Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

NN 64/2009 (3.6.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1447

Na temelju članka 27. stavka 5. i 28. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 150/05 i 53/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija («Narodne novine« br. 23/08) u članku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– tvari i pripravaka koji prema odredbama članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika nisu opasni, ali mogu u određenim slučajevima predstavljati opasnost za korisnika.«

Članak 2.

U članku 2. Tablica 1. mijenja se i glasi:

Tablica 1. Koncentracija koju treba uzimati u obzir za:

Opasna svojstva tvari

Plinoviti pripravci (volumni %)

Drugi pripravci (maseni %)

Vrlo otrovno

≥ 0,02

≥ 0,1

Otrovno

≥ 0,02

≥ 0,1

Kancerogeno, kategorija 1 ili 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutageno, kategorija 1 ili 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Reprotoksično, kategorija 1 ili 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Štetno za zdravlje

≥ 0,2

≥ 1

Nagrizajuće

≥ 0,02

≥ 1

Nadražujuće

≥ 0,2

≥ 1

Dovodi do preosjetljivosti

≥ 0,2

≥ 1

Kancerogeno, kategorija 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutageno, kategorija 3

≥ 0,2

≥ 1

Reprotoksično, kategorija 3

≥ 0,2

≥ 1

Opasno za okoliš N

 

≥ 0,1

Opasno za okoliš (ozonski omotač)

≥ 0,1

≥ 0,1

Opasno za okoliš

 

≥ 1

Članak 3.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Opća mjerila razvrstavanja i označavanja tvari i pripravaka navedena su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, osim kada se upotrebljavaju druga mjerila, navedena u člancima 4., 5. ili 6. ovoga Pravilnika i prilozima VII. do XIII. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točki d) riječ: »sa« briše se.

U točki f) riječi: »štetno za zdravlje« zamjenjuju se riječju: »štetno«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 5. riječi: »Takve tvari smiju se stavljati u promet samo pod posebnim uvjetima sukladno propisu kojim je uređeno prijavljivanje nove tvari.« brišu se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sigurnosno-tehnički list mora biti usklađen s odredbom članka 29. Zakona o kemikalijama i ispunjen sukladno odredbama Pravilnika o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (»Narodne novine« broj 39/09).«

Članak 7.

Članak 14. briše se.

Članak 8.

Prilozi Pravilnika od I. do XIV. zamjenjuju se novim prilozima od I. do XIV. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika i objavljeni su na službenim internetskim stranicama »Narodnih novina« (http://narodne-novine.nn.hr/).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/20
Urbroj: 534-07-09-1
Zagreb, 26. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.

LISTA OPASNIH TVARI

I. dio

II. dio (lista)


PRILOG II.


GRAFIČKI ZNAKOVI (SIMBOLI) I OZNAKE UPOZORENJA ZA OPASNE TVARI I PRIPRAVKE


PRILOG III.

OZNAKE UPOZORENJA »R« ZA OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I PRIPRAVAKA


PRILOG IV.


OZNAKE OBAVIJESTI « S» ZA OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I PRIPRAVAKA


PRILOG V.


METODE ISPITIVANJA FIZIKALNO KEMIJSKIH, TOKSIKOLOŠKIH I EKOTOKSIKOLOŠKIH SVOJSTAVA

PRILOG VA.

PRILOG VB.

PRILOG VC.

 
PRILOG VI.

OPĆI ZAHTJEVI I MJERILA ZA RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE  OPASNIH TVARI I PRIPRAVAKA


PRILOG VII.

METODE OCJENJIVANJA FIZIKALNO-KEMIJSKIH SVOJSTAVA PRIPRAVAKA (U SKLADU S ČLANKOM 5.)


PRILOG VIII.

METODE OCJENJIVANJA OPASNOSTI PRIPRAVAKA ZA ZDRAVLJE LJUDI
 

PRILOG IX.

METODE OCJENJIVANJA OPASNOSTI ZA OKOLIŠ PRIPRAVAKA
 

PRILOG X.

POSEBNE ODREDBE U VEZI S OZNAČAVANJEM ODREĐENIH PRIPRAVAKA
 

PRILOG XI.

TAJNOST KEMIJSKOG IDENTITETA TVARI
 

PRILOG XII.

POSEBNE ODREDBE ZA SPREMNIKE S PRIPRAVCIMA KOJI SE NUDE ODNOSNO PRODAJU KAO PREDMETI ZA OPĆU UPORABU


PRILOG XIII.


SLITINE, PRIPRAVCI KOJI SADRŽE POLIMERE, PRIPRAVCI KOJI SADRŽE ELASTOMERE


PRILOG XIV.

UPORABLJENE KRATICE