Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

NN 65/2009 (5.6.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

HRVATSKI SABOR

1457

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (»Narodne novine«, br. 34/91., 43/96. i 150/02.) u članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Članovi Akademije su redoviti, počasni, dopisni i suradnici.

(2) Članstvo članova suradnika ostaje doživotno ponovnim izborom nakon deset godina od prvog izbora. »

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Za člana suradnika bira se znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čija su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti općepoznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti Akademije.

Članak 3.

U članku 24. stavku 3. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Članak 4.

Odredba članka 1. ovoga Zakona odnosi se i na članove suradnike izabrane prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Odredba članka 3. ovoga Zakona primjenjuje se i na članove predsjedništva Akademije čiji je mandat u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Akademija će uskladiti svoj Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/09-01/02

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.