Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući

NN 64/2009 (3.6.2009.), Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući

64 03.06.2009 Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1446

Na temelju članka 93. stavka 2., članka 105. stavka 3. i članka 108. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 22. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I DJELATNOSTI DOMA SOCIJALNE SKRBI, NAČINU PRUŽANJA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI, UVJETIMA PROSTORA, OPREME I RADNIKA DOMA SOCIJALNE SKRBI, TERAPIJSKE ZAJEDNICE, VJERSKE ZAJEDNICE, UDRUGE I DRUGIH PRAVNIH OSOBA TE CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– vrsta i djelatnost doma socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: dom),

– način pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica, udruga čiji je cilj zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba, terapijska zajednica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo ili druga domaća i strana pravna osoba bez osnivanja doma (u daljnjem tekstu: druga pravna osoba),

– uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, doma i druge pravne osobe za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji, i

– uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika centra za pomoć i njegu u kući.

Ovim Pravilnikom propisana je i struktura i trajanje neposrednog stručnog rada u domu i drugoj pravnoj osobi.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisana vrsta i način pružanja usluga te uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te struktura i trajanje neposrednog stručnog rada za dom, primjenjuju se i na drugu pravnu osobu.

Članak 3.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna osoba može pružati skrb izvan vlastite obitelji i usluge psihosocijalne rehabilitacije kao terapijska zajednica, osobama ovisnim o alkoholu, opojnim drogama i drugim opojnim sredstvima te povremenim uzimateljima opojnih droga, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom propisuju se i uvjeti za pružanje usluga pomoći i njege u kući.

II. ZAJEDNIČKI UVJETI PRUŽANJA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI

1. Zajedničke usluge skrbi izvan vlastite obitelji i način njihova pružanja

Članak 5.

Usluge koje pruža dom i druga pravna osoba pružaju se poštujući etička načela svake struke.

Domovi i druge pravne osobe koje pružaju usluge psihosocijalne rehabilitacije, obvezni su provoditi psihosocijalnu rehabilitaciju prema programima koje donosi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Program psihosocijalne rehabilitacije u domu i drugoj pravnoj osobi provodi se u skladu s humanim i etičkim principima, poštujući osnovna ljudska prava korisnika.

Članak 6.

Dom i druga pravna osoba, u suradnji s korisnikom i/ili zakonskim zastupnikom korisnika, izrađuje individualni plan rada, pruža korisniku sve potrebne usluge skrbi i podrške, uključuje korisnika u odgovarajuće programe rehabilitacije ovisno o njegovim sposobnostima i interesima, razvija i unapređuje mrežu socijalnih odnosa, osobito s obitelji, u cilju osposobljavanja korisnika za samostalni život izvan doma ili druge pravne osobe.

Za korisnike kojima je pravo na skrb izvan vlastite obitelji priznato rješenjem centra za socijalnu skrb, u izradi individualnog plana rada sudjeluje osim osoba iz stavka 1. ovoga članka i centar za socijalnu skrb.

Članak 7.

U sklopu usluga stanovanja korisniku se osigurava smještaj u prostoru prilagođenom dobi i potrebama korisnika.

Usluge stanovanja obuhvaćaju: održavanje čistoće prostora i opreme te uređenje vanjskog okoliša, održavanje čistoće (pranje i glačanje) osobnog rublja korisnika, posteljnog i ostalog rublja te druge tehničke poslove.

Članak 8.

U sklopu usluga prehrane korisnicima na smještaju dom ili druga pravna osoba osigurava tri do pet obroka dnevno, a korisnicima na boravku do tri obroka, čija količina i kvaliteta mora biti u skladu s dobi, zdravstvenim stanjem i drugim potrebama korisnika, prema propisanim standardima prehrane koje donosi ministar.

Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči doma ili druge pravne osobe.

Članak 9.

Korisniku skrbi izvan vlastite obitelji na cjelodnevnom ili poludnevnom boravku, osiguravaju se usluge prijevoza u dolasku i odlasku, ako je to moguće osigurati s obzirom na udaljenost mjesta prebivališta korisnika od sjedišta doma ili druge pravne osobe.

Korisniku skrbi izvan vlastite obitelji na stalnom ili tjednom smještaju osigurava se prijevoz radi provođenja usluga koje pruža dom ili druga pravna osoba.

Usluge prijevoza iz stavka 1. i 2. ovoga članka pruža dom ili druga pravna osoba ako prijevoz ne mogu osigurati članovi njihove obitelji ili nije osiguran na drugi način.

2. Zajednički uvjeti u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika

a) Zajednički uvjeti prostora

Članak 10.

Na građevinu doma i druge pravne osobe u kojoj se pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji primjenjuju se propisi kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, na jednakoj razini kao i ostalim osobama, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugo propisano.

Članak 11.

Građevina doma i druge pravne osobe te centra za pomoć i njegu u kući mora ispunjavati minimalne zahtjeve prema posebnim propisima za radne i pomoćne prostorije glede sigurnosti i zaštite zdravlja radnika za sve radne i pomoćne prostorije i prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad, povremeno zadržavaju osobe na radu i u koje dolaze druge osobe po bilo kojem osnovu rada ili korištenja usluga.

Članak 12.

Građevina u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi mora sadržavati elemente neovisnog življenja s osiguranim pristupom s javne pješačke površine, u pravilu, kroz glavni ulaz u građevinu, primjenom najprikladnijih rješenja pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika.

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada potrebno je zadovoljiti higijensko-tehničke zahtjeve koji se odnose na: osvijetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

Građevina u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi mora udovoljavati sljedećim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima:

– mora biti izgrađena od čvrstog materijala, smještena na pristupačnom terenu s nesmetanim prilazom prijevoznim sredstvima, a pješački prilazni put mora biti osvijetljen i udovoljavati propisima o sigurnosti u prometu,

– uz građevinu moraju biti osigurana parkirališna mjesta s dovoljnim brojem parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom,

– ne smije biti izložena onečišćenju i buci iznad dopuštenih vrijednosti prema posebnom propisu,

– prostorije moraju biti osvijetljene danju prirodnim izvorom svjetlosti, noću umjetnim izvorom svjetlosti, primjerene kvalitete i jačine,

– zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava pretjerano zagrijavanje, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu površinu prozora, a u sobama treba osigurati mogućnost zamračenja,

– svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozračivati, a ukoliko ima prostora s nedovoljnin prozračivanjem, potrebno je osigurati umjetnu ventilaciju,

– toplinska zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija moraju biti prema važećim propisima i standardima, a zaštita od buke i akustika trebaju omogućavati dobru slušnost i razgovijetnost pri govoru,

– prostorije moraju imati trajno riješeno pitanje izvora zagrijavanja, koji mora udovoljavati tehničkim i ekološkim standardima,

– u svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to u svim prostorijama za korisnike 20 – 22 °C, u hodnicima i pomoćnim prostorima 18 °C,

– razdoblju visokih vanjskih temperatura u dnevnom boravku treba osigurati optimalnu temperaturu, 5 °C nižu od vanjske,

– visina prostorija mora biti najmanje 260 cm,

– prostorije moraju udovoljavati svim propisanim komunalnim i sanitarnim uvjetima vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih i drugih otpadnih voda, električnog dovoda, telefonskog i internetskog priključka te plinovodnih te drugih instalacija

– opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće. Sve armature instalacija koje služe za pranje moraju biti opremljene toplom i hladnom vodom s automatskom baterijom koja osigurava temperaturu vode do 35 °C,

– otpadne vode odvode se kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju ili na drugi način, prema važećim propisima i standardima,

– električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana,

– zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupožarnom opremom i signalizacijom, a zaštita od provale provodi se uporabom alarma i videonadzora.

Članak 13.

Vrata, zidovi i stropovi u prostorijama u kojima se obavlja djelatnost te u sanitarnim čvorovima moraju biti ravne i glatke površine, koja je otporna na upijanje, te učestalo i temeljito čišćenje, sukladno važećim propisima.

Vrata treba izvesti tako da se otvaraju prema hodniku odnosno izlazu.

Vrata na prostorijama trebaju biti u pravilu bez pragova te od materijala koji se ne može oštetiti kako bi se spriječilo ozljeđivanje korisnika

Vrata u prostorijama u kojima se zbrinjavaju nepokretni korisnici moraju biti široka najmanje 100 cm.

Za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, vrata sanitarnog čvora moraju imati širinu najmanje 100 cm, a u svim prostorijama namijenjenim za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, moraju se nalaziti rukohvati.

Prozori moraju biti izvedeni na način da se osigura mogućnost prirodnog prozračivanja.

Članak 14.

Skrb izvan vlastite obitelji može se pružati u jednoj ili više građevina koje udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, a u jednoj građevini ne može biti smješteno više od 200 korisnika.

U jednoj građevini mogu se pružati usluge samo jednoj vrsti korisnika, a iznimno za dvije vrste korisnika, ako se građevina može podijeliti na način da se svakoj vrsti korisnika osigurava zaseban prostor za stanovanje, dnevni boravak, prostorije za blagovanje, održavanje osobne higijene i sanitarni čvor.

Članak 15.

Lokacija građevine u kojoj se pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji, treba biti u naselju ili njegovoj blizini da omogućava korištenje usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s potrebama korisnika, i prometnu vezu s naseljem.

Članak 16.

Građevina, u pravilu, treba biti odvojena od drugih, a oko nje treba osigurati površinu neizgrađenog zemljišta prema posebnim propisima, za prilaz objektu, dvorište, park, igralište, parkiralište i slično.

Zelene površine neizgrađenog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka trebaju iznositi po jednom korisniku najmanje 5 m2, osim ako su korisnici djeca i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja ili žrtve trgovanja ljudima. Zelene površine trebaju biti uređene (posađeno drveće i bilje, uređene mjesta za sjedenje) i opremljene putovima i pristupima koji su prilagođeni za pristup osobama s invaliditetom i teže pokretnim osobama.

Iznimno, ako se građevina nalazi u neposrednoj blizini javnog parka, ili druge zelene površine, površina neizgrađenog zemljišta iz stavka 2. ovog članka ne mora imati predviđenu zelenu površinu.

Površina prostorija propisana ovim Pravilnikom je neto površina poda obračunata po točki 515 HRN ISO 9836.

Članak 17.

Građevina mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima i radnih i pomoćnih prostorija, namijenjenih radnicima.

Spavaonice ne smiju biti prolazne.

U građevini treba osigurati potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica, sukladno potrebama i broju korisnika.

Pod sanitarnim čvorom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se jedan zahod sa predprostorom za žene i jedan zahod sa predprostorom i prostorijom, odnosno prostorom sa pisoarom za muškarce.

Građevina mora imati, radi prevencije, prostoriju za izolaciju korisnika koji boluju od zarazne bolesti, s posebnim sanitarnim čvorom i kupaonicom.

Za dnevni boravak korisnika može se koristiti više manjih prostorija, a mogu se iznimno koristiti i blagovaonice.

Dom i druga pravna osoba, ovisno o vrsti korisnika, mora imati prostorije za provođenje pojedinih programa, radno-terapijske aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Dom i druga pravna osoba, moraju imati prostorije i posebne sanitarne čvorove za radnike.

Dom i druga pravna osoba, koji pružaju usluge prehrane, moraju imati odgovarajući prostor za posluživanje jela.

Dom i druga pravna osoba koji pripremaju obroke, moraju imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni: prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane te pranje posuđa, sukladno sanitarnim i drugim propisima.

Dom i druga pravna osoba moraju imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša.

U domu i drugoj pravnoj osobi potrebno je osigurati mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.

Ako dom i druga pravna osoba pružaju usluge održavanja čistoće rublja, moraju imati osiguran poseban prostor za tu namjenu, sukladno sanitarnim i drugim propisima.

Ako građevina ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm.

Prostori radnika koji organiziraju i koordiniraju rad trebaju imati jednostavnu i preglednu vezu s ulaznim prostorom građevine.

Članak 18.

Na građevini u kojoj se obavlja djelatnost potrebno je danom početka rada istaknuti ploču koja sadrži naziv ustanove, osim građevine u kojoj je sklonište za žrtve obiteljskog nasilja ili žrtve trgovanja ljudima.

b) Zajednički uvjeti opreme

Članak 19.

Oprema i namještaj moraju biti funkcionalni, prenosivi, stabilni, od kvalitetnog materijala, po mogućnosti prirodnog, lakog za održavanje, postojanih boja, estetskog izgleda i primjeren dobi korisnika.

Sobe moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolaca, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zaključavanja. Ležajevi u pravilu ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog.

Prostorija za dnevni boravak mora imati garniture za sjedenje, potreban broj stolova i stolaca, polica, društvene igre, ukrasne predmete TV-prijemnik, glazbeni uređaj i ostalu multimedijsku opremu.

Prostorija sanitarnog čvora mora imati umivaonik s toplom i hladnom vodom i tekućim sapunom te ručnicima za jednokratnu uporabu, odnosno sušilom za ruke.

Čajna kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

Praonica rublja mora imati opremu za pranje, sušenje i glačanje rublja.

Potrebno je osigurati metalne ormariće s posebnom zaštitnom bravom za čuvanje lijekova tipa psihofarmaka.

Članak 20.

Dom i druga pravna osoba koji korisniku osiguravaju uslugu prijevoza, mora imati najmanje jedno putničko kombi-vozilo za prijevoz 8 korisnika, a za pružanje usluga pomoći i njege u kući, jedno vozilo za tu namjenu.

c) Zajednički uvjeti stručnih radnika

Članak 21.

Broj i vrsta stručnih radnika koji rade u neposrednom radu s korisnicima i drugih radnika u domu i drugoj pravnoj osobi određuje se prema broju i vrsti korisnika skrbi izvan vlastite obitelji te vrstama usluga i načinu njihova pružanja, u skladu s Prilogom I. Mjerila potrebnih radnika (točka 1. – 13.) koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Broj stručnih i drugih radnika smanjuje se ili povećava razmjerno broju korisnika i usluga doma ili druge pravne osobe te centra za pomoć i njegu.

Članak 22.

Dom ili druga pravna osoba može imati veći broj radnika od broja propisanog ovim Pravilnikom i druge radnike, ovisno o uslugama koje se pružaju ili organizaciji rada, te voditelje ustrojstvenih jedinica.

Članak 23.

Odredbe ovoga Pravilnika o strukturi i trajanju neposrednog rada primjenjuju se na domove i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedinica regionalne (područne) ili lokalne samouprave, a na domove i pravne osobe drugih osnivača, ako oni primjenjuju odredbe kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Poslovi koji se obavljaju u neposrednom radu s korisnicima i ostali odgovarajući poslovi obavljaju se dnevno u sklopu punog radnog vremena u domu i drugoj pravnoj osobi, osim ako se usluga prema prirodi posla pruža na drugim mjestima.

U trajanje neposrednog stručnog rada nije uključena stanka za odmor.

III. VRSTE I DJELATNOSTI DOMA, NAČIN PRUŽANJA USLUGA SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI TE UVJETI PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRUČNIH RADNIKA DOMA SOCIJALNE SKRBI I DRUGE PRAVNE OSOBE

Članak 24.

Vrsta i djelatnost doma socijalne skrbi određuje se prema vrsti korisnika te vrsti, opsegu i načinu pružanja usluga skrbi izvan vlastite obitelji.

Članak 25.

Ovisno o utvrđenoj potrebi, usluge skrbi izvan vlastite obitelji mogu se pružati korisniku kao stalni, tjedni i privremeni smještaj, cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak te organizirano stanovanje.

1. DJEČJI DOM

Djelatnost doma

Članak 26.

Dječji dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji:

– djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu te djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu, i

– trudnici 3 mjeseca prije poroda ili roditelju s djetetom do 6 mjeseci njegova života, a iznimno ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta, ako roditelj nema stana niti osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obiteljskom domu.

Članak 27.

Djelatnost dječjeg doma je skrb izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 26. ovoga Pravilnika:

– kao stalni smještaj, u okviru kojeg se djeci i mlađim punoljetnim osobama osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i praćenja izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranja i provođenja slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika, pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći te osposobljavanje navedenih korisnika skrbi za samostalan život izvan ustanove,

– kao tjedni smještaj, u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom radnih dana u tjednu, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, praćenje izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranje i provođenje slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći,

– kao poludnevni ili cjelodnevni boravak, u okviru kojeg se korisnicima osiguravaju usluge prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, čuvanje, odgoj i provođenje slobodnih aktivnosti i igara s djecom a za školsku djecu pomoć u učenju i vođenju brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo.

Dom iz članka 26. ovoga Pravilnika pruža korisnicima usluge skrbi izvan vlastite obitelji:

– kao privremeni smještaj, u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga: prehrane, brige o zdravlju, održavanja njege i osobne higijene, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće.

Dom iz članka 26. ovoga Pravilnika u posebnoj dislociranoj stambenoj jedinici (u daljem tekstu:stan), pruža usluge stanovanja i osposobljavanja za samostalan život uz dnevno praćenje, mlađoj punoljetnoj osobi, koja je do punoljetnosti bila smještena u domu i nakon završetka redovnog školovanja, i korisniku u dobi od 16 do 18 godina u skladu s procjenom njegove mentalne zrelosti, uz suglasnost roditelja/skrbnika i nadležnog centra za socijalnu skrb i uz uvjet da je u istoj stambenoj jedinici smješten i punoljetan korisnik.

Članak 28.

Ako je u odgojnu skupinu na smještaju uključeno dijete školske dobi s težim psihičkim smetnjama, u odgojnoj skupini može biti najviše četiri korisnika.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 29.

Dječji dom i druga pravna osoba pruža korisnicima na smještaju (stalnom i tjednom) i dnevnom boravku sljedeće usluge:

1. Usluge stanovanja – prehrana i odijevanje

Usluga prehrane majci s djetetom uključuje i pomoć majci u prehrani dojenčeta i educiranje majke vezano uz provođenje kvalitetne prehrane dojenčeta.

Usluga prehrane djece obuhvaća i hranjenje djece mlađe životne dobi te razvijanje kulture hranjenja.

Usluga prehrane za djecu starije životne dobi obuhvaća i uključivanje djece u samostalno kupovanje namirnica te pripremanje obroka.

Usluga odijevanja obuhvaća osiguranje potrebne odjeće, obuće i higijenskog pribora, potrebne opreme za njegu dojenčeta, pomoć djetetu u savladavanju samostalnog odijevanja te razvijanje kulture odijevanja.

Korisnici koji su smješteni u okviru organiziranog stanovanja u potpunosti čiste prostor u kojem su smješteni, peru i glačaju posteljno rublje i odjeću koju koriste, a obroke pripremaju sami. 2. Usluge njege i briga o zdravlju

Usluga njege trudnica i roditelja s djetetom obuhvaća pomoć pri obavljanju njege trudnice prije poroda; pomoć pri obavljanju njege majke nakon poroda; pomoć roditelju u njezi dojenčeta te praćenje kvalitete njege djeteta od strane roditelja.

Usluga njege djece u dobi od 0-3 godine života obuhvaća njegu lica i tijela, previjanje djece;presvlačenje i oblačenje;higijenu nakon hranjenja nesamostalne djece i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba djeteta.

Usluga njege i brige o zdravlju obuhvaća i razvijanje higijenskih navika korisnika te praćenje istih u skladu s dobi djece.

Usluga brige o zdravlju obuhvaća praćenje općeg zdravstvenog stanja što uključuje praćenje tjelesnog i psihičkog stanja korisnika i praćenje rasta i razvoja korisnika; organiziranje pružanja zdravstvenih preventivnih i kurativnih usluga; savjetodavno-edukativni rad i higijensko-epidemiološki nadzor, provođenje planiranih postupaka iz zdravstvene njege; podjela terapije; prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći

Usluga brige o zdravlju za djecu na dnevnom boravku obuhvaća savjetodavni rad s roditeljima te osiguranje pružanja hitnih i neodgodivih zdravstvenih usluga.

3. Usluge socijalnog rada obuhvaćaju pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe, praćenje razdoblja prilagodbe, pomoć pri zadovoljenju svakodnevnih potreba, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, grupni rad, vođenje evidencije i dokumentacije,priprema korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu ili drugu ustrojbenu jedinicu iste ustanove. poticanje i praćenje kontakata s obitelji – praćenje učestalosti i kvalitete susreta i druženja s roditeljima; praćenje kvalitete skrbi roditelja djece koja su na dnevnom smještaju: kontakti s drugim članovima obitelji; poticanje realizacije susreta i druženja te kontakata kada je to u interesu djeteta; suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim suradnim ustanovama poticanje i praćenje kontakata s članovima obitelji vezano uz prihvat majke s djetetom;

4. Usluge odgoja, psihosocijalne podrške i pomoći u obrazovanju za pojedine skupine korisnika

– trudnice i roditelj s djetetom: pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba roditelja i djeteta; pomoć i podrška roditelju u kvalitetnoj brizi za dijete;iniciranje potrebnih oblika zaštite; suradnja s nadležnim centrom za socijalnu skrb vezano uz planiranje daljnjih aktivnosti oko osiguranja odgovarajuće skrbi o djetetu; poticanje na kvalitetno korištenje slobodnog vremena (uključivanje roditelja sukladno iskazanim interesima i psihofizičkom stanju); razvijanje vještina u cilju samostalne skrbi o djetetu; pomoć majci u prehrani dojenčeta i educiranje majke vezano uz provođenje kvalitetne prehrane dojenčeta, priprema trudnice/roditelja za samostalan život izvan ustanove;

– djeca u dobi od 0-3 godine: poticanje ranog psihomotornog razvoja; uspostavljanje ritma budnog stanja i sna; osiguranje prikladnih vizualnih i slušnih podražaja; govorna komunikacija s djetetom; osiguranje taktilnih i osjetilnih kontakata; razvijanje aktivne pažnje i orjentacijske sposobnosti; poticanje motoričke spretnosti; poticanje fine motorike; poticanje spoznavanja vanjskog svijeta;poticanje emocionalnog izražavanja; poticanje razvoja govora, puzanja, sjedenja, stajanja i hodanja; hranjenje djece mlađe životne dobi te razvijanje kulture hranjenja; poticanje samostalnosti kontrole fizioloških potreba, odijevanja, obuvanja i hranjenja;poticanje razvoja kvalitetnih odnosa s vršnjacima

– djeca u dobi od 3-7 godine: poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja; podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći; uključivanje i priprema djeteta za uključivanje u predškolsku ustanovu; suradnja sa stručnim radnicima predškolske ustanove; priprema djeteta za polazak u školu; provođenje kreativnih i sportsko-rekreacionih aktivnosti;prilagodba djeteta na širu okolinu – upoznavanje s širom okolinom ustanove; poticanje djece i aktivno sudjelovanje u sportskim i kulturnim aktivnostima izvan ustanove; poticanje na samostalnost u obavljanju osobne higijene; poticanje na sudjelovanje u održavanju čistoće odjeće i obuće; poticanje na samostalnost u odijevanju i obuvanju; sudjelovanje u održavanju čistoće životnog prostora; poticanje na samostalno uzimanje hrane; razvijanje kulturnih navika u ophođenju s drugom djecom i odraslima; poticanje intelektualnog razvoja u smislu savladavanja potrebnih znanja i vještina; provođenje kreativnih igara; stimulacija fine motorike; poticanje razvoja koordinacije pokreta; uočavanje poteškoća u razvoju motorike i predlaganje daljnje obrade te osiguranje korektivnih vježbi; poticanje govorne komunikacije; obogaćivanje rječnika; uočavanje poteškoća u razvoju govora, osiguranje logopedskog tretmana, učenje djece prepoznavanju svojih i tuđih emocija te izražavanju istih na odgovarajući način.

– djeca u dobi od 7-18 godina: podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći; osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove; pružanje podrške i savjetovanje djece; razvijanje samopouzdanja i samokontrole; prevencija rizičnih oblika ponašanja; osiguranje školskih udžbenika i potrebnog pribora (za djecu na stalnom/tjednom smještaju); pomoć u savladavanju školskog gradiva; razvoj samostalnosti u savladavanju školskih obveza; razvijanje navika zdrave prehrane; sudjelovanje u pripremi jelovnika; sudjelovanje u nabavci namirnica te sudjelovanje u pripremi za obroke (postavljanje i pospremanje stolova i pribora za jelo); sudjelovanje u pripremanju obroka odnosno samostalno pripremanje obroka; usvajanje navika kulturnog ponašanja tijekom jela; razvijanje radnih navika; sudjelovanje u održavanju čistoće stambenog prostora koji korisnik koristi te okoliša doma; poučavanje u planiranje obveza; daljnje razvijanje kulturnih navika, učenje djece prepoznavanju svojih i tuđih emocija te izražavanju istih na odgovarajući način.

– korisnici organiziranog stanovanja (stambene zajednice): osposobljavaju se za samostalan život izvan ustanove; pomoć pri zapošljavanju; pružanje podrške i savjetovanje djece; samostalno kupovanje namirnica i sudjelovanje u pripremanju obroka odnosno samostalno pripremanje obroka; razvijanje radnih aktivnosti, te u skladu s dobi i psihofizičkim stanjem djeteta potpuno preuzimanje vođenja svakodnevnih kućanskih poslova te kroz isto priprema djeteta za samostalan život izvan stambene jedinice.

5. Usluga psihološke podrške obuhvaća psihologijsku obradu korisnika, rad na saniranju psihosocijalnih poteškoća, primjenu različitih oblika savjetovanja u svrhu prevladavanja i osposobljavanja za samostalno rješavanje problema, rad na razvijanju samopouzdanja i samokontrole, prevenciju rizičnih oblika ponašanja.

6. Usluga organiziranja slobodnog vremena korisnika obuhvaća organiziranje raznih slobodnih aktivnosti u domu (sportskih, glazbenih, umjetničkih); poticanje djece na uključivanje i pohađanje slobodnih aktivnosti u domu ali i izvan njega u skladu sa željama i mogućnostima svakog pojedinog djeteta; savjetovanje djece vezano uz uključivanje u pojedinu slobodnu aktivnost; organizacija odlaska na kulturno-umjetnička događanja izvan ustanove (kino, kazalište, bazeni, sportski tereni); organizacija izleta te organizacija provođenje ljetovanja i zimovanja djece (za djecu na stalnom/tjednom smještaju).

Članak 30.

Dječji dom i druge pravne osobe mogu svoju djelatnost organizirati i provoditi u stanu ili kući namijenjenoj manjim odgojnim skupinama, u kojem odgajatelji stanuju zajedno s korisnicima.

Članak 31.

Mlađoj punoljetnoj osobi kojoj se do punoljetnosti osiguravala skrb izvan vlastite obitelji osigurava se smještaj i nakon završetka redovnog obrazovanja i to u okviru organiziranog stanovanja u dislociranoj stambenoj jedinici (u daljnjem tekstu: stambena zajednica) koja se ustrojava na način da omogućuje osposobljavanje korisnika za samostalan život uz dnevno praćenje i pomoć u njegovom osamostaljivanju.

U jednu stambenu zajednicu može se smjestiti najviše četiri korisnika u dobi od 16 – 18 godina, uz suglasnost roditelja/skrbnika, temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, u skladu s procjenom njegove mentalne zrelosti, uz uvjet da je u istoj stambenoj jedinici smješten i punoljetni korisnik.

Posebni uvjeti prostora, opreme i stručnih radnika

Uvjeti prostora

Članak 32.

Oko građevine mora se osigurati prostor za igralište, površine za igru najmanje 15 m2 po djetetu.

U stambeno-skupnoj cjelini za boravak djece u dobi do 3 godine potrebno je osigurati minimalno 3 m2 prostora po djetetu na natkrivenom otvorenom prostoru (terasa/balkon).

Svaka stambeno-skupna cjelina mora se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, sanitarnog čvora i čajne kuhinje te radne prostorije za odgajatelja.

Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 neto površine poda po korisniku za školsku djecu, a 3 m2 neto površine poda za djecu jasličke i predškolske dobi.

Spavaonica za djecu u dobi do 3 godine može imati najviše 10 ležajeva, za djecu u dobi od 3 do 7 godina najviše 5 ležajeva, a za djecu stariju od 7 godina najviše 3 ležaja.

Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 2 m2 po korisniku.

Površina sanitarnog čvora i kupaonice mora imati najmanje 10 m2 neto površine poda na skupinu od 5 djece.

U ustrojbenoj jedinici za boravak djece jasličke dobi (do 3) godine, potrebno je gornji dio pregradnog zida ostakliti na visini od 1,5 m između spavaonica, dnevnog boravka i čajne kuhinje, radi stalnog nadzora djece.

Građevina mora imati sanitarni čvor za radnike i posjetitelje doma.

Svaka stambena-grupna cjelina treba imati prostor za odlaganje odjeće i obuće.

U stambeno grupnoj cjelini za djecu stariju od 12 godina, treba osigurati posebnu prostoriju radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i glačanja rublja.

Građevina mora imati prostoriju za nesmetane susrete i druženja roditelja i djeteta.

Kada je građevina namijenjena za smještaj trudnica i roditelja s malom djecom, mora imati jednokrevetne ili dvokrevetne sobe, a na dvije sobe je potrebno osigurati sanitarni čvor i kupaonicu te čajnu kuhinju.

Za pružanje usluga dnevnog boravka, potrebno je u prostoru u kojem će djeca boraviti osigurati najmanje 3 m2 po korisniku, a radi osiguranja individualnog pristupa djetetu, dio prostora za boravak treba pregradom biti razdvojen u zasebnu cjelinu.

U okviru građevine mora biti osiguran prostor za korištenje slobodnog vremena korisnika, najmanje 1 m2 po korisniku.

Stan za provođenje organiziranog stanovanja, za smještaj 4 korisnika treba imati dvije dvokrevetne sobe, dnevni boravak, sanitarni čvor i kuhinju.

Uvjeti opreme

Članak 33.

Ležajevi u spavaonicama moraju biti prilagođeni uzrastu korisnika: širine 70-90 cm, duljine 150-200 cm i visine 40-60 cm, osim za djecu jasličke dobi, koji su standardizirane veličine i imaju zaštitne stranice.

Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

U sobama djece školske dobi potrebno je osigurati radni stol i stolicu za svako dijete.

Prostoriju za dnevni boravak potrebno je opremiti sukladno dobi i broju djece: stolovima, stolicama s naslonom odnosno foteljama, policama i ormarima za knjige i igračke, televizorom i radio-prijemnikom, priborom za društvene igre, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece, zidnim panoima i dr.

U prostoru sanitarnog čvora potrebno je osigurati tuš, umivaonik i zahod na svakih 5 korisnika.

U prostoru za boravak djece jasličke dobi (do 3 g) potrebno je osigurati stolove za prematanje djece, kuhala ili sterilizatore.

Prostor terase i/ili igralište potrebno je opremiti, sukladno dobi djece, opremom i spravama za igru.

Prostor za susrete roditelja i djeteta treba biti opremljen stolom, potrebnim brojem stolica s naslonom odnosno fotelja, ukrasnim predmetima, priborom za društvene igre i igračkama.

Stambeno skupna jedinica za boravak trudnica i majki dojilja mora osigurati minimum opreme kao što su: krevet za majku, dječji krevet, garderobni ormar, stol za prematanje djeteta, kolica, kada za kupanje djeteta, pribor za njegu i hranjenje djeteta kao što je bočica, duda, toplomjer, pelene i slično, a čajna kuhinja mora imati ormare, police s posuđem, hladnjak i štednjak.

Prostor blagovaonice treba iznositi najmanje 1 m2 po korisniku, a prostor se može koristiti i za provođenje slobodnih aktivnosti korisnika.

Stan u kojem se organizira i provodi djelatnost doma treba biti opremljen odgovarajućim namještajem u skladu s namjenom svake pojedine prostorije prilagođen potrebama smještenih korisnika.

Stručni radnici

Članak 34.

Dječji dom i druga pravna osoba koji smještava do 50 korisnika mora imati osnovni stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog.

Potreban broj stručnih i drugih radnika u neposrednom stručnom radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 1. Mjerila dječjeg doma ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Psiholog je obvezan u neposrednom radu s djecom i roditeljima provesti 32 sata tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Socijalni radnik je obvezan u neposrednom radu s djecom i roditeljima provesti 20 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Medicinska sestra koja pruža usluge svim korisnicima, obvezna je u neposrednom radu s djecom provesti 36 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Medicinska sestra koja radi u grupi, obvezna je u neposrednom radu s djecom provesti 37 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Predškolski odgajatelji su obvezni u neposrednom radu s djecom provesti 36 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Odgajatelji su obvezni u neposrednom radu s djecom provesti 34 sata tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi obuhvaćaju pripremu za rad, vođenje propisane evidencije i dokumentacije, timski rad sa drugim stručnim radnicima doma, kontakte sa školom i drugim službama, sudjelovanje u radu stručnih tijela doma te stručno usavršavanje.

Ako je pružanje usluga smještaja organizirano u nekoliko odvojenih objekata, u svakom objektu treba biti najmanje jedan odgajatelj.

Dječji dom ili druga pravna osoba treba osigurati pružanje usluga vanjskog suradnika, liječnika psihijatra/psihoterapeuta za rad s korisnicima najmanje 10 sati mjesečno na skupinu od 50 korisnika školske dobi.

Dom ili druga pravna osoba može angažirati i druge stručnjake u cilju provođenja odgovarajuće zdravstvene i psihosocijalne zaštite korisnika.

Ako se usluge stalnog ili privremenog smještaja organiziraju u više odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najmanje jedan odgajatelj za rad u noćnoj smjeni.

2. DOMOVI ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Vrste i djelatnost doma

Članak 36.

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe s poremećajima u ponašanju osniva se kao:

a) Dom za odgoj djece,

b) Dom za odgoj djece i mladeži,

c) Odgojni dom,

d) Posebna odgojna ustanova.

Članak 37.

a) Dom za odgoj djece pruža skrb izvan vlastite obitelji:

– djeci s poremećajima u ponašanju i osobnosti do navršene 14. godine života, temeljem izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite povjeravanjem djeteta domu na čuvanje i odgoj, na smještaju (stalnom ili privremenom-prihvat), u okviru kojeg se korisnicima osigurava stalna briga i nadzor, pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, stručne pomoći kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalne i psihosocijalne podrške, stručne pomoći u učenju, provođenja programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranja provođenja slobodnog vremena korisnika te razvijanja kontakata s članovima obitelji radi povratka djeteta u obitelj.

Članak 38.

b) Dom za odgoj djece i mladeži pruža skrb izvan vlastite obitelji:

– djeci do 18. godine života s poremećajima u ponašanju i osobnosti, temeljem izrečene mjere obiteljsko-pravne zaštite kojom se dijete povjerava na čuvanje i odgoj ustanovi te izrečenih odgojnih mjera (posebna obveza – upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u centar za odgoj i pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu), i

– mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju i osobnosti, temeljem odgojnih mjera (posebna obveza – uključivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u centar za odgoj i pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu).

Članak 39.

Djelatnost doma za odgoj djece i mladeži je pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima iz članka 38. ovoga Pravilnika:

– na smještaju (stalni, tjedni i privremeni-prihvat), u okviru kojeg se korisnicima osigurava stalna briga i nadzor, stanovanje, prehrana, briga o zdravlju i njega, odgoj, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška, stručna pomoć u učenju, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranje provođenja slobodnog vremena te razvijanje kontakata s članovima obitelji radi povratka korisnika u obitelj odnosno njegovog osposobljavanja za samostalan život,

– na boravku (cjelodnevni, poludnevni i povremeni), u okviru kojeg se korisnicima osigurava pružanje usluga prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška te stručna pomoć u učenju.

Članak 40.

Dom iz članka 38. ovoga Pravilnika, u okviru svoje djelatnosti, pruža usluge savjetodavnog rada (izvršavanje odgojne mjere posebnih obveza), a može pružati i usluge opservacijsko-dijagnostičke obrade djece i mladeži s poremećajima u ponašanju.

Usluga opservacijsko-dijagnostičke obrade traje najduže 30 dana, a provodi se tijekom smještaja ili boravka korisnika.

Opservacijsko-dijagnostičku obradu provodi stručni tim doma u sastavu odgajatelj – socijalni pedagog, psiholog i socijalni radnik te po potrebi vanjski suradnici.

Članak 41.

Dom iz članka 38. ovoga Pravilnika može pružati u okviru poludnevnog boravka, usluge posebnog sociopedagoškog postupka s djecom kod koje postoji lakši oblik poremećaja u ponašanju, koji uključuje pomoć u svladavanju odgojno-obrazovnih sadržaja.

Članak 42.

Dom za odgoj djece i mladeži i odgojni dom mogu organizirati i provoditi svoju djelatnost u stanu ili kući, namijenjenoj manjim odgojnim skupinama do 4 korisnika (stambene zajednice)

Dom iz članka 38. ovoga Pravilnika može svoje usluge pružati u okviru organiziranog stanovanja.

Članak 43.

c) Odgojni dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju i promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom i/ili s psihofizičkim oštećenjima.

– djeci do 18. godine života, temeljem sudske mjere obiteljsko-pravne zaštite kojom se dijete povjerava na čuvanje i odgoj ustanovi te sudske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu,

– mlađim punoljetnim osobama, temeljem sudske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu.

Članak 44.

Djelatnost Odgojnog doma je pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji i usluge obrazovanja korisnicima iz članka 43. ovoga Pravilnika u dobi od 14. do navršene 21. godine života:

– na smještaju (stalni i privremeni smještaj – prihvat) u okviru kojeg se korisnicima osigurava stalna briga i nadzor, pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška, stručna pomoć u učenju, radno osposobljavanje, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranje provođenja slobodnog vremena te razvijanje kontakata s članovima obitelji radi povratka korisnika u obitelj odnosno njegovog osposobljavanja za samostalan život.

Članak 45.

c) Posebna odgojna ustanova pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji te usluge obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju i promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom i/ili s psihofizičkim oštećenjima, te tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem.

U posebnoj odgojnoj ustanovi izvršava se sudska odgojna mjera upućivanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka u posebnu odgojnu ustanovu.

Odgojna mjera iz stavka 2. ovoga članka može se izvršavati u manjim stambenim cjelinama vezanim uz obrazovne, radne, zabavne, športske i druge sadržaje sredine u kojoj se dom nalazi.

Članak 46.

Djelatnost posebne odgojne ustanove je pružanje skrbi izvan vlastite obitelji i obrazovanja korisnicima iz članka 45. ovoga Pravilnika u dobi od 14. do navršene 21. godine života na:

– smještaju (stalni i privremeni – prihvat), u okviru kojeg se osigurava stalna briga i nadzor, pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, socijalna i psihosocijalna podrška, stručna pomoć u učenju i radno osposobljavanje, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti te organiziranje provođenja slobodnog vremena.

Članak 47.

Domovi iz članaka 43. i 45. ovoga Pravilnika pružaju usluge obrazovanja prema programima i pedagoškim standardima koje propisuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Članak 48.

Domovi iz članka 36. ovoga Pravilnika pružaju usluge privremenog smještaja (prihvata) djeci i mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju koje se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, do povratka u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili dok im se ne osigura smještaj na drugi način, a najduže 48 sati, te djeci i mladeži koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Prihvatna stanica može se ustrojiti kao posebna organizacijska cjelina pri centru za socijalnu skrb.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 49.

Skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mlađe punoljetne osobe s poremećajima u ponašanju, obuhvaća pružanje sljedećih usluga:

1. Stanovanje, zbrinjavanje, prehrana i odijevanje sukladno odredbama članka 7. i članka 29. stavka 1. točka 1. ovoga Pravilnika,

2. Briga o zdravlju i njega

Usluga brige o zdravlju obuhvaća praćenje općeg zdravstvenog stanja što uključuje praćenje tjelesnog i psihičkog stanja korisnika i praćenje rasta i razvoja korisnika; organiziranje pružanja zdravstvenih preventivnih i kurativnih usluga; savjetodavno-edukativni rad i higijensko-epidemiološki nadzor, provođenje planiranih postupaka iz zdravstvene njege; podjela terapije; prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći.

Usluga brige o zdravlju za djecu na dnevnom boravku obuhvaća savjetodavni rad s roditeljima te osiguranje pružanja hitnih i neodgodivih zdravstvenih usluga.

Usluga njege i brige o zdravlju obuhvaća i razvijanje higijenskih navika korisnika te praćenje istih u skladu s dobi djece.

Psihijatrijska pomoć – individualna terapija korisnika, preporuka za eventualni smještaj korisnika u psihijatrijske ustanove, određivanje dijagnoza i preporuke za daljnje liječenje korisnika, pomoć u prevladavanju psihičkih kriza i stanja korisnika.

3. Socijalizacija (odgoj) – priprema korisnika na smještaj u ustanovu, upoznavanje s kućnim redom ustanove, izrada i provođenje individualnog programa rada s korisnikom, pružanje pomoći u izboru zanimanja i dr.. Izrada i provođenje grupnog programa rada, smještaj u odgojnu skupinu, socijalizacija kroz programe grupnog rada, provođenje programa slobodnih aktivnosti, provođenje programa radno-okupacijskih aktivnosti, priprema korisnika za otpust iz ustanove.

– razvijanje navika – poticanje stvaranje navika zdrave prehrane; sudjelovanje u pripremi jelovnika; sudjelovanje u pripremi za obroke (postavljanje i pospremanje stolova i pribora za jelo); usvajanje navika kulturnog ponašanja tijekom jela; pomoć i nadzor nad održavanjem osobne higijene; sudjelovanje u održavanju odjeće i obuće; razvijanje radnih navika;sudjelovanje u održavanju čistoće stambenog prostora koji korisnik koristi te okoliša doma; poučavanje u planiranje obveza; razvijanje kulturnih navika

– slobodno vrijeme – savjetovanje i motiviranje za uključivanje u slobodne aktivnosti u skladu s željama i mogućnostima svakog djeteta; organizacija i provođenje slobodnih aktivnosti u ustanovi (likovna, sportska, glazbena i dr.); motiviranje na uključivanje u klubove i radionice izvan ustanove; organizacija odlaska na kulturno-umjetnička događanja izvan ustanove (kino, kazalište, bazeni, sportski tereni; organizacija izleta te organizacija provođenje ljetovanja i zimovanja djece;

– poticanje i praćenje kontakata s roditeljima – praćenje učestalosti i kvalitete susreta i druženja s roditeljima i s tim u svezi suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama.

– sociopedagošku podrška – primarna i sekundarna prevencija, detekcija, dijagnosticiranje, rana intervencija i tretman;

– razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena);

– emocionalni razvoj (odnos prema sebi – prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema osobnoj i javnoj imovini, okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan odnos prema društvenim vrijednostima)

– poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja; razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo); razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema; razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini; pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza; razvoj vještine komunikacije; planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika skrbi; razvijanje radnih navika; poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti.

4. Socijalizacija – opservacijsko – dijagnostička obrada (opis usluge kao i socijalizacija) – osiguranje multidisciplinarnog pristupa, sudjelovanje u razradi individualnih programa tretmana korisnika bez obzira na vrstu i mjesto gdje se tretman provodi, izrada nalaza i mišljenja s prijedlogom za daljnji postupak i predlaganje metoda i tehnika tretmana korisnika.

5. Radno-okupacijske aktivnosti – osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i točnosti)

– održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces)

– prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi koji se obavljaju u radionicama); procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; radno osposobljavanje; evaluacija radi potrebe mijenjanja aktivnosti.

6. Socijalni rad – upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika, priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji kroz grupni rad.

7. Psihološka podrška – odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koje se rehabilitiraju, a uključuje: psihosocijalnu podršku – pružanje pomoći i podrške djeci i mlađim punoljetnim osobama u razdoblju adaptacije; praćenje korisnika i obrada tijekom tretmana sa svrhom pravilne evaluacije te dijagnosticiranje eventualno novonastalih teškoća u funkcioniranju korisnika, psihologijsko savjetovanje te poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja; podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći; poticanje na uključivanje u provođenje kreativnih i sportsko rekreacionih aktivnosti; osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove; pružanje podrške i savjetovanje; razvijanje samopouzdanja i samokontrole; prevencija rizičnih oblika ponašanja; priprema korisnika za otpust u biološku ili udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu i otklanjanje poteškoća u prilagodbi.

8. Psihosocijalni rehabilitacija – likovne, glazbene i sportske aktivnosti – jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, kroz sudjelovanje u likovnim kolonijama, izložbama, slobodne aktivnosti u likovnim grupama, razvijanje estetskog smisla i stjecanje likovne kulture, crtanjem i slikanje, modeliranje), pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazba i stimulacija, sudjelovanje u glazbenim priredbama, nastupima i koncertima, odražavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, učenje pravilnom držanju tijela, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava, sudjelovanje u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima, organizacija zdravog života u prirodi kroz logorovanja, zimovanja i ljetovanja, razvijanja interesa za šport, posjećivanje športskih priredbi i događaja i drugo.

9. Savjetovanje – socijalizacija kroz programe grupnog rada, socijalna i psihosocijalna podrška i individualni tretman.

10. Usluga pretprate korisnika u mjesto stanovanja – prijevoz korisnika koji se vraća iz prihvatne stanice u mjesto stanovanja u obitelj, dom, drugu pravnu osobu ili kod drugog pružatelja usluga skrbi.

Posebni uvjeti prostora, opreme i stručnih radnika

Uvjeti prostora

Članak 50.

U domu za djecu s poremećajima u ponašanju svaka stambeno skupna cjelina mora se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, sanitarnog čvora i čajne kuhinje te radne prostorije za odgajatelja.

Površina spavaonica treba iznositi najmanje 5 m2 po korisniku.

Spavaonica može imati najviše 2 ležaja.

Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 3 m2 po korisniku.

Svaka odgojna skupina treba imati zaseban sanitarno-higijenski čvor sa 2 zahoda i 2 kupatila.

Dom za djecu s poremećajima u ponašanju mora imati prostoriju za nesmetane susrete roditelja i djeteta.

Svaka stambeno skupna cjelina treba imati prostor za odlaganje odjeće i obuće s površinom od najmanje 0,5 m2 po korisniku,

Prostor u kojem se realiziraju usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka mora imati površinu od najmanje 4 m2 po korisniku, čajnu kuhinju te sanitarni čvor odvojen za muške i ženske korisnike.

Dom za djecu s poremećajima u ponašanju mora imati zatvoreni i otvoreni prostor za igralište.

Članak 51.

Izvršavanje mjera izrečenih korisnicima doma temeljem odredbi Obiteljskog zakona, mora biti organizirano u odvojenom prostoru od prostora u kojem se izvršavaju odgojne mjere.

Usluge prihvata korisnika pružaju se u izdvojenim prostorima doma (prihvatna stanica).

Članak 52.

Stan ili kuća u kojoj je organizirana stambena zajednica mora ispunjavati uvjete prostora iz članka 50. ovoga Pravilnika a može imati najmanje 2 dvokrevetne sobe, dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom te sanitarni čvor.

Uvjeti opreme

Članak 53.

Ležajevi u sobama moraju biti prilagođeni uzrastu korisnika: širine 70-90 cm, duljine 150-200 cm i visine 40-60 cm.

Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

U sobama je potrebno je osigurati garderobni ormar, radni stol i stolicu za svakog korisnika.

Prostorije za dnevni boravak potrebno je opremiti sukladno dobi korisnika: policama i ormarima, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece, zidnim panoima, prigodnim slikama i dr.

U prostoru sanitarnog čvora na svakih 10 korisnika potrebno je osigurati tuš i sanitarni čvor.

Prostore terasa i igrališta potrebno je opremiti, sukladno dobi korisnika, opremom, rekvizitima i spravama za igru i provođenje slobodnog vremena.

Prostor za susrete roditelja i djece i druge posjete korisnicima treba biti opremljen stolom, potrebnim brojem stolica s naslonom odnosno foteljama, ukrasnim predmetima i drugom potrebnom opremom.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 54.

Potreban broj stručnih i drugih radnika u neposrednom stručnom radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama s poremećajima u ponašanju propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 2. Mjerila za domove za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju ovoga Pravilnika.

Članak 55.

Domovi iz članka 36. ovoga Pravilnika imaju osnovni stručni tim koji čine: socijalni pedagog, socijalni radnik i psiholog.

U osnovni stručni tim po potrebi se uključuju i drugi stručni radnici ovisno o potrebama korisnika.

Sadržaj rada osnovnog stručnog tima je: izrada programa stručnog rada s korisnikom, kontinuirano praćenje učinkovitosti pojedinih programa i evaluacija istih te predlaganje novih programa i metoda rada u skladu s potrebama korisnika.

Članak 56.

Domovi iz članka 35. ovoga Pravilnika moraju osigurati pružanje usluga liječnika psihijatra za provođenje vještačenja te usluge psihijatrijske pomoći prema potrebama korisnika.

Članak 57.

Ako se usluge stalnog ili privremenog smještaja organiziraju u više odvojenih objekata, u svakom objektu mora biti najmanje jedan odgajatelj za rad u noćnoj smjeni.

U dane vikenda, blagdana i neradnih dana, dom u svakoj smjeni treba imati najmanje 1 odgajatelja na 2 odgojne skupine.

Članak 58.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika koji rade s korisnicima na smještaju je 30 sati neposrednog stručnog rada, a ostatak do punog radnog vremena na poslovima planiranja, programiranja i vrednovanje rada, rad u stručnim tijelima doma, suradnja sa sudovima za mladež i centrima za socijalnu skrb, savjetodavni rad s roditeljima i drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja, vođenja evidencije i dokumentacije i dr.

Članak 59.

Kada stručni radnici skrbe o korisnicima tijekom noći, vikenda, blagdana i neradnih dana na stalnom smještaju, imaju tjedno 37,5 sati neposrednog rada, u koje vrijeme je uključena primopredaja poslova vezanih uz korisnike.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika koji rade u neposrednom stručnom radu s korisnicima na privremenom smještaju – prihvatu je 37,5 sati.

Članak 60.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika koji pružaju usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka u domu ili školama, je 25 sati neposrednog stručnog rada u boravku, 5 sati neposrednog stručnog rada s korisnicima na smještaju, a ostatak do punog radnog vremena na poslovima planiranja, programiranja i vrednovanje rada, rad u stručnim tijelima doma, suradnja sa sudovima za mladež i centrima za socijalnu skrb, savjetodavni rad s roditeljima i drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja, vođenja evidencije i dokumentacije i dr.

3. DOM ZA DJECU OVISNU O ALKOHOLU, OPOJNIM DROGAMA ILI DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

Djelatnost doma

Članak 61.

Korisnici doma za djecu ovisnu o alkoholu, drogama i/ili drugim opojnim sredstvima su djeca uzimatelji opojnih sredstava kojima je, prema procjeni zdravstvene službe i mišljenja centra za socijalnu skrb, potrebna skrb izvan vlastite obitelji i psihosocijalna rehabilitacija u dužem trajanju prema utvrđenom programu.

Članak 62.

Dom za djecu ovisnu o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: dom za djecu ovisnike) prema procjeni nadležne zdravstvene službe i utvrđenom programu psihosocijalne rehabilitacije, pruža skrb izvan vlastite obitelji korisnicima iz članka 61. ovoga Pravilnika na:

– smještaju (privremeni), u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju i njege, zabrinjavanja, odgoja, psihosocijalne rehabilitacije, savjetodavnog rada s djecom i članovima njihovih obitelji, pomoć pri društvenoj reintegraciji rehabilitiranog djeteta, u trajanju najduljem do godinu dana.

– boravku (cjelodnevni, poludnevni i povremeni), u okviru kojeg se korisnicima osigurava pružanje usluga prehrane, brige o zdravlju i njege, odgoja, psihosocijalne rehabilitacije i savjetodavnog rada s djecom i članovima njihovih obitelji, pomoć pri društvenoj reintegraciji rehabilitiranog djeteta u trajanju u pravilu do godinu dana.

Dom za djecu ovisnike u okviru svoje djelatnosti može organizirati savjetovalište za rad s djecom iz članka 61. ovoga Pravilnika, koja nisu na smještaju ili boravku.

Članak 63.

Dom za odgoj djece i mlađih punoljetnih osoba, odgojni dom i posebna odgojna ustanova mogu pružati usluge smještaja i boravka iz članka 62. ovoga Pravilnika djeci ovisnoj o alkoholu, drogama i/ili drugim opojnim sredstvima, u posebnom objektu i ustrojbenoj jedinici doma.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 64.

Dom za djecu – ovisnike u okviru stalnog smještaja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima prema programu psihosocijalne rehabilitacije koji odobri ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Program psihosocijalne rehabilitacije korisnika iz članka 61. ovoga Pravilnika sadrži postupak prihvata korisnika u program, strukturu i faze programa, planirano trajanje programa, pravila ponašanja korisnika u zajednici, postupak otpusta rehabilitiranog ovisnika i plan stručne podrške u svrhu reintegracije rehabilitiranog djeteta.

U okviru programa psihosocijalne rehabilitacije pružaju se sljedeće usluge:

– socijalni i savjetodavni rad: priprema korisnika za prijem u ustanovu – savjetovališni rad s korisnikom i obitelji prije prijema korisnika na skrb, utvrđivanje motivacije, prikupljanje dokumentacije i obrada korisnika i obitelji prije prihvata korisnika na smještaj, sjednica povjerenstva za prijem i donošenje odluke o upućivanju u adekvatan terapijski program, te prihvat ovisnika i priprema obitelji ovisnika za suradnju u programu rehabilitacije, suradnja s vanjskim institucijama kao što su centar za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene i socijalne ustanove tijekom cijelog programa psihosocijalne rehabilitacije, radi rješavanja različitih socijalnih i obiteljskih pitanja i pružanja pomoći pri društvenoj reintegraciji.

– psihosocijalna pomoć i podrška: individualna dijagnostička obrada i izrada individualnog programa, stručna pomoć pri uključivanju ovisnika u program, pomoć pri rješavanju kriznih stanja, individualni i grupni terapijski rad s korisnicima, – različiti oblici savjetodavnog rada s korisnicima i članovima obitelji tijekom cijelog programa, radi društvene reintegracije rehabilitiranog djeteta.

– sociopedagoška podrška i odgoj: omogućavanje obrazovanja za vrijeme trajanja programa uz pružanje drugih oblika stručne pomoći u cilju pravilnog psihosocijalnog i zdravstvenog razvoja korisnika te podrška kroz individualni i grupni rad s korisnikom i obitelji korisnika

– radna terapija i radno-okupacijske aktivnosti (razvijanje radnih i higijenskih navika, osposobljavanje za rad i usvajanje novih vještina i znanja, poticanje kreativnosti, organizirano provođenje slobodnog vremena-športske, kulturne, zabavne i druge društvene aktivnosti i drugo).

– briga o zdravlju: organiziranje i korištenje zdravstvenih usluga, organiziranje zdravstvene edukacije radi prevencije recidiva i sprječavanja zaraznih bolesti.

Članak 65.

Dom za djecu – ovisnike može pružati usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog), u okviru kojeg se korisnicima osigurava pružanje usluga prehrane, brige o zdravlju, odgoja, psihosocijalne rehabilitacije, savjetodavnog rada s djecom i članovima njihovih obitelji, pomoć pri društvenoj reintegraciji rehabilitiranog djeteta, u trajanju u pravilu do godine dana.

Posebni uvjeti prostora, opreme i stručnih radnika

Uvjeti prostora i opreme

Članak 66.

Uvjeti prostora i opreme propisani odredbom članka 50., 52. i 53. ovoga Pravilnika, primjenjuju se na prostor i opremu građevine u koju se smještavaju djeca ovisna o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima.

Stručni i drugi radnici

Članak 67.

Potreban broj stručnih i drugih radnika u neposrednom stručnom radu s djecom propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 3. Mjerila za dom/posebnu ustrojbenu jedinicu u domu za odgoj/terapijsku zajednicu za djecu ovisnu o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima ovoga Pravilnika.

Članak 68.

Stručni tim doma za djecu – ovisnike čine psiholog, socijalni pedagog, socijalni radnik, odgajatelj i radni terapeut ili radni instruktor sa završenom izobrazbom za rad s djecom i mladima ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima koji skrbi o korisniku.

Dom za djecu – ovisnike može uključiti u stručni tim i stručne radnike iz područja obrazovanja i zdravstva, ovisno o broju i vrsti korisnika (pedagog, nastavnik i drugi).

Članak 69.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika koji rade u neposrednom stručnom radu s djecom na smještaju i boravku je 30 sati rada, a ostatak do punog radnog vremena na poslovima planiranja, programiranja i vrednovanje rada, rad u stručnim tijelima doma, suradnja sa sudovima za mladež i centrima za socijalnu skrb, savjetodavni rad s obitelji, suradnja s drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja, vođenja evidencije i dokumentacije i dr.

4. DOM ZA ODRASLE OSOBE OVISNE O ALKOHOLU, OPOJNIM DROGAMA ILI DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

Djelatnost doma

Članak 70.

Dom za odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: dom za ovisnike), pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji:

– odraslim osobama ovisnim o alkoholu i/ili opojnim drogama, povremenim uzimateljima opojnih droga i ovisnicima na farmakoterapiji, i

– osobama ovisnim o opojnim drogama koje uz ovisnost, imaju i neku psihičku ili drugu bolest.

Članak 71.

Djelatnost doma za ovisnike je skrb izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 70. ovoga Pravilnika kao:

– smještaj, u okviru kojeg se odraslim ovisnicima, nakon medicinskog liječenja, pružaju usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, zbrinjavanja, psihosocijalne rehabilitacije i radne terapije, u trajanju u pravilu do dvije godine, ovisno o trajanju programa psihosocijalne rehabilitacije ovisnika te usluge društvene reintegracije rehabilitirane osobe, u trajanju najduljem do godinu dana.

Dom za ovisnike može u okviru svoje djelatnosti organizirati savjetovalište za rad s odraslim ovisnicima i članovima njihovih obitelji.

Članak 72.

Dom za ovisnike može pružati usluge boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) u okviru kojeg se korisnicima osigurava pružanje usluga prehrane, brige o zdravlju, psihosocijalne rehabilitacije i savjetodavnog rada s korisnicima i članovima njihovih obitelji, socijalna i psihosocijalna podrška te usluge društvene reintegracije rehabilitiranog ovisnika, u trajanju u pravilu do godine dana.

Članak 73.

Dom za ovisnike može pružati usluge organiziranog stanovanja odraslim osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, uz organiziranu stalnu ili povremenu podršku stručnih ili drugih radnika u psihosocijalnoj rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 74.

Dom za ovisnike pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije prema programu koji odobrava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Program psihosocijalne rehabilitacije korisnika iz članka 70. ovoga Pravilnika sadrži postupak prihvata korisnika u program, strukturu i faze programa, planirano trajanje programa, pravila ponašanja korisnika u zajednici, postupak otpusta rehabilitiranog ovisnika i plan stručne podrške u svrhu reintegracije rehabilitirane osobe.

U okviru programa psihosocijalne rehabilitacije dom pruža sljedeće usluge:

– socijalni i savjetodavni rad: priprema korisnika za prijem u ustanovu – savjetovališni rad s korisnikom i obitelji prije prijema korisnika na skrb, utvrđivanje motivacije, prikupljanje dokumentacije i obrada korisnika i obitelji prije prihvata, i upućivanju u odgovarajući terapijski program, prihvat ovisnika i priprema obitelji ovisnika za suradnju u programu rehabilitacije, suradnja s obitelji tijekom cijelog programa psihosocijalne rehabilitacije i osiguravanje pružanja usluga psihoterapije, suradnja s obitelji i zavodom za zapošljavanje te socijalnim, zdravstvenim i drugim ustanovama radi uključivanja rehabilitirane osobe u društvenu sredinu nakon završenog programa (reintegraciju i resocijalizacija).

– socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška – socijalna terapija: individualna dijagnostička obrada i izrada individualnog terapijskog plana, stručna pomoć pri uključivanju ovisnika u program (opservacija, podrška, pomoć pri rješavanju kriznih stanja), individualni i grupni terapijski rad s korisnicima, pomoć pri savladavanju životnih teškoća i rješavanja drugih socijalnih pitanja korisnika u suradnji s nadležnim centrom za socijalnu skrb i drugim ustanovama i nadležnim službama,

– radna terapija i radno-okupacijske aktivnosti – razvijanje radnih i higijenskih navika, osposobljavanje za rad i usvajanje novih vještina i znanja, poticanje kreativnosti, organizirano provođenje slobodnog vremena, športske, kulturne, zabavne i druge društvene aktivnosti i drugo,

– briga o zdravlju korisnika i organiziranje korištenja zdravstvenih usluga, te edukacija ovisnika radi prevencije recidiva i sprečavanja zaraznih bolesti,

– psihološka podrška kroz individualni i grupni rad s korisnikom i obitelji korisnika.

Uvjeti prostora i opreme

Članak 75.

Dom za ovisnike može pružati usluge skrbi izvan vlastite obitelji ovisnicima u jednom ili više objekata koji udovoljavaju zajedničkim uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisanim ovim Pravilnikom, a u jednom objektu ne može biti smješteno više od 30 korisnika.

Iznimno u jednom objektu može biti smješteno i više od 30 korisnika ako se objekt može podijeliti na način da se za svakih 30 korisnika osigura zaseban prostor za stanovanje, dnevni boravak, prostorije sanitarnog čvora i kupaonice i prostor za blagovanje.

U jednom objektu mogu se pružati usluge samo jednoj vrsti korisnika iz članka 70. ovoga Pravilnika, a iznimno za dvije vrste korisnika ako je to stručno opravdano, ili ako se objekt može podijeliti na način da se svakoj vrsti korisnika osigurava zaseban prostor za stanovanje, dnevni boravak, prostorije za održavanje osobne higijene i blagovanje.

Lokacija građevinskog objekta može biti u/ili izvan naselja.

Ako su korisnici doma ovisnici s dvostrukom dijagnozom ili ovisnica – trudnica, objekt mora biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o vrsti i potrebama korisnika.

Dom za ovisnike mora biti prometno povezan s naseljenim mjestima te imati osiguran pristup objektu, park, igralište, i slično.

U jednoj spavaonici (površine najmanje 4 m2 po korisniku) može biti najviše 8 ležajeva, koji mogu biti postavljeni jedan iznad drugog, a u spavaonici u kojoj su smješteni ovisnici s jednom ili više bolesti i trudnice-ovisnice, može biti najviše 4 ležaja.

Za trudnice-ovisnice, ovisnike s psihičkom bolesti ili više bolesti i ovisnike na farmakoterapiji, treba osigurati odvojene spavaonice te prostor za dnevni boravak i blagovanje.

Objekt mora imati minimalno jedan sanitarni čvor i tuš na 8 korisnika.

Za korisnike je potrebno osigurati prostoriju u kojoj će sami obavljati poslove pranja, sušenja i glačanja osobnog i posteljnog rublja.

Uvjeti stručnih radnika

Članak 76.

Potreban broj stručnih i drugih radnika u neposrednom stručnom radu s odraslim osobama ovisnim o drogama propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 4. Mjerila za dom za odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima ovoga Pravilnika.

Poslove psihosocijalne rehabilitacije-radno okupacijskih aktivnosti u domu i drugoj pravnoj osobi mogu obavljati rehabilitirani ovisnici.

Dom za ovisnike osigurava korisnicima pružanje usluga liječnika specijalista psihijatra sukladno potrebama korisnika a najmanje 1 puta tjedno.

Članak 77.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika koji rade u neposrednom stručnom radu s ovisnicima na smještaju i boravku je 30 sati, a ostatak do punog radnog vremena na poslovima planiranja, programiranja i vrednovanje rada, rad u stručnim tijelima doma, suradnja sa sudovima i centrima za socijalnu skrb, savjetodavni rad s obitelji, suradnja s drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja, vođenja evidencije i dokumentacije i dr.

5. TERAPIJSKA ZAJEDNICA

Vrste i način pružanja usluga

Članak 78.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna osoba, može pružati skrb izvan vlastite obitelji u terapijskoj zajednici, djeci i odraslim osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, kojima je prema procjeni zdravstvene službe i mišljenju centra za socijalnu skrb potrebna skrb izvan vlastite obitelji i psihosocijalna rehabilitacija u dužem trajanju prema utvrđenom programu, a u pravilu najdulje do tri godine ako se u domu osigurava program resocijalizacije te ako se radi o djeci najdulje do godine dana, ovisno o trajanju programa psihosocijalne rehabilitacije korisnika.

Članak 79.

Terapijska zajednica iz članka 78. ovoga Pravilnika pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije prema programu koji odobrava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

U okviru programa psihosocijalne rehabilitacije korisnika iz članka 78. ovoga Pravilnika, terapijska zajednica pruža usluge: socijalne i psihosocijalne pomoći i podrške – postupak prihvata korisnika u program, strukturu i faze programa, planirano trajanje programa, pravila ponašanja korisnika u zajednici, postupak otpusta rehabilitiranog ovisnika i plan stručne podrške u svrhu reintegracije rehabilitirane osobe; te radne terapije i radno-okupacijske aktivnosti- osposobljavanje za rad i usvajanje novih vještina i znanja, poticanje kreativnosti, organizirano provođenje slobodnog vremena, športske, kulturne, zabavne i druge društvene aktivnosti i drugo.

U okviru programa, terapijska zajednica pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije iz članka 74. stavka 3. ovoga Pravilnika i uslugu psihoterapije angažirajući vanjske stručnjake.

Posebni uvjeti prostora, opreme i stručnih radnika

Uvjeti prostora i opreme

Članak 80.

Terapijska zajednica iz članka 78. ovoga Pravilnika može u jednom objektu smjestiti najviše 30 korisnika.

Iznimno u jednom objektu može biti smješteno i više od 30 korisnika, ako se objekt može podijeliti na način da se za svakih 30 korisnika osigura zaseban prostor za stanovanje, dnevni boravak, prostorije za održavanje osobne higijene i blagovanje.

Na terapijsku zajednicu iz članka 78. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju uvjeti prostora i opreme propisani člankom 74. ovoga Pravilnika.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 81.

Potreban broj stručnih i drugih radnika u neposrednom stručnom radu s odraslim osobama, djecom i mlađim punoljetnim osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnih sredstvima propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 5. Mjerila terapijska zajednica ovoga Pravilnika.

Poslove psihosocijalne rehabilitacije-radnookupacijskih aktivnosti u terapijskoj zajednici mogu obavljati rehabilitirani ovisnici.

Tjedno radno vrijeme stručnih radnika terapijske zajednice u neposrednom stručnom radu s korisnicima je 30 sati, a ostatak do punog radnog vremena na poslovima planiranja, programiranja i vrednovanja rada, rad u stručnim tijelima terapijske zajednice, suradnja sa sudovima za mladež i centrima za socijalnu skrb, savjetodavni rad s obitelji, suradnja s drugim stručnjacima i institucijama, poslovi stručnog usavršavanja, vođenja evidencije i dokumentacije i drugo.

Neovisno o vrsti korisnika, u terapijskoj zajednici mora biti osigurana stalna prisutnost (dežurstvo) najmanje jednog stručnog radnika.

6. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Vrsta i djelatnost doma

Članak 82.

Dom za starije i nemoćne osobe pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijoj te nemoćnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Dom za starije i nemoćne osobe može pružati usluge skrbi izvan vlastite obitelji za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija.

Članak 83.

Dom za starije i nemoćne osobe može pružati sve oblike smještaja, boravka te organiziranog stanovanja.

Usluge smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija ovisno o stadiju bolesti dom pruža u zasebnim stambenim jedinicama (srednji/srednje teški stadij bolesti) i u jedinici za pojačanu njegu (terminalni stadij bolesti).

Dom za starije i nemoćne osobe u okviru smještaja pruža sljedeće usluge: stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada.

Dom za starije i nemoćne osobe pruža usluge pomoći i njege u kući iz članka 171. ovoga Pravilnika.

Dom za starije i nemoćne osobe može pružati usluge boravka iz članka 84. ovoga Pravilnika starijim i nemoćnim osobama i osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (rani stadij bolesti).

Dom za starije i nemoćne osobe može pružati i druge programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

Dnevni centar za starije i nemoćne osobe

Članak 84.

Dnevni centar za starije i nemoćne osobe pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za najviše 50 osoba koje obuhvaćaju: boravak i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene, usluge socijalnog rada, usluge radnih aktivnosti, usluge organiziranja slobodnog vremena, te usluge organiziranog prijevoza.

Pored navedenih usluga dnevni centar za starije i nemoćne osobe pruža usluge pomoći i njege u kući, a može pružati i usluge savjetodavnog rada te usluge drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

Organizirano stanovanje za starije i nemoćne osobe

Članak 85.

Dom za starije i nemoćne osobe može pružati usluge organiziranog stanovanja za starije osobe uz sveobuhvatnu podršku ili svakodnevnu kratkotrajnu podršku ili povremenu podršku stručne i /ili druge osobe u osiguravanju životnih potreba, te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih aktivnosti.

Usluge organiziranog stanovanja mogu se pružati i za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) uz sveobuhvatnu podršku stručne i/ili druge osobe u osiguravanju životnih potreba, te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih aktivnosti.

Usluge organiziranog stanovanja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) pružaju se u kući prilagođenoj prostorom i vanjskim okolišem za zbrinjavanje ovih osoba.

Članak 86.

Dom za starije i nemoćne osobe ili druga pravna osoba može starijim osobama koje su sposobne samostalno se zbrinjavati pružati usluge stanovanja u stambenim jedinicama apartmanskog tipa, uz mogućnost korištenja drugih usluga ovisno o potrebama i interesima korisnika.

Usluge iz stavka 1. ovoga članka, mogu biti: spremanje i čišćenje stana, te obavljanje drugih kućanskih poslova, obavljanje poslova nabavke i kupovine, pranje i peglanje rublja, pomoć u pripremanju obroka ili dostava gotovih obroka, njega i održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, fizikalna terapija, usluge socijalnog rada i radne aktivnosti, organiziranje prijevoza, te druge usluge kojima se zadovoljavaju potrebe starijih osoba (frizer, pediker i sl.).

Stanovanje može biti organizirano kao:

– grupe prizemnih malih stanova (za samca ili bračni par) – opcija dvojnih kuća sa ukupno dva apartmana i stambeni nizovi,

– zgrade niske katnosti (dvije do tri etaže) sa stanovima apartmanskog tipa (za samca ili bračni par).

Za korištenje stana korisnik plaća naknadu (najamninu) i komunalne usluge, a naknadu za druge usluge, prema izboru i potrebama korisnika.

Stan apartmanskog tipa sastoji se od funkcionalno povezanih prostorija (predprostor s garderobom, kupaonica sa zahodom s mogućnošću odjeljivanja, prostor kuhinje koji omogućuje blagovanje, spavaća soba, boravak, balkon). Površina stana treba iznositi najmanje 35 m2 korisne površine za jednu osobu, odnosno ista treba biti uvećana za 10 m2 ako se radi o dvije starije osobe.

Spavaonica i dnevni boravak mogu činiti jednu cjelinu s time da veličina prostora omogućava podjelu na spavaći dio i dio za boravka. Oko zgrade mora biti uređena zelena površina koja omogućuje kretanje starijih osoba.

Oprema stambenog prostora mora odgovarati namjeni pojedinih prostorija te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima.

7. DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

Vrsta i djelatnost doma

Članak 87.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji psihički bolesnoj odrasloj osobi kojoj nije potrebno bolničko liječenje, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

Članak 88.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe može pružati skrb korisnicima kroz sve oblike smještaja, boravka te u organiziranom stanovanju.

Članak 89.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe u okviru smještaja pruža sljedeće usluge: stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, usluge organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, savjetodavnog rada i drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života psihički bolesnih odraslih osoba.

Dom iz stavka 1. ovoga članka pruža usluge pomoći i njege iz članka 171., a može pružati i usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji (patronaža) iz članka 95. ovoga Pravilnika i usluge boravka iz članka 90. ovoga Pravilnika.

Dnevni centar za psihički bolesne odrasle osobe

Članak 90.

Dnevni centar za psihički bolesne odrasle osobe pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za najviše 50 osoba koje obuhvaćaju: boravak i prehranu, brigu o zdravlju, njegu i održavanja osobne higijene, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, usluge radne terapije, usluge organiziranja slobodnog vremena, te usluge organiziranog prijevoza.

Pored navedenih usluga dnevni centar za psihički bolesne odrasle osobe pruža: usluge pomoći i njege u kući, usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji (patronaža), a može pružati i usluge savjetodavnog rada te druge programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života psihički bolesnih odraslih osoba.

Organizirano stanovanje za psihički bolesne odrasle osobe

Članak 91.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe može pružati usluge organiziranog stanovanja psihički bolesnim odraslim osobama uz sveobuhvatnu podršku ili svakodnevnu kratkotrajnu podršku ili povremenu podršku stručne i /ili druge osobe u osiguravanju životnih potreba, te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih aktivnosti.

8. PRIHVATILIŠTE ZA ODRASLE OSOBE

Članak 92.

Prihvatilište za odrasle osobe pruža usluge privremenog smještaja odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta, a nije u stanju brinuti o sebi ili ju je zatekla druga nedaća.

U prihvatilištu se pružaju usluge privremenog smještaja za najviše 50 korisnika i to usluge prehrane, osiguravanje pružanja hitne medicinske pomoći, nabava prijeko potrebne obuće i odjeće, troškove prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, te drugu pravnu ili fizičku osobu koja pruža skrb izvan vlastite obitelji ili drugu ustanovu.

Vrste i način pružanja usluga starijim i nemoćnim osobama i psihički bolesnim odraslim osobama

Članak 93.

Skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe, te psihički bolesne odrasle osobe obuhvaća sve oblike smještaja ili boravka: stalni smještaj, tjedni smještaj, privremeni smještaj, cjelodnevni boravak, poludnevni boravak i organizirano stanovanje.

Članak 94.

Starijim i nemoćnim osobama i psihički bolesnim odraslim osobama mogu se u okviru skrbi izvan vlastite obitelji pružati sljedeće usluge:

1. Usluge stanovanja i prehrane

U sklopu usluga stanovanja korisniku se osigurava:

– čišćenje i održavanje prostora i opreme,

– pranje i glačanje posteljnog rublja na stambenom dijelu najmanje jedanput u tjedan dana, a u jedinici za pojačanu njegu svakodnevno, a prema potrebi i nekoliko puta dnevno.

– pranje i glačanje osobnog rublja korisnika na stambenom dijelu obavlja se prema potrebi, a najmanje svaki drugi dan, dok u jedinici za pojačanju njegu svakodnevno.

Korisniku se osiguravaju ako je to potrebno i odjevni predmeti i obuća te higijenski pribor.

Količina i kakvoća obroka mora biti primjerena potrebama i zdravstvenom stanju korisnika sukladno planu prehrane (jelovnik).

2. Usluge brige o zdravlju i njege

Usluge brige o zdravlju i njege podrazumijevaju brigu o fizičkom i psihičkom stanju te zadovoljavanju osnovnih životnih potreba korisnika (disanje, unos hrane i tekućine, eliminacija, kretanje, odmor i spavanje, odijevanje i svlačenje, održavanje normalne temperature tijela, održavanje osobne higijene, izbjegavanje štetnih utjecaja okoline, komunikacija s drugim ljudima, obavljanje svrsishodnog rada, rekreacija, učenje i drugo).

Usluge brige o zdravlju i njega obuhvaćaju postupke prikupljanja podataka koji se odnose na: promatranje korisnikovog stanja (opće stanje, stanje svijesti, pokretljivosti), i ocjenu funkcionalne sposobnosti korisnika (samostalan, djelomično ovisan, ovisan i potpuno ovisan) u svrhu utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, planiranja zdravstvene njege, provođenje planiranih postupaka zdravstvene njege i provjere uspješnosti zdravstvene njege. Usluge obuhvaćaju sudjelovanje u pripremi i izvođenju jednostavnih medicinsko-tehničkih zahvata, primjenu peroralne i parenteralne terapije prema uputi liječnika, prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći (zaustavljanje krvarenja, imobilizacija i sl.), te edukaciju korisnika.

Funkcionalno (potpuno) ovisnim korisnicama osigurava se svakodnevno pomoć i nadzor u obavljanju aktivnosti usmjerenih zadovoljavanju korisnikovih potreba, briga o zdravlju i njega.

Funkcionalno djelomično ovisnim korisnicima pruža se poticaj i nadzor, te djelomična pomoć pri obavljanju aktivnosti usmjerenih zadovoljavanju korisnikovih potreba, prati se njihovo fizičko i psihičko stanje, provodi se stalni nadzor u kontinuiranom uzimanju propisane terapije, izvode se terapijski i socioterapijski postupci, provodi se zdravstveni odgoj i priprema korisnika za druge oblike skrbi.

U sklopu brige o zdravlju osigurava se pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene usluge, ukoliko se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način.

Usluge fizikalne terapije obuhvaćaju: procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranja, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja), provođenje fizikalne terapije po preporuci specijaliste fizijatra kao što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agensa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrba pomoćnim sredstvima i pomagalima i drugo, te rekreacijske aktivnosti.

Pružanje usluga brige o zdravlju i njege provodi se u skladu s individualnim potrebama i planom njege.

3. Usluge socijalnog rada

Usluge socijalnog rada obuhvaćaju: upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika, priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim nadležnim tijelima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, individualni i grupni rad, vođenje evidencije i dokumentacije

4. Usluge psihosocijalne rehabilitacije

Psihosocijalna rehabilitacija psihički bolesnih odraslih osoba odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koji se rehabilitiraju, a uključuje:

– provođenje socioterapije (rješavanje aktualnih i socijalnih problema korisnika, socijalno vođenje i usmjeravanje, podrška i savjetovanje),

– socijalnu rehabilitaciju i aktivnosti samozbrinjavanja (poticanje i održavanje komunikacijskih i socijalnih vještina; razvoj socijalnih i emocionalnih osobina; snalaženje u prostoru i vremenu; razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti, odijevanjem, te održavanjem stambenog prostora i odjeće; zadovoljavanje svakodnevnih potreba i obavljanje aktivnosti dnevnog života; razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama; razvijanje radnih navika; razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti,; priprema i uvježbavanje vještina za prihvaćanje drugih oblika skrbi i život izvan ustanove; uspostava i održavanje socijalnih odnosa),

– strukturiranje dnevnih aktivnosti u instituciji, organiziranje potpornih grupa, radionica-trening životnih vještina, kreativnih radionica, produktivnih radionica,

– pružanje psihološke podrške (otklanjanje poteškoća u prilagodbi, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja; podržavanje međusobnog druženja i povjerenja; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti; podrška i savjetovanje).

Psihosocijalna rehabilitacija provodi se u multidisciplinarnom timskom radu stručnih radnika, a prema potrebi i vanjskih suradnika (psihijatar i dr.), ovisno o potrebama korisnika.

5. Usluge radne terapije

Usluge radne terapije uključuju:

a) Radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života u području samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena, uz radno terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti, te njihovog utjecaja na izvođenje aktivnosti dnevnog života, te radno-terapijska procjena i analiza stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti.

b) Radno-terapijsku intervenciju:

– razvijanje, obnavljanje i/ili održavanje vještina korisnika (senzo-motoričkih – održavanje senzornih i motoričkih sposobnosti, prepoznavanje intrinzičnih i ekstrinzičnih faktora pada; razvijanje kognitivno-perceptivnih sposobnosti – trening pažnje/koncentracije, vizuo-perceptivni trening, trening pamćenja, uporaba kompenzacijskih tehnika zbog težih poremećaja pamćenja, terapija potvrđivanjem); razvijanje psihosocijalnih vještina (održavanje zdravih emocionalnih odnosa sa drugima, trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije),

– razvijanje, obnavljanje i/ili održavanje i prilagođavanje neovisne izvedbe aktivnosti samozbrinjavanja (usvajanje i/ili održavanje zdravih životnih stilova, održavanje aktivnog i neovisnog obavljanja aktivnosti brige o samome sebi i drugima), produktivnih aktivnosti (održavanje/razvijanje uloga, održavanje radnih navika i sposobnosti orijentacije u vremenu),

– prilagodba načina izvedbe aktivnosti uporabom kompenzacijskih tehnika kako bi se održala samostalnost osobe, te prilagodba fizičke okoline u kojoj se aktivnost odvija, sukladno dobi, sposobnostima i interesima pojedinca,

– radno-terapijska evaluacija ishoda.

6. Usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena

U sklopu provođenja slobodnog vremena ovisno o sposobnostima i interesima korisnika, organiziraju se i provode: sportsko i rekreacijske aktivnosti, likovno-glazbene aktivnosti, edukativne i kreativne radionice, prigodni kulturni programi, odlasci u kazalište, kino, organiziranje izleta, posjeta kulturnim događajima i dr.

7. Usluge drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života

U cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i psihički bolesnih odraslih osoba u lokalnoj sredini mogu se pružati različiti programi kao npr. rekreativni programi, kreativne-radionice, radionice podrške i dr.

Psihosocijalna rehabilitacija kao stručna pomoć u obitelji (Patronaža)

Članak 95.

Pomoć i njega u kući za psihički bolesne odrasle osobe, pored usluga iz članka 171. ovoga Pravilnika, obuhvaća i uslugu psihosocijalne rehabilitacije kao stručne pomoći u obitelji (patronaža), koja se osigurava u obliku i na način koji odgovara dobi korisnika i vrsti i težini psihičke bolesti korisnika.

Psihosocijalnu rehabilitaciju (patronaža) koja se pruža psihički bolesnim odraslim osobama kao stručna pomoć u obitelji, mogu pružati domovi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz članka 87. i 90. ovoga Pravilnika.

Usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručne pomoći u obitelji (patronaža) pruža se prema utvrđenom individualnom planu za svakog korisnika s ciljem poboljšanja opće kvalitete zdravlja i života korisnika, prepoznavanja rane faze pogoršanja psihičkog stanja, očuvanja i razvoja samostalnosti i vještina za samozbrinjavanje, obavljanja dnevnih i radnih aktivnosti, te uspostavljanja i razvijanja socijalne mreže i odnosa.

Procjena trajanja i učestalost stručne podrške ovisi o potrebama svakog korisnika i aktivnostima u koje je uključen.

Članak 96.

Usluge psihosocijalne rehabilitacije i procjene iz članka 95. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika, provodi stručni tim kojeg čine stručni radnici ovisno o potrebama korisnika.

Osnovni stručni tim čine: stručni radnik sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem socijalnog rada i stručni radnik sa završenim preddiplomskim ili stručnim studijem radne terapije, a može se uključiti i stručni radnik sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije ili psihologije.

Članak 97.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe ili druga pravna osoba koja pruža usluge skrbi psihički bolesnim odraslim osobama obvezni su izraditi individualni plan rehabilitacije, provesti implementaciju i evaluaciju plana u cilju postizanja veće razine socijalnog nivoa funkcioniranja korisnika, uspješnije adaptacije, usvajanja vještina samozbrinjavanja, aktivnog uključivanja korisnika i njihovih članova obitelji u rehabilitaciju, te razvijanje njihove odgovornosti.

Posebni uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

Uvjeti prostora za smještaj starijih i nemoćnih osoba

Članak 98.

Najmanje 70% ukupnog smještajnog kapaciteta treba biti namijenjeno za pojačanu njegu korisnika.

Spavaonica u stambenom dijelu može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba najmanje 6 m2 po korisniku.

Spavaonica u jedinici za pojačanu njegu može imati najviše tri ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m2 po korisniku. U jedinici za pojačanu njegu mora biti osigurana prostorija za medicinsku sestru.

Prostorije za obavljanje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagovanje za najmanje 50% pokretnih korisnika.

Površina blagovaonice treba iznositi najmanje 1 m2 po pokretnom korisniku.

Uz blagovaonicu je potrebno osigurati sanitarni čvor.

Prostor za dnevni boravak može sadržavati jednu ili više prostorija s time da ukupna površina prostorije treba iznositi najmanje 1 m2 po korisniku.

Prostori za radnu terapiju trebaju omogućavati istovremeno korištenje usluga radne terapije za najmanje 30% korisnika. Ukoliko dom nema odgovarajući prostor, za ovu namjenu može se koristiti prostor blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

Prostorija za fizikalnu terapiju treba imati površinu od najmanje 20 m².

Na svakih 50 korisnika potrebno je osigurati 1 čajnu kuhinju.

Površina prostorije za odlaganje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda mora biti najmanje 6 m2.

Hodnici trebaju biti široki najmanje 180 cm.

Vrata na prostorijama trebaju biti široka najmanje 100 cm, radi nesmetanog kretanja korisnika.

Građevina treba imati prostoriju za privremenu pohranu mrtvih.

Posebni uvjeti prostora za smještaj osoba oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija

Članak 99.

U pogledu uvjeta prostora doma i druge pravne osobe u kojima se pružaju usluge skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) primjenjuju se odredbe članka 98. stavka 4.,13. i 14.ovoga Pravilnika.

U jednoj smještajnoj jedinici može biti najviše 12 korisnika.

Unutarnji i vanjski prostor građevine mora omogućiti nesmetano i sigurno kretanje smještenih korisnika.

Prostor u kojem se pružaju usluge smještaja čini cjelinu koja se mora sastojati od spavaonica, prostora za čajnu kuhinja s blagovaonom, dnevnog boravka, prostora za radnu terapiju, prostorija za održavanje osobne higijene, prostora za radnike. Pored navedenoga potrebno je osigurati uređeni prostor za boravak korisnika izvan građevine.

Čajna kuhinja s blagovaonom treba biti površine 2,5 m2 po korisniku, a dnevni boravak 3 m2 po korisniku.

Prostori (čajna kuhinja s blagovaonom i dnevni boravak) mogu činiti jednu cjelinu. Ukupna površina takvog prostora treba biti 4 m2 po korisniku.

Spavaonice mogu imati najviše dva ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 9 m² po korisniku. Od ukupnog broja spavaonica najmanje četiri spavaonice trebaju biti jednokrevetne.

Za obavljanje osobne higijene treba osigurati najmanje 3 zahoda s predprostorom za pranje ruku i najmanje 3 tuša na 12 korisnika.

Potrebno je osigurati prostor za radnu terapiju s time da ukupna površina prostorije treba iznositi najmanje 2 m² po korisniku te prostor za fizikalnu terapiju.

Vrata u stambenoj jedinici trebaju biti izrađena od materijala koji sprječava mogućnosti od ozljeđivanja. Na zajedničkim prostorijama (dnevni boravak, blagovaonica) u pravilu se ne ugrađuju vrata zbog lakšeg kretanja korisnika.

Unutarnje uređenje mora osiguravati poticaje za orijentaciju.

U pogledu uvjeta prostora doma i druge pravne osobe u kojima se pružaju usluge skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih (terminalni stadij bolesti) u jedinici za pojačanu njegu primjenjuju se odredbe članka 98. stavka 3., 4., 10., 12., 13., 14. i 15.

Posebni uvjeti prostora za smještaj psihički bolesnih odraslih osoba

Članak 100.

Najviše 40% ukupnog smještajnog kapaciteta može biti namijenjeno za pojačanu njegu korisnika.

Za pružanje usluga skrbi psihički bolesnim odraslim osobama primjenjuju se odredbe članka 98. stavka 2. – 7. i 10. – 15. ovoga Pravilnika.

Za radno okupacijske aktivnosti ovisno o programima aktivnosti potrebno je osigurati prostor od najmanje 1,5 m2 po pokretnom korisniku te po mogućnosti obradive zelene površine radi obavljanja radne terapije korisnika,

Prostorija za dnevni boravak može se sastojati od jedne ili više prostorija površine najmanje 2 m2 po pokretnom korisniku.

U građevini se, ovisno o vrsti usluga, treba osigurati prostorije za individualne i grupne terapijske aktivnosti.

Ako građevina ima više od dvije etaže ovisno o strukturi smještenih korisnika i namjeni prostora, potrebno je od treće etaže postaviti zaštitu na prozore i druge otvore.

Posebni uvjeti prostora za dnevni boravak

Članak 101.

Prostor za boravak korisnika treba imati odvojeni prostor za dnevni boravak od prostora za dnevni odmor.

Prostori iz stavka 1. ovog članka mogu sadržavati jednu ili više prostorija ovisno o broju smještenih korisnika, s time da ukupna površina prostorija za boravak treba iznositi najmanje 5 m2 po korisniku.

Prostorije dnevnog boravka mogu se koristiti za konzumiranje obroka kada se iste ne koriste za osnovu namjenu.

Potrebno je osigurati jedan sanitarni čvor na 8 korisnika.

Za održavanje osobe higijene posebno je osigurati tuš na svakih 10 korisnika.

U prostoru dnevnog centra potrebno je za osoblje osigurati radnu prostoriju, kao i zaseban sanitarni čvor.

Potrebno je osigurati prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika.

Ukoliko se u prostoru dnevnog boravka pripremaju obroci za korisnike potrebno je osigurati kuhinju koja mora udovoljavati općim minimalnim sanitarno-tehničkim, higijenskim, požarno-preventivnim uvjetima propisanim za ugostiteljske građevine.

Vrata na prostorijama trebaju biti široka najmanje 100 cm.

Za pružanje usluge boravka osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (rani stadij bolesti) pored uvjeta prostora iz članka 99. stavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika, mora se osigurati:

– soba za odmor površine najmanje 7 m2 po korisniku, a u kojoj može biti najviše 6 ležaja,

– za obavljanje osobne higijene korisnika na 12 korisnika potrebno je osigurati 2 tuša i 2 zahoda s predprostorom za pranje ruku odvojeno za muškarce i žene.

Posebni uvjeti prostora za pružanje usluga pomoći i njege za starije i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe.

Članak 102.

Za pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama i psihički bolesnim odraslim osobama, prostor i oprema mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbom članka 173. i 174. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prostora za pružanje organiziranog stanovanja za starije i nemoćne osobe te psihički bolesne odrasle osobe

Članak 103.

Stan ili kuća u kojoj se provodi organizirano stanovanje mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju korisnika: kuhinju s prostorom za blagovanje, prostor za dnevni boravak, spavaonice i prostorije za održavanje osobne higijene (zahod i kupaonica).

Ukoliko se u stanu pružaju usluge organiziranog stanovanja tijekom 24 sata uz stalnu podršku stan mora imati i prostor za radnike.

U jednoj spavaonici mogu biti najviše 2 ležaja. Površina spavaonica treba biti najmanje 6 m2 po korisniku. Ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog, a visina ležajeva mora biti najmanje 50 – 60 cm.

Kuhinja s prostorom za blagovanje mora imati prostor koji omogućava svim korisnicama istovremeno konzumiranje obroka.

Kuća u kojoj se pružaju usluge organiziranog stanovanja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti), treba ispunjavati posebne uvjete iz članka 99. stavka 1. do 11. ovoga Pravilnika, s time da:

– okoliš kuće treba biti prilagođen potrebama korisnika koji omogućuju nesmetano i sigurno kretanje,

– dvorište treba biti ograđeno visokom ogradom koja omogućava siguran boravak korisnika.

Uvjeti prostora prihvatilišta za odrasle osobe

Članak 104.

Na prihvatilište za odrasle osobe u pogledu uvjeta prostora primjenjuju se odredbe članka 98. stavka 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

U građevini je potrebno imati prostoriju za odlaganje odjeće, obuće i ostalih stvari korisnika s mogućnošću zaključavanja te prostoriju za dezinfekciju i dezinsekciju.

Uvjeti opreme za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe

Članak 105.

Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 × 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najmanje 60 do 80 cm.

Ležajevi na jedinici za pojačanu njegu korisnika moraju biti s električnim mehanizmom za podizanje i spuštanje, te anitdekubitalnim madracem ako to zahtijevaju zdravstvene indikacije. Mjesto postavljenja ležaja mora odgovarati zahtjevima njege. Razmak između ležajeva treba iznositi najmanje 120 cm.

Prostorija za nepokretne korisnike treba biti opremljena stolovima za serviranje obroka u krevetu. Za nepokretne i teže pokretne korisnike moraju se iznad kreveta ugraditi hvataljke.

U sobama u jedinici za pojačanu njegu trebaju se nalaziti stol i stolac s rukohvatima te pomagala za pomoć pri kretanju ovisno o stupnju pokretnosti osobe.

Prostorija za obavljanje osobne higijene u stambenom dijelu treba imati najmanje 1 sanitarni čvor na 8 korisnika i najmanje 1 tuš na 10 korisnika.

Prostorija za obavljanje osobne higijene u jedinici za pojačanu njegu treba imati najmanje 1 sanitarni čvor prilagođen potrebama korisnika i 1 tuš na 10 korisnika.

Opremu zajedničke prostorije za obavljanje osobne higijene čini 1 kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili 1 pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika i dizalo za podizanje nepokretnih ili polupokretnih korisnika, na svaku etažu.

U hodniku, kupaonici i sanitarnom čvoru trebaju se ugraditi rukohvati.

U prostoru jedinice za pojačanu njegu korisnika (spavaonice, kupaonice i sanitarni čvor) trebaju se ugraditi dojavni uređaji povezani s prostorijom za dežurstvo.

Građevina mora imati dizalo za svladavanje visinskih razlika većih od 120 cm propisanih dimenzija posebnim propisom, a za transport nepokretnih korisnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– svjetla širina otvora vrata lifta 100 cm,

– kabina – unutarnja svjetla širina kabine lifta treba biti najmanje 140 cm, dužina 230 cm, visina 230 cm.

Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolac, ormar za odlaganje dokumentacije, sef za pohranjivanje psihofarmaka, stol za pregled, sterilizator, tlakomjer.

Za pružanje njege korisnicima, ovisno o vrsti usluge treba osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofor, vrećice za led, irigator, posude za umivanje, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vaga, invalidska kolica, nosila, toplomjeri, plahte, pokrivači, gumirana plahta, čaše, hladnjak, posude za mokrenje, pljuvačnice, sušila za kosu, brijaći aparati, gumene pregače, tuš kabine, sterilizator, kolica za opremu i pomagala.

Opremu prostora za radnu terapiju čine stol, stolci, ormarići, pribor za obavljanje radne terapije.

Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti opremljena: ležajevima za vježbanje, strunjačama, švedskim ljestvama, loptama za pilates, štapovima za vježbe, ogledalom za vježbe, utezima od 1,5-3 kg za ruke i noge, elastičnim širokim trakama za vježbanje, razbojem, stolićem za aparate, umivaonikom, paravanima, te ostalim pomoćnim sredstvima i pomagalima za fizikalnu terapiju.

Prostorija za izolaciju bolesnih korisnika mora biti opremljena s ležajevima, te odgovarajućim brojem noćnih ormarića, stolica, stolićem za hranjenje i stolom.

Prozori moraju imati odgovarajuću zaštitu od sunca.

Posebni uvjeti opreme za smještaj osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija

Članak 106.

Oprema prostora u kojem se pružaju usluge osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) mora biti u skladu s odredbama članka 105. stavka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika, i sljedećim uvjetima.

Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90x200 i visine 50 do 60 cm, imati mogućnost podizanja zaštitne ograde, postavljen tako da omogućuje pristup s tri strane, s antidekubitalnim madracem ako to zahtijevaju zdravstvene indikacije. Razmak između ležaja treba biti najmanje 120 cm.

Prostorije trebaju biti opremljene namještajem koji treba biti ergonomski oblikovan i zaobljenih uglova.

Didaktički materijal treba biti prilagođen potrebama korisnika.

Jedinica treba imati ugrađena sigurnosna vrata na ulazu u stambenu jedinicu, te elektroničke uređaje koji omogućavaju sigurnost kretanja korisnika. Dojavni alarm mora biti ugodan i prigušen. Prozori također trebaju imati sigurnosne brave za zatvaranje.

Sve utičnice za struju potrebno je zaštititi.

U pogledu uvjeta prostora doma i druge pravne osobe u kojima se pružaju usluge skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih (terminalni stadij bolesti) u jedinici za pojačanu njegu primjenjuju se odredbe članka 105. stavka 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.

Posebni uvjeti opreme za usluge boravka za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe

Članak 107.

Prostorije u kojima se pružaju usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka trebaju biti opremljene dovoljnim brojem stolova i stolaca, policama za knjige, ormarićima, televizorom, glazbenim uređajem i društvenim igrama.

Prostor za dnevni odmor korisnika treba biti opremljen s dovoljnim brojem kreveta i ležaljki.

Prostor za održavanje osobne higijene treba biti opremljen zahodima, umivaonikom i tušem.

U hodnicima, zahodima i prostorijama za tuširanje trebaju se ugraditi rukohvati.

Prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika treba biti opremljen potrebnim brojem ormara s mogućnošću zaključavanja.

Dnevni centar koji pruža usluge boravka osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (rani stadij bolesti) treba ispunjavati uvjete u pogledu opreme iz članka 105. stavka 1., 8. i 16. ovoga Pravilnika i članka 106. stavka 2., 5. i 7. ovoga Pravilnika.

Uvjeti opreme za prihvatilište za odrasle osobe

Članak 108.

Na prihvatilište za odrasle osobe u pogledu uvjeta za opremu primjenjuju se odredbe članka 105. stavka 1., 5., 10., 11., 13., 15. i 16. ovoga Pravilnika.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 109.

Broj i vrsta stručnih i drugih radnika koji skrbe za starije i nemoćne osobe propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 6. Mjerila doma za starije i nemoćne osobe, za psihički bolesne odrasle osobe u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 7. Mjerila doma za psihički bolesne odrasle osobe i za privremeni smještaj odraslih osoba u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 8. Mjerila za prihvatilište ovoga Pravilnika.

Za pružanje usluga brige o zdravlju i njege korisnika na smještaju, dom i druga pravna osoba mora osigurati skrb tijekom noći u svakoj zasebnoj građevini.

Članak 110.

Stručni radnici koji pružaju usluge socijalnog rada rade u neposrednom radu 22,5 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s obitelji, suradnju s drugim stručnjacima, vođenje evidencije i dokumentacije, suradnju sa centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama, pisanje socijalne anamneze i mišljenja, izradu individualnog plana i evaluaciju plana, stručno usavršavanje i dr. poslove.

Članak 111.

Ravnatelj doma koji pruža usluge skrbi do 50 korisnika, i po zanimanju je socijalni radnik, može obavljati stručne poslove socijalnog rada i radnih aktivnosti u polovici punog radnog vremena.

Članak 112.

Stručni radnici koji pružaju usluge brige o zdravlju i fizikalne terapije obavezni su u neposrednom radu provesti 35 sati tjedno, a ostale poslove do punog radnog vremena na poslovima vođenje evidencije i dokumentacije, suradnje s drugim ustanovama, stručnog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad, izrade individualnog plana i evaluacije plana i dr. poslovima.

Članak 113.

Radnici koji pružaju usluge njege, zbrinjavanja i pratnje provode u neposrednom radu 37,5 sati tjedno.

Članak 114.

Stručni radnici koji pružaju usluge psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena obavezni su u neposrednom radu provesti 32,5 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s obitelji, suradnja s drugim stručnjacima, sudjelovanje u izradi individualnog plana i evaluacija plana, poslovi stručnog usavršavanja i sl.

Članak 115.

Stručni radnici koji pružaju usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručne pomoći u obitelji (patronaže) obavezni su u neposrednom radu provesti 22,5 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, izradu individualnog plana i evaluaciju plana, vođenje evidencije i dokumentacije, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s obitelji i drugim stručnjacima, stručno usavršavanje i dr. poslove.

Procjenu trajanja i učestalosti pružanja usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručne pomoći u obitelji (patronaže) te izbor vrste stručnjaka koji pruža stručnu pomoć u obitelji, obavlja stručni tim doma iz članka 96. ovoga Pravilnika.

Postupak procjene traje do 4 sata rada po korisniku.

Članak 116.

Dom ili druga pravna osoba koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru stalnog ili tjednog smještaja za psihički bolesne odrasle osobe i osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, mora osigurati pružanje usluga liječnika specijaliste psihijatra kao vanjskog suradnika.

Članak 117.

Dom ili druga pravna osoba koja pruža usluge skrbi psihički bolesnim odraslim osobama, može uključiti korisnike u programe radnih aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena (cvjećarstvo, vrtlarstvo i drugo).

Programe iz stavka 1. ovoga članka provodi asistent u radnoj terapiji srednjoškolskog obrazovanja odgovarajućeg usmjerenja koji sudjeluje u neposrednom radu s korisnicima 35 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju s drugim stručnjacima, izradu individualnog plana i evaluaciju plana, stručno usavršavanje i dr. poslove.

Članak 118.

Usluge pomoći i njege u kući pružaju se u neposrednom radu s korisnicima 37,5 sati tjedno umanjeno za vrijeme dolaska i odlaska.

9. DOMOVI ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE (DJECU/ODRASLE OSOBE)

Članak 119.

Skrb izvan vlastite obitelji mogu ostvariti djeca i mladež s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem, odrasle osobe s tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem i djeca i mladež ili odrasle osobe s mentalnim oštećenjem i psihičkom bolesti, kod kojih je tjelesno i/ili mentalno oštećenje i/ili psihičku bolest utvrdilo tijelo vještačenja socijalne skrbi ili drugo nadležno tijelo vještačenja prema posebnim propisima.

Vrsta i djelatnost doma

Članak 120.

Dom za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i mladež ili odrasle osobe osniva se kao:

1. Centar za odgoj i obrazovanje,

2. Centar za rehabilitaciju i

3. Dnevni centar za rehabilitaciju.

Članak 121.

Centar za odgoj i obrazovanje pruža tjelesno ili mentalno oštećenoj djeci i mladeži te mentalno oštećenoj djeci i mladeži s psihičkim bolestima, u okviru smještaja ili boravka, usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, odgoja i obrazovanja, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

U centru za odgoj i obrazovanje može se organizirati posebna ustrojbena jedinica za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, u izdvojenom objektu.

U centru za odgoj i obrazovanje može se organizirati posebna ustrojbena jedinica, koja tjelesno ili mentalno oštećenim odraslim osobama pruža usluge iz članka 122. ovoga Pravilnika.

Članak 122.

Centar za rehabilitaciju pruža tjelesno ili mentalno oštećenoj djeci, mladeži i odraslim osobama te mentalno oštećenoj djeci, mladeži i odraslim osobama s psihičkim bolestima, u okviru smještaja ili boravka, usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

Članak 123.

Dnevni centar za rehabilitaciju pruža tjelesno ili mentalno oštećenoj djeci, mladeži i odraslim osobama u okviru boravka, usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 124.

Skrb izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 119. ovoga Pravilnika obuhvaća sve oblike smještaja, boravka te organizirano stanovanje u domu socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 125.

U okviru skrbi izvan vlastite obitelji, korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika osim usluga iz članaka 7., 8. i 9. mogu se pružati i sljedeće usluge:

1. njega – pomoć pri obavljanju osobne higijene, te pomoć kod oblačenja i svlačenja korisnika, pomoć kod hranjenja korisnika, pomoć pri obavljanju fizioloških potreba korisnika, održavanje higijene posteljine korisnika, održavanje higijene prostora, dezinfekcija pomagala i ostalog upotrijebljenog pribora i instrumenata, postupak s umrlim korisnikom, provođenje preventivnih mjera za sprečavanje dekubitusa, kontraktura, tromboze i respiratornih komplikacija, uočavanje promjena na korisniku i izvještavanje medicinskog osoblja,

2. briga o zdravlju

2.1. praćenje općeg zdravstvenog stanja – promatranje korisnika i evidencija (opći izgled, pokretljivost, promjene ponašanja), mjerenje tlaka, pulsa i temperature;

2.2. organiziranje pružanja zdravstvenih usluga – pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, provođenje mjera sprečavanja intrahospitalnih infekcija, suradnja s liječnikom primarne zdravstvene zaštite, narudžba lijekova, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji;

2.3. neposredno pružanje zdravstvenih usluga – izvođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, suradnja s liječnikom, davanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska liječnika, rad na zaštiti i unapređivanju zdravlja, praćenje i procjena vitalnih znakova, održavanje higijene, primjena mjere kontrole zaraze, procjena stanja rane i saniranje (uključujući ispiranje, primjenu zavoja), primjena i poučavanje tehnikama pravilnog postavljanja i pomicanja korisnika (uključujući niz vježbi kretanja, prenošenja, premještanja i korištenja pomagala), pružanje zdravstvene skrbi koristeći prikladne sigurnosne tehnike, izvođenje tehnike prikupljanja uzoraka, davanje lijekova na sve načine, korištenje raznih medicinskih cjevčica i drenova, pomoć u smanjivanju boli, pružanje brige o dišnom sustavu, uključujući terapiju kisikom, reanimaciju, spirometriju i isisavanje, provođenje zdravstvenog odgoja u svakom dijelu rada, nadzor nad radnicima niže strukovne spreme, vođenje temeljne dokumentacije,

3. socijalni rad – upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika, priprema korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, grupni rad, vođenje evidencije i dokumentacije,

4. psihosocijalna rehabilitacija – odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koji se rehabilitiraju, a uključuje:

– vježbe orijentacije i kretanja u prostoru – savladavanje vještina samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru (program osposobljavanja je individualan, a provodi se u raznim okruženjima – zatvorenom prostoru u kontroliranim uvjetima, na otvorenom više ili manje kontroliranom prostoru, te ostalim javnim pješačkim površinama.) Orijentacija je sposobnost određivanja položaja tijela u prostoru, te položaja i međusobnog odnosa predmeta u prostoru.

Tehnike orijentacije i kretanja uključuju: kretanje uz pomoć videćeg vodiča, kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa, tehnika praćenja zida uz zaštitne tehnike, kretanje uz pomoć psa vodiča, kretanje uz pomoć elektronskih pomagala;

– vježbe svakodnevnih vještina – razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu (održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženje u obavljanju poslova izvan kuće – pošta, banka, trgovine, organiziranje slobodnog vremena);

– vježbe vida – sustav vježbi za učinkovito korištenje ostatka vida (fiksacija, praćenje objekta, akomodacija, oštrina vida, uočavanje boja, motorička koordinacija očnih mišića, adaptacija na svjetlo i tamu i dr., percepcija prostora, razumijevanje perspektive, izdvajanje predmeta od pozadine, vizualno pamćenje i dr.);

– tiflotehničku obuku – upoznavanje i osposobljavanje za samostalno i učinkovito korištenje elektroničkih i ostalih pomagala kojima se koriste slijepe i slabovidne osobe – uvježbavanje pravilnog korištenja tipkovnice računala, usvajanje praktičnih znanja i vještina korištenja računala s čitačem ekrana, govornom jedinicom i brajevim retkom te drugih pomagala ovisno o individualnim potrebama svake slijepe ili slabovidne osobe;

– obuku za brajicu – rehabilitacijski postupak za osobe s oštećenjem vida koje se ne mogu služiti crnim tiskom a sadrži: vježbe za percepciju šestotočke, vježbe orijentacije u prostoru šestotočke, vježbe za praćenje retka te orijentacije na papiru i radnoj površini, usvajanje specifičnih brajičnih notacija, razvijanje sposobnosti taktilnog percipiranja reljefnih materijala te tehnike izrade reljefnih crteža;

– audiorehabilitaciju – stimulacija tjelesnih i slušnih putova – fonetski ritmovi: stimulacija pokretom, situacijsko učenje govora i jezika; prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja slušanja, govora jezika i drugih oblika komunikacije; poticanje govornog i jezičnog razvoja kod djece oštećenog sluha i djece s kohlearnim implantatom; razvijanje alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije kod djece s višestrukim oštećenjima;

– usvajanje znakovnog jezika – rana stimulacija i usmjeravanje na vizualnu komunikaciju s korisnicima oštećena sluha, govornim i dodatnim teškoćama; usvajanje, razvijanje i uspostavljanje komunikacijskih vještina, spoznaje i navika u manualnoj komunikaciji znakovnim jezikom; poticanje i primjena kreativnog izražavanja znakovnim jezikom u socijalnoj komunikaciji, svakodnevnom životu i profesionalnom okruženju;

– logoterapiju – prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije (ispravljaju se govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora, pomaže u prevladavanju jezičnih poteškoća te uklanjaju problemi fonacije- terapija smetnji izgovora, različitih poremećaja ritma i tempa govora, terapija jezičnih smetnji – nerazvijen govor, vježbe čitanja, pisanja i računanja, terapija poremećaja glasa, terapija govora kod rascjepa nepca); alternativni oblici komunikacije za djecu s višestrukim teškoćama;

– senzornu integraciju – vestibularna stimulacija, proprioceptivna stimulacija, taktilna stimulacija, auditivna stimulacija, vizualna stimulacija, oralna, olfaktorna i gustativna stimulacija;

– kineziterapiju i sportsko-rekreacijske aktivnosti – uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.;

– glazboterapiju i glazbene aktivnosti – pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazbena stimulacija, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela;

– likovnu terapiju i likovne aktivnosti – jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem;

– psihološku podršku – pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihologijska obrada korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja-kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stupnja potrebne podrške, praćenje-evaluacija), psihološko osnaživanje korisnika, prevencija rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacija i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, priprema za stanovanje uz podršku i podrška pri zapošljavanju;

– sociopedagošku podršku – primarna prevencija, detekcija, dijagnosticiranje, rana intervencija i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije;

– odgoj i edukacijsku rehabilitaciju – usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina (razvoj grube i fine motorike, kultura hranjenja, osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, zdravlje i sigurnost, održavanje stambenog prostora, održavanje odjeće, aktivnosti u kuhinji i blagovaonici); usvajanje spoznajno-društvenih vještina (poznavanje neposredne i bliže okolice, kretanje i putovanje, poznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u vremenu, korištenje komunikacijskih vještina, usvajanje matematičko-praktičnih znanja i njihova primjena, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima; razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena); emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava (odnos prema sebi -prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan i aktivan odnos prema društvenim vrijednostima);

– socijalnu rehabilitaciju – poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja; razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo); razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; provođenje vježbi za snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj sredini; pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje pravilnog odnosa prema teškoći; razvoj socijalnih i emocionalnih osobina; primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema; razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini; pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza; razvoj vještine komunikacije; planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika skrbi; razvijanje radnih navika; sudjelovanje u organiziranju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, praćenje i provođenje plana aktivnosti (povremene radne aktivnosti i zapošljavanje uz podršku); poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti,

5. fizikalna terapija – od procjene, utvrđivanja funkcionalnog statusa-fizioterapeutska dijagnoza, planiranja, intervencije i evaluacije, uključuje: manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjena fizikalnih agenasa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrba pomoćnim sredstvima i pomagalima, upute i savjete u svezi s pacijentom, vođenje dokumentacije, te koordinacija i komunikacija s pacijentom/klijentom, po potrebi s njegovom obitelji odnosno skrbnikom. Intervencija može također biti usmjerena na prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda uključujući unapređenje i održavanje zdravlja,

6. radna terapija – procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih; evaluacija radi potrebe mijenjanja aktivnosti,

7. radne aktivnosti – osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i točnosti); održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces); prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova),

8. pomoć pri uključivanju u programe redovnih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) – psihosocijalna rehabilitacija i drugi postupci koji omogućuju odgajateljima, učiteljima i nastavnicima da prilagode odgojne i nastavne sadržaje djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem kako bi im na najbolji mogući način približili gradivo radi stjecanja potrebnih znanja i vještina,

9. skrb tijekom noći – praćenje ponašanja i navika korisnika, sudjelovanje u pripremama za spavanje i buđenje korisnika, nadzor nad korisnicima tijekom noći, provođenje potrebnih aktivnosti tijekom noći,

10. pratnja i nošenje – pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u/izvan ustanove, pomoć pri kretanju u kolicima, pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet, pomoć pri premještanju iz kreveta u kolica i obratno, pomoć pri ulasku i izlasku iz osobnog vozila i drugih prijevoznih sredstava.

Članak 126.

Domovi iz članka 120. i druge pravne osobe koje skrbe o korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika, mogu pružati pojedine usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji korisnika (patronaža).

Članak 127.

Domovi iz članka 120. ovoga Pravilnika i druge pravne osobe koje skrbe o korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika, osim usluga iz članka 125. ovoga Pravilnika mogu pružati i druge usluge ovisno o potrebama korisnika s obzirom na vrstu oštećenja (osposobljavanja za kretanje uz pomoć psa vodiča, terapijskog jahanja i sl.)

Članak 128.

Domovi iz članka 120. ovoga Pravilnika i druge pravne osobe koje skrbe o korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika, mogu organizirati i provoditi svoju djelatnost i u stanu namijenjenom manjoj skupini djece, mladeži ili odraslih osoba.

Članak 129.

Domovi iz članka 120. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu svoje usluge pružati u okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja, organiziranog stanovanja, te cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka.

Dom iz članka 120. točke 3. ovoga Pravilnika može svoje usluge pružati u okviru cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka.

Članak 130.

Dom za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu i mladež obavlja djelatnost obrazovanja prema programima i pedagoškim standardima koje propisuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Posebni uvjeti prostora

Članak 131.

Dom ili druga pravna osoba koja skrbi o korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika mora ispunjavati sljedeće uvjete prostora:

– objekt u pravilu treba biti prizemnica, a ukoliko je objekt katnica, mora imati dizalo;

– pripadajuće hodne površine uz objekt za smještaj ili boravak tjelesno oštećenih korisnika u pravili treba biti u istoj razini;

– hodne površine uz objekt koje nisu u istoj razini, moraju biti međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika;

– prostor oko objekta mora omogućavati nesmetan dolazak vozila i nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim teže pokretnim osobama.

Članak 132.

Prostorije se, ovisno o aktivnostima koje se u njima organiziraju i koje čine zasebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, različito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

Vrata na prostorijama i na osobnom dizalu moraju biti propisane širine.

Hodnici u objektima koji pružaju usluge tjelesno oštećenim osobama moraju biti široki najmanje 180 cm.

Podovi u prostorijama objekata koji pružaju usluge osobama oštećena sluha moraju biti odgovarajuće akustično izolirani.

Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa.

Za korisnika oštećena vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog prostora.

Svaka zasebna smještajna cjelina mora se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, prostorija za održavanje osobne higijene, čajne kuhinje i prostora za odlaganje odjeće i obuće.

U spavaonice se može smjestiti najviše do 5 korisnika, a površina spavaonica mora iznositi najmanje 6 m2 po pokretnom korisniku, odnosno 7 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

Površina prostorije za dnevni boravak mora iznositi najmanje 2 m2 po korisniku.

Ukupna površina prostorija za održavanje osobne higijene mora iznositi najmanje 20 m2 za skupinu od 15 korisnika.

Na svakih 10 korisnika mora se osigurati sanitarni čvor.

Površina prostora za odlaganje odjeće i obuće mora iznositi najmanje 0,5 m2 po korisniku.

U blagovaonici treba osigurati uvjete za istovremeno blagovanje najmanje 50% pokretnih korisnika, a površina blagovaonice treba iznositi najmanje 1 m2 po pokretnom korisniku, odnosno najmanje 1,5 m2 po korisniku u invalidskim kolicima.

U objektu se, ovisno o vrsti usluga, treba osigurati prostorije za individualne i grupne terapijske aktivnosti.

Za svaku skupinu djece uzrasta od 3 do 7 godina, dom mora imati prostoriju za igru s najmanje 2 m2 prostora po djetetu, te prostoriju za didaktički materijal, ležaljke i drugo, površine 6 m2.

Stan u kojem se pružaju usluge mora se sastojati od dnevne sobe, najmanje jedne spavaće sobe, kuhinje s blagovaonicom, zahoda i kupaonice, a u stan se može smjestiti najviše 5 korisnika.

Posebni uvjeti opreme

Članak 133.

Dom ili druga pravna osoba koja skrbi o korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika mora osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, zračne blazine, irigatori, posude za umivanje, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vaga, invalidska kolica, nosila, servisna kolica i stolići, toplomjeri, tlakomjeri, plahte, pokrivači, gumirane plahte, čaše, hladnjaci, posude za mokrenje, sušila za kosu, brijaći aparat, gumene pregače, sredstva za dezinfekciju, te drugu opremu neophodnu ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

Članak 134.

Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm (ovisno o dobi korisnika). Razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm. Najmanje 20% ležajeva mora imati zaštitne stranice, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

U spavaonicama za tjelesno oštećene korisnike razmak između ležajeva mora iznositi najmanje 120 cm. Najmanje 20% ležajeva moraju biti takvi da im se pojedini dijelovi mogu pomicati.

Za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke.

U prostorima za dnevni boravak djece od 3 do 7 godina, potrebno je osigurati police za igračke i didaktičku opremu, sprave za igru djece, kutić igračaka, zidne panoe (ploče za crtanje, flanelograf i juta) visine 60 do 150 cm, duljine najmanje 400 cm.

U prostorijama za odlaganje odjeće i obuće potrebno je osigurati vješalice, police, te mrežaste police za obuću.

U kupaonici treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih ili polupokretnih korisnika.

U prostoriji za održavanje osobne higijene na svakih 10 korisnika potrebno je osigurati najmanje jedan umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan tuš.

Za teže pokretne i nepokretne korisnike mora se postaviti jedna kada s pristupom s tri strane ili jedna pokretna kada na svaku etažu.

Hodnik i prostorije za održavanje osobne higijene moraju imati rukohvate.

U spavaonici, kupaonici i zahodu za teže oštećene korisnike potrebno je osigurati signalni uređaj vezan sa prostorijom za dežurstvo.

Prostorije za rehabilitaciju moraju biti opremljene osnovnom opremom potrebnom za individualni i grupni rehabilitacijski rad s korisnicima, ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

U prostorije za djecu od 3 do 7 godina i u prostorije za osobe s mentalnom retardacijom, slabovidne i tjelesno oštećene osobe treba ugraditi luminiscentne prekidače.

Prostorija za izolaciju bolesnih korisnika mora biti opremljena s ležajevima, te odgovarajućim brojem noćnih ormarića.

Stan u kojem se organizira i provodi djelatnost doma ili druge pravne osobe mora biti opremljen odgovarajućim namještajem u skladu s namjenom svake pojedine prostorije, a spavaća soba može biti opremljena s najviše tri ležaja.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 135.

Potreban broj stručnih i drugih radnika koji pružaju usluge u neposrednom radu korisnicima iz članka 119. ovoga Pravilnika, propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točka 9. Mjerila za domove za tjelesno ili mentalno oštećene osobe ovoga Pravilnika.

Članak 136.

Stručni radnici koji pružaju usluge psihosocijalne rehabilitacije obavezni su u neposrednom radu provesti 32,5 sati tjedno, a ostale poslove do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja i sl.

Članak 137.

Stručni radnici koji pružaju usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i pomoći pri uključivanju u programe redovnih predškolskih ili školskih ustanova obavezni su u neposrednom radu provesti 22,5 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, vrijeme provedeno u dolasku i odlasku korisniku, poslovi stručnog usavršavanja i sl.

Članak 138.

Stručni radnici koji pružaju usluge socijalnog rada obavezni su u neposrednom radu provesti 22,5 sata tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i drugim stručnjacima, poslovi stručnog usavršavanja i drugi poslovi.

Članak 139.

Stručni radnici koji pružaju usluge brige o zdravlju, fizikalne i radne terapije, te radnih aktivnosti obavezni su u neposrednom radu provesti 35 sata tjedno, a ostatak se odnosi na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama poslove stručnog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i druge poslove.

Članak 140.

Stručni radnici koji pružaju usluge skrbi tijekom noći provode u neposrednom radu 17,5 sati tjedno, a ostatak se odnosi na čuvanje, poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i druge poslove.

Članak 141.

Radnici koji pružaju usluge njege, zbrinjavanja, pratnje i nošenja, provode u neposrednom radu 37,5 sati tjedno.

Članak 142.

Za poslove za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, potrebno je formirati stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Procjenu trajanja i učestalosti stručne podrške pri uključivanju djeteta ili mlađe punoljetne osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u programe redovnih predškolskih i školskih ustanova (integracija) te izbor vrste stručnjaka koji provodi psihosocijalnu rehabilitaciju obavlja stručni tim u kojem su stručni radnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije i socijalnog rada.

Procjenu trajanja i učestalosti povremenog boravka te izbor vrste stručnjaka koji provodi psihosocijalnu rehabilitaciju, obavlja stručni tim u kojem su stručni radnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije i socijalnog rada.

Procjenu trajanja i učestalosti pružanja stručne pomoći u obitelji (patronaže) te izbor vrste stručnjaka koji pruža stručnu pomoć u obitelji, obavlja stručni tim u kojem su stručni radnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije i socijalnog rada.

Postupak procjene iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka traje do 4 sata rada po korisniku.

Za ostale poslove koji nisu obuhvaćeni stavkom 2., 3. i 4. ovoga članka, a za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, u stručni tim mogu se uključiti i drugi stručni radnici.

Članak 143.

Dom ili druga pravna osoba koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru stalnog ili tjednog smještaja, sukladno specifičnim potrebama pojedine vrste korisnika, osigurava pružanje zdravstvenih usluga liječnika specijaliste kao vanjskog suradnika.

10. DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA (SKLONIŠTE)

Djelatnost doma

Članak 144.

Dom za djecu i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja te druga pravna osoba (u daljnjem tekstu:sklonište) pruža usluge privremenog smještaja dok traje potreba, djeci i odraslim članovima obitelji izloženim obiteljskom nasilju, u pravilu do 6 mjeseci, a izuzetno do godinu dana.

Za vrijeme privremenog smještaja korisnicima skloništa se osiguravaju usluge stanovanja, nabave potrebnih namirnica za prehranu, brige o zdravlju, održavanja osobne higijene i njege, te pružanje socijalnog i psihosocijalnog tretmana, a roditelj je obvezan sam brinuti o zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba svog djeteta.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 145.

Sklonište u okviru privremenog smještaja pruža usluge:

– prehrane – osiguranje potrebnih namirnica, osiguranje prostora i tehničkih uređaja za pripremu hrane, sudjelovanje pri planiranju izrade jelovnika, nadzor nad preuzimanjem namirnica i pripremanjem namirnica za kuhanje, nadzor nad održavanjem čistoće kuhinje, nadzor nad sortiranjem i pranjem kuhinjskog suđa, pribora i alata potrebnog za pripremu hrane

– brige o zdravlju – praćenje općeg zdravstvenog stanja (tjelesnog i psihičkog) korisnika, pratnja u zdravstvenu ustanovu i liječnički pregledi u ustanovi, organiziranje specijalističkih pregleda, nadzor nad pravilnim distribuiranjem i uzimanjem lijekova i sanitetskog materijala, vođenje propisane evidencije i dokumentacije

– održavanja njege i osobne higijene – osiguranje sredstava za osobnu higijenu, nadzor nad pripremanjem rublja za pranje, predavanjem i preuzimanjem rublja iz praonice, nadzor nad uređivanjem kreveta i promjenom posteljnog rublja, nadzor nad brigom o higijeni u prostorijama gdje žive i borave korisnici

– socijalni i psihosocijalni tretman – pružanje pomoći i podrške u razdoblju adaptacije, izrada sigurnosnog plana, tretman traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, psihološko osnaživanje korisnika, organiziranje pomoći roditelju oko odgovarajuće skrbi o djetetu, savjetovanje, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, pomoć u ostvarivanju različitih prava, pomoć pri upisu djece u školu, odnosno vrtić, grupni rad, uključivanje u programe doškolovanja ili prekvalifikacije po potrebi, suradnja sa nadležnim centrom za socijalnu skrb i drugim ustanovama.

Članak 146.

Pored usluga iz članka 145. ovoga Pravilnika, u skloništu se mogu pružati usluge savjetodavnog rada i žrtvama obiteljskog nasilja kojima nisu osigurane usluge privremenog smještaja.

Posebni uvjeti prostora, opreme i stručnih radnika

Uvjeti prostora

Članak 147.

Građevina za smještaj korisnika iz članka 144. ovoga Pravilnika, u pravilu, treba imati dva izlaza, a na ulazu treba biti postavljen video nadzor.

Ako se na ulaz ne može postaviti video nadzor, dom mora osigurati čuvanje objekta zapošljavanjem čuvara, putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ili na drugi odgovarajući način.

Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.

Članak 148.

Prostor građevine mora imati kuhinju, spavaonice, sobu za izolaciju bolesnih osoba, dnevni boravak, sanitarni čvor, te radnu prostoriju za stručne radnike, poseban prostor za sušenje i glačanje rublja.

Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m2 po osobi, a 3 m2 za djecu jasličke i predškolske dobi.

Spavaonica može imati najviše 4 ležaja.

Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 1,5 m2 po korisniku, a ukoliko nema takve prostorije, za potrebe dnevnog boravka može se koristiti i prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

Građevina mora imati jedan sanitarni čvor, kupaonicu s tekućom toplom i hladnom vodom te dva tuša na 7 odraslih korisnika.

Vrata na prostorijama, u pravilu, trebaju biti bez pragova i ne smiju biti ostakljena bez zaštite.

Ovisno o vrsti usluga, objekt mora imati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, te prostor za korištenje slobodnog vremena.

Članak 149.

Usluga savjetodavnog rada, koja se pruža vanjskim korisnicima koji nisu na smještaju, mora se pružati u objektu dislociranom od skloništa.

Uvjeti opreme

Članak 150.

Oprema prostorije mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije, te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika, u pravilu, s mogućnošću zaključavanja.

U prostorijama za dnevni boravak mora biti potreban broj stolova, stolica s naslonom odnosno fotelja, polica za knjige, televizor, glazbeni uređaj, priključak na internet, društvene igre, ukrasni predmeti i drugo.

Kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, tekućom toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo.

Članak 151.

Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm, ovisno o dobi korisnika, a razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.

U prostorijama za dnevni boravak potrebno je prostor opremiti sukladno dobi djece: policama i ormarima za igračke, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece i dr.

Članak 152.

Ako se usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju u stanu, stan mora ispunjavati uvjete prostora i opreme propisane odrebama članka 148. do 152. ovoga Pravilnika, a mora se sastojati od dnevne sobe, najmanje jedne spavaće sobe, kuhinje s blagovaonicom, sanitarnog čvora i kupaonice.

U jednu spavaću sobu mogu se smjestiti najviše 2 odrasla korisnika, dok broj smještene djece ovisi o veličini sobe.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 153.

Potreban broj stručnih i drugih radnika koji pružaju usluge u neposrednom radu korisnicima iz članka 144. ovoga Pravilnika, propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točki 10. Mjerila za određivanje potrebnih radnika skloništa za žrtve obiteljskog nasilja ovoga Pravilnika.

Dom za privremeni smještaj žrtava obiteljskog nasilja ili druga pravna osoba mora imati stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog, a pojedine poslove, sukladno uputama i uz nadzor stručnog tima i drugi stručni radnici sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem i izobrazbom ili dodatnom edukacijom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Jedan član stručnog tima iz stavka 1. ovog članka može biti i vanjski suradnik, koji pruža usluge neposrednog stručnog rada najmanje 40 sati mjesečno.

Članak 154.

U domu i drugoj pravnoj osobi obavljanje svakodnevnih poslova organizirano je na način da korisnici, sukladno kućnom redu, obavljaju poslove kuhanja, pranja i glačanja rublja, čišćenja i slično.

Članak 155.

Psiholog radi u neposrednom stručnom radu s korisnicima 32 sata tjedno, a ostale poslove do punog radnog vremena (vođenje evidencije i dokumentacije, suradnja sa centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama, pisanje nalaza i mišljenja, evaluacija rada, vođenje dokumentacije sudjelovanje na sastancima).

Članak 156.

Socijalni radnik radi u neposrednom stručnom radu s korisnicima 30 sati tjedno a ostale poslove do punog radnog vremena (vođenje evidencije i dokumentacije, suradnja sa centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama, pisanje socijalne anamneze i mišljenja, evaluacija rada, vođenje dokumentacije sudjelovanje na sastancima).

Članak 157.

Stručni radnik sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem radi u neposrednom stručnom radu s korisnicima 36 sati tjedno, a ostale poslove (vođenje evidencije i dokumentacije, suradnja sa centrima za socijalnu skrb, školama i slično) do punog radnog vremena.

Članak 158.

Radnik srednjoškolskog obrazovanja radi u neposrednom radu s korisnicima 36 sati tjedno (organiziranje slobodnog vremena, praćenje zdravstvenog stanja i organiziranje pružanja zdravstvenih usluga korisniku, nadzor nad održavanjem čistoće i pripravljanjem hrane), a ostale poslove (vođenje evidencije i dokumentacije) do punog radnog vremena.

11. SKLONIŠTE ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA

Članak 159.

Vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji djeci i odraslim osobama – žrtvama trgovanja ljudima, u okviru privremenog smještaja u skloništu, dok traje potreba.

Usluge skrbi za korisnike skloništa nije ograničen, a osiguravat će se do povratka u zemlju podrijetla ukoliko je žrtva strani državljanin ili dok se ne ostvare uvjeti za prihvat žrtava hrvatskih državljana u vlastitu obitelj odnosno dok sama žrtva ne izrazi želju o napuštanju skloništa.

Članak 160.

Djeca – žrtve trgovanja smještavaju se u sklonište za djecu žrtve trgovanja ljudima.

Odrasle osobe – žrtve trgovanja smještavaju se u sklonište za odrasle osobe žrtve trgovanja ljudima.

U slučaju potrebe smještaja djeteta i odrasle osobe koja je roditelj ili bliski srodnik djeteta, smjestit će se zajedno u skloništu za djecu žrtve trgovanja ljudima.

Vrste i način pružanja usluga

Članak 161.

Pravne osobe iz članka 159. ovoga Pravilnika pruža korisnicima skrbi sljedeće usluge:

– prehrane – osiguranje potrebnih namirnica, osiguranje prostora i tehničkih uređaja za pripremu hrane, sudjelovanje pri planiranju izrade jelovnika, nadzor nad preuzimanjem namirnica i pripremanjem namirnica za kuhanje, nadzor nad održavanjem čistoće kuhinje, nadzor nad sortiranjem i pranjem kuhinjskog suđa, pribora i alata potrebnog za pripremu hrane

– brige o zdravlju – praćenje općeg zdravstvenog stanja (tjelesnog i psihičkog) korisnika, pratnja u zdravstvenu ustanovu i liječnički pregledi u ustanovi, organiziranje specijalističkih pregleda, nadzor nad pravilnim distribuiranjem i uzimanjem lijekova i sanitetskog materijala, vođenje propisane evidencije i dokumentacije

– održavanja njege i osobne higijene – osiguranje sredstava za osobnu higijenu, nadzor nad pripremanjem rublja za pranje/glačanje, predavanjem i preuzimanjem rublja iz praonice, nadzor nad uređivanjem kreveta i promjenom posteljnog rublja, nadzor nad brigom o higijeni u prostorijama gdje žive i borave korisnici

– psihosocijalne potpore – pružanje pomoći i podrške u razdoblju adaptacije, izrada sigurnosnog plana, tretman traume, psihološko osnaživanje korisnika, savjetovanje o tekućoj problematici, pomoć pri rješavanju kriznih situacija, pomoć u ostvarivanju različitih prava, pomoć pri upisu djece u školu, odnosno vrtić, uključivanje u programe doškolovanja ili prekvalifikacije po potrebi, suradnja sa nadležnim centrom za socijalnu skrb i ostalim ustanovama.

Pravna osoba iz članka 159. ovoga Pravilnika obvezna je osigurati pružanje usluga pravne pomoći u rješavanju pravnog statusa i ostvarivanju prava korisnika i usluga prevođenja žrtvama trgovanja stranim državljanima

Pravna osoba koja pruža usluge obvezna je surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb glede daljnje skrbi o smještenom korisniku.

Uvjeti prostora i opreme

Članak 162.

Na uvjete prostora i opreme skloništa za žrtve trgovanja ljudima primjenjuju se odredbe članka 147. do 152. ovoga Pravilnika.

Uvjeti stručnih i drugih radnika

Članak 163.

Potreban broj stručnih i drugih radnika koji pružaju usluge u neposrednom radu 36 sati tjedno korisnicima iz članka 159. ovoga Pravilnika, propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točki 11. Mjerila za skloništa za žrtve trgovanja ljudima ovoga Pravilnika.

Poslove vođenja skloništa može obavljati osoba sa završenim diplomskim studijem društvenog ili humanističkog usmjerenja, s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama trgovanja ljudima.

Članovi stručnog tima su socijalni radnik i psiholog koji mogu biti i vanjski suradnici.

Ukoliko je žrtva trgovanja dijete, potrebno je osigurati stručnog radnika tijekom 24 sata dnevno.

Članak 164.

U skloništu je obavljanje svakodnevnih poslova organizirano je na način da korisnici, sukladno kućnom redu, obavljaju poslove kuhanja, glačanja, pranja, čišćenja i slično.

Članak 165.

Usluge psihologa je potrebno osigurati 5 sati tjedno po smještenom korisniku.

Usluge socijalnog radnika je potrebno osigurati 3 sata tjedno po smještenom korisniku.

IV. UVJETI RADNIKA KOJI OBAVLJAJU ZAJEDNIČKE POSLOVE

Članak 166.

U domu i drugoj pravnoj osobi koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji obavljaju se financijski, administrativni, tehnički, pomoćni i drugi poslovi, zajednički za sve vrste pružatelja usluga skrbi izvan vlastite obitelji.

Potreban broj stručnih i drugih radnika koji obavljaju zajedničke poslove u domu i drugoj pravnoj osobi propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točki 12. Mjerila potrebnih radnika na zajedničkim poslovima u domu i drugoj pravnoj osobi ovoga Pravilnika.

Članak 167.

Za korisnike koji mogu samostalno obavljati poslove kuhanja, glačanja, pranja, čišćenja i druge poslove sukladno kućnom redu, u domu i drugoj pravnoj osobi koji skrbe o osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, dom i druga pravna osoba ne osigurava radnike za obavljanje tih poslova.

Članak 168.

Dom i druga pravna osoba može povjeriti ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama obavljanje financijskih, tehničkih i pomoćnih poslova te poslova čišćenja.

Članak 169.

Broj pomoćno-tehničkog osoblja u domu i drugoj pravnoj osobi, koji smještava više od 200 korisnika ili obavlja djelatnost na više međusobno udaljenih lokacija, te domu u kojem je na boravku više od 100 korisnika, može se povećavati razmjerno broju radnika propisanog u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točki 12. Mjerila potrebnih radnika na zajedničkim poslovima u domu i drugoj pravnoj osobi ovoga Pravilnika.

Članak 170.

Dom kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, može imati ustrojbene jedinice (odjele) ovisno o srodnosti i povezanosti poslova, te potrebnog broja izvršitelja za njihovo obavljanje koji se utvrđuju Statutom doma.

Za ustrojavanje odjela potrebno je imati dva odjela svaki s najmanje 9 radnika, uključujući i voditelja.

Unutar odjela mogu se ustrojiti odsjeci ovisno srodnosti i povezanosti poslova, i to najmanje 2 odsjeka svaki s najmanje 7 radnika, uključujući voditelja odsjeka.

V. POMOĆ I NJEGA U KUĆI

Članak 171.

Centar za pomoć i njegu, dom i druga pravna osoba može pružati pomoć i njegu u kući, osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Usluge pomoći i njege, koje centar za pomoć i njegu, dom i druga pravna i fizička osoba pruža u kući korisnika, obuhvaćaju:

– pomoć u organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr),

– obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak 172.

Dom i druga pravna osoba te fizička osoba može pružati usluge pomoći i njege u kući bez osnivanja centra za pomoć i njegu, ako usluge pomoći i njege pruža za najviše 30 korisnika.

Posebni uvjeti prostora centra za pomoć i njegu

Članak 173.

Građevina centra za pomoć i njegu (u daljnjem tekstu: centar) moraju udovoljavati općim građevinskim, sanitarno-tehničkim, higijenskim, požarno-preventivnim i drugim uvjetima propisanim za ugostiteljske građevine, te zajedničkim uvjetima prostora propisanim odredbama članka 10., 11., 12., 15. i 16. ovoga Pravilnika.

Za pružanje usluga pomoći i njege u kući u centru se mora osigurati prostor za obavljanje djelatnosti: prostorija za prijam stranaka, prostorija za radnike, prostor za vođenje i čuvanje dokumentacije, sanitarni čvor, prostor za odlaganje radne odjeće i obuće radnika, prostor za odlaganje aparata, pribora i sredstava za pranje, čišćenje i dezinfekciju, prostor za čiste i nečiste posude za dostavu obroka.

Ovisno o veličini i sadržajima kojima su namijenjene, pojedine prostorije i prostori iz stavka 2. ovoga članka mogu biti višenamjenski.

Za pružanje usluga organizirane prehrane (priprema i dostava gotovih obroka) potrebno je imati kuhinju s priručnim skladištem i drugim pratećim prostorijama.

Za pružanje usluga pranja i glačanja rublja potrebno je osigurati zasebne prostorije za odlaganje nečistog i čistog rublja, te prostor za pranje i glačanje rublja.

Posebni uvjeti opreme za pružanje usluga pomoći i njege u kući

Članak 174.

Oprema prostorija mora biti takva da odgovara namjeni svake prostorije, tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati ispravnom i urednom.

Prostorije centra moraju biti opremljene uredskim namještajem, ormarima za čuvanje propisane evidencije i dokumentacije i telefonom s automatskom sekretaricom.

Prostor za odlaganje radne odjeće, obuće i drugih osobnih stvari radnika potrebno je opremiti ormarima.

Prostorije za pripremanje i kuhanje hrane potrebno je opremiti prema minimalnim standardima opremanja propisanim za ugostiteljske objekte.

Prostorija za pranje i glačanje rublja treba imati odgovarajuću opremu za pranje, sušenje i glačanje posteljnog rublja i odjeće korisnika, a prostor za odlaganje nečistog i čistog rublja treba biti opremljen policama.

Prostor za odlaganje aparata, pribora i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, te prostor za čiste i nečiste posude za dostavu obroka treba imati ormare ili ugraditi police za tu namjenu.

Za pružanje pomoći i njege u kući mora se osigurati minimum opreme i pomagala kao što su: termos posude s hermetičkim zatvaranjem za dostavu gotovih jela u kuću, stolić za serviranje hrane u krevetu, prikladne vrećice za nabavu živežnih namirnica, posude za donošenje vode i pranje posuđa, higijenske posude za održavanje osobne higijene korisnika i sredstva za pranje i kupanje, sušila za kosu, pribor za češljanje i manikuru, aparate za brijanje, sklopive daske za glačanje rublja i glačala, usisavače, metle, higijenske rukavice i drugi pribor i sredstva za održavanje higijene prostorija, pranje rublja i posuđa.

Ako korisnik ima pomagala i opremu iz stavka 7. ovoga članka centar ju može, u dogovoru s korisnikom, rabiti za pružanje usluga u njegovoj kući.

Za dostavu gotovih obroka u stan korisnika centar mora osigurati dostavno vozilo.

Posebni uvjeti stručnih i drugih radnika za pružanje usluga pomoći i njege u kući

Članak 175.

Poslove u centru obavljaju radnici odgovarajućeg usmjerenja i struke ovisno o sadržaju i načinu pružanja usluga pomoći i njege u kući, odnosno obavljanja drugih poslova značajnih za rad centra.

Potreban broj stručnih i drugih radnika koji obavljaju poslove centra za pomoć i njegu u kući propisan je u Prilogu I. Mjerila potrebnih radnika, točki 13. Centar za pomoć i njegu ovoga Pravilnika.

Broj radnika centra i druge pravne osobe određuje se prema broju i vrsti usluga koje centar pruža korisnicima pomoći i njege u kući u okviru djelatnosti za koju je osnovan.

Za pružanje usluge pomoći i njege u trajanju od 160 sati neposrednog rada mjesečno centar mora imati zaposlenog jednog radnika.

Za svako naredno povećanje pružanja usluga pomoći i njege iznad broja sati utvrđenog u stavku 3. ovoga članka, centar mora osigurati radnike sukladno točki 13. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 176.

Radnik koji pruža usluge pomoći i njege mora ispunjavati sljedeće uvjete: najmanje završenu osnovnu školu, da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti te da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo propisano odredbom članka 122. stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 177.

Obavljanje poslova evidencije i dokumentacije centar je obvezan osigurati sukladno članku 112. Zakona o socijalnoj skrbi, a obavljanje financijsko-računovodstvenih, tehničkih i drugih pomoćnih poslova za potrebe centra može povjeriti ovlaštenoj osobi ili organizirati izvršavanje pojedinih poslova na drugi način.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 178.

Domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koji pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge pomoći i njege u kući, obvezni su udovoljiti uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 7 godina od dana njegova stupanja na snagu, a terapijske zajednice u roku od 2 godine od dana njegova stupanja na snagu.

Postupci za utvrđivanje uvjeta za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji i usluga pomoći i njege u kući koji su u tijeku, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 179.

Za postojeće građevine domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje ne ispunjavaju propisane uvjete pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ministar zdravstva i socijalne skrbi donijet će program uklanjanja građevinskih i drugih prepreka sa svrhom iskazivanja planiranih i utrošenih financijskih sredstava za njihovo uklanjanje, sukladno točki 2.6. podtočki 4. Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Članak 180.

Domovi su obvezni uskladiti svoje opće akte o unutarnjem ustroju, sistematizaciji poslova i potrebnom broju radnika sukladno ovome Pravilniku i pribaviti suglasnost osnivača u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ako dom i druga pravna osoba, sukladno aktima iz stavka 1. ovoga članka, utvrdi da je potreban veći broj radnika, njihov prijam osigurat će se u roku od 7 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 181.

Zatečenim radnicima koji danom početka primjene ovoga pravilnika ne ispunjavaju propisane uvjet stručne spreme za poslove koje obavljaju, ravnatelj doma socijalne skrbi obvezan je u roku 30 dana od dana stupanja na snagu općeg akta doma socijalne skrbi iz članka 179. stavka 1. ovoga Pravilnika, ponuditi izmjenu ugovora o radu temeljem koje će radnik biti raspoređen na obavljanje drugih poslova za koje ispunjava propisane uvjeta, ako takvih poslova ima.

Ako nema poslova na koje se radnike može rasporediti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, zatečeni radnici će i nadalje obavljati poslove koje su obavljali do primjene ovog pravilnika, dok im ravnatelj ne ponudi izmjenu ugovora o radu za poslove za koje ispunjavaju uvjete.

Ravnatelj doma socijalne skrbi obvezan je zatečenim radnicima iz stavka 2. ovoga članka, u slučaju nastanka potrebe za obavljanjem poslova za koje ispunjavaju uvjete, ponuditi izmjenu ugovora o radu u roku osam dana od dana nastanka potrebe.

Članak 182.

Zatečeni radnici koji danom početka primjene ovoga Pravilnika nemaju propisanu stručnu spremu za poslove koje obavljaju, mogu se školovati ili doškolovati.

Osnivač doma socijalne skrbi i druge pravne osobe može omogućiti financiranje stručnog obrazovanja (diplomski sveučilišni studij) s rokom završetka najdulje 6 godina, doškolovanja (preddiplomski sveučilišni studij) s rokom završetka najdulje 3 godine, srednjoškolskog stručnog obrazovanja s rokom završetka najdulje 4 godine i prekvalifikacije s rokom završetka najdulje godinu dana, uz obvezu rada u domu socijalne skrbi u dvostrukom trajanju vremena školovanja, doškolovanja i prekvalifikacije, te obavezom vraćanja sredstava ukoliko radnik ne završi školovanje, doškolovanje ili prekvalifikaciju, o čemu će se sklopiti ugovor između radnika i doma socijalne skrbi.

Članak 183.

Programe psihosocijalne rehabilitacije propisane ovim Pravilnikom donijet će Ministarstvo u roku od godine dana od dana stupanju na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 184.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine« br. 101/99, 120/02 i 74/04), Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisnika (»Narodne novine« br. 92/04) i Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika centra za pomoć i njegu (»Narodne novine« br. 26/98).

Članak 185.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/02

Urbroj: 534-09-2/1-09-1

Zagreb, 23. veljače 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

MJERILA POTREBNIH RADNIKA

1. MJERILA DJEČJEG DOMA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega

– medicinska sestra (na razini doma) stručni studij sestrinstva

1/2 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– medicinska sestra (na razini doma) stručni studij sestrinstva

1/2 na 30 korisnika

Psihosocijalna podrška

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

– psiholog –diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

1 na 50 korisnika

DJECA U DOBI OD 0-1 GODINE (stalni smještaj, tjedni smještaj i dnevni boravak)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega i čuvanje

Skrb tijekom noći

– medicinska sestra (rad u grupi)

srednjoškolsko obrazovanje

– medicinska sestra (na razini doma)

stručni stručni studij sestrinstva

– medicinska sestra (rad u grupi)

srednjoškolsko obrazovanje

1/3 na 5 korisnika

1/2 na 30 korisnika

1/2 na 10 korisnika

Briga o zdravlju

Skrb tijekom noći

– medicinska sestra (rad u grupi)

srednjoškolsko obrazovanje

– medicinska sestra (na razini doma)

stručni studij sestrinstva

– medicinska sestra (rad u grupi)

srednjoškolsko obrazovanje

1/3 na 5 korisnika

1/2 na 30 korisnika

1/2 na 10 korisnika

Odgoj i psihosocijalna podrška

– medicinska sestra (rad u grupi)

srednjoškolsko obrazovanje

1/3 na 5 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski

sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

Psihološka podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

DJECA U DOBI OD 1-3 GODINE (stalni smještaj, tjedni smještaj i dnevni boravak)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega i čuvanje

Skrb tijekom noći

– predškolski odgajatelj – preddiplomski studij odgoj. znanosti

– predškolski odgajatelj – preddiplomski studij odgoj. znanosti

1/3 na 5 korisnika

1/2 na 15 korisnika

Briga o zdravlju

Skrb tijekom noći

– medicinska sestra (na razini doma)

stručni studij sestrinstva

– predškolski odgajatelj

– preddiplomski studij odgojnih znanosti

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

1 na 30 korisnika

1/3 na 5 korisnika

1/2 na 15 korisnika

Odgoj i psihosocijalna

podrška

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

1/3 na 5 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

Psihološka podrška

– psiholog

diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

DJECA U DOBI OD 3-7 GODINA (stalni smještaj, tjedni smještaj i dnevni boravak)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

Skrb tijekom noći

– medicinska sestra (na razini doma)

stručni studij sestrinstva

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

1 na 30 korisnika

1/2 na 7 korisnika

1/2 na 25 korisnika

Odgoj /psihosocijalna podrška/čuvanje

Skrb tijekom noći:

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

– predškolski odgajatelj –
preddiplomski studij odgojnih znanosti

1/2 na 7 korisnika

1/2 na 25 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

Psihološka

podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

DJECA U DOBI OD 7-18 GODINA (stalni smještaj, tjedni smještaj i dnevni boravak)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

– medicinska sestra (na razini doma) stručni studij sestrinstva

– liječnik psihijatar – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

10 sati mjesečno na

50 korisnika

Odgoj /psihosocijalna podrška/čuvanje

Skrb tijekom vikenda, blagdana i neradnih dana

Skrb tijekom noći

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1 na 8 korisnika

1 na 16 korisnika

1 na 50 korisnika

Korištenje slobodnog vremena

– odgajatelj – diplomski sveučilišni studij iz područja kineziologije, glazbene pedagogije ili umjetnosti, likovne pedagogije ili umjetnosti

1 na 50 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

Psihološka

podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

ORGANIZIRANO STANOVANJE (STAMBENE ZAJEDNICE)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije,

socijalne djelatnosti te

humanističkih znanosti

1/3 na 10 korisnika

Odgoj /

psihosocijalna podrška

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1/3 na 10 korisnika

Korištenje slobodnog vremena

– odgajatelj – diplomski studij odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1/3 na 10 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

Psihološka podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 50 korisnika

SKRB O DJECI U DOBI OD 0 – 3 GODINE UZ STANOVANJE ODGAJATELJA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega i čuvanje

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– predškolski odgajatelj – dodiplomski studij

1/3 na 6 korisnika

1/3 na 6 korisnika

Briga o zdravlju

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– predškolski odgajatelj –
dodiplomski studij

1/3 na 6 korisnika

1/3 na 6 korisnika

Odgoj/psihosocijalna podrška

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– predškolski odgajatelj –
dodiplomski studij

1/3 na 6 korisnika

1/3 na 6 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

1 na 70 korisnika

Psihološka podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 70 korisnika

SKRB O DJECI U DOBI OD 3-21 GODINE UZ STANOVANJE ODGAJATELJA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– odgajatelj – diplomski studij iz područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1/3 na 6 korisnika

1 po 2 sata tjedno na 6 korisnika

Odgoj /

psihosocijalna podrška/

čuvanje

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– odgajatelj – diplomski studij s područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1/3 na 6 korisnika

1 po 5 sati tjedno na 6 korisnika

Korištenje slobodnog

vremena

– odgajatelj – srednjoškolsko obrazovanje iz područja društvenih znanosti i završenom izobrazbom za rad sa zanemarivanom i zlostavljanom djecom koji stanuje s djecom

– odgajatelj – diplomski studij područja odgojnih znanosti, psihologije, socijalne djelatnosti te humanističkih znanosti

1/3 na 6 korisnika

1 po 5 sati tjedno na 6 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – diplomski sveučilišni studij

1 na 70 korisnika

Psihološka

podrška

– psiholog – diplomski sveučilišni studij

1 na 70 korisnika

2. MJERILA ZA DOMOVE ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

SMJEŠTAJ (stalni, tjedni)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

– medicinski tehničar – srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja

1 na 50 korisnika

Socijalizacija

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: socijalne pedagogije

psihologije, socijalnog rada, odgojnih znanosti i drugih humanističkih znanosti

3 na 5-8 korisnika

Socijalizacija-opservacijsko-dijagnostička obrada*

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

– socijalne pedagogije

– psihologije

– socijalnog rada

1 na 60 obrada godiš.

1 na 60 obrada godiš.

1 na 60 obrada godiš.

Radno-okupacijske

aktivnosti

– suradnik u odgoju – srednjoškolsko obrazovanje

1 na 15 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihološka podrška)

– psiholog – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 50 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Likovne, glazbene i sportske aktivnosti)

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije, likovne pedagogije i kineziologije

1 na 50 korisnika

Psihoterapija*

– psihoterapeut – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije i odgojnih znanosti, poslijediplomski specijalistički studij psihoterapije / dječje i adolescentne psihijatrije

1 na 20 korisnika

Savjetovanje*

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, odgojnih ili humanističkih znanosti

1 na 12 korisnika

Socijalizacija – male skupine

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski, veučilišni studij socijalne pedagogije, preddiplomski i diplomski sveučilišni, studij psihologije, socijalnog rada, odgojnih ili humanističkih znanosti

3 na 5 korisnika

Socijalizacija – posebna odgojna ustanova

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski, sveučilišni studij socijalne pedagogije, preddiplomski i diplomski sveučilišni, studij psihologije, socijalnog rada, odgojnih ili humanističkih znanosti

3 na 6 korisnika

Socijalni rad – posebna

odgojna ustanova

– socijalni radnik -preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 60 korisnika

Psihijatrijska pomoć*

– psihijatar – neuropsihijatar – poslijediplomski specijalistički studij psihoterapije / dječje i adolescentne psihijatrije

1 na 100 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

PRIVREMENI SMJEŠTAJ – (PRIHVAT) – (podrška 24 sata dnevno)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

NORMATIV

Briga o zdravlju

– medicinski tehničar – srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja

1 na 100 korisnika

Socijalizacija

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, odgojnih te humanističkih znanosti

3 na 5-8 korisnika

Radno-okupacijske

aktivnosti*

– suradnik u odgoju – srednjoškolsko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja

1 na 10 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihološka podrška)*

– psiholog – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 50 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Likovne, glazbene i sportske aktivnosti)*

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije, likovne pedagogije i kineziologije

1 na 100 korisnika

Usluga preprate korisnika u mjesto stanovanja

– suradnik u odgoju – srednjoškolsko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja

1 na 10 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

BORAVAK (poludnevni, cjelodnevni, povremeni)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

NORMATIV

Briga o zdravlju

– medicinski tehničar – srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja

1 na 100 korisnika

Socijalizacija

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, odgojnih ili humanističkih znanosti

1 na 10 korisnika

Radno-okupacijske

aktivnosti

– suradnik u odgoju – srednjoškolsko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja

1 na 100 korisnika

Socijalni rad

– socijalni radnik – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihološka podrška)

– psiholog – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Likovne, glazbene i sportske aktivnosti)

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije, likovne pedagogije i kineziologije

1 na 100 korisnika

Psihoterapija*

– psihoterapeut – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije i odgojnih znanosti, poslijediplomski specijalistički studij psihoterapije / dječje i adolescentne psihijatrije

1 na 100 korisnika

Savjetovanje*

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, odgojnih ili humanističkih znanosti

1 na 12 korisnika

*usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE – SVAKODNEVNA KRATKOTRAJNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju

– medicinski tehničar – srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– psiholog – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 40 korisnika

Socijalizacija

– odgajatelj – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije preddiplomski / diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, odgojnih znanosti i drugih humanističkih znanosti

1 na 4 korisnika

Psihoterapija*

– psihoterapeut – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije i odgojnih znanosti, poslijediplomski specijalistički studij psihoterapije / dječje i adolescentne psihijatrije

1 na 40 korisnika

*usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

3. MJERILA ZA DOM/POSEBNU USTROJBENU JEDINICU U DOMU ZA ODGOJ /TERAPIJSKU ZAJEDNICU ZA DJECU OVISNU O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i socijalne pedagogije i psihologije

1/ 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada i drugih odgojnih znanosti.

1 /10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška i odgoj)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada i drugih odgojnih znanosti.

1 /10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Radna terapija i radno-okupacijske aktivnosti)

Skrb tijekom noći

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije i/ili srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s djecom i mladima ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja medicinskih, društvenih ili humanističkih znanosti, ili srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s djecom i mladima ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

1/10 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, dječje i adolescentne psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

BORAVAK – DJECA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i socijalne pedagogije i psihologije

1 / 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada i drugih odgojnih znanosti.

1 / 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Sociopedagoška podrška i odgoj)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada i drugih odgojnih znanosti.

2 / 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Radna terapija)

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

1/ 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Radno-okupacijske aktivnosti)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s djecom i mladima ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

2 / 15 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

4. MJERILA ZA DOM ZA ODRASLE OSOBE OVISNE O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA

SMJEŠTAJ – DOM BEZ PODRUŽNICA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalna podrška i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada

1/30 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada i drugih društvenih znanosti

1/30 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija:

(Radna terapija)

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

1/60 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Radno-okupacijske aktivnosti, skrb tijekom noći)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

4/30 korisnika

Briga o zdravlju *

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

SMJEŠTAJ – DOM S PODRUŽNICAMA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije ili medicine

1

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, socijalne pedagogije

1

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna i psihosocijalna podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i/ili psihologije

1

*Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalna i Psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada

1 / 30 korisnika

* Psihosocijalna rehabilitacija (Radna terapija)

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studija radne terapije

1/2 na 30 korisnika

*Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 / 30 korisnika

* Psihosocijalna rehabilitacija (Radno-okupacijske aktivnosti)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

4 / 30 korisnika

*Skrb tijekom noći

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja medicinskih, društvenih ili humanističkih znanosti, ili srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

* stručni tim u podružnici

BORAVAK – ODRASLI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija:

(Radna terapija)

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Radno-okupacijske aktivnosti)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

2 / 20 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 2 puta tjedno

SMJEŠTAJ – ODRASLE OSOBE OVISNE O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA S PSIHIČKIM I/ILI DRUGIM BOLESTIMA ILI NA FARMAKOTERAPIJI.

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Radna terapija)

– preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Radno-okupacijske aktivnosti I skrb tijekom noći)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

4 / 20 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 2 puta tjedno

BORAVAK – ODRASLE OSOBE OVISNE O ALKOHOLU, DROGAMA ILI DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA S PSIHIČKIM I/ILI DRUGIM BOLESTIMA ILI NA FARMAKOTERAPIJI.

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije

1 / 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška)

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada

1 / 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Radna terapija)

Preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

1 / 20 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Radno-okupacijske aktivnosti)

srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

1 / 5 korisnika

Briga o zdravlju

Poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 2 puta tjedno

5. MJERILA TERAPIJSKE ZAJEDNICE

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Koordiniranje programa i rada terapijske zajednice (Voditelj terapijske zajednice)

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

1 / 30 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija: (Socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada

1 / 30 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Radno-okupacijske aktivnosti)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

4 / 30 korisnika

Skrb tijekom noći

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

TERAPIJSKA ZAJEDNICA (S DISLOCIRANIM JEDINICAMA)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Koordiniranje programa i rada dislociranih jedinica

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije i socijalnog rada/ srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

1

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalni i savjetodavni rad)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije i drugih humanističkih znanosti

1

*Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška)

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada

1 / 30 korisnika

* Psihosocijalna rehabilitacija (Radno-okupacijske aktivnosti)

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

4 / 30 korisnika

*Skrb tijekom noći

– srednjoškolsko obrazovanje sa završenom edukacijom za rad s osobama ovisnim o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medicine, psihijatrije i drugi

vanjski suradnik, najmanje 1 puta tjedno

*stručni tim u svakoj jedinici

ORGANIZIRANO STANOVANJE ODRASLI OVISNICI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna rehabilitacija

– diplomski i/ ili preddiplomski sveučilišni studij edukacijske rehabiliticije i socijalnog rada, uz povremenu podršku ostalih stručnih radnika doma i terapijske zajednice

1 / 12 korisnika

6. MJERILA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Smještaj za 50 i više korisnika

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega, prijevoz i pratnja

– nepokretni i teško pokretni korisnici

*stručni studij sestrinstva

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 do 100 korisnika

6 na 50 korisnika

10 na 50 korisnika

– korisnici s djelomičnim poteškoćama u održavanju osobne higijene (stambeni dio)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 160 sati pruženih usluga

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

1 na 50 korisnika

Usluge socijalnog rada i organiziranog provođenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Usluge radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije

– stručni studij radne terapije ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

Smještaj do 50 korisnika

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

**Briga o zdravlju i njega, prijevoz i pratnja

– nepokretni i teško pokretni korisnici

– stručni studij sestrinstva

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na ukupan broj korisnika

6 na 50 korisnika

10 na 50 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

1 na 50 korisnika

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 do 50 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

*Ukoliko dom ili druga pravna osoba pruža usluge na više lokacija za svaku lokaciju treba osigurati 1 radnika stručnog studija sestrinstva

** Ukoliko je broj korisnika manji od 25 potrebno je osigurati razmjeran broj radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege

OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DRUGIH DEMENCIJA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega, prijevoz i pratnja

– terminalni stadij bolesti

– stručni studij sestrinstva

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 do 100 korisnika

6 na 50 korisnika

10 na 50 korisnika

– srednji/srednje teški stadij bolesti

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

4 na 12 korisnika

8 na 12 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplpmski specijalistički studij psihijatrije

1 puta mjesečno po 8 sati na 50 korisinika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

1 na 40 korisnika

Usluge socijalnog rada i organiziranog provođenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

Usluge radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije

– stručni studij radne terapije ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – USLUGE BORAVKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge boravka

Briga o zdravlju i njega za pokretne i teže pokretne osobe

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 50 korisnika

1 do 25 korisnika

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili Stručni studij radne terapije

1/2 na 50 korisnika

*Usluge organiziranog prijevoza

vozač

*Samo za korisnike kojima to nisu u mogućnosti osigurati članovi obitelji, odnosno, ukoliko se prijevoz se ne može osigurati na drugi način

OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DRUGIH DEMENCIJA (RANI STADIJ) – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge boravka

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

2 na 10 korisnika

6 na 10 korisnika

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili Stručni studij radne terapije

1/2 do 50 korisnika

*Usluge organiziranog prijevoza

vozač

* Samo za korisnike kojima to nisu u mogućnosti osigurati članovi obitelji, odnosno, ukoliko se prijevoz se ne može osigurati na drugi način

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – USLUGE POMOĆI I NJEGE U KUĆI I DRUGIH PROGRAMA PODRŠKE U LOKALNOJ SREDINI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge boravka

Usluge pomoći i njege u kući

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 130 sati pruženih usluga

Usluge organizacije pomoći i njege, savjetodavnog rada i obilazak korisnika

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1/2 na 150 korisnika

Usluge dostave gotovog obroka

servirka

vozač

1 na 120 korisnika

1 na 120 korisnika

Usluge pranja i glačanja rublja

pralja glačara

1 na 50 korisnika

Usluga pomoći u spremanju gotovog obroka

kuhar

pomoćni kuhar

1 na 100 korisnika

1 na 70 korisnika

*Drugi programi podrške starijih i nemoćnih osoba u lokalnoj sredini (sportsko-rekreativni, kreativne radionice, savjetovanje i dr.)

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ stručni studij radne terapije/stručni studij sestrinstva/srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

ovisno o potrebama korisnika

* Usluge nisu dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

* SVEOBUHVATNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranog stanovanja

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na četiri stambene jedinice

5 na jednu stambenu jednicu

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

* Usluge nisu dio osnovne razine

* SVAKODNEVNA KRATKOTRAJNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranog stanovanja

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 8 stambenih jedinica

1 na 3 stambene jedinice

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

* Usluge nisu dio osnovne razine

*POVREMENA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranog stanovanja

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 80 korisnika

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

* Usluge nisu dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DRUGIH DEMENCIJA (SREDNJI/SREDNJE TEŠKI OBLIK BOLESTI) – SVEOBUHVATNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranog stanovanja

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

4 na jednu stambenu jedinicu

5 na jednu stambenu jedinicu

Briga o zdravlju

– poslijediplpmski specijalistički studij psihijatrije

1 puta mjesečno po 8 sati na 50 korisinika

Usluge socijalnog rada, korištenja slobodnog vremena i psihosocijalne rehablitacije

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

5 sati tjedno na jednu stambenu jedinicu

Usluge radnih aktivnosti

– stručni studij radne terapije

10 sati tjedno na jednu stambenu jedinicu

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

5 sati tjedno na jednu stambenu jedinicu

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

7. MJERILA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

SMJEŠTAJ

Smještaj za više od 50 korisnika

VRSTA USLUGE

Briga o zdravlju i njega, pratnja

– funkcionalno potpuno ovisni korisnici

– stručni studij sestrinstva

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 do 100 korisnika

6 na 40 korisnika

8 na 40 korisnika

– funkcionalno djelomično ovisni korisnici

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

3 na 60 korisnika

3 na 60 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij psihijatrije

2 puta mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

1 na 50 korisnika

Usluge socijalnog rada Psihosocijalna rehabilitacija (smještaj) Usluge radne terapije Usluge korištenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 70 korisnika

**diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 150 korisnika

**diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 150 korisnika

– stručni studij radne terapije

1 na 50 korisnika

– srednjoškolosko obrazovanje – asistent u radnoj terapiji

1 na 60 korisnika uključenih u aktivnost

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

Smještaj do 50 korisnika

VRSTA USLUGE

*Briga o zdravlju i njega, pratnja– funkcionalno potpuno ovisni korisnici)

– funkcionalno djelomično ovisni korisnici

– stručni studij sestrinstva

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

završena osnovna škola i tečaj za njegu

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na ukupan broj korisnika

6 na 40 korisnika

8 na 40 korisnika

1 na 20 korisnika

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij psihijatrije

2 puta mjesečno po 4 sata na 50 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– srednjoškolosko obrazovanje za fizioterapeuta

1 na 50 korisnika

Usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

– stručni studij radne terapije

**diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili psihologije

1 /2 na 50 korisnika

1 /2 na 50 korisnika

1/2 do 50 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

* Ukoliko je broj korisnika manji od 25 potrebno je osigurati broj radnika (medicinska sestra, njegovateljica) kojim će se omogućiti rad u smjenama.

**Dom ili druga pravna osoba dužna je osigurati najmanje jednu od navedenih usluga

PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE – USLUGE BORAVAKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 do 25 korisnika

1 do 25 korisnika

Usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije,

usluge radne terapije/aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

– stručni studij radne terapije

1/2 na 50 korisnika

1/2 na 50 korisnika

*Usluge organiziranog prijevoza

– srednjoškolsko obrazovanje za vozača

* Samo za korisnike kojima to nisu u mogućnosti osigurati članovi obitelji, odnosno, ukoliko se prijevoz se ne može osigurati na drugi način

PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE – USLUGE POMOĆI I NJEGE U KUĆI I DRUGIH PROGRAMA PODRŠKE U LOKALNOJ SREDINI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge boravka

Usluge pomoći i njege u kući

(pomoć u organiziranju prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene i zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 130 sati pruženih usluga

Usluge organizacije pomoći i njege, savjetodavnog rada i obilazak korisnika

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1/2 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (patronaža)

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

60 minuta za jednu uslugu

– stručni studij radne terapije

60 minuta za jednu uslugu

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili psihologije

60 minuta za jednu uslugu

Usluge dostave gotovog obroka

servirka

vozač

1 na 120 korisnika

1 na 120 korisnika

Usluge pranja i glačanja rublja

pralja glačara

1 na 50 korisnika

Usluga pomoći u spremanju gotovog obroka

kuhar

pomoćni kuhar

1 na 100 korisnika

1 na 70 korisnika

Usluge organiziranog prijevoza

– srednjoškolsko obrazovanje za vozača

*Drugi programi podrške korisnika u lokalnoj sredini (sportsko-rekreativni, kreativne radionice, savjetovanje i dr.)

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ stručni studij radne terapije/stručni studij sestrinstva/srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

ovisno o potrebama korisnika

* Usluge nisu dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE PSIHIČKI BOLESNIH ODRASLIH OSOBA

SVEOBUHVATNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 20 korisnika

4 na jednu stambenu jedinicu

Usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehablitacije, radne terapije korištenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 30 korisnika

– stručni studij radne terapije

1 na 30 korisnika

*diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 80 korisnika

*diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 80 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

* Dom ili druga pravna osoba dužna je osigurati najmanje jednu od navedenih usluga

SVAKODNEVNA KRATKOTRAJNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranog stanovanja

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 40 korisnika

1 na 3 stambene jedinice

Usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehablitacije, radne terapije korištenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 40 korisnika

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

*diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 80 korisnika

*diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 80 korisnika

* Dom ili druga pravna osoba dužna je osigurati najmanje jednu od navedenih usluga

POVREMENA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 60 korisnika

Usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije i

korištenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

– stručni studij radne terapije

1 na 50 korisnika

8. MJERILA ZA PRIHVATILIŠTE
(privremeni smještaj odraslih osoba)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju i njega

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

4 do 50 korisnika

4 na 50 korisnika

Usluge socijalnog rada psihosocijalne rehabilitacije i

korištenja slobodnog vremena

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 50 korisnika

– stručni studij radne terapije

1 do 50 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

9. MJERILA ZA DOMOVE ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE

DJECA I MLADEŽ S TJELESNIM OŠTEĆENJEM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 7 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 100 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar i ortoped)

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije (neurolog)

Liječnik fizijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Ortoped – 1 x u dva mjeseca po 8 sati na 150 korisnika

Neurolog – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primij. umjetnosti

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 10 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja medicinskih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 50 korisnika

Pratnja i nošenje

(samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u kretanju)

– završena osnovna škola

1 na 50 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S TJELESNIM OŠTEĆENJEM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 7 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 100 korisnika

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar i ortoped)

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije (neurolog)

Liječnik fizijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Ortoped – 1 x u dva mjeseca po 8 sati na 150 korisnika

Neurolog – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija (Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

Pratnja i nošenje (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u kretanju)

– završena osnovna škola

1 na 50 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S TJELESNIM OŠTEĆENJEM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 7 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 100 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logoterapije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 10 -12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S TJELESNIM OŠTEĆENJEM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 7 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 100 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski/ diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti/ srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski /diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti/ srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S OŠTEĆENJEM SLUHA – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 50 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Audiorehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije ili fonetike

1 na 10 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 50 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj i/ili usvajanje znakovnog jezika) – za korisnike predškolske i osnovnoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj i/ili usvajanje znakovnog jezika) – za korisnike srednjoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski /diplomski sveučilišni studij kineziologije/stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski /diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti/srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja medicinskih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 50 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S OŠTEĆENJEM SLUHA – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Briga o zdravlju (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolosko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 50 korisnika predškolske dobi

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Audiorehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije ili fonetike

1 na 10 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 50 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj i/ili usvajanje znakovnog jezika) – za korisnike predškolske i osnovnoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj i/ili usvajanje znakovnog jezika) – za korisnike srednjoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije ili psihijatrije (neurolog ili psihijatar)

Neurolog ili psihijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike s mentalnom retardacijom

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 10 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike s mentalnom retardacijom i poremećajima u ponašanju

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili socijalne pedagogije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 6 – 8 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i

sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i

glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći – za korisnike s mentalnom retardacijom

– stručni studij /preddiplomski /diplomski sveučil. studij iz područja medicinskih, prirodnih, društvenih ili humanist. znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 50 korisnika

Skrb tijekom noći – za korisnike s mentalnom retardacijom i poremećajima u ponašanju

– stručni studij /preddiplomski /diplomski sveučil. studij iz područja prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 30 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije ili psihijatrije (neurolog ili psihijatar)

Neurolog ili psihijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 30 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Radne aktivnosti

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg

područja ovisno o programu

1 na 20 korisnika

Skrb tijekom noći

– srednjoškolsko obrazovanje iz područja medicinskog ili društvenog smjera

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 50 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S UMJERENOM, TEŽOM I TEŠKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 5 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije ili psihijatrije (neurolog ili psihijatar)

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar)

Neurolog ili psihijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizijatar – 1 x 8 sati mjesečno na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S UMJERENOM, TEŽOM I TEŠKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 5 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije ili psihijatrije (neurolog ili psihijatar)

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar)

Neurolog ili psihijatar – 1 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizijatar – 1 x 8 sati mjesečno na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 30 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Radne aktivnosti

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja, ovisno o programu

1 na 20 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 50 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike s mentalnom retardacijom

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 10 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike s mentalnom retardacijom i poremećajima u ponašanju

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili socijalne pedagogije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 6 – 8 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Sociopedagoška podrška)*

– diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 60 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Radne aktivnosti

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja, ovisno o programu

1 na 20 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S UMJERENOM, TEŽOM I TEŠKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 30 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 10 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija)*

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S UMJERENOM, TEŽOM I TEŠKOM MENTALNOM RETARDACIJOM – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 50 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 30 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 40 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 60 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 100 korisnika

Radne aktivnosti

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja, ovisno o programu

1 na 20 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S MENTALNOM RETARDACIJOM I PSIHIČKIM BOLESTIMA – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 5 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 13 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij neurologije ili psihijatrije (neurolog ili psihijatar)

Neurolog ili psihijatar – 4 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 60 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili socijalne pedagogije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 3 – 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći

– stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 30 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S MENTALNOM RETARDACIJOM I PSIHIČKIM BOLESTIMA – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 5 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 13 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij psihijatrije (psihijatar)

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar)

Psihijatar – 2 x mjesečno po 8 sati na 150 korisnika

Fizijatar – 1 x 8 sati mjesečno na 150 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 60 korisnika

Radna terapija

– stručni studij radne terapije

1 na 20 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 60 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Radne aktivnosti*

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja ovisno o programu

1 na 20 korisnika

Skrb tijekom noći

(smjenskim radom radnika koji pružaju usluge brige o zdravlju i njege)

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S MENTALNOM RETARDACIJOM I PSIHIČKIM BOLESTIMA – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 10 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 40 korisnika

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 60 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili socijalne pedagogije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 3 – 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)

– preddiplomski/diplomski sveučilišni studij glazb. pedagogije/glazbene umjetnosti /srednjoškol. glazb. obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)

– preddiplomski/diplomski sveučilišni studij likov. Pedagogije/likovne umjetnosti/srednjoškol. obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S MENTALNOM RETARDACIJOM I PSIHIČKIM BOLESTIMA – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Njega (samo za korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 10 korisnika

Njega (samo za korisnike kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju)

– završena osnovna škola i tečaj za njegu

1 na 30 korisnika

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 40 korisnika

Fizikalna terapija (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 60 korisnika

Radna terapija

– stručni studij radne terapije

1 na 20 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)*

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 75 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Radne aktivnosti*

– srednjoškolsko obrazovanje ili stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja, ovisno o programu

1 na 20 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S OŠTEĆENJEM VIDA – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 40 korisnika

Briga o zdravlju

– poslijediplomski specijalistički studij oftalmologije

– poslijediplomski specijalistički studij fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar)

Oftalmolog – 2 x 3 sata mjesečno na 150 korisnika

Fizijatar – 1 x 8 sati mjesečno na 150 korisnika

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 100 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike predškolske i osnovnoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike srednjoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Tiflotehnička obuka)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe svakodnevnih vještina i obuka za brajicu) – za slijepe korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe vida) – samo za slabovidne korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije ili glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

Skrb tijekom noći

– stručni studij ili preddiplom. ili diplomski sveučilišni studij područja medicine, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti znanosti

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu do 50 korisnika

*usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S OŠTEĆENJEM VIDA – SMJEŠTAJ

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 100 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 do 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, tiflotehnička obuka i/ili vježbe vida)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe svakodnevnih vještina i obuka za brajicu) – samo za slijepe korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Skrb tijekom noći

– srednjoškolsko obrazovanje medicinskog usmjerenja (smjer medicinska sestra)

1 na svaku odvojenu smještajnu cjelinu

do 50 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

DJECA I MLADEŽ S OŠTEĆENJEM VIDA – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Briga o zdravlju

– stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 40 korisnika

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicir. fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 100 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija*

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

1 na 100

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike predškolske i osnovnoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 8 – 12 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i odgoj) – za korisnike srednjoškolske dobi

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij

iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 – 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Tiflotehnička obuka)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe svakodnevnih vještina i obuka za brajicu) – za slijepe korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe vida) – samo za slabovidne korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Glazboterapija i glazbene aktivnosti)*

-preddiplomski/ diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti; srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

1 na 200 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Likovna terapija i likovne aktivnosti)*

– preddiplomski/diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije ili likovne umjetnosti; srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti

1 na 200 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ODRASLI S OŠTEĆENJEM VIDA – BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Fizikalna terapija* (samo za korisnike kojima nije kontraindicirana fizikalna terapija)

– stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeute

1 na 100 korisnika

Socijalni rad

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 100 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 12 do 15 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, tiflotehnička obuka i/ili vježbe vida)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 7 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Vježbe svakodnevnih vještina i obuka za brajicu) – samo za slijepe korisnike

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

1 na 25 korisnika

Radna terapija*

– stručni studij radne terapije

1 na 40 korisnika

Psihosocijalna rehabilitacija

(Kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti)*

– preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije; stručni studij trenerske struke

1 na 100 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE – SVEOBUHVATNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija (odgoj i edukacijska ili socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju*

– srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 40 korisnika

Njega i zbrinjavanje

– osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

najmanje 3 na jednu stambenu zajednicu

*usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE – SVAKODNEVNA INTENZIVNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija (odgoj i edukacijska ili socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju*

– srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre

1 na 60 korisnika

Njega i zbrinjavanje

– osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

najmanje 2 na jednu stambenu zajednicu

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE – SVAKODNEVNA KRATKOTRAJNA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija (odgoj i edukacijska ili socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju*

– srednjoškolsko obrazovanje za

medicinske sestre

1 na 60 korisnika

Njega i zbrinjavanje

– osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

1 na 3 stambene zajednice

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

ORGANIZIRANO STANOVANJE – POVREMENA PODRŠKA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija (odgoj i edukacijska ili socijalna rehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

1 na 20 korisnika

Briga o zdravlju*

– srednjoškolsko obrazovanje za

medicinske sestre

1 na 80 korisnika

* usluge koje nisu sastavni dio osnovne razine

POVREMENI BORAVAK

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija (Edukacijska ili socijalna rehabilitacija ili tiflotehnička obuka ili vježbe orijentacije i kretanja u prostoru ili vježbe svakodnevnih vještina ili vježbe vida)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

90 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

45 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

30 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Audiorehabilitacija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije ili fonetike

30 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Usvajanje znakovnog jezika)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

30 minuta za 1 uslugu po korisniku

POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME REDOVNIH PREDŠKOLSKIH ILI ŠKOLSKIH USTANOVA (INTEGRACIJA)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska rehabilitacija i podrška roditelju, odgajatelju ili nastavniku)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

5 sati za 1 uslugu

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija i podrška roditelju, odgajatelju ili nastavniku)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

5 sati za 1 uslugu

STRUČNA POMOĆ U OBITELJI (PATRONAŽA)

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna rehabilitacija

(Edukacijska ili socijalna rehabilitacija ili tiflotehnička obuka ili vježbe orijentacije i kretanja u prostoru ili vježbe svakodnevnih vještina ili vježbe vida)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

90 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Psihološka podrška)

– diplomski sveučilišni studij psihologije

45 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Logoterapija)

– diplomski sveučilišni studij logopedije

30 minuta za 1 uslugu po korisniku

Psihosocijalna rehabilitacija

(Usvajanje znakovnog jezika)

– diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili logopedije; diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti

30 minuta za 1 uslugu po korisniku

10. MJERILA ZA ODREĐIVANJE POTREBNIH RADNIKA SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Socijalni i psihosocijalni tretman,

Prehrana

Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– diplomski sveučilišni studij psihologije

1 na 12 korisnika

Socijalni i psihosocijalni tretman,

Prehrana

Briga o zdravlju,

Njega

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

1 na 12 korisnika

Socijalni i psihosocijalni tretman,

Prehrana, Briga o zdravlju

Njega

– dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij

1 na 12 korisnika ako je član stručnog tima na ugovor o djelu

Prehrana

Briga o zdravlju

Njega

– srednjoškolsko obrazovanje s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja

1 na 12 korisnika ako je član stručnog tima na ugovor o djelu

Socijalni i psihosocijalni tretman,

Prehrana

Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene *

– srednjoškolsko obrazovanje s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja, dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij

1 za 13-22 korisnika

* za svakih narednih 10 korisnika, potrebno je osigurati jednog stručnog radnika (srednjoškolsko obrazovanje s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama obiteljskog nasilja, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij).

11. MJERILA ZA SKLONIŠTA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA – ODRASLI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILA

Psihosocijalna potpora, Prehrana

Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– diplomski sveučilišni studij psihologije

5 sati tjedno na jednog smještenog korisnika

Psihosocijalna potpora, Prehrana

Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

5 sati tjedno na jednog smještenog korisnika

Pravna pomoć

– diplomski sveučilišni studij prava

2 sata tjedno na jednog smještenog korisnika

ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA – DJECA

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Psihosocijalna potpora, Prehrana

Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– diplomski sveučilišni studij psihologije

5 sati tjedno na jednog smještenog korisnika

Psihosocijalna potpora, Prehrana, Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

5 sati tjedno / 1 smješt. korisniku

Prehrana, Briga o zdravlju

Održavanje njege i osobne higijene

– srednjoškolsko obrazovanje s izobrazbom iz područja rada sa žrtvama trgovanja ljudima, dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij

1 tijekom 24 sata na 1 – 5 smještenih korisnika

12. MJERILA POTREBNIH RADNIKA NA ZAJEDNIČKIM POSLOVIMA U DOMU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Financijski poslovi

– voditelj računovodstva koji obavlja i poslove financ. knjigovodstva, kontiranja i obračuna plaća – završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – likvidator blagajnik – koji obavlja i poslove materijalnog knjigovodstva (srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja)

1 do 100 korisnika

1 do 100 korisnika

Financijski poslovi

– voditelj računovodstva koji obavlja i poslove financ. knjigovodstva – završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – likvidator blagajnik – koji obavlja i poslove obračuna plaća i materijalnog knjigovodstva (srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja)

– računovodstveni referent – likvidator obračuna plaća koji obavlja i poslove vođenja pomoćne knjige osnovnih sredstava (srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja)

– 1 na 101 do 200 korisnika

1 na 101 do 200 korisnika

1 na 101 do 200 korisnika

Financijski poslovi

– voditelj računovodstva – završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – likvidator blagajnik – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – financijski knjigovođa – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – materijalni knjigovođa – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– 201 na 400 korisnika201 na 400 korisnika

201 na 400 korisnika

201 na 400 korisnika

Financijski poslovi

– voditelj računovodstva – završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – blagajnik – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – likvidator – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – financijski knjigovođa – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– računovodstveni referent – materijalni knjigovođa – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– više od 400 korisnika

Administrativni i kadrovski poslovi

– administrativni referent srednjoškolsko obrazovanje upravnog ili drugog društvenog usmjerenja

– 1 na 100 korisnika

i najmanje 20 zaposlenih radnika

Pomoćno-tehnički poslovi – smještaj

Nabava, održavanje, dostava,

prijevoz*

Priprema obroka

Pranje i glačanje

Priprema obroka

Pranje i glačanje

Nabava, održavanje, dostava,

Prijevoz

Priprema obroka

Pranje i glačanje

– ekonom – vozač – kućni majstor srednjoškolsko obrazovanje tehničkog, prometnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja

– kuhar srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog usmjerenja

– pomoćni kuhar (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara

– pralja glačara (osnovna škola)

– kuhar srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog usmjerenja

– pomoćni kuhar (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

– servirka – pomoćni radnik u kuhinji

(osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

– pralja glačara (osnovna škola)

– ekonom – vozač

srednjoškolsko obrazovanje tehničkog, promet. ili drugog odgovarajućeg usmjerenja

– skladištar – kućni majstor

srednjoškolsko obrazovanje tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja

– kuhar (srednjoškolsko obrazovanje

ugostiteljskog usmjerenja)

– pomoćni kuhar (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

– servirka – pomoćni radnik u kuhinji (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

– pralja glačara (osnovna škola)

1 do 100 korisnika

3 na 50 korisnika

2 na 50 korisnika

1 na 50 korisnika

3 na 51 do 100 korisnika

2 na 51 do 100

korisnika

1 na 50 do 100 korisnika (koji radi dobi ili psihofizič. stanja ne mogu sami uzimati hranu)

2 na 51 do 100 korisnika

1 na 101 do 200 korisnika na smještaju

– 1 na 101 do 200 korisnika na smještaju

4 na 101 do 200 korisnika na smještaju

3 na 101 do 200 korisnika na smještaju

2 na 101 do 200 korisnika (koji radi dobi ili psihofizič. stanja ne mogu sami uzimati hranu)

2 na 101 do 200 korisnika na smještaju

Pomoćno-tehnički poslovi –

boravak

Nabava, održavanje, dostava,

prijevoz

– ekonom – vozač – kućni majstor

srednjoškolsko obrazovanje tehničkog, prometnog ili drugog odgovarajućeg usmjer.)

– kuhar (srednjoškolsko obrazovanje

ugostiteljskog usmjerenja)

– pomoćni kuhar (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

– servirka – pomoćni radnik u kuhinji (osnovna škola i završeno osposobljavanje za pomoć. kuhara)

1 do 100 korisnika

1 do 100 korisnika

1 do 100 korisnika

1 na 50 do 100 korisnika(koji radi dobi ili psihofizič. stanja ne mogu sami uzimati hranu)

Čišćenje prostora

(unutarnjeg i vanjskog)

Čišćenje vanjskog prostora

čistačica (osnovna škola)

čistačica (osnovna škola)

radnik za čišćenje i

uređenje vanjskih prostora

1 na 600m² (pokretne korisnike koji zbog dobi i psihofizičkih osobina ne mogu sami čistiti)

1 na 500m² prostora za smještaj korisnika s psihofizičkim poteškoćama, te djece jasličke dobi

1 na 5000m²

vanjskog prostora

* u domovima za smještaj djece s poremećajima u ponašanju, djece s poremećajima u ponašanju i pridruženim smetnjama, te drugih korisnika koji oštećuju opremu zbog svojim posebnih potreba, jedan radnik obavlja poslove skladištara– kućnog majstora, a jedan radnik poslove vozača neovisno o broju smještenih korisnika

13. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

VRSTA USLUGE

POTREBNI RADNICI

MJERILO

Usluge organiziranja prehrane

– nabava i dostava gotovog obroka u kuću/stan korsnika

– priprema obroka u stanu/kući korisnika

– nabava živežnih namirnica

vozač (srednjoškolsko obrazovanje prometnog smjera)

pomoćni radnik u kuhinji

(osnovnoškolsko obrazovanje i završeno

osposobljavanje za pomoć. kuhara)

osnovnoškolsko obrazovanje

160 sati mjesečno

160 sati mjesečno

160 sati mjesečno

Usluge obavljanja kućanskih poslova

– pranje i glačanje

– pospremanje stambenog prostora

– nabavka kućanskih potrepština, plaćanje režija i obavljanje drugih poslova domaćinstva

osnovnoškolsko obrazovanje

osnovnoškolsko obrazovanje

osnovnoškolsko obrazovanje

160 sati mjesečno

160 sati mjesečno

160 sati mjesečno

Usluge održavanja osobne higijene, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć pri kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba korisnika

osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

160 sati mjesečno