Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu

NN 64/2009 (3.6.2009.), Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1439

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se kategorizacija izvanrednih događaja, ovlasti i obveze za istragu izvanrednoga događaja, ovlasti istražitelja i istražnoga povjerenstva, način ustrojavanja istražnoga povjerenstva, način i postupak ustanovljavanja uzroka, posljedica, okolnosti pod kojima je nastao i odgovornosti za izvanredni događaj, veću materijalnu štetu, štetu, utvrđivanje i obračunavanje visine štete i veće materijalne štete, veći prekid prometa, prekid prometa, način obavještavanja zdravstvene ustanove, državnih tijela i drugih nadležnih osoba o izvanrednom događaju te način vođenja evidencije i drugih podataka o izvanrednim događajima.

(2) Odredbe ovog Pravilnika djeluju prema svima (erga omnes).

Pojedini pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»Izvanredni događaj« u željezničkom prometu je neželjeni, nenamjerni ili neočekivani događaj ili slijed takvih događaja, koji ima za posljedicu bilo koju vrstu štete, bez obzira na visinu štete.

»Ozbiljna nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu koji je za posljedicu imao smrt najmanje jedne osobe, i/ili tešku tjelesnu ozljedu pet ili više osoba, i/ili veću štetu.

»Veća materijalna šteta« označava štetu koja se može odmah procijeniti na više od 5.000.000,00 kuna.

»Nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu sa štetnim posljedicama kao što je: teška tjelesna ozljeda do četiri osobe, i/ili šteta koja se može odmah procijeniti do 5.000.000,00 kuna.

»Izbjegnuta nesreća« je izvanredni događaj u željezničkom prometu koji je za posljedicu mogao imati tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe i/ili štetu.»

»Poremećaj« je bilo koji događaj povezan sa željezničkim prometom koji utječe na siguran tijek prometa, osim ozbiljne nesreće i nesreće.

»Očevid« je prvi dio istrage na mjestu izvanrednog događaja, a poslije saznanja o nastanku, sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja, osiguranja tragova ili osiguranja dokaza.

»Istraga« je postupak koji se provodi s ciljem utvrđivanja uzroka, posljedica, okolnosti i odgovornosti za izvanredni događaj i sprječavanja budućih nesreća.

»Poginula osoba« je ona osoba koja izgubi život u izvanrednom događaju, odnosno izgubi život od uzročno-posljedične veze sa izvanrednim događajem.

»Treća osoba« je pravna osoba, odnosno fizička osoba koja nije radnik u radnom odnosu kod upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnika vučnog vozila, odnosno pravne osobe koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe, niti je korisnik željezničkih usluga, a neovlašteno pristupa, zadržava se u pojasu željezničke infrastrukture i željezničkim vozilima i/ili obavlja radnje koje ugrožavaju željeznički promet. Trećom osobom se smatra i pravna osoba, odnosno fizička osoba koja ovlašteno pristupa i zadržava se u pojasu željezničke infrastrukture i željezničkim vozilima, a uzrokovala je izvanredni događaj.

»Sudionik izvanrednog događaja« je radnik u radnom odnosu kod upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnika vučnog vozila, odnosno pravne osobe koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe ili treća osoba koja je sudjelovala u nastanku izvanrednog događaja.

»Samoubojstvo« je djelovanje osobe koja samoj sebi samovoljno prouzroči tjelesne ozljede čija krajnja posljedica je smrt.

»Šteta« je uništenje, oštećenje, umanjenje vrijednosti ili nestanak imovine (obična šteta), nematerijalna šteta, šteta zbog zastoja u željezničkom prometu, šteta na ime privremenog uspostavljanja prometa i šteta na ime izmakle koristi nastale na i u vezi sa željezničkim vozilima, željezničkoj infrastrukturi, okolišu, radnicima u željezničkom prometu, stvarima i trećim osobama, bez obzira na visinu štete.

– »Onečišćenje okoliša« je promjena stanja okoliša: tla, zraka, podzemnih ili nadzemnih voda, koja je posljedica štetnog ili opasnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanje, unošenje ili odlaganje štetnih ili opasnih tvari, ispuštanje energije i utjecaja drugih zahvata nepogodnih za okoliš.

»Oštećenik« je osoba koja trpi štetu, veću materijalnu štetu, kao i ostale posljedice iz članka 10., 11., 12. i 13 ovog Pravilnika, odnosno osoba koja po odredbama ovog Pravilnika utvrđuje, obračunava i potražuje štetu.

– »EMV« jest oznaka za elektromotorni vlak

– »DMV« jest oznaka za dizelmotorni vlak

– »RVC« jest redovna vozna cijena.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu.

II. KATEGORIZACIJA IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Osnovne kategorije

Članak 3.

Izvanredni događaji dijele se u četiri osnovne kategorije:

– Ozbiljna nesreća

– Nesreća

– Poremećaj

– Izbjegnuta nesreća.

Ozbiljna nesreća

Članak 4.

Izvanredni događaji koji se smatraju ozbiljnom nesrećom u smislu ovog Pravilnika, ako za posljedicu imaju jedno od mjerila za ozbiljnu nesreću sukladno Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu, jesu:

– sudar vlakova, kada jedan vlak udari u čelo, bok ili kraj drugog vlaka, bez obzira na to kreću li se oba ili samo jedan od njih,

– nalet vlaka, kada vlak naleti na manevarski sastav, skupinu vozila, pojedinačno vozilo ili željezničko vozilo za posebne namjene, koji stoji na kolosijeku ili se kreće i obrnuto,

– iskliznuće vlaka, kada isklizne jedno vozilo ili više vozila, ili cijeli vlak,

– izvanredni događaj na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge, koji za posljedicu ima ozbiljnu nesreću, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na cestovno vozilo ili sudionika cestovnog prometa,

– nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na osobe,

– požar ili eksplozija, kada se dogodio ili u vlaku, ili na željezničkim vozilima, infrastrukturi ili okolišu te ako ugrožava sigurnost željezničkog prometa,

– druge ozbiljne nesreće; nalet ili iskliznuće željezničkog vozila prilikom manevriranja; sudar, nalet ili iskliznuće željezničkih vozila za posebne namjene; izvanredni događaji na otvorenoj pruzi, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na prepreku, odron ili predmet; izvanredni događaji u službenom mjestu, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na prepreku, odron ili predmet; ispadanje osoba iz vlaka, uskakivanje ili iskakivanje osoba u ili iz vlaka; ekološki akcident, kada dođe do ugrožavanja zdravlja i života ljudi i zagađivanja zraka, nadzemnih i podzemnih voda te

– ostale ozbiljne nesreće koje nisu razvrstane.

Nesreća

»Članak 5.

Izvanredni događaji koji se smatraju nesrećom u smislu ovog Pravilnika, ako za posljedicu imaju jedno od mjerila za nesreću, su:

– sudar vlakova, kada jedan vlak udari u čelo, bok ili kraj drugog vlaka, bez obzira na to kreću li se oba ili samo jedan od njih,

– nalet vlaka, kada vlak naleti na manevarski sastav, skupinu vozila, pojedinačno vozilo ili željezničko vozilo za posebne namjene, koji stoji na kolosijeku ili se kreće i obrnuto,

– iskliznuće vlaka, kada isklizne jedno vozilo, više vozila ili cijeli vlak,

– izvanredni događaj na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na cestovno vozilo ili sudionika prometa,

– nalet vlaka ili željezničkog vozila, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na osobe,

– požar ili eksplozija, kada se dogodio u vlaku, na željezničkim vozilima, infrastrukturi ili okolišu te ako ugrožava sigurnost željezničkog prometa,

– nalet ili iskliznuće željezničkog vozila prilikom manevriranja, kada naleti ili isklizne jedno željezničko vozilo ili više željezničkih vozila prilikom manevriranja ili odbjegnuća željezničkog vozila,

– sudar, nalet ili iskliznuće željezničkog vozila za posebne namjene, kada se sudare željeznička vozila za posebne namjene, naleti ili isklizne jedno ili više željezničkih vozila za posebne namjene prilikom manevriranja ili odbjegnuća željezničkog vozila za posebne namjene,

– izvanredni događaji na otvorenoj pruzi, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na prepreke, odrone ili predmete,

– izvanredni događaji u službenom mjestu, kada dođe do naleta vlaka ili željezničkog vozila na prepreke, odrone ili predmete,

– ispadanje osoba iz vlaka, uskakivanje ili iskakivanje osoba u ili iz vlaka,

– onečišćenje okoliša, kada dođe do ugrožavanja zdravlja i života ljudi i zagađivanja zraka, nadzemnih i podzemnih voda,

– ostale nesreće, koje nisu razvrstane.

Poremećaj

Članak 6.

Izvanredni događaji koji se smatraju poremećajem u smislu ovog Pravilnika su:

– kvar vučnog vozila na vlaku, kada se neispravno vučno vozilo zamjenjuje drugim vučnim vozilom ili supstitucija sa drugim željezničkim ili cestovnim vozilima, ili ako je popravak vučnog vozila trajao dulje od 30 minuta,

– kvar vagona na vlaku, kada se neispravno vozilo izvrštava iz vlaka ili ako je popravak vagona trajao više od 30 minuta,

– kvar vozila za posebne namjene, kada je neispravno vozilo prouzročilo zastoj u željezničkom prometu više od 30 minuta,

– raskinuće vlaka, kada je došlo do puknuća ili raskapčanja vlačnog uređaja na vozilu u vlaku ili puknuća zračnih poluspojki na vozilu,

– oštećenje ili prekid napajanja kontaktne mreže elektrovuče, kada je došlo do prekida napajanja i /ili oštećenja dijelova kontaktne mreže,

– kvar signalno-sigurnosnog ili telekomunikacijskog uređaja, kada je došlo do zastoja u željezničkom prometu a koji nije otklonjen u roku od 30 minuta,

– produljenje predviđenog zatvora pruge ili kolosijeka za više od 30 minuta,

– izvanredni događaj u organizacijskoj jedinici upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, koji je za posljedicu imao zastoj u željezničkom prometu ili štetu,

– izvanredni događaj na industrijskom kolosijeku,

– drugi poremećaji, koji nisu razvrstani.

Izbjegnuta nesreća

Članak 7.

Izvanredni događaji koji se smatraju izbjegnutom nesrećom, u smislu ovog Pravilnika, su:

– izbjegnut sudar vlakova, kada je jedan vlak mogao udariti u prednji, bočno ili zadnji dio drugog vlaka, bez obzira na to kreću li se oba ili samo jedan od njih,

– izbjegnuti nalet vlaka, kada je vlak mogao naletjeti na skupinu vozila, pojedinačno vozilo ili željezničko vozilo za posebne namjene, koji stoji na kolosijeku ili se kreće i obrnuto,

– izbjegnuto iskliznuće vlaka, kada je vlak mogao iskliznuti sa vučnim ili željezničkim vozilom

– prolazak vlaka kroz službeno mjesto gdje ima zadržavanje po voznom redu ili nalogu, osim u slučaju ako je vlaku i/ili vučnom vozilu put vožnje osiguran i izlazni signal pokazuje dozvoljenu vožnju.

– prolazak vlaka ili pružnog vozila pored signala koji zabranjuje daljnju vožnju, osim kada se takova vožnja izvrši po nalogu ovlaštene osobe koja vodi promet,

– prolazak željezničkih vozila preko željezničko-cestovnih prijelaza ili pješačkih prijelaza preko pruge gdje je promet osiguran uređajima za osiguranje prometa, ako promet nije osiguran s tim uređajima ili osobno, osim ako su provedene mjere sigurnosti prometa.

– druge izbjegnute nesreće koje nisu razvrstane.

Uzroci izvanrednih događaja

Članak 8.

Uzroci nastanka izvanrednih događaja mogu biti:

– osobni propusti izvršnih radnika upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika,

– osobni propusti radnika na održavanju željezničke infrastrukture ili industrijskog kolosijeka,

– osobni propusti izvršnih radnika prijevoznika,

– osobni propusti radnika na održavanju željezničkih vozila,

– osobni propusti radnika koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe,

– kvarovi na željezničkoj pruzi,

– kvarovi na postrojenjima ili uređajima infrastrukture,

– kvarovi na željezničkim vozilima,

– elementarne nepogode,

– nesmotreno ili zlonamjerno djelovanje korisnika prijevoza

– nesmotreno ili zlonamjerno djelovanje trećih osoba

– drugi mogući uzrok izvanrednog događaja.

Podjela uzroka izvanrednih događaja

Članak 9.

(1) Osobnim propustima izvršnih radnika infrastrukture kod obavljanja prometa smatraju se:

– nepropisan prijem vlaka na zauzeti kolosijek ili na zauzeti međnik,

– istodobni ulazak vlakova čiji se vozni putovi sijeku ili dodiruju,

– prebacivanje skretnice dok vozila prelaze preko nje, ili nepravilno postavljanje skretnice,

– nepropisna otprema vlaka ili pružnog vozila

– neobavješćivanje voznog osoblja o ulasku vlaka u skretanje ili na zauzeti kolosijek,

– nepravodobno prekidanje manevre,

– nedopušteno manevriranje preko signala granice manevriranja,

– odlazak vlaka ili pružnog vozila bez zapovijedi ili odobrenja za odlazak,

– odbjegnuće željezničkog vozila,

– nepravodobno zaštićivanje željezničko-cestovnog prijelaza,

– pogrešno rukovanje rastavljačem kontaktne mreže,

– nemar radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa zbog čega je došlo do smrti ili teže ozljede,

– drugi osobni propusti radnika čija je posljedica izvanredni događaj.

(2) Osobnim propustima izvršnih radnika prijevoznika kod obavljanja prometa smatraju se:

– odlazak vlaka bez zapovijedi ili odobrenja za odlazak,

– prolazak vlaka kroz službeno mjesto u kojem po voznom redu ili po zapovijedi mora stati,

– prolazak pokraj signala koji zabranjuje daljnju vožnju,

– vožnja brzinom većom od propisane brzine,

– nepropisno kočenje,

– nepoštivanje signalnih znakova za električnu vuču,

– nailazak vozila na iskliznicu,

– odbjegnuće vozila,

– prebacivanje skretnice dok vozila prelaze preko nje ili nepravilno postavljanje skretnice,

– nedopušteno manevriranje preko signala granice manevriranja,

– nemar radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa zbog čega je došlo do smrti ili teže ozljede,

– drugi osobni propusti radnika čija je posljedica izvanredni događaj.

(3) Osobnim propustima radnika kod održavanja infrastrukture smatraju se:

– osobni propusti radnika koji obavljaju pregled i održavanje sredstava infrastrukture,

– ne pridržavanje rokova ispitivanja i pregleda tehničkih infrastrukturnih podsustava

– ne pridržavanje rokova otklanjanja kvarova,

– prekid uzemljenja zbog čega je došlo do teške ozljede ili smrti,

– požar kao posljedica nepravilnog rada ili propusta radnika,

– nemar radnika koji neposredno sudjeluju u održavanju željezničke infrastrukture zbog čega je došlo do smrti ili ozljede,

– drugi osobni propusti radnika čija je posljedica izvanredni događaj.

(4) Osobnim propustima radnika kod održavanja željezničkih vozila smatraju se:

– osobni propusti radnika koji obavljaju pregled, održavanje i preuzimanje željezničkih vozila,

– ne pridržavanje rokova redovitog održavanja željezničkih vozila,

– nemar radnika koji neposredno sudjeluju u održavanju željezničkih vozila zbog čega je došlo do smrti ili ozljede,

– drugi osobni propusti radnika čija je posljedica izvanredni događaj.

(5) Osobni propusti radnika koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe smatraju se:

– osobni propusti radnika prilikom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe,

– nemar radnika koji neposredno sudjeluju u obavljaju prijevoza za vlastite potrebe zbog čega je došlo do smrti ili ozljede,

– drugi osobni propusti radnika čija je posljedica izvanredni događaj.

(6) Krajnje nepažljivim ili namjernim djelovanjem korisnika prijevoza smatra se:

– osobna nepažnja korisnika prijevoza pri kretanju po kolodvorskom području,

– uskakanje ili iskakanje korisnika prijevoza iz vozila u pokretu,

– ulazak ili izlazak korisnika prijevoza iz vlaka sa suprotne strane od kolodvorske zgrade, napad na objekte, željeznička vozila, vozno, vlakopratno i kolodvorsko osoblje,

– izazivanje požara iz nesmotrenosti ili namjere,

– druga krajnja nepažnja ili namjerna djelovanja korisnika prijevoza čija posljedica je izvanredni događaj.

(7) Krajnje nepažljivim ili namjernim djelovanjem trećih osoba smatra se:

– osobna nepažnja trećih osoba pri kretanju po kolodvorskom ili ostalom željezničkom području,

– ulazak ili izlazak iz vlaka sa suprotne strane od kolodvorske zgrade, napad na objekte, željeznička vozila, vozno, vlakopratno i kolodvorsko osoblje,

– izazivanje požara iz nepažnje ili namjere,

– izazivanje ekološkog onečišćenja uslijed nepažnje ili namjere,

– druga krajnja nepažnja ili namjerna djelovanja trećih osoba čija posljedica je izvanredni događaj.

(8) Kvarovi na postrojenjima ili uređajima infrastrukture smatraju se:

– kvarovi koji nastanu zbog tehničkih nedostataka pruge i pružnih postrojenja, nepropisni slobodni profili za pruge, puknuta i oštećena tračnica,

– nepropisna diletacija, neispravno pričvršćenje tračnice na prag, neispravni kolosječni pragovi i neispravnost skretnice,

– kvarovi na stabilnim postrojenjima za električnu vuču, nestanak napona u kontaktnoj mreži, nestanak napona ili kvar u napojnim dalekovodima, kvar u energetskim uređajima elektrovučne podstanice i postrojenjima za sekcioniranje, kvar na kontaktnoj mreži, mehaničko oštećenje kontaktne mreže,

– kvarovi signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, na glavnim signalima, na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza, na telekomandnom uređaju, telekomunikacijskim uređajima i kvar energetskog kabela,

– drugi kvarovi čiji je uzrok tehnički nedostatak.

(9) Kvarovi na vozilima prijevoznika smatraju se:

– kvarovi na vučnim i vučenim vozilima, odnosno na vozilima za posebne namjene.

Posljedice izvanrednih događaja

Članak 10.

(1) Posljedice izvanrednih događaja mogu biti:

– smrt

– teška tjelesna ozljeda

– laka tjelesna ozljeda

– šteta

– materijalna šteta

– veća materijalna šteta

– smetnje u prometu

– šteta koja se sastoji od troška zastoja u prometu za vučna vozila

– šteta koja se sastoji od troška zastoja u prometu za željezničkog prijevoznika

– šteta koja se sastoji od izmakle koristi za vučna vozila

– šteta koja se sastoji od izmakle koristi za željezničkog prijevoznika

– šteta koja se sastoji od troška privremenog uspostavljanja prometa

– šteta na sredstvima treće osobe

– šteta zbog zatvora pruge

– šteta na stvarima preuzetim na prijevoz.

(2) Izuzeće iz kategorije ozbiljnih nesreća i nesreća:

– ako je smrt posljedica prirodnih uzroka, samoubojstva ili djelovanja treće osobe, odnosno ako su ozljede posljedica samoozljeđivanja,

– ako su ozljede posljedica prirodnih uzroka, samoozljeđivanja ili djelovanja treće osobe.»

(3) Štete mogu biti materijalne i nematerijalne, a oštećenik ima pravo cjelokupne naknade štete.

Štete kao posljedice izvanrednih događaja

Članak 11.

Štetni događaj je izvanredni događaj sa posljedicom štete na željezničkoj infrastrukturi, željezničkim vozilima, stvarima korisnika željezničkog prijevoza i sredstvima treće osobe koji je imao za posljedicu situaciju iz članka 10. st. 1 ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Izvanredni događaj ima uvijek za posljedicu štetu ili veću materijalnu štetu čija se visina utvrđuje i obračunava na sljedeći način:

– šteta na željezničkim vozilima, željezničkoj infrastrukturi i dr.

– šteta koja se sastoji od troška zastoja u prometu za vučna vozila

– šteta koja se sastoji od troška zastoja u prometu za željezničkog prijevoznika

– šteta koja se sastoji od troška privremenog uspostavljanja prometa

– šteta na ime izmakle koristi za vučna vozila

– šteta na ime izmakle koriti za željezničkog prijevoznika

– šteta zbog zatvora pruge.

(2) Štetu na željezničkim vozilima obračunava, utvrđuje i potražuje vlasnik, a štetu na željezničkoj infrastrukturi obračunava, utvrđuje i potražuje upravitelj infrastrukture, na način kako slijedi:

– u slučaju totalne štete vlasnik vučnog vozila i vlasnik putničkog vagona ima pravo naknade totalne štete u cijelosti po tržišnoj vrijednosti i to u iznosu ne manjem od 30% od tekuće vrijednosti novog takvog sredstva na dan nastanka štete istih ili sličnih tehničkih karakteristika umanjene za vrijednost povraćenog materijala, a uvećane za troškove kasacije

– u slučaju totalne štete vlasnik teretnog vagona ima pravo naknade totalne štete u cijelosti po tržišnoj vrijednosti i to u iznosu ne manjem od 20% od tekuće vrijednosti novog takvog sredstva na dan nastanka štete istih ili sličnih tehničkih karakteristika umanjene za vrijednost povraćenog materijala, a uvećane za troškove kasacije

– u slučaju štete sa popravkom osnovnog sredstva ukupni troškovi uključuju sve račune oštećenika potrebne za otklanjanje štete oštećenog sredstva, troškove raščišćavanja, troškove kasacije, troškove pomoćnog vlaka, troškove osposobljavanja i prijevoza oštećenih sredstava i demontaže i odvoza uporabljenih dijelova i sklopova tih sredstava nakon štetnog događaja u domicil ili do odgovarajuće radionice radi popravka ili kasacije, te troškove tih sredstava nakon popravka, troškove za potrebne mjere i radnje radi otklanjanja posljedica štetnog događaja ili smanjenja obujma štete pri štetnom događaju, pa i onda kad te mjere nisu bile uspješne, troškovi čuvanja, vještačenja, nadzora i rekonstrukcije štetnog događaja, te ostali potrebni troškovi

(3) Štetu zbog troška zastoja u prometu za vučna vozila utvrđuje, obračunava i potražuje vlasnik vučnog vozila sukladno podacima o zastoju vlakova iz Prijave o izvanrednom događaju ili druge odgovarajuće dokumentacije i to:

a) za svako pokretanje

– za vlak pokretan dizel lokomotivom u iznosu od 7,70 EUR-a

– za vlak pokretan električnom lokomotivom u iznosu od 5,30 EUR-a

– za DMV u iznosu od 4,90 EUR-a

– za EMV u iznosu od 3,00 EUR-a

b) za zadržavanje

– u iznosu od 1,50 EUR-a po minuti za vlak sa dizel-lokomotivom

– u iznosu od 1,24 EUR-a po minuti za vlak sa električnom lokomotivom

– u iznosu od 1,11 EUR-a po minuti za DMV

– u iznosu od 1,00 EUR-a po minuti za EMV

Šteta zastoja u prometu se sastoji i od dodatnih troškova zamjene oštećenih vučnih vozila (EMV, DMV) drugim vučnim vozilom, koje također obračunava, utvrđuje i potražuje vlasnik vučnog vozila.

(4) Štetu koja se sastoji od troška zastoja u prometu za željezničkog prijevoznika utvrđuje, obračunava i potražuje željeznički prijevoznik od osobe odgovorne za štetu sukladno podacima o zastoju vlakova iz Prijave o izvanrednom događaju ili druge odgovarajuće dokumentacije i to temeljem odštete (regres) koju treba isplatiti korisniku prijevoza ili trećim osobama za neizvršeni ili nepravovremeno izvršeni prijevoz osoba i stvari.

(5) Štetu koja se sastoji od troška privremenog uspostavljanja prometa obračunava, utvrđuje i potražuje upravitelj infrastrukture.

(6) Štetu na ime izmakle koristi za vučno vozilo u iznosima iz ovog članka utvrđuje, obračunava i potražuje isključivo vlasnik vučnog vozila u visini svih troškova i za cjelokupno vrijeme neuporabe vučnog vozila, potrebno da se vučno vozilo dovede u stanje prije štetnog događaja:

a) za DMV svaki dan neuporabe (24 sata) u iznosu od 3.618,00 EUR-a

– za EMV svaki dan neuporabe (24 sata) u iznosu od 3.380,00 EUR-a

b) za lokomotive po vrstama:

– dizel lokomotive svaki dan neuporabe (24 sata) u iznosu od 3.760,00 EUR-a

– električne lokomotive svaki dan neuporabe (24 sata) u iznosu od 3.130,00 EUR-a

– za manevarske lokomotive svaki dan neuporabe (24 sata) u iznosu od 2.400,00 EUR-a

U slučaju da je lokomotiva, EMV ili DMV izvan pogona za razdoblje kraće od jednog dana, iznos se proporcionalno smanjuje, sukladno broju sati.

(7) Štetu na ime izmakle koristi za željezničkog prijevoznika utvrđuje, obračunava i potražuje željeznički prijevoznik u visini svih troškova i za cjelokupno vrijeme neuporabe željezničkog vozila potrebno da se željezničko vozilo (vagoni i dr., osim vučnih vozila) dovede u stanje prije štetnog događaja kako slijedi:

a) za teretne vagone u visini određenoj važećim međunarodnim željezničkim propisom »Općim ugovorom o uporabi teretnih vagona« objavljen u Službenom vjesniku HŽ.

b) za putničke vagone u visini prema turnusu vlaka-vagona, broju sjedećih mjesta i redovnoj voznoj cijeni (RVC) iz tarife za jednu polovicu udaljenosti gdje je vlak trebao prometovati

(8) Štetu na ime zatvora pruge utvrđuje, obračunava i potražuje od upravitelja infrastrukture željeznički prijevoznik, u koju štetu je uključena nemogućnost pravovremene uporabe ugovorene trase, kao i svi troškovi vezani za nemogućnost realiziranja ugovornih obveza željezničkog prijevoznika.

Štetu na ime zatvora, odnosno nemogućnosti korištenja i oštećenja industrijskog kolosijeka potražuje vlasnik vučnog i vučenog željezničkog vozila od strane vlasnika, posjednika, koncesionara, odnosno od druge pravne ili fizičke osobe koja je dužna održavati industrijski kolosijek.

(9) Za sve navode ovog Pravilnika gdje se obveza određuje i izračunava prema vrijednosti EUR, visina troška, visina štete odnosno vrijednost bilo koje druge obveze se izračunava i ispunjava u valuti Republike Hrvatske u protuvrijednosti EUR prema prodajnom tečaju za EUR koji objavi Hrvatska narodna banka i koji tečaj vrijedi na dan dospjelosti obveze.

Članak 13.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili pravna osoba koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe, odgovaraju oštećeniku za učinjene štetne radnje i propuste iz svoje djelatnosti sukladno propisima i/ili preuzetoj ugovornoj odgovornosti.

(2) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe, u slučaju iz stavka 1 ovog članka mogu biti i oštećenici.

III. NAČIN OBAVJEŠĆIVANJA

Članak 14.

(1) O izvanrednom događaju izvršni radnik ili druga osoba, koja se zatekne na mjestu izvanrednog događaja, naiđe ili dobije prvu obavijest o mjestu nastanka izvanrednog događaja dužna je odmah telefonski ili drugim prikladnim sredstvom izvijestiti dežurnog dispečera i dežurnu osobu upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnika vučnog vozila ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a ukoliko ima ozlijeđenih osoba dužna je sudjelovati u njihovom spašavanju, te obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu, odnosno nadležni državni ured za zaštitu i spašavanje.

(2) Izvršni radnik dužan je odmah po saznanju o mjestu nastanka izvanrednog događaja obavijestiti nadležna tijela, svoje nadređene službenike i to upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnika vučnog vozila ili pravne osobe koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe, te je dužan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi sačuvao tragove, dokazni materijal i materijalna dobra.

(3) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, dužan je odmah po saznanju o nastanku izvanrednog događaja: ozbiljne nesreće, nesreće ili izbjegnute nesreće o tome obavijestiti neovisno Istražno tijelo nadležno za istragu željezničkih nesreća, sukladno odredbama zakona kojim se regulira sigurnost željezničkog prometa.

Prijavljivanje izvanrednog događaja

Članak 15.

(1) Obzirom na kategoriju, izvanredni događaj prijavljuje se usmeno, telefonski, elektronski ili brzojavno, te obavezno pisano na obrascu Prijava o izvanrednom događaju (obrazac Id-1»Dodatka 1. ovog Pravilnika) svim zainteresiranim osobama i nadležnim tijelima.

(2) Izvanredni događaj prijavljuje odgovorna osoba istražnog povjerenstva ovisno o mjestu nastanka izvanrednog događaja i to kod upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili pravne osobe koja obavlja željeznički prijevoz za vlastite potrebe.

(2) O izvanrednim događajima iz kategorije ozbiljnih nesreća, nesreća i izbjegnutih nesreća, upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, pored neovisnog Istražnog tijela nadležnog za istragu željezničkih nesreća, iz članka 14. stavka 3. ovog Pravilnika, mora izvijestiti i Ministarstvo unutarnjih poslova, te Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, a ukoliko se radi o nesrećama pri vojnom prevoženju na željeznici, u kojima su poginule ili ozlijeđene vojne osobe, mora se izvijestiti i Ministarstvo obrane.

IV. OČEVID I ISTRAGA IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Provođenje istrage

Članak 16.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, ovisno o mjestu nastanka i kategoriji izvanrednog događaja, sporazumno će odrediti zajedničko istražno povjerenstvo i Predsjednika tog povjerenstva, odmah po saznanju o nastanku izvanrednog događaja.

(2) Ako u roku od 6 sati od nastanka izvanrednog događaja Povjerenstvo ne započne istragu, istragu preuzima neovisno istražno tijelo.

(3) Istragu o izvanrednom događaju provodi istražno povjerenstvo čiji sastav određuju svi zainteresirani subjekti na koji se izvanredni događaji odnosi i to upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a po potrebi može se zatražiti sudjelovanje u istrazi i drugih stručnih pravnih i fizičkih osoba.

(4) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odrediti će svake godine radnike koji mogu biti članovi istražnog povjerenstva, a isto će biti objavljeno u službenom glasniku trgovačkih društava.

(5) Neovisno od istrage istražnog povjerenstva, iz stavka 2. ovog članka i sudske istrage o istom događaju, istragu ozbiljnih nesreća i ostalih izvanrednih događaja u željezničkom prometu provodi i neovisno Istražno tijelo nadležno za istragu željezničkih nesreća, sukladno odredbama zakona i propisa kojim se regulira sigurnost željezničkog prometa.

Ovlasti prilikom očevida i istrage

Članak 17.

Prilikom očevida i istrage istražno povjerenstvo i/ili neovisno istražno tijelo imaju ovlasti:

– pristupa mjestu nastanka izvanrednog događaja kao i svim željezničkim vozilima, infrastrukturnim objektima i instalacijama,

– neposrednog popisivanja dokaza i kontroliranog uklanjanja ostataka željezničkog vozila, infrastrukturnih instalacija ili sastavnih dijelova u svrhu ispitivanja ili analize,

– pristupa i korištenja sadržaja ugrađenih uređaja za snimanje i opremu za snimanje poruka i registraciju rada sustava signalizacije i kontrole prometa,

– pristupa rezultatima obdukcije, odnosno medicinske obrade tijela žrtava,

– pristupa dokumentaciji o izvršenom ispitivanju izvršnih radnika te drugog željezničkog osoblja uključenog u nastanak izvanrednog događaja,

– pristupa svim važnim informacijama i podacima koja ima upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik odnosno pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe a uključeni su u nastanak izvanrednog događaja,

– obavljanja rekonstrukcije izvanrednog događaja po potrebi.

Obveze prilikom očevida

Članak 18.

(1) Ovisno o kategoriji izvanrednog događaja, istražno povjerenstvo i/ili neovisno istražno tijelo dužno je nakon dobivanja prve obavijesti o izvanrednom događaju u najkraćem mogućem roku izaći na mjesto izvanrednog događaja radi obavljanja očevida i poduzeti slijedeće:

– poslati obavijest svim zainteresiranim subjektima i upoznati ih sa prvim podacima o kategoriji izvanrednog događaja te o potrebi rada interventnih službi,

-»zatražiti osiguranje mjesta izvanrednog događaja od nadležnih tijela u cilju osiguranja dokaza, sprječavanja otuđenja materijalnih dobara i uklanjanja»tragova, te sprečavanja nastanka daljnje štete

– sačuvati tragove važne za utvrđivanje uzroka izvanrednog događaja.

(2) Obveze prilikom očevida istražnog povjerenstva i/ili neovisnog istražnog tijela:

– prikupljanje podataka o sudionicima izvanrednog događaja te po mogućnosti uzimanje izjava od sudionika izvanrednog događaja ili očevidaca izvanrednog događaja,

– obvezatno testiranje na alkohol sudionika izvanrednog događaja, te po potrebi njihovo upućivanje»u zdravstvenu ustanovu radi testiranja na opojne droge ili lijekove, koji se ne smiju uzimati za vrijeme rada ili u određeno vrijeme prije započinjanja rada,

– utvrđivanje razine stanja oštećenja u/na vlaku, željezničkim vozilima, infrastrukturi, stvarima preuzetim na prijevoz, drugim stvarima ili štete zbog onečišćenja okoliša,

– obavještavanje nadležnih tijela o opasnosti onečišćenja okoliša

– utvrđivanje broja i identiteta poginulih ili ozlijeđenih osoba te njihov status u nastalom izvanrednom događaju,

– izrada skice mjesta nastanka izvanrednog događaja,

– sastavljanje Prvog nalaza o činjeničnom stanju (obrazac Id-2 prema Dodatku 2. ovog Pravilnika)

Obveze prilikom istrage

Članak 19.

(1) Istraga se mora provesti stručno, objektivno, cjelovito i transparentno tj. saslušanjem svih zainteresiranih subjekata, a kako bi se na osnovu svih prikupljenih informacija, činjenica, dokaza i indicija utvrdile okolnosti, uzroci i posljedice izvanrednog događaja.

(2) Obveze prilikom istrage istražnog povjerenstva i/ili neovisnog istražnog tijela:

– saslušavanje sudionika izvanrednog događaja, u koliko je to objektivno moguće

– utvrđivanje tehničkog stanja na vlaku, željezničkim vozilima, infrastrukturi, stvarima ili okolišu te procjenjivanje štete,

– prikupljanje i proučavanje podataka o izvršnim ili drugim radnicima vezanih za stručnu i zdravstvenu sposobnost te stanje prije početka, tijekom i nakon rada,

– istraživanje organizacije rada svih segmenata željezničkog prometa te primjena propisa i tehnoloških procesa,

– sastavljanje i potpisivanje istražnog izvješća (obrazac Id-3 Dodatka 3. ovog Pravilnika).

Rekonstrukcija izvanrednog događaja

Članak 20.

(1) Rekonstrukcija izvanrednog događaja je postupak koji se poduzima kada se ne mogu razjasniti činjenice uzroka nastanka izvanrednog događaja ili kada je potrebna njihova provjera. Rekonstrukcijom se izvanredni događaj mora simulirati pod približno istim uvjetima i okolnostima pod kojima se dogodio.

(2) Odluku o potrebi provedbe rekonstrukcije izvanrednog događaja donosi istražno povjerenstvo i/ili neovisno istražno tijelo.

(3) Osnovu za izvedbu rekonstrukcije izvanrednog događaja čine sve relevantne činjenice.

(4) Prilikom obavljanja rekonstrukcije izvanrednog događaja potrebno je osigurati ili istu obaviti:

– sa osobama i članovima istražnog povjerenstva te po potrebi angažirati druge stručne osobe

– na mjestu nastanka izvanrednog događaja, a po potrebi na nekom drugom mjestu koje odredi istražno povjerenstvo

– u isto doba dana i u približno istim meteorološkim uvjetima pod kojim se i izvanredni događaj dogodio

– sa vlakom, manevarskim sastavom ili željezničkim vozilom za posebne namjene u istom sastavu, signalno-sigurnosnim, elektrotehničkim uređajima, te prugom i pružnim postrojenjima, kao i drugim uređajima u istoj situaciji ili položaju u kakvom su bili prije ili u vrijeme nastanka izvanrednog događaja.

(5) U slučaju potrebe rekonstrukciju je potrebno ponoviti i više puta, a za vrijeme izvođenja rekonstrukcije na mjestu izvanrednog događaja potrebno je voditi zapisnik.

(6) Zapisnik o rekonstrukciji sastoji se od sljedećih dijelova:

– Uvodni dio:

– datum i sat te podatci o mjestu izvođenja rekonstrukcije izvanrednog događaja

– podaci o članovima istražnog povjerenstva i po potrebi drugih stručnih osoba

– podaci o nazočnim osobama koje sudjeluju u rekonstrukciji izvanrednog događaja bilo kao sudionici izvanrednog događaja ili izvršitelji rekonstrukcije

– podaci o meteorološkim pokazateljima vremena

– podaci o vlaku, manevarskom sastavu ili o željezničkom vozilu za posebne namjene, koji sudjeluje u rekonstrukciji izvanrednog događaja

– podaci o položaju signalno-sigurnosnih, elektrotehničkih uređaji te pruge i pružnih postrojenja ili drugih uređaja koji su korišteni u rekonstrukciji izvanrednog događaja

– Opisni dio:

– opisati cijeli tijek događanja od početka do završetka rekonstrukcije sa svim potezima, situacijama, zapažanjima, eventualnim neurednostima ili dvojbama istražnog povjerenstva

(7) Zapisnik o rekonstrukciji izvanrednog događaja potpisuju svi članovi istražnog povjerenstva, stručno osoblje koje je sudjelovalo u istrazi.

Članovi istražnog povjerenstva koji daju izdvojeno mišljenje nisu dužni potpisati zapisnik o rekonstrukciji.

Izdvojeno mišljenje daje se na način opisan u članku 25. st. 3. ovog Pravilnika.

Rokovi istrage izvanrednog događaja

Članak 21.

(1) Zainteresirani subjekti obvezni su u roku od 15 dana od dana nastanka izvanrednog događaja, dostaviti Istražnom povjerenstvu i/ili neovisnom istražnom tijelu procjenu nastale štete i sve potrebne dokumente kojim se omogućava što potpuniji uvid izvanrednog događaja.

(2) Istražno povjerenstvo i/ili neovisno istražno tijelo dužno je provesti istragu najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka izvanrednog događaja. Ako se istraga zbog određenih okolnosti ne može obaviti u navedenom propisanom roku, predsjednik istražnog povjerenstva može podnijeti neovisnom istražnom tijelu zahtjev za produljenje tog roka uz obrazloženje.

(3) Nakon provedene istrage, kada se ustanovi uzrok nastanka izvanrednog događaja i okolnosti pod kojim se isti dogodio te eventualna odgovornost za njegov nastanak Istražno povjerenstvo zaključuje istragu sastavljanjem istražnog izvješća.

Pravni lijek protiv istražnog izvješća

Članak 22.

(1) Zainteresirani subjekti koji su sudjelovali u istrazi, ukoliko nisu suglasni sa istražnim izvješćem, imaju pravo žalbe na izvješće. Žalba se dostavlja predsjedniku istražnog povjerenstva u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana kad je izvješće dostavljeno zainteresiranoj strani.

(2) Predsjednik istražnog povjerenstva u dogovoru sa zainteresiranim subjektima, nakon primitka žalbe istu dostavlja neovisnom istražnom tijelu nadležnim za istragu željezničkih nesreća, sukladno odredbama zakona kojim se regulira sigurnost željezničkog prometa.

(3) Neovisno istražno tijelo iz prethodnog stavka ovog članka dužno je razmotriti žalbu i u roku od 30 dana donijeti zaključak.

(4) Zaključak neovisnog istražnog tijela iz stavka 2. ovog članka po žalbi je konačan.

V. VOĐENJE EVIDENCIJA O IZVANREDNOM DOGAĐAJU

Prvi nalaz o činjeničnom stanju

Članak 23.

(1) Prvi nalaz o činjeničnom stanju (obrazac Id-2) ispostavlja istražno povjerenstvo na mjestu izvanrednog događaja sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja, a radi osiguranja tragova ili dokaza od otuđenja ili nestanka.

(2) Prvi nalaz o činjeničnom stanju sastavni je dio istražnog materijala i sadrži:

– Uvodni dio:

– naziv upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnika vučnog vozila ili pravne osobe koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe te njegove organizacijske jedinice, mjesto sastavljanja (službeno mjesto, objekt, broj pruge, kolosijek itd.), zatim dan, mjesec i godina sastavljanja te kategorija izvanrednog događaja kao sudionici izvanrednog događaja

– Opisni dio:

– skupina izvanrednog događaja, točno vrijeme i mjesto nastanka (broj pruge, kolosijek, objekt itd.), podaci o vlaku, manevarskom sastavu ili željezničkom vozilu za posebne namjene

– vremenske prilike u trenutku nastanka izvanrednog događaja (temperatura, vremenska prognoza, vrsta oborine, vidljivost i slično), podatak da li je vidik bio spriječen i od čega i koliko u daljinu

– vučno vozilo ili željezničko vozilo za posebne namjene: vozna brzina, vrsta i serijski broj vučnog vozila, mjesto i položaj u vlaku ili manevarskom sastavu, vrsta uređaja za zapis brzine, stanje plombi na uređaju za zapis brzine, položaj regulatora ili komandne ručice za ubrzanje i mijenjanja voznog smjera, stanje automatskog uređaja za kontrolu budnosti, stanje oduzimača struje i naponsko stanje u kontaktnoj mreži, položaj vučnog vozila naspram ostalih vozila u kojem su zatečeni te stanje uređaja za kočenje vučnog vozila.

– ostala vozila: položaj vozila u vlaku, manevarskom sastavu ili željezničkom vozilu za posebne namjene, serijski broj vozila, tehničko stanje uređaja za: kočenje, osovinski sklop, ulazno-izlazna vrata, vlačno-odbojnu spremu, položaj mjenjača kočnice i zračnih slavina na vozilima te opisno stanje vozila (da li su vidljiva oštećenja i slično)

– stanje stvari koja se prevozi ili podaci o broju putnika

– stanje pruge i pružnih postrojenja

– stanje signalno-sigurnosnog uređaja

– stanje telekomunikacijskih uređaja

– stanje elektrovučnih postrojenja elektrovuče

– podaci o svim obavljenim mjerenjima za vozila, uređaje ili postrojenja,

– podaci o poginulim ili ozlijeđenim osobama (osobni podaci i status osobe)

– podaci o iskazima svjedoka i očevidaca, vrste nastalih ozljeda te liječničko izvješće o rezultatima pregleda ozlijeđenih osoba

– podaci o radnicima koji su sudjelovali kao sudionici u izvanrednom događaju: osobni podaci, prebivalište, poduzeće gdje rade i organizacijska jedinica, zdravstveno stanje, važeća ocjena zdravstvene sposobnosti, tjelesna sposobnost, analiza vremena provedenog u službi za posljednja 72 sata, stručna osposobljenost i posebna zapažanja o ponašanju radnika nakon izvanrednog događaja

– podaci o drugim vozilima (cestovnim i slično): vrsta i tip vozila s registracijskom oznakom, podaci o vlasništvu vozila i osobi koja je upravljala vozilom te polica osiguranja

– podaci o tome tko je i kako izviješten o nastalom izvanrednom događaju.

– Zaključni dio:

– zapažanja koja bi utjecala kod utvrđivanja uzroka nastanka izvanrednog događaja.

(3) Prvi nalaz o činjeničnom stanju (obrazac Id-2) može se voditi pismeno ili informatički (nakon donošenja pravilnika koji regulira informatičko poslovanje). Podaci informatičkog prvog nalaza o činjeničnom stanju moraju biti sukladni zahtjevima pismenog prvog nalaza o činjeničnom stanju.

Pismena prijava o izvanrednom događaju

Članak 24.

(1) Pisanu prijavu o izvanrednom događaju (obrazac Id-1) predsjednik istražnog povjerenstva dužan je podnijeti najkasnije u roku od 24 sata od trenutka nastanka izvanrednog događaja.

(2) Prijava o izvanrednom događaju sastavlja se u potrebnom broju primjeraka, od kojih jedan ostaje podnositelju prijave, jedan se prilaže istražnom materijalu, a drugi primjerci dostavljaju se zainteresiranim subjektima.

(3) Prijava o izvanrednom događaju mora sadržavati:

– naziv trgovačkog društva i organizacijska jedinica

– dan, mjesec i godina te mjesto nastanka izvanrednog događaja (broj pruge, kilometarski položaj na pruzi, kolosijek, objekt, itd.)

– sat i minuta nastanka izvanrednog događaja

– kategorija i potkategorija izvanrednog događaja

– opis izvanrednog događaja:

– okolnosti nastanka izvanrednog događaja sa svim podacima o sudionicima, željezničkim vozilima i vlakovima

– posljedice izvanrednog događaja:

– podaci o vrsti ozljeda i unesrećenim osobama

– podaci o vozilima – željezničkim ili cestovnim, vrsti i tipu vozila sa registracijskom oznakom

– podaci o vlasništvu cestovnog vozila i osobi koja je upravljala vozilom, polica osiguranja

– podatci o zatvaranju prometa, zakašnjenju te otkazivanju vlakova

– način organiziranja prijevoza putnika pomoćnim prijevoznim putem ili drugim prijevoznim sredstvima

– promet teretnih vlakova do uspostave ponovnog prometa, rad pomoćnog vlaka, pružne ili cestovne dizalice, željezničkog vozila za posebne namjene ili drugih sredstava

– opis tijeka obavljanja očevida od strane istražnog povjerenstva te državnih tijela policije, sudstva, vatrogastva ili inspekcija, opis vidljivih oštećenja vozila, infrastrukture, uređaja ili robe, meteorološki podatci o temperaturi zraka, vremenskim prilikama, vidljivosti te vrsti oborina

– podaci o primateljima prijave.

(4) Prijava o izvanrednom događaju može se voditi pisano ili informatički. Podaci informatičke prijave o izvanrednom događaju moraju biti istovjetni zahtjevima pismene prijave o izvanrednim događajima.

(5) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe odredit će kome je potrebno dostaviti prijavu o izvanrednim događajima.

Istražno izvješće

Članak 25.

(1) Nakon provedene istrage, istražno povjerenstvo je obvezno sastaviti istražno izvješće (obrazac Id-3) koje je sastavni dio istražnog materijala.

(2) Upravitelj Infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe odredit će kome je sve potrebno dostaviti Istražno izvješće.

(3) Istražno izvješće sadrži:

– Uvod:

– naziv upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, vlasnik vučnog vozila ili pravne osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe te njegove organizacijske jedinice, dan, mjesec i godina i mjesto pisanja izvješća

– kategorija izvanrednog događaja te datum, vrijeme i mjesto nastanka izvanrednog događaja

– istražno povjerenstvo: podaci o svim članovima istražnog povjerenstva i njihovim radnim mjestima

– Opis:

– sažetak koji sadrži opis događaja, kada i gdje se dogodio, podaci o osoblju i ugovarateljima koji su uključeni i druge stranke te svjedoci,

– opis infrastrukture, signalno-sigurnosnog uređaja te sredstava komunikacije, navesti radove koji su obavljeni na mjestu ili u blizini događaja, tijek poduzetih mjera javnih službi, policije i medicinskih službi za zaštitu i očuvanje mjesta događaja,

– posljedice izvanrednog događaja: broj poginulih i/ili ozlijeđenih osoba i njihov status, broj oštećenih vozila, vrsta oštećenja infrastrukture, materijalna i nematerijalna šteta na vozilima, stvarima, korisnika prijevoza, infrastrukturi, tijek spašavanja i usluge javnih službi, smetnje u prometu: prekid prometa, zakašnjenja i/ili otkazivanja vlakova, način organiziranja prijevoza putnika pomoćnim prijevoznim putem ili drugim prijevoznim sredstvima te prometovanje vlakova do uspostave ponovnog prometa.

– Zaključak i mišljenje:

– izravni i neposredni uzrok nastanka izvanrednog događaja, zaključak i mišljenje istražnog povjerenstva u pogledu odgovornosti (navesti pravila i propise – zakone, pravilnike, upute i naredbe o koje se ogriješilo)

– izričito navesti pravnu ili fizičku osobu koja je odgovorna za štetu

– izričito navesti pravnu ili fizičku osobu koja je oštećenik

– u koliko je za izvanredni događaj odgovorno više sudionika povjerenstvo je dužno utvrditi omjer suodgovornosti u odgovarajućem postotku.

– Obrazloženje:

– opisati tijek istrage, analizu činjenica i dokaza o uzroku i odgovornosti za izvanredni događaj.

– Zapažanja-sigurnosne preporuke:

– navesti sigurnosne preporuke, prijedloge i mjere koje se temelje na informacijama dobivenim istragom, a čiji je cilj sprječavanje ugrožavanja sigurnosti prometa te nastanka ozbiljnijih nesreća i nesreća,

– mišljenje o pravilnoj organizaciji rada i provedbi neposrednog nadzora,

– navesti eventualne nedostatke utvrđene tijekom istrage, bez obzira na zaključke o uzrocima.

– Izdvojeno mišljenje:

– član povjerenstva koji se ne usuglasi s ostalim članovima povjerenstva u pogledu donesenog zaključka ili pojedinih dijelova iz istražnog izvješća ima pravo na izdvojeno mišljenje i dužan je pismeno obrazložiti sve činjenice i razloge na kojima temelji svoje mišljenje, koje potpisuje, i isto predstavlja sastavni dio istražnog izvješća.

(4) Članovi istražnog povjerenstva obvezni su potpisati istražno izvješće, osim člana povjerenstva koji je dao izdvojeno mišljenje, a predsjednik istražnog povjerenstva svojim potpisom ovjerava svaku stranicu istražnog izvješća.

(5) Na zaključak istražnog izvješća ili na njegov pojedini dio, zainteresirani subjekti imaju pravo žalbe, sukladno odredbama članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika.

(6) Istražno izvješće može se voditi pisano ili informatički. Podaci informatičke evidencije moraju biti istovjetni zahtjevima pisane evidencije.

(7) Cjelokupni istražni materijal nakon okončanja pohranjuje se kod neovisnog Istražnog tijela nadležnog za istragu željezničkih nesreća.

VII. EVIDENCIJA I STATISTIKA O IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA

Evidencija o izvanrednim događajima

Članak 26.

(1) O izvanrednim događajima, njihovim uzrocima i posljedicama vodi se Evidencija o izvanrednim događajima (knjiga Id-4 prema Dodatku 4. ovog Pravilnika).

(2) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odredit će organizacijske jedinice u svom sastavu nadležne za vođenje evidencije o izvanrednim događajima, a koja mora sadržavati:

– redni broj: upisuje se redni broj od početka kalendarske godine

– datum nastanka izvanrednog događaja: upisuje se točan datum nastanka izvanrednog događaja

– sat i minuta: upisuje se točan ili približan sat i minuta nastanka izvanrednog događaja

– mjesto nastanka izvanrednog događaja: kod vožnje vlaka ili željezničkog vozila za posebne namjene (u kolodvoru, kilometru otvorene pruge, kolosijek, kod dvokolosiječne pruge koji kolosijek, objekt), kod manevriranja (u kolodvoru, na industrijskom kolosijeku, objekt)

– kategorija izvanrednog događaja: upisuje se kategorija izvanrednog događaja, u smislu čl. 3. ovog Pravilnika

– kratak opis: upisuju se opisno o okolnosti nastanka izvanrednog događaja sa svim podacima o mjestu nastanka, sudionicima, željezničkim vozilima ili vlakovima

– posljedice izvanrednog događaja: upisuje se broj poginulih, teže ozlijeđenih osoba (korisnika prijevoza, radnika u želj. prometu, treće osobe); broj oštećenih cestovnih vozila, broj pregaženih životinja, prekid željezničkog prometa u satima, materijalna šteta u kunama (procijenjena šteta, stvarna šteta – na željezničkim vozilima ili infrastrukturi, na stvarima)

– osnovni uzrok i odgovornost za izvanredni događaj: upisuje se uzrok i eventualna odgovornost radnika na željeznici, osoba, subjekata

– datum okončanja izvanrednog događaja: upisuje se datum okončanja izvanrednog događaja

– način okončanja izvanrednog događaja: upisuje se broj akta organizacijske jedinice koja je okončala izvanredni događaj

– kašnjenje vlakova: upisuje se broj vlakova za prijevoz putnika, teretnih vlakova (ukupan zbroj vlakova, ukupan broj minuta zakašnjenja)

– otkazivanja vlakova: upisuje se broj otkazanih vlakova za prijevoz putnika, teretnih vlakova (ukupan zbroj vlakova za prijevoz putnika, ukupan broj teretnih vlakova)

(3) Nakon okončanja istrage izvanrednog događaja istražno povjerenstvo dostavlja podatke potrebne za vođenje evidencije o izvanrednim događajima u pisanom obliku organizacijskoj jedinici na području na kojem se dogodio izvanredni događaj.

(4) Evidencija o izvanrednim događajima može se voditi pisano ili informatički. Podaci informatičke evidencije moraju biti sukladni zahtjevima pisane evidencije.

Statističko izvješće

Članak 27.

(1) Statistika izvanrednih događaja sadrži podatke o svim izvanrednim događajima na željeznici, a podaci se unose u Statističko izvješće o izvanrednim događajima (obrazac Id-5 prema Dodatku 5. ovog Pravilnika).

(2) Podaci o izvanrednim događajima obrađuju se tromjesečno i godišnje i to prema podjeli, mjestu i vremenu nastanka, uzrocima i posljedicama izvanrednih događaja.

(3) Statističko izvješće o izvanrednim događajima vodi se na temelju prijave o izvanrednim događajima i istražnog izvješća.

(4) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, odredit će način organiziranja vođenja Statističkog izvješća o izvanrednim događajima sukladno Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu (obrazac Id-5) koji sadrži:

– Uzroci izvanrednih događaja

a) Kategorije izvanrednih događaja:

– ozbiljna nesreća:

– sudar vlakova

– nalet vlaka

– iskliznuće vlaka

– izvanredni događaj na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge

– nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe

– požar ili eksplozija

– druge ozbiljne nesreće

– nesreća:

– sudar vlakova

– nalet vlaka,

– iskliznuće vlaka

– izvanredni događaj na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge

– nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe

– požar ili eksplozija,

– druge nesreće

– izbjegnuta nesreća:

– izbjegnut sudar vlakova

– izbjegnuti nalet vlaka

– izbjegnuto iskliznuće vlaka

– prolazak vlaka kroz službeno mjesto gdje ima zadržavanje po voznom redu ili nalogu

– prolazak vlaka ili pružnog vozila pored signala koji zabranjuje daljnju vožnju, osim kada se takva vožnja izvrši po nalogu ovlaštene osobe koja vodi promet

– prolazak željezničkih vozila preko željezničko-cestovnog prijelaza ili pješačkog prijelaza preko pruge gdje je promet osiguran uređajima za osiguranje prometa, ako promet na željezničko-cestovnom prijelazu ili pješačkom prijelazu preko pruge nije osiguran s tim uređajima ili osobno

– izbjegnut požar ili eksplozija, kada je moglo doći do nastanka požara ili eksplozije u vlakovima, željezničkim vozilima, infrastrukturi ili u okolišu,

– druge izbjegnute nesreće

– poremećaj:

– kvar vučnog vozila na vlaku

– kvar vagona na vlaku

– kvar vozila za posebne namjene

– raskinuće vlaka

– oštećenje ili prekid napajanja kontaktne mreže elektrovuče

– kvar signalno-sigurnosnog ili telekomunikacijskog uređaja

– produljenje predviđenog zatvora pruge ili kolosijeka

– izvanredni događaj u organizacijskim jedinicama

– izvanredni događaj na industrijskom kolosijeku

– drugi poremećaji

b) Uzroci nastanka izvanrednih događaja mogu biti:

– osobni propusti izvršnih radnika upravitelja infrastrukture

– osobni propusti radnika kod održavanja infrastrukture

– osobni propusti izvršnih radnika prijevoznika

– osobni propusti radnika kod održavanja željezničkih vozila

– osobni propusti radnika koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe

– kvarovi na postrojenjima ili uređajima infrastrukture

– kvarovi na vozilima prijevoznika

– elementarne nepogode

– krajnje nepažljivo ili namjerno djelovanje korisnika prijevoza

– krajnje nepažljivo ili namjerno djelovanje trećih osoba.

– Posljedice izvanrednih događaja

Godišnja izvješća

Članak 28.

(1) Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe obvezni su sastaviti godišnja izvješća o izvanrednim događajima za prethodnu godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Godišnja izvješća o nesrećama čine:

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj izvanrednih događaja i njihov raspored prema vrstama nesreća (Obrazac H1) prema Dodatku 6. ovog Pravilnika,

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj poginulih osoba prema vrsti izvanrednog događaja (Obrazac H2) prema Dodatku 7. ovog Pravilnika,

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj ozbiljno ozlijeđenih osoba prema vrsti izvanrednog događaja (Obrazac H3) prema Dodatku 8. ovog Pravilnika.

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj puknutih tračnica, svinutih tračnica i neispravnih signala (Obrazac H4) prema Dodatku 9. ovog Pravilnika

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj prijeđenih signala koji zabranjuju daljnju vožnju (Obrazac H5) prema Dodatku 10. ovog Pravilnika

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj puknutih kotača i osovina na voznom parku u upotrebi (Obrazac H6) prema»Dodatku 11. ovog Pravilnika

– Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) trošak svih izvanrednih događaja izražen u eurima (Obrazac H7) prema Dodatku 12. ovog Pravilnika

– Ukupni i relativni (u odnosu na broj radnih sati) broj radnih sati osoblja i ugovornih strana koji je izgubljen kao posljedica izvanrednih događaja (Obrazac H8) prema Dodatku 13. ovog Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Dodaci ovog Pravilnika, od 1. do 14. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izvanrednim događajima (Službeni vjesnik HŽ-a br 7/ 2002)., Pravilnik o izmjenama i dopunama o izvanrednim događajima (Sl. vjesnik HŽ-a br 2 /2003.), Odluka o objavljivanju i tiskanju Uputa o postupcima pri istrazi izvanrednih događaja (Sl. vjesnik HŽ-a br 9/ 2004), a Pravilnik o štetama (Sl. vjesnik HŽ-a br 3/1997) prestaje vrijediti u roku od 8 dana od dana objave ovog pravilnika u Narodnim novinama.

Članak 31.

Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, vlasnik vučnog vozila i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe dužni su»u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti Upute za rad, tehničko-tehnološke postupke i pravila za postupanje u slučaju izvanrednog događaja i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 1. do 11. i članaka 14. do 32., koje stupaju na snagu 12. prosinca 2009.

Klasa: 011-01/09-01/49

Urbroj: 530-08-09-15

Zagreb, 20. svibnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Dodatak 1. (uz članke 15. i 23.)

Id-1

(1. stranica)

PRIJAVA O IZVANREDNOM DOGAĐAJU

Dan ______________ mjesec__________ 20 _______ godine u __________________________________________________
(broj pruge, profil, kolosijek, objekt)

u ___________ sati i____________ minuta dogodilo se sljedeće: __________________________________________________

(kategorija izvanrednog događaja –

__________________________________________________

– vrsta izvanrednog događaja)

OPIS IZVANREDNOG DOGAĐAJA

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(2. stranica)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Odgovorna osoba

.................... 20 ...... godine ................................................

(žig i datum)

Prijava o izvanrednom događaju

Broj: _______

Prima: ___________________

________________________

________________________

Dodatak 2. (uz članke 20. i 24.)

Id-2

(1. stranica)

PRVI NALAZ O ČINJENIČNOM STANJU

Sastavljen u _________________________________________

(naziv mjesta, kilometarski položaj otvorene pruge, objekt, itd.)

dan ____________ mjesec _________ 20______ god. povodom

__________________________________________________
(kategorija izvanrednog događaja)

1. Kategorija izvanrednog događaja – točno dan, mjesec, godina, sat i minuta te mjesto nastanka (broj pruge, profil, kolosijek, objekt itd), podaci o vlaku, manevarskom sastavu ili željezničkom vozilu za posebne namjene: ____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Vremenske prilike u trenutku izvanrednog događaja: ________

__________________________________________________
(temperatura, meteorološke prilike i sl.)

__________________________________________________

Je li vidik bio spriječen, zbog čega i koliko: _________________

__________________________________________________
(magla, vijavica, zavoj, usjek, drveće i sl.)

3. Vučno vozilo ili željezničko vozilo za posebne namjene: vozna brzina: ________, vrsta i serijski broj vučnog vozila: _________, mjesto i položaj u vlaku ili manevarskom sastavu: ________________, vrsta uređaja za zapis brzine: ________________, stanje plombi na uređaju za zapis brzine: ________________, položaj regulatora ili komandne ručice za ubrzanje i mijenjanja voznog smjera: ________________, stanje automatskog uređaja za kontrolu budnosti: ________________, stanje oduzimača struje i naponsko stanje u kontaktnoj mreži: ________________, položaj vučnog vozila naspram ostalih vozila u kojem su zatečeni: ________________, stanje uređaja za kočenje vučnog vozila:
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(2. stranica)

4. Ostala vozila: položaj vozila u vlaku, manevarskom sastavu ili željezničkom vozilu za posebne namjene:________________, vrsta i serijski broj vučnog vozila: ________________, tehničko stanje uređaja za: kočenje: ________________, osovinski sklop: ________________, ulazno-izlazna vrata: ________________, vlačno-odbojna sprema: ________________, položaj mjenjača kočnice i zračnih slavina na vozilima: ________________, opisno stanje vozila (da li su vidljiva oštećenja, da li istječe roba na prijevozu i slično): ________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

5. Stanje stvari koja se prevozi ili podaci o broju putnika: _______

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

6. Stanje infrastrukturnih dijelova: pruge i pružnih postrojenja, signalno-sigurnosnog uređaja, telekomunikacijskih uređaja, elektrovučnih postrojenja elektrovuče: __________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

7. Podaci o svim obavljenim mjerenjima na vozilima, uređajima ili postrojenjima: _______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(3. stranica)

8. Podaci o poginulim ili ozlijeđenim osobama (osobni podaci, prebivalište i status osobe), podaci o iskazima svjedoka i očevidaca, vrste nastalih ozljeda te liječničko izvješće o rezultatima pregleda ozlijeđenih osoba: ____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

9. Podaci o radnicima koji su sudjelovali kao sudionici u izvanrednom događaju: osobni podaci, prebivalište, poduzeće gdje rade i organizacijska jedinica, zdravstveno stanje, važeća ocjena zdravstvene sposobnosti, tjelesna sposobnost, analiza vremena provedenog u službi za posljednja 72 sata, stručna osposobljenost i posebna zapažanja o ponašanju radnika nakon izvanrednog događaja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

10. Podaci o drugim vozilima (cestovnim i slično): vrsta i tip vozila sa registracijskom oznakom, podaci o vlasništvu vozila i osobi koja je upravljala vozilom te polica osiguranja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(4. stranica)

11. Drugi podaci koji nisu navedeni od 1 do 10:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

12. Podaci o tome tko je i kako izviješten o nastalom izvanrednom događaju:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

13. Zaključni dio: zapažanja koja bi utjecala kod utvrđivanja uzroka nastanka izvanrednog događaja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mjesto, _______ dan ______ mjesec _____. 20 ____

Istražno povjerenstvo:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Dodatak 3. (uz članke 19. i 25.)

Id-3

(1. stranica)

ISTRAŽNO IZVJEŠĆE

I – Uvod

Sastavljeno dana ______________ mjeseca _______ 20 _____ u ___________________ povodom _______________________

__________________________________________________

__________________________________________________

PODACI O ISTRAŽNOM TIJELU

1. (Ime i prezime) (u svojstvu) (radno mjesto)

2. (Ime i prezime) (u svojstvu) (radno mjesto)

3. (Ime i prezime) (u svojstvu) (radno mjesto)

4. (Ime i prezime) (u svojstvu) (radno mjesto)

5. (Ime i prezime) (u svojstvu) (radno mjesto)

II – Opis

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(2. stranica)

POSLJEDICE IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Materijalna šteta

Na pruzi kn _____ na vagonima kn _____

Na uređajima kn _____ na stvarima (putnika) kn _____

Na vučnom vozilu kn _____ troškovi dizanja kn _____

i drugi troškovi kn _____

UKUPNO: kn _____

Smetnje u prometu:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

III – Zaključak

Uzrok izvanrednom događaju:

__________________________________________________

__________________________________________________

Mišljenje Povjerenstva u pogledu krivnje i odgovornosti.

Na osnovi istražnih činjenica i okolnosti ustanovljenih u prvom nalazu i istrazi istražno povjerenstvo došlo je do zaključka da za nastanak izvanrednog događaja odgovoran/ni su:

1. _________ obavlja dužnost ________ odgovoran je________

__________________________________________________

__________________________________________________

ogriješio se o: _______________________________________

__________________________________________________

2. ____________ obavlja dužnost _______________ odgovoran je
__________________________________________________

ogriješio se o: _______________________________________

__________________________________________________

3. ____________ obavlja dužnost _______________ odgovoran je
__________________________________________________

ogriješio se o: _______________________________________

__________________________________________________

4. ____________ obavlja dužnost _______________ odgovoran je
__________________________________________________

ogriješio se o: _______________________________________

__________________________________________________

Suodgovoran/ni su: _____________ obavlja dužnost __________suodgovoran_________________________________________

ogriješio/li se o: ______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(3. stranica)

IV– Obrazloženje

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

V– Zapažanja-sigurnosne preporuke

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Istražno povjerenstvo:

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

4. ___________________

5. ___________________

VI– Izdvojeno mišljenje

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Potpis:

Dodatak 4. (uz članak 26.)

Id-4

(lijeva strana knjige)

Redni broj

Datum

Sat i minuta

Mjesto nastanka

objekt

Kategorija izvanrednog događaja

Kratak opis događaja

kolodvor

otvorena pruga

industrijski kolosijek

(desna strana knjige)

Posljedice izvanrednog događaja

Uzrok

Datum
okončanja

Način
okončanja

Kašnjenja vlakova

Otkazano vlakova

poginulih

ozlijeđenih

oštećenih cestovnih vozila

pregaženih životinja

prekid željezničkog prometa (h)

materijalna šteta (kn)

za prijevoz putnika

teretnih vlakova

za prijevoz putnika

teretnih vlakova

putnika

radnika na željeznici

3. osoba

putnika

radnika na željeznici

3.osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak 5. (uz članak 27.)

STATISTIČKO IZVJEŠĆE

DODATAK 5 (uz članak 27.)

32a

DODATAK 5 (uz članak 27.)

Dodatak 6. (uz članak 29.)

obrazac H1

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj nesreća i njihov raspored prema vrstama nesreća

Vrsta nesreće

Broj nesreća

Sudar vlakova, uključujući sudar s preprekama unutar izolacijskog gabarita

Iskliznuće vlaka

Nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima ili pješačkim prijelazima

Nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe, uz iznimku samoubojstva

Požar u vlaku

Druge nesreće

Ukupno

Relativni broj nesreća

Broj samoubojstava

Dodatak 7. (uz članak 29.)

obrazac H2

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj poginulih osoba prema vrsti nesreće

Broj poginulih

Vrsta nesreće

putnici

radnici

korisnici željezničko cestovnih prijelaza

neovlašteno osoblje

treće
osobe

Sudar vlakova, uključujući sudar s preprekama unutar izolacijskog gabarita

Iskliznuće vlaka

Nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima ili pješačkim prijelazima

Nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe, uz iznimku samoubojstava

Požar u vlaku

Druge nesreće

Ukupno

Relativni broj poginulih

Dodatak 8. (uz članak 29.)

obrazac H3

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj ozbiljno ozlijeđenih osoba prema vrsti nesreće

Broj ozbiljno ozlijeđenih osoba

Vrsta nesreće

putnici

radnici

korisnici željezničko cestovnih prijelaza

neovlašteno osoblje

treće osobe

Sudar vlakova, uključujući sudar sa preprekama unutar izolacijskog gabarita

Iskliznuće vlaka

Nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima ili pješačkim prijelazima

Nalet vlaka ili željezničkog vozila na osobe, uz iznimku samoubojstava

Požar u vlaku

Druge nesreće

Ukupno

Relativni broj ozlijeđenih osoba

Dodatak 9. (uz članak 29.)

obrazac H4

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj slomljenih tračnica, svinutih tračnica i pokvarenih signala

Poremećaj

Ukupni broj

Relativni broj

Puknutih tračnica

Svinuta tračnica

Neispravan glavni signal

Dodatak 10. (uz članak 29.)

obrazac H5

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj prijeđenih signala koji zabranjuju daljnju vožnju

Izbjegnuta nesreća

Ukupni broj

Relativni broj

Prolazak pored glavnog signala koji zabranjuje daljnju vožnju

Dodatak 11. (uz članak 29.)

obrazac H6

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) broj slomljenih kotača i osovina na voznom parku u upotrebi

Poremećaj

Ukupni broj

Relativni broj

Puknuti kotači i osovine na voznom parku u upotrebi

Dodatak 12. (uz članak 29.)

obrazac H7

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na kilometre vlaka) trošak svih nesreća izražen u eurima

Ukupni trošak svih nesreća u eurima

Izvanredni događaj

Smrt

Ozljede

Na imovini putnika,osoblja, trećih osoba i okoliša

Na voznom parku i željezničkim instalacijama

Za zakašnjenja vlakova, preusmjeravanje prometa

Ozbiljna nesreća i nesreća

Relativni trošak

Napomena: Iz gore navedenih troškova će se odbiti odštete ili naknade koje će se dobiti ili se procjenjuje da će se dobiti od trećih strana kao što su vlasnici motornih vozila koji su sudjelovali u nesrećama na željezničko cestovnim prijelazima. Naknada dobivena iz polica osiguranja koje imaju željeznička poduzeća ili upravitelji infrastrukture neće biti odbijena.

Dodatak 13. (uz članak 29.)

obrazac H8

Izvješće za 20.. godinu

Ukupni i relativni (u odnosu na broj radnih sati) broj radnih sati osoblja i ugovornih strana koji je izgubljen kao posljedica nesreća

Izvanredni događaj

Ukupan broj izgubljenih radnih sati

Relativni broj izgubljenih radnih sati

Ozbiljna nesreća i nesreća