Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

NN 64/2009 (3.6.2009.), Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1441

Na temelju članka 53. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU CERTIFIKATA I IZVJEŠĆU INSPEKCIJE O PROMETU ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac certifikata i izviješća inspekcije u prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije.

Članak 2.

Certifikat potreban za promet između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije mora biti u skladu s obrascem iz Priloga ovoga Pravilnika, osim certifikata za registrirane kopitare.

Članak 3.

Obrazac certifikata propisan ovim Pravilnikom uključuje:

1. standardizirani dio I.- »podaci o pošiljci«,

2. dio II. - »certificiranje«, koji sadržava zahtjeve u skladu s propisima donesenim za pojedinu vrstu životinja, način proizvodnje i vrstu proizvoda, i

3. standardizirani dio III. - »pregledi« gdje se upisuju rezultati inspekcija provedenih u skladu s važećim propisima.

Članak 4.

Obrazac certifikata je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/132

Urbroj: 525-11-09-01

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

EUROPSKA ZAJEDNICA Certfikat za promet s državama članicama EU

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a Lokalni referentni broj

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.6. Broj(evi) povezanih originalnih certifikata

Broj(evi) pratećih dokumenata

1.7. Trgovac

Ime Broj odobrenja

I.8. Država podrijetla

ISO code

I.9. Regija podrijetla

code

I.10. Država odredišta

ISO code

I.11. Regija odredišta

code

I.12. Mjesto podrijetla

Gospodarstvo ☐ Sabirni centar ☐ Objekt trgovca ☐

Odobreno tijelo ☐ Centar za osjemenjivanje ☐

Odobreni objekt akvakulture ☐ Tim za uzimanje zametaka ☐ Objekt ☐ Ostalo ☐

Ime Broj odobrenja

Adresa

Poštanski broj

I.13. Mjesto odredišta

Gospodarstvo ☐ Sabirni centar ☐ Objekt trgovca ☐

Odobreno tijelo ☐ Centar za osjemenjivanje ☐

Odobreni objekt akvakulture ☐ Tim za uzimanje zametaka ☐ Objekt ☐ Drugo ☐

Ime Broj odobrenja

Adresa

Poštanski broj

I.14. Mjesto utovara

Poštanski broj

I.15. Datum otpreme

I.16. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija:

I.17. Prijevoznik

Ime Broj odobrenja

Adresa

Poštanski broj Država:

I.18. Vrsta životinje / Proizvoda

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvoda

Sobna temperatura ☐ Ohlađeno ☐ Smrznuto ☐

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24. Način pakiranja

I.25. Životinje namijenjene za /proizvodi namijenjeni za

Rasplod ☐ Tov ☐ Klanje ☐ Sezonska ispaša ☐ Odobreno tijelo (ustanova) ☐

Umjetnu oplodnju ☐ Registrirani kopitari ☐ Naseljavanje lovišta ☐ Kućni ljubimci ☐

Prehranu ljudi ☐ Hrana za životinje ☐ Farmaceutska upotreba ☐ Tehnička upotreba ☐ Drugo ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju ☐

Treća zemlja ISO kod

Izlazna točka Kod

Ulazna točka Broj BiP jedinice

I.27. Provoz kroz države članice ☐

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

1.28. Izvoz ☐

Treća zemlja ISO kod

Izlazna točka Kod

1.29. Procijenjeno trajanje putovanja

1.30. Plan puta

Da ☐ Ne ☐

I.31. Identifikacija životinja

EUROPSKA ZAJEDNICA Certfikat za promet s državama članicama EU

Dio II Certificiranje

II. Podaci o zdravlju *

II.a. Referentni broj certifikata

lI.b. Lokalni referentni broj

Službeni veterinar / Official veterinarian

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals):

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp

Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Broj lokalne veterinarske jedinice (LVJ)

Potpis / Signature:

*Unijeti posebne uvjete zdravlja

Dio III: Kontrola

III.1. Datum inspekcijskog pregleda:

III.2. Referentni broj potvrde:

III.3. Dokumentacijski pregled Ne ☐ Da ☐

EU standard Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

Dodatna jamstva Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

Nacionalni zahtjevi Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

III.4. Identifikacijski pregled Ne ☐ Da ☐

Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

III.5. Fizički pregled Ne ☐ Ukupan broj pregledanih životinja ☐

Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

III.6. Laboratorijski testovi Ne ☐ Da ☐

Datum:

Testirani:

Nasumično ☐ Temeljem sumnje ☐

Rezultati:

Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

III.7. Provjera dobrobiti Ne ☐ Da ☐

Zadovoljava ☐ Ne zadovoljava ☐

III.8. Kršenje propisa o dobrobiti

III.8.1. Nevaljano odobrenje prijevoznika ☐

III.8.2. Neudovoljavanje prijevoznog sredstva ☐

III.8.3. Pretrpanost vozila ☐ Prosječan prostor

III.8.4. Premašeno vrijeme putovanja ☐

III.8.5. Napajanje i hranjenje nije ispunjeno ☐

III.8.6. Loše postupanje ili nemar prema životinjama ☐

III.8.7. Drugo ☐

III.9. Kršenje propisa o zdravlju

III.9.1. Nedostatak certifikata ili nevaljan certifikat ☐

III.9.2. Nepodudaranost s dokumentima ☐

III.9.3. Neodobrena država ☐

III.9.4. Neodobrena regija/zona ☐

III.9.5. Nedozvoljene vrste ☐

III.9.6. Nedostatak dodatnih jamstava ☐

III.9.7. Neodobreno gospodarstvo ☐

III.9.8. Bolesne životinje ili životinje kod kojih postoji sumnja na bolest ☐

III.9.9. Nezadovoljavajući testovi ☐

III.9.10. Nedostatak idnetifikacije ili nevaljana identifikacija ☐

III.9.11. Nacionalni zahtjevi nisu ispunjeni ☐

III.9.12. Nevaljana adresa odredišta ☐

III.9.13. Drugo ☐

III.10. Utjecaj prijevoza na životinje

Broj uginulih životinja: Procjena:

Broj nepodobnih životinja: Procjena:

Broj rođenja ili pobačaja:

III.11. Korektivne mjere

III.11.1. Odgođen polazak ☐

III.11.2. Postupak premještanja ☐

III.11.3. Karantena ☐

III.11.4. Humano ubijanje/eutanazija ☐

III.11.5. Uništavanje trupova/ proizvoda ☐

III.11.6. Vraćanje pošiljke ☐

III.11.7. Obrada proizvoda ☐

III.11.8.7. Uporaba proizvoda za druge namjene ☐

Identifikacija:

III.12. Postupci nakon karantene

III.12.1. Humano ubijanje/eutanazija:

III.12.2. Raspuštanje karantene

III13. Mjesto inspekcije

Objekt ☐ Gospodarstvo ☐ Sabirni centar ☐

Objekt trgovca ☐ Odobreno tijelo ☐ Centar za osjemenjivanje ☐

Luka ☐ Zračna luka ☐ Izlazna točka ☐

Na putu ☐ Drugo ☐

III.14. Službeni veterinar ili službeni inspektor

Lokalna veterinarska jedinica (LVU) Broj vezan uz LVU

Ime (tiskanim slovima)

Kvalifikacija i titula

Datum: Potpis:

BILJEŠKE ZA NAVODE NA CERTIFIKATIMA ZA TRGOVINU UNUTAR ZAJEDNICE

Općenito: Molimo ispuniti potvrdu tiskanim slovima. Za izbor između više opcija u kućicu upišite križić (x).

«ISO kodovi» znače međunarodne standardne dvoslovne oznake države.

Načela:

Ovaj se certifikat odnosi na promet između Republike Hrvatske i država članica Europske unije svim životinjama i proizvodima iz Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[2], svim proizvodima životinjskog podrijetla iz Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08)[3] za koje se traži potvrda o zdravlju te sve životinjske nusproizvode iz posebnog propisa[4] za koje pravila traže da podliježu obvezi prijavljivanja.

Ovaj certifikat vrijedi deset dana od datuma inspekcijskog pregleda provedenog u državi podrijetla.

Ovaj certifikat vrijedi za samo jednu vrstu životinja ili jednu vrstu proizvoda.

Potpis i pečat moraju biti različite boje od boje tiska.

Original certifikata mora pratiti pošiljku do konačnog odredišta.

Gospodarstvo ili objekt moraju čuvati original ili kopiju certifikata najmanje tri godine.

Certifikati se mogu sastavljati samo za životinje namijenjene prijevozu istim željezničkim vagonom, kamionom, zrakoplovom ili brodom koje dolaze s istog gospodarstva te koje se otpremaju istom primatelju. Navedeno vrijedi i za proizvode.

Ovaj se certifikat mora izdati unutar 24 sata od otpreme pošiljke.

Dio 1. Ovaj dio popunjava pošiljatelj ili posrednik, ili službeni veterinar ili nadležni inspektor u slučaju životinja iz akvakulture

Rubrika I.1. Pošiljatelj: upisati naziv i adresu fizičke ili pravne osobe koja otprema pošiljku.

Rubrika I.2. Referentni broj certifikata je jedinstveni referentni broj kojega dodjeljuje Traces sustav.

Rubrika I.2.a. Lokalni referentni broj je broj kojega može dodijeliti nadležno tijelo u skladu sa svojom klasifikacijom.

Rubrika I.3. Središnje nadležno tijelo: naziv i broj središnjih nadležnih tijela u državi podrijetla sukladno objavi u Službenom listu.

Rubrika I.4. Lokalna nadležna tijela: naziv i broj lokalnih nadležnih tijela u državi podrijetla sukladno objavi u službenom listu.

Rubrika I.5. Primatelj: navesti naziv i adresu fizičke ili pravne osobe odgovorne za prijem pošiljke u državi odredišta.

Rubrika I.6. Broj(evi) originalnih certifikata povezanih s pošiljkom: odnosi se samo na životinje koje prolaze kroz sabirališne centre (goveda, svinje, ovce i koze te kopitare): upisati referentni broj svakog certifikata od kojih se sastoji nova pošiljka.

Prateća dokumentacija: odnosi se samo na one kopitare i životinje s popisa Washingtonske konvencije o zaštićenim vrstama i njihovim proizvodima.

Za kopitare i životinje s popisa Washingtonske konvencije o zaštićenim vrstama treba navesti broj putovnice ili CITES broj dozvole.

Za proizvode i nusproizvode se daje komercijalni broj dokumenta.

Rubrika I.7. Trgovac: odnosi se samo na pošiljke goveda, svinja, koza ili ovaca: upisuje se službeni registracijski broj te ime ovlaštenog trgovca.

Rubrika I.8. Država podrijetla: upisati ime države iz koje dolaze životinje ili proizvodi.

Rubrika I.9. Regija podrijetla: odnosi se samo na goveda i svinje te životinje iz akvakulture u kontekstu regionalizacijskih mjera.

Za goveda i svinje: navesti administrativne regije.

Za životinje iz akvakulture: navesti odobrene zone i obalne zone.

Kod kakav je propisan važećim propisima.

Rubrika I.10. Država odredišta: upisati ime države u koju se životinje upućuju.

Rubrika I.11. Regija odredišta: Vidi rubriku I.9.

Rubrika I.12. Mjesto podrijetla/mjesto sakupljanja: mjesto iz kojeg potječu životinje ili proizvodi.

Gospodarstvo: sukladno definiciji iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[5].

Odobreni objekt akvakulture: odnosi se samo na životinje iz članka 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08)[6].

Sabirni centar: odnosi se samo na goveda, svinje, ovce i koze te životinja iz porodice konja: u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkama 9. i 10 Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 51/09)[7] i člankom 2. točkom (o) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[8].

Objekt trgovca: odnosi se samo na ovce i koze iz članka 2. stavka 2. točke 12. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza[9].

Ovlašteno tijelo: službeno ovlašteno tijelo, institut ili centar kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (c) posebnog propisa[10], a posebno ovlašteni zoološki vrtovi i istraživački laboratoriji.

Centar za osjemenjivanje: centar za osjemenjivanje i pohranjivanje definiran člankom 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, broj 60/08)[11].

Tim za uzimanje zametaka: službeno odobrena stručna skupina za prikupljanje, obradu i pohranu zametaka i jajnih stanica kako je definirano člankom 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/08)[12].

Objekt: odnosi se samo na proizvode i nusproizvode životinjskog podrijetla u skladu s člankom 2. stavkom 3. Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[13].

Upisati naziv, adresu i broj odobrenja ili registracijski broj navedenih struktura ukoliko tako pravila nalažu.

Rubrika I.13. Mjesto odredišta: mjesto na koje se životinje ili proizvodi odvoze na konačni istovar (ne računajući odmorišta), te gdje se drže u skladu s važećim pravilima. Vidi rubriku I.12.

Rubrika I.14. Mjesto utovara: odnosi se samo na životinje: upisati grad i poštanski broj mjesta gdje su životinje utovarene.

Rubrika I.15. Datum i vrijeme otpreme: odnosi se samo na životinje: upisati očekivani datum i vrijeme otpreme.

Rubrika I.16. Prijevozno sredstvo: upisati podatke o prijevoznom sredstvu.

Prijevozno sredstvo (zrakoplov, brod, željeznički vagon, cestovno vozilo).

Identifikacija prijevoznog sredstva: za zračni prijevoz, broj leta; za prijevoz morem, ime broda; za prijevoz željeznicom, broj vlaka i vagona te za cestovni prijevoz, registracijski broj cestovnog vozila i te broj prikolice ako se koristi. «Ostalo» znači načine prijevoza koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07)[14].

Rubrika I.17. Prijevoznik: odnosi se samo na životinje; u skladu s člankom 5. Pravinika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka[15], upisati prijevoznikov broj odobrenja.

Rubrika I.18. Vrste životinja/proizvoda: za životinje se upisuje vrsta životinje upisivanjem uobičajenog naziva kako je određeno u tarifnoj nomenklaturi; za životinjske proizvode (sjeme, jajne stanice, zameci) upisuje se vrsta životinje i vrsta proizvoda. Za proizvode životinjskog podrijetla se upisuje vrsta proizvoda kako je određeno tarifnom nomenklaturom.

Rubrika I.19. Oznaka KN: Upisati najmanje prve 4 brojke odgovarajuće oznake Kombinirane nomenklature (oznaka KN), utvrđene na temelju posebnog propisa[16] sukladno zadnjim izmjenama i dopunama.

Rubrika I.20. Broj/Količina

Za životinje i životinjske proizvode (sjeme, jajne stanice, zameci) upisuje se broj životinja ili slamki izraženih kao jedinice.

Za životinje i proizvode iz akvakulture upisuje se ukupna težina u kg.

Rubrika I.21. Temperatura proizvoda: odnosi se samo na proizvode životinjskog podrijetla: upisuje se način čuvanja.

Rubrika I.22. Broj pakiranja: upisuje se broj kutija, kaveza ili pregradaka u kojima se životinje prevoze ili broj kontejnera za proizvode.

Rubrika I.23. Identifikacija kontejnera/broj pečata: upisuju se svi identifikacijski brojevi pečata i kontejnera posebno za proizvode.

Rubrika I.24. Vrsta pakiranja: odnosi se samo na proizvode.

Rubrika I.25. Životinje namijenjene/proizvodi namijenjeni: upisati isključivo odredište životinja ili proizvoda.

Uzgoj: za životinje uzgoj i proizvodnja.

Tov: odnosi se samo na ovce i koze.

Klanje: za životinje namijenjene klaonicama.

Sezonska migracija: odnosi se samo na goveda koja pasu u planinama.

Ovlašteno tijelo: službeno odobreno tijelo, institut ili centar na temelju posebnog propisa[17].

Asistirana reprodukcija: odnosi se samo na sjeme, jajne stanice i zametke.

Registrirane životinje iz porodice konja: u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08)[18].

Obnova fonda divljači: odnosi se samo na divljač namijenjenu popunjavanju lovišta.

Kućni ljubimci: kućni ljubimci namijenjeni prometu u komercijalne svrhe.

Prehrana ljudi: odnosi se samo na proizvode namijenjene prehrani ljudi za koje se temeljem pravila traži certifikat o zdravlju.

Hrana za životinje: odnosi se samo na proizvode namijenjene hrani za životinje kako je navedeno u posebnom propisu[19].

Farmaceutska uporaba.

Tehnička uporaba: proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani ljudi ili životinja te su namijenjeni industrijskoj uporabi kako je navedeno u posebnom propisu[20].

«Ostalo«: namijenjeno u neke druge svrhe koje nisu nigdje drugdje navedene u ovoj podjeli.

Rubrika I.26. Provoz kroz treću državu: upisati ime države s ISO oznakom i izlaznom točkom kako je propisano člankom 1. Pravilnika o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje (»Narodne novine«, broj 154/08)[21] te ime i broj granične inspekcije po ulasku životinja u Europsku uniju.

I.27. Provoz kroz države članice: upisati ISO kod država EU/EEA kroz koje prolazi pošiljka životinja ili proizvoda.

I.28. Izvoz: upisati izlaznu točku iz EU/EEA.

I.29. Procijenjeno trajanje putovanja: upisati procijenjeno vrijeme temeljem zahtjeva Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka[22].

I.30. Plan putovanja: upisati u skladu sa zahtjevima ukoliko postoji plan putovanja.

I.31. Identifikacija životinja/proizvoda: upisati sve posebne zahtjeve u vezi s vrstom ili prirodom proizvoda.

Dio 2. Ovaj dio popunjava isključivo službeni veterinar ili nadležni inspektor u slučaju životinja iz akvakulture

Rubrika II: Podaci o zdravlju: ispuniti ovaj dio u skladu s pravilima koja se odnose na to.

Rubrika II:a. Referentni broj: vidi rubriku I.2.

Rubrika II.b. Lokalni referentni broj: vidi rubriku I.2.a.

Dio 3. Pregledi: ovaj dio popunjava isključivo službeni veterinar ili nadležni inspektor ukoliko provodi pregled na odredištu ili tijekom prijevoza životinja te tijekom otpreme proizvoda na koje se odnosi poseban propis[23].

Rubrika III.1. Datum inspekcijskog pregleda:

Rubrika III 2. Referentni broj potvrde: vidi rubriku I.2.

Rubrika III.3. Dokumentacijski pregled: Uključuje provjeru udovoljavanja standardima Zajednice kao dodatnog jamstva nekim državama članicama i, što se tiče vrsta koje nisu navedene u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[24], to uključuje udovoljavanje nacionalnim zahtjevima bez obzira na konačno odredište. Neudovoljavanje zahtjevu za dodatno jamstvo ili nacionalnom zahtjevu znači da pošiljka ne zadovoljava.

Rubrika III 4. Identifikacijski pregled: usporediti pošiljku s certifikatom i pratećom dokumentacijom.

Rubrika III.5. Fizički pregled: odnosi se na rezultat provedenih kliničkih ispitivanja, mortalitet i morbiditet pošiljke. Navodi se broj pregledanih životinja.

Rubrika III.6. Laboratorijski testovi:

Testirani na: navodi se kategorija tvari ili patogena za koji se provodi postupak ispitivanja.

«Temeljem sumnji» uključuje slučajeve kada se sumnja da su životinje bolesne ili ako pokazuju znakove bolesti ili se testiraju uz sigurnosne mjere na snazi.

Rubrika III.7. Provjera dobrobiti: opisati uvjete prijevoza te status dobrobiti životinja pri dolasku.

Rubrika III.8. Postupanje protivno zakonodavstvu o dobrobiti: molim ispunite jednu ili više rubrika ovisno o prirodi nepropisnog postupanja.

Rubrika III.9. Postupanje protivno zdravstvenom zakonodavstvu: ispuniti odgovarajuću rubrika ovisno o prirodi nepropisnog postupanja.

III 9.1. Nedostatak certifikata: pošiljka putuje bez certifikata ili prethodne obavijesti.

III. 9.2. Neslaganje s dokumentacijom: elementi od kojih je sastavljena pošiljka ne odgovaraju certifikatu.

III 9.3. Neodobrena država: ukoliko se mjere sigurnosti za vrstu koja se razmatra odnose na državu.

III 9.5. Zabranjene vrste: životinje nestandardnih vrsta koje su zabranjene u državi članici/ Republici Hrvatskoj ili životinje zaštićene vrste temeljem Washingtonske konvencije kojom se krše odgovarajuća pravila.

III.9.12. Netočna adresa: ukoliko navedena adresa ne postoji ili ne odgovara predmetnoj vrsti ili proizvodu ili pošiljka nikad nije ni došla na navedenu adresu.

Rubrika III.10. Utjecaj prijevoza na životinje: odnosi se samo na životinje; navesti koliko je životinja uginulo, koliko ih nije sposobno za putovanje i koliko je ženki donijelo mlade na svijet ili pobacilo tijekom prijevoza. U slučaju životinja koje se šalju u velikom broju (jednodnevni pilići, riba, mekušci, itd.) daje se procjena broja uginulih ili životinja nesposobnih za putovanje.

Rubrika III.11. Mjere za otklanjanje: navesti sve odluke koje se donose kako bi se zaustavilo kršenje u skladu s Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije ili Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[25].

III.11.1. Odgoda polaska: odgađa se prijevoz kako bi se osiguralo da životinje budu u stanju putovati.

III.11.2. Postupak premještanja: premjestiti životinje s prijevoznog sredstva koje ne ispunjava zahtjeve na ono koje ih ispunjava.

Rubrika III.12. Nakon karantene: odnosi se samo na životinje: klanje ili oslobađanje životinja ovisno o rezultatima ispitivanja.

Rubrika III.13. Mjesto inspekcije.

Rubrika III.14. Potpis službenog veterinara ili nadležnog inspektora: navesti kojoj lokalnoj jedinici potpisnik pripada.

[1]1Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o donošenju usklađenog obrasca certifikata i izvješća o inspekciji trgovine životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice

[2] Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[3]Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta.

[4]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do 30. lipnja 2009.

[5] Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[6]Člankom 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća (EZ) 88/2006 od 24. listopada 2006. o uvjetima za zdavlje akvakulture i njihovih proizvoda, sprječavanje i kontrolu određenih bolesti akvatičnih životinja.

[7]Člankom 2. stavkom 2. točkama 9. i 10. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 51/09) preuzete su odredbe članka 2. točke (b) podtočaka 9. i 10. Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji uređuju trgovinu ovcama i kozama unutar Zajednice.

[8]Člankom 2. točkom (o) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« broj 154/08) su preuzete odredbe članka 2. točke (o) Direktive 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[9]Člankom 2. stavkom 2. točkom 12. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza preuzete su odredbe članka 2. točke (b) podtočke 12. Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji uređuju trgovinu ovcama i kozama unutar Zajednice.

[10]Posebnim propisom preuzet će se odredbe članka 2. stavka 1. točke (c) Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ, do 30. lipnja 2009.

[11]Članak 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, broj 60/08) preuzete su odredbe članka 2. (b) Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta.

[12]Člankom 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/08) preuzete su odredbe članka 2. (b) Direktive Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. jiha idređuje veterinarsko-zdravstvene uvjete koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice i uvozu iz trećih zemalja zametaka domaćih životinja vrste goveda.

[13]Člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 2. stavka 3. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta.

[14]Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i dopuni Direktiva 64/4732//EEZ i 93/119/EZ te Uredbe (EZ) 1255/97.

[15] Člankom 5. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe članka 5. Uredbe (EZ) 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i dopuni Direktiva 64/4732//EEZ i 93/119/EZ te Uredbe (EZ) 1255/97.

[16] Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi te općoj carinskoj tarifi, izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[17]Posebnim propisom preuzeti će se odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-zdravstvenu uvjeti utvrđeni posebnim pravilima zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ, do 30. lipnja 2009.

[18]Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[19] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do 30. lipnja 2009.

[20]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do 30. lipnja 2009.

[21]Člankom 1. Pravilnika o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje (»Narodne novine« broj 154/08) preuzete su odredbe članka 1. Odluke Komisije 93/444/EEZ od 2. srpnja 1993. o detaljnim pravilima unutarnjeg prometa određenih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih izvozu u treće zemlje.

[22]Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i dopuni Direktiva 64/4732//EEZ i 93/119/EZ te Uredbe (EZ) 1255/97.

[23]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1774/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do 30. lipnja 2009.

[24]Dodatkom A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Dodatka A Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[25]Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i dopuni Direktiva 64/4732//EEZ i 93/119/EZ te Uredbe (EZ) 1255/97, Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice,

Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta.