Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 65/2009 (5.6.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1456

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 02/07. i 107/07.) u članku 60. stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Ako korisnik povlastice iz stavka 2. i 3. ovoga članka osobni automobil proda, daruje, prestane osobno upotrebljavati ili koristiti, ili u cijelosti otuđi u roku od četiri godine od nabave, obvezan je platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost kojih je bio oslobođen pri uvozu.

(7) Ako HRVI iz Domovinskog rata ili član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umre prije isteka roka od četiri godine od nabave automobila, zakonski nasljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost.«

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Vlada Republike Hrvatske utvrdit će uredbom najvišu vrijednost osobnog automobila, uvjete za plaćanje carine, posebnog poreza, poreza na dodanu vrijednost kojih je bio oslobođen pri uvozu te uvjete i postupak ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Članak 2.

Odredbe članka 60. i 61. ovoga Zakona prestaju važiti u dijelu kojim se propisuje oslobađanja od plaćanja carina danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 3.

Odredbe članka 60. i 61. ovoga Zakona prestaju važiti u dijelu kojim se propisuju oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza stupanjem na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost i propisa o posebnim porezima usklađenih s pravnom stečevinom Europske unije.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske uredbu iz članka 1. ovoga Zakona donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Do donošenja uredbe iz članka 4. ovoga Zakona primjenjivat će se Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/05. i 68/05.).

Članak 6.

Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, a nisu okončani rješenjem, završit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/09-01/01

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.