata i drugih propisa i Statuta Agencije;

– kupovina i/ili gradnja ili rekonstrukcija spremnika, pripadajućih postrojenja i instalacija te upravljanje njima;

– stjecanje dionica ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima kapitala s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj koja se temeljem dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije bave energetskom djelatnošću skladištenja nafte i naftnih derivata, na način kojim će se osigurati udio Agencije u temeljnom kapitalu društva od najmanje 25%, zajedno s upravljačkim pravima razmjernima tom udjelu;

– osnivanje trgovačkog društva kapitala s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata u isključivom ili većinskom vlasništvu Agencije.

Članak 3.

U slučaju obavljanja djelatnosti iz članka 2. alineje 7. ove Uredbe, Agencija se pojavljuje kao investitor u smislu propisa o gradnji.

Članak 4.

Skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u objektima u vlasništvu Agencije, te upravljanje ovim objektima, Agencija može povjeriti energetskom subjektu s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, specijaliziranom i opremljenom za obavljanje navedenih poslova.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/05
Urbroj: 5030114-09-1
Zagreb, 28. svibnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.